Uwaga!

Wykryto nieaktualna wersje wtyczki Adobe Flash Player.
Dla wlasnego bezpieczenstwa pobierz najnowsza wersje ze strony producenta

Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór W Koszutach

Koszuty 27
63-000 Środa Wlkp.
tel. (0-61) 28510-23
muzeum@koszuty.pl
Mapa dojazduMapa dojazdu

Aktualności

Strona główna - Aktualności

NIECZYNNE DO ODWOŁANIA

2020-03-17

 UWAGA: Informujemy iż, z przyczyn niezależnych wszystkie wydarzenia kulturalne oraz zajęcia od 12 marca zostają zawieszone do odwołania.

W tym czasie Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" będzie pełniony dyżur w godzinach od 9.00 do 15.00.
Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

733450733 - Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach"
Mail: muzeum.muzeum@gmail.com

733190733 -Galeria Miejska Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach"
Mail: galeria.muzeum@gmail.com

1 oraz 11 listopada 2019 r. NIECZYNNE

2019-10-28

Uprzjemie informujemy, że w dniach 1 oraz 11 listopada br Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" oraz Galeria Miejska i Pracownia Naukowa w Środzie Wlkp. będą NIECZYNNE. 

MUZEUM NIECZYNNE W WEEKEND

2019-09-26

 Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" od listopada 2019 roku do marca 2020 roku będzie NIECZYNNE dla zwiedzających, z wyłączeniem grup zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

AWARIA POCZTY

2019-06-07

 Uprzejmie informujemy, że uległa awarii skrzynka pocztowa pod adresem koszuty@muzeum.pl . Wszystkie wiadomości prosimy o kierowanie na adres: muzeum.muzeum@gmail.com lub telefonicznie 733 450 733.

BOŻE CIAŁO - NIECZYNNE

2019-06-07

Uprzjemie informujemy, że 20 czerwca (czwartek) - Boże Ciało Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" oraz Galeria Miejska, Stary Rynek 16 w Środzie Wlkp. będą NIECZYNNE dla zwiedzających.  

Informacja

2019-05-21

Uprzejmie informuje, 14 (piatek) 15 (sobota) oraz 16 (niedziela) czerwca muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy do odwiedzania nas w innym terminie. 

NOC MUZEÓW 2019

2019-05-15

 

Święta Wielkanocne

2019-04-15

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20 oraz 21 kwietnia Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" oraz Galeria Miejska, Stary Rynek 16 będą NIECZYNNE. 

NOC MUZEÓW 2019

2019-03-26

 Zapraszamy na Noc Muzeów 2019 do Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" .... szczegóły programu wkrótce.

11.05.2019 - NIECZYNNE

2019-03-26

 Uprzejmie informuje, że 11 maja br (sobota)muzeum będzie nieczynne dla zwiędzających. Rezerwacja placówki. 

Majówka 2019

2019-03-26

 Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" w dniach od 1 do 5 maja 2019 r. będzie czynne w godzinach od 11.00 do 15.00. Serdecznie zapraszamy. 

Zapraszamy w niedzielę

2019-03-26

 Uprzejmie informujemy, że od kwietnia 2019 r. muzeum można zwiedzać także w niedzielę w godzinach od 11.00 do 15.00. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy w soboty

2019-02-28

 Serdeczenie zapraszamy do odwiedzania naszego muzeum także w soboty. Od 2 marca czynne jest w godzinach od 11 do 15. 

Soboty -NIECZYNNE

2018-12-11

 Uprzejmie informujemy, od grudnia 2018 do lutego 2019 r. Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" będzie nieczynne dla zwiedzających w soboty.

Nieczynne w niedziele

2018-10-31

 Uprzejmie informujemy, że od listopada 2018 r. do marca 2019 r. Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" będzie nieczynne w niedzielę.

Informacja

2018-10-31

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 1.11 oraz 11.11.2018 r. Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" oraz Galeria Miejska w Środzie Wlkp. będą nieczynne dla zwiedzających.

Środa - dniem darmowym

2018-10-02

 Uprzejmie informujemy, że od października 2018 r. ulega zmianie dzień bezpłatnego zwidzania. Od 1.10 obejmuje dniem bezpłatnego wejścia do Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" - ŚRODA.

AWARIA POCZTY

2018-10-01

Uprzejmie informujemy, że uległa awarii skrzynka pocztowa pod adresem koszuty@muzeum.pl Wszystkie wiadomości prosimy o kierowanie na adres: muzeum.muzeum@gmail.com 

zamknięte w niedzielę

2018-10-01

uprzejmie informujemy, że w niedzielę (7.10) Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" będzie nieczynne dla zwiedzających.  

W środę 15.08 - nieczynne

2018-08-14

 Informujemy, że dnia 15.08.2018 r. Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" oraz Galeria Miejska w Środzie Wlkp. będą nieczynne dla zwiedzających. 

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

2018-05-29

 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(ogólna dla urzędów w przypadku, gdy przetwarzanie danych nastąpi na podstawie zrealizowania przepisów prawa, umów, ewentualnie zgody)

obowiązuje od 25 maja 2018 r.


 

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach, na jakich przetwarzamy dane:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”  z siedzibą w Koszutach, tel. 733450733, 612851023 e-mail: muzeum.muzeum@gmail.com

2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych w Muzeum, którą jest spółka Leśny & Wspólnicy Sp. z o. o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Pana Łukasza Gąsiorka, z Inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl

3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Muzeum w Koszutach przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Muzeum.

5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

6)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,  
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

 

9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

Boże Ciało - nieczynne

2018-05-28

 Uprzejmie informujemy, że 31 maja br. (BOŻE CIAŁO) muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. 

NOC MUZEÓW

2018-05-18

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" na Noc Muzeów, która odbędzie się 19 maja br.

 Program Nocy Muzeów 2018 w Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach":

18 - 20 --> zwiedzanie muzeum wraz z przewodnikiem 
19 - 21 --> ognisko
21 - 22 --> KONCERT RACZKOWSKI/KOSTKA DUO
22 - 24 --> zwiedzanie muzeum wraz z przewodnikiem

MAJÓWKA

2018-04-26

 Serdecznie zapraszamy na Majówkę do Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" 1,3, 5 oraz 6 maja muzeum czynne od 11.00 do 15.00. Natomiast 2 i 4.05 zapraszamy od 9.00 do 15.00.

 

Galeria Miejska, Stary Rynek 16 w Środzie Wlkp. czynna 1, 3, 5 oraz 6 maja od 10.00 do 14.00, natomiast 2 i 4.05 czynne od 10.00 do 16.00. 

ZAPRASZAMY ! ! ! 

Wielkanoc - nieczynne

2018-03-28

Informujemy, że w dniach 31.03 - 2.04 Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" oraz Galeria Miejska w Środzie Wlkp. będą NIECZYNNE.  

OTWARTE W NIEDZIELĘ

2018-03-28

 Informujemy, że od 8.04 będzie możliwość zwiedzania muzeum także w niedzielę w godzinach od 11 do 15. Serdecznie zapraszamy.

Muzeum NIECZYNNE

2018-03-28

 Uprzejmie informujemy, że w dniach

31.03, 30.04, 13.05, 31.05 oraz 23.06 

Muzeum będzie NIECZYNNE dla zwiedzających.

Przerwa świąteczna

2017-12-18

Uprzejmie informujemy w dniach 23 - 26 oraz 31 grudnia i 1, 5 i 6 stycznia 2018 roku Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" będzie niecznynne.

Galeria Miejska, Stary Rynek 16 w Środzie Wlkp. od 23 grudnia do 1 oraz 6 stycznia 2018 roku będzie nieczynna. 

 

1 oraz 11 listopada - NIECZYNNE

2017-11-05

 Uprzejmie informujemy, że 1 oraz 11 listopada 2017 r. Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" oraz Galeria Miejska w Środzie Wlkp. będą nieczynne dla zwiedzających. 

SPEKTAKL TEATRALNY - Dziewczynka z zapałkami w reżyserii Renaty Biegały

2017-11-05

 OGŁOSZENIE !!

Zapraszamy do wzięcia udziału w Spektaklu teatralnym - DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI w reżyserii Renaty Biegały

Interakcja z widownia – Brygida Blachowska

Projekt i wykonanie lalki - Ewa Kałek - Pracownia Krawiecka "EWA" Swarzędz

Miejsce wystawiania spektaklu – Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach"

Sztuka i interakcja promują wartości uniwersalne z uwzględnieniem wieku uczestników spektaklu. Proponowane wydarzenie podejmuje między innymi problematykę wykluczenia i obojętności oraz znaczenia marzeń i wartości prezentów.

Zaskakujące zakończenie interakcji wprowadza w inną lepszą rzeczywistość.

Grupa biorąca udział w spektaklu liczy od 20 do 30 osób. Przy większych grupach, pozostali uczestnicy wycieczki biorą udział w zwiedzaniu tematycznym ekspozycji zabytkowego dworu organizowanym przez Muzeum.

W trakcie interakcji z widownią nauczyciele mają możliwość spojrzenia na swoich wychowanków z innej, często nieznanej perspektywy.

Reasumując - przedstawienie jest interesujące dla uczniów oraz jako doświadczenie jest cenne dla nauczycieli oraz opiekunów grup.

Koszt udziału w spektaklu i interakcji - 16 zł/os. + koszt przyjęcia i pobytu ze zwiedzaniem w Muzeum - 9 zł/os.

Zapraszamy do udziału w tym nowym pedagogicznym doświadczeniu.

Zgłoszenia / pytania prosimy przesyłać na adres : oednpoznan@gmail.com

Informacja telefoniczna - 61 8720 905 lub 502 624 093

Za darmo w piątek

2017-10-30

 Od listopada 2017 r. dniem bezpłatnego wejścia do Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" jest PIĄTEK. 

NIEDZIELE -> nieczynne

2017-10-30

 Uprzejmie infoemujemy, od listopada 2017r. do marca 2018 r. muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających w niedzielę. Zapraszamy do odwiedzania nas od wtorku do soboty.

Informacja

2017-08-07

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14 i 15 sierpnia br. Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" oraz Galeria Miejska w Środzie Wlkp. będą NIECZYNNE.

Zapraszamy także w niedzielę

2017-07-03

Uprzejmie informujemy, że od lipca muzeum czynne jest także w niedzielę w godzinach 11.00 do 15.00. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania nas.

BOŻE CIAŁO - nieczynne

2017-06-10

Uprzejmie informuje, że 15 czerwca br. (Boże Ciało) muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy od wtorku do środy w godzinach 9.00 - 15.00 oraz piątek i sobote od 11.00 do 15.00.

Informacja

2017-06-05

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.06 (sobota) muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy do odwiedzania w innym terminie.

Noc Muzeow 2017

2017-05-20

 Serdecznie zapraszamy w sobotę 20.05.2017 na Noc Muzeów.

Niedziele - nieczynne

2017-05-08

Z powodu rezerwacji muzeum będzie nieczynne w niedziele przez maj oraz czerwiec. Zapraszamy do odwiedzania muzeum od wtorku do soboty. 

Majówka

2017-04-27

Informacja

2017-04-13

Uprzejmie informujemy, w Wielkanoc oraz Poniedziałek Wielkanocny muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających.

Informacja

2017-03-20

Uprzejmie informujemy, że w sobotę (25.03) muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy do odwiedzania nas od wtorku do piątku.

Dni świąteczne - nieczynne

2017-03-02

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1.01, 6.01, 16.04, 17.04, 15.06, 15.08, 1.11, 11.11, 24.12, 25.12, 26.12 2017 roku Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" oraz Galeria Miejska w Środzie Wlkp.  będą nieczynne dla zwiedzających.

 

 

Spektakl teatralny - Dziewczynka z zapałkami w reż. Renaty Biegały

2017-02-21

OGŁOSZENIE !!

Zapraszamy do wzięcia udziału w Spektaklu teatralnym - DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI w reżyserii Renaty Biegały

Interakcja z widownia – Brygida Blachowska

Projekt i wykonanie lalki - Ewa Kałek - Pracownia Krawiecka "EWA" Swarzędz

Miejsce wystawiania spektaklu – Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach"

Termin: 14 marca 2017 r. o godzinie 9:00

Sztuka i interakcja promują wartości uniwersalne z uwzględnieniem wieku uczestników spektaklu. Proponowane wydarzenie podejmuje między innymi problematykę wykluczenia i obojętności oraz znaczenia marzeń i wartości prezentów.

Zaskakujące zakończenie interakcji wprowadza w inną lepszą rzeczywistość.

Grupa biorąca udział w spektaklu liczy od 20 do 30 osób. Przy większych grupach, pozostali uczestnicy wycieczki biorą udział w zwiedzaniu tematycznym ekspozycji zabytkowego dworu organizowanym przez Muzeum.

W trakcie interakcji z widownią nauczyciele mają możliwość spojrzenia na swoich wychowanków z innej, często nieznanej perspektywy.

Reasumując - przedstawienie jest interesujące dla uczniów oraz jako doświadczenie jest cenne dla nauczycieli oraz opiekunów grup.

Koszt udziału w spektaklu i interakcji - 16 zł/os. + koszt przyjęcia i pobytu ze zwiedzaniem w Muzeum - 9 zł/os.

Zapraszamy do udziału w tym nowym pedagogicznym doświadczeniu.

Zgłoszenia / pytania prosimy przesyłać na adres : oednpoznan@gmail.com

Informacja telefoniczna - 61 8720 905 lub 502 624 093

ŚRODA - Dniem darmowym

2017-01-30

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego dniem bezpłatnego zwiedzania muzeum będzie ŚRODA.

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

2016-12-16

Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" zamknięte w dniach:

24, 25, 26, 31 grudzień 2016 oraz 1, 6, 7, 8 styczeń 2017 r.

Galeria Miejska, Stary Rynek 16 w Środzie Wlkp.  zamknięta w dniach:

24, 25, 26, 27, 31 grudzień oraz 1, 6, 8 styczeń 2017 r.

NIECZYNNE W SOBOTY

2016-11-10

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na odbywający się remont elewacji muzeum będzie nieczynne w soboty. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania nas od wtorku do piątku.

Niedziela nieczynne

2016-11-04

Uprzejmie informujemy, że od listopada do marca muzeum będzie NIECZYNNE W NIEDZIELĘ. Zapraszamy do odwiedzania muzeum od wtorku do soboty.

Informacja

2016-10-26

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1 oraz 11  listopada Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach"  oraz Galeria Miejska w Środzie Wlkp. będą NIECZYNNE.

 

Informacja

2016-10-25

Uprzejmie informujemy, że w dniach 29 oraz 30 pazdziernika br. z uwagi na prace remontowe odbywające się przy budynku dworu muzeum będzie NIECZYNNE DLA ZWIEDZAJĄCYCH.

Informacja

2016-10-25

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 i 11 listopada br. muzeum będzie NIECZYNNE.

Informacja

2016-09-16

Uprzejmie informujemy, że w sobotę 17.09.2016 r. muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy do odwiedzania nas w innym terminie.

Informacja

2016-06-26

 Z przyczyn technicznych muzrum czynne dzis do 14. Za utrudnienia przepraszamy!

DZIEŃ DZIECKA

2016-06-01

Informujemy, że 1 czerwca (DZIEŃ DZIECKA) bezpłatny wstęp dla dzieci.

Boże Ciało- NIECZYNNE

2016-05-26

 Informujemy dnia 26.05.2016r. (Boże Ciało) muzeum jest NIECZYNNE. Zapraszamy do odwiedzenia muzeum w innym terminie. 

KONKURS PLASTYCZNY

2016-05-17

Regulamin konkursu plastycznego

„Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” w Twojej odsłonie

 

 

1.      Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” (Koszuty 27, Środa Wlkp. 63-000, tel. 61 285 10 23).

W razie pytań prosimy o kontakt z p. M. Grześkowiak pod nr 733 190 733 lub adres mailowy: monia.muzeum@gmail.com

2.      Konkurs rozpoczyna się 1.06.2016 r. i trwa do 30.06.2016 r.

3.      W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy powiatu średzkiego.

4.      Praca konkursowa ma formę dowolnej techniki prezentacji dworu, ekspozycji oraz jego otocznia (park).

5.      Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

6.      Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, telefon kontaktowy.

7.      Prace należy dostarczyć do Galerii Miejskiej przy Starym Rynku 16 w Środzie Wlkp. w godzinach od 10-16 w dni robocze i 10-14 w weekend.

8.      Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

9.      Ogłoszenie wyników nastąpi 22.07.2016 r. podczas obchodów 50-lecia Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”. Wyłonieni laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

10. W przypadku nieobecności na rozdaniu nagród:

·  zwycięzcy mogą zgłosić się do siedziby Organizatora po odbiór nagród do 31.07.2016 r. do godz. 15.00.

11. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim.

12. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji prac.

13. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

 

Informacja

2016-05-04

Uprzejmie informujemy, że 11 czerwca (sobota) muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy do odwiedzania muzeum w innym terminie.

Noc Muzeów

2016-05-04

Sedrecznie zapraszamy na Noc Muzeów 2016 do Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwor w Koszutach" oraz Galerii Miejskiej przy Starym Rynku 16 w Środzie Wlkp. 14 maja 2016 r. od godz. 18.00 do 24.00.

Informacja

2016-05-04

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8, 15 i 22 (niedziele) maja muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy do odwiedzania nas w innym terminie.

Majówka

2016-04-18

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" na majówkę 2016. Muzeum będzie czynne od 1 do 3 maja w godziach od 11.00 do 15.00.

Wstęp w tych dniach w cenie 3 zł.

Informacja

2016-04-18

Uprzejmie informujemy, że dnia 24 kwietnia (niedziela) muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających.

Informacja

2016-03-18

Uprzejmie informujemy, że w dniach 26-28 marca muzeum będzie NIECZYNNE dla zwiedzających. Zapraszamy do odwiedzania muzeum w innym terminie.

Informacja

2015-12-08

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24-27 grudnia 2015; 1-3 oraz 6 stycznia 2016 Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" będzie nieczynne dla zwiedzających.

Galeria Miejska w Środzie Wlkp. od 21 grudnia do 8 stycznia będzie nieczynna.

Informacja

2015-11-05

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 listopada Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" oraz Galeria Miejska w Środzie Wlkp. będą NIECZYNNE. 

"60+kultura"

2015-09-23

 300 placówek w całej Polsce zaprasza na weekend seniora z kulturą. Kolejna edycja akcji „60+kultura” - pod hasłem: „Pierwszy weekend jesieni, weekendem seniora z kulturą" - odbędzie się 26 - 27  września br. (sobota-niedziela). W tych dniach seniorzy będą mogli bezpłatnie lub  za symboliczną opłatą skorzystać z bogatej oferty kin, teatrów, oper, filharmonii, muzeów, galerii i domów kultury.

Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" w ramach akcji "60+kultura" oferujemy seniorom zniżkowe ceny biletów.

Wykaz  uczestników tegorocznej edycji akcji (z podziałem na województwa) oraz ich oferty pojawią się na stronie www.mkidn.gov.pl.  Informacje będzie można również znaleźć na stronach internetowych poszczególnych placówek.

 

KULTURA DOSTĘPNA DLA SENIORA stanowi kolejny element programu KULTURA DOSTĘPNA, realizowanego z inicjatywy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej. Jego celem jest niwelowanie kompetencyjnych i finansowych barier w dostępie do kultury, szczególnie dla grup z różnych względów (problemy zdrowotne, niskie dochody, wiek, miejsce zamieszkania) narażonych na wykluczenie. Informacje o zniżkach lub bezpłatnych wejściówkach można znaleźć na stronie internetowej www.kulturadostepna.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA MUZEUM ZIEMI ŚREDZKIEJ "DWÓR W KOSZUTACH".

WE WTOREK ZWIEDZISZ ZA DARMO

2015-08-28

 Informujemy, że od 1 września dniem bezpłatnego wejścia do muzeum staje się WTOREK. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej instytucji. 

Informacja

2015-06-22

Uprzejmie informujemy, że 27 czerwca br. Muzeum będzie czynne do godz. 12.00  

BOŻE CIAŁO - otwarte

2015-06-01

 Uprzejmie informujemy, że 4 czerwca (Boże Ciało) Muzeum będzie czynne od 11.00 do 15.00. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania nas 

Informacja

2015-05-07

Uprzejmie informujemy, że w dniach 10, 17 (niedziele) oraz 30 maja (sobota) Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy do odwiedzania nas w innym terminie.  

Informacja

2015-04-19

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 kwietnia br. (niedziela) Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy do odwiedzanania nas w innym terminie.  

Zapraszamy także w niedziele

2015-04-12

 Uprzejmie informujemy, że od dziś Muzeum jest czynne także w niedziele. 

W święta zamknięte

2015-04-02

 Uprzejmie informujemy, że w dniach 4-6 kwietnia Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" oraz Galeria Miejska w Środzie Wlkp. będą nieczynne dla zwiedzających.

 

Wstęp wolny

2015-03-20

 Dziś pierwszy dzień wiosny astronomicznej, jutro kalendarzowej z tej okazji zapraszamy wszystkich do Muzeum WSTĘP WOLNY 

Informacja

2014-12-15

 Uprzejmie informujemy, że w dniach 24-27 grudnia br. ora 1 i 6 stycznia 2015 r. Muzeum będzie NIECZYNNE dla zwiedzających.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 23 grudnia br. do 6 stycznia 2015 r. Galeria Miejska w Środzie Wlkp. będzie NIECZYNNA. 

Wspomnienie o Tadeuszu Osyrze

2014-12-11

 Wczoraj na cmentarzu w Rogalinku pożegnaliśmy pana Jana Tadeusza Osyrę, wieloletniego kustosza Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”. Pan Osyra kierował naszą placówką w okresie od 21 listopada 1980 roku do 31 marca 2008 roku. W tym czasie dwór w Koszutach stał się najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem Ziemi Średzkiej w kraju. W latach 1982 – 1984 z wykorzystaniem środków finansowych Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadzono tutaj remont kapitalny, który pozwolił na utworzenie stałej ekspozycji – istniejącej do dzisiaj – pod tytułem „Mała siedziba ziemiańska w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku”. W późniejszych latach działalność wystawiennicza została rozszerzona o ekspozycję ilustrującą historię Środy Wielkopolskiej i okolicy. Barokowa architektura dworu oraz historyczne wnętrza stały się oprawą wielu wydarzeń kulturalnych, festiwali i koncertów muzycznych, produkcji filmowych i spotkań z artystami. W tych latach, staraniem pana Osyry, został odtworzony dawny wygląd parku dworskiego. Dzieło to zyskało uznanie w  konkursie na najlepsze prace z zakresu ochrony zabytkowych założeń ogrodowych, a pan Osyra otrzymał złoty medal z rąk ówczesnego ministra kultury i sztuki Kazimierza Dejmka za zasługi w ochronie i pielęgnacji zabytkowych założeń ogrodowych.  Pan Osyra włączał się również w życie kulturalne lokalnej społeczności przez prowadzenie badań etnograficznych na terenie Koszut. Był też autorem opracowań popularno – naukowych ukazujących się w lokalnych periodykach. 

Kustosz Muzeum Ziemi Średzkiej pan Jan Tadeusz Osyra na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
„… Nie wszystek umrę, wiele ze mnie tu zostanie
Poza grobem. Potomną sławą zawsze młody, … 
Horacy. Pieśń III, 30. Tłum. Lucjan Rydel   

Informacja

2014-11-28

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 listopada br. Muzeum będzie czynne od 11.00 do 14.00. Serdecznie zapraszamy !

ZAMKNIĘTE NIEDZIELE

2014-10-28

Uprzejmie informujemy, że od listopada 2014 roku do marca 2015 Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających w niedzielę.

Zapraszamy do zwiedzania od wtorku do piątku od 9.00 do 15.00 oraz w soboty od 11.00 do 15.00 

Informacja

2014-10-28

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 i 11  listopada br Muzeum oraz Galeria Miejska będą NIECZYNNE dla zwiedzających. Zapraszamy do zwiedzania w innym termine.  

Informacja

2014-08-04

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 9  oraz 15 sierpnia 2014 roku Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy do odwiedzania Muzeum w innym terminie. 

Boże Ciało - OTWARTE

2014-06-16

Uprzejmie informujemy, że dnia 19 czerwca (Boże Ciało) Muzeum będzie OTWARTE dla zwiedzających. Zapraszamy od 11.00 do 15.00.

 

Informacja

2014-06-09

 Uprzejmie informujemy, że z uwagi na organizowany w dniu 14 czerwca br. na terenie parku IV Zlot Zabytkowych Saabów Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. 

Informacja

2014-06-04

 Uprzejmie informujemy, że w dnia 8 czerwca br. (Zielone świątki) Muzeum będzie CZYNNE DLA ZWIEDZAJĄCYCH.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja

2014-05-20

 Uprzejmię informujemy, że w dniu 25 maja br muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy do odwiedzania muzeum w innym terminie. 

Obniżamy ceny!

2014-05-11

 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowej promocji Muzeum. 

Zapraszamy na MAJÓWKĘ

2014-04-29

Serdecznie zapraszamy w dniach 1-4 maja br. do odwiedzania Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach". Muzeum będzie czynne od 11.00 do 15.00.

Zapraszamy!

Informacja

2014-04-11

Uprzejmie informujemy, że w dniach 19-21 kwietnia (Święta Wielkanocne)  oraz 27 kwietnia (niedziela) Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania Muzeum w innym terminie.  

Środa dniem wolnym od opłat za wstęp

2014-04-07

Uprzejmie informujemy, ze od kwietnia b.r. dniem wolnym od opłat za wstęp do muzeum jest środa. Zwolnieniu z opłat nie podlegają odbywające się tego dnia lekcje muzealne. 

Zapytanie ofertowe dotyczące ofert – wyceny prac związanych z założeniem (rozbudową) rozarium na ter

2014-03-17

 Zapytanie ofertowe.

Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” zaprasza do składania ofert – wyceny prac związanych z założeniem (rozbudową) rozarium na terenie parku w Koszutach, stanowiącego otoczenie zabytkowego dworu – siedziby Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”.

Przedmiotowa wycena powinna zawierać wszystkie prace wymienione w poniżej:

1.      Przygotowanie stanowiska pod nasadzenia, usuwanie samosiejek, wycinanie darni, przekopanie ręczne.

2.       Nawożenie organiczne.

3.       Nawożenie mineralne.

4.       Mata szkółkarska + akcesoria.

5.       Wyścielenie matą szkółkarską.

6.       Koszt zakupu krzewów wg załączonego wykazu.

7.       Sadzenie roślin.

8.       Założenie instalacji nawadniającej.

Rozbudowa rozarium ma na celu wzrost atrakcyjności otoczenia dworu, będącego siedzibą Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”. Planowane prace powinny przyczynić się do zwiększenia ruchu turystycznego, po pierwsze ze względu na walory estetyczne, po drugie z uwagi na podniesienie wartości botanicznej założenia parkowego.

Oferty wyceny prosimy kierować na adres: Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”, Koszuty 27, 63–000 Środa Wielkopolska, bądź na adres internetowy: muzeum.muzeum@gmail.com .

Składane oferty powinny zawierać propozycję cenową (brutto).

Czas składania ofert ustalono na dzień 20 marca 2014 roku. Wszystkie oferty, które nie zostaną dostarczone do siedziby Muzeum do godziny 16.00 dnia 20 marca 2014 roku, nie będą brane pod uwagę.

Z uwagi na to, że wszystkie oferty winny spełnić jednakowe kryterium merytoryczne, ustala się kryterium wyboru: 100% całkowitych kosztów wykonania – cena brutto.

Muzeum Ziemi Średzkiej zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury wyłonienia wykonawcy w trybie ”zapytania ofertowego” w dowolnym momencie, z nie dokonaniem wyboru wykonawcy włącznie.

 

Zapytanie ofertowe na projekt wykonania garażu

2014-03-12

 Zapytanie ofertowe.

Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu powiększenia powierzchni wystawienniczej Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”.

Przedmiotowy projekt powinien przewidzieć prace mające na celu zwiększenie atrakcyjności ekspozycji w Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”. Planuje się adaptację jednego garażu znajdującego się przy dawnej oficynie. Budynek z garażami przylega bezpośrednio do granicy paru otaczającego siedzibę naszej placówki. Adaptacja pomieszczenia będzie polegała na zamurowaniu dawnej bramy zwróconej w kierunku oficyny, wymurowaniu nowej bramy zwieńczonej łukiem odcinkowym z osadzeniem nowych drewnianych skrzydeł, wykonaniu nowej ceglanej posadzki z podjazdem wykonanym z kamienia polnego i cegły oraz na wyremontowaniu ścian i wykonaniu sufitu.  W ramach prac adaptacyjnych w miejscu zamurowanej bramy będzie wykonane mocowanie wyciągarki służącej do wytaczania pojazdu (eksponatu) poza garaż.

Oferty wykonania projektu na prace adaptacyjne prosimy kierować na adres: Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”, Koszuty 27, 63–000 Środa Wielkopolska, bądź na adres internetowy: muzeum.muzeum@gmail.com .

Składane oferty powinny zawierać propozycję cenową (brutto) oraz termin wykonania projektu.

Czas składania ofert ustalono na dzień 19 marca 2014 roku. Wszystkie oferty, które nie zostaną dostarczone do siedziby Muzeum do godziny 16.00 dnia 19 marca 2014 roku, nie będą brane pod uwagę.

Z uwagi na to, że wszystkie oferty winny spełnić jednakowe kryterium merytoryczne, ustala się kryterium wyboru: 100% całkowitych kosztów wykonania – cena brutto.

Muzeum Ziemi Średzkiej zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury wyłonienia wykonawcy w trybie ”zapytania ofertowego” w dowolnym momencie, z nie dokonaniem wyboru wykonawcy włącznie.

Zapytanie ofertowe na wykonanie oświetlenia zewnętrznego

2014-03-10

Zapytanie ofertowe.

Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” zaprasza do składania ofert na rozbudowę oświetlenia zewnętrznego zabytkowego dworu w Koszutach.

Z uwagi na wyjątkowe walory architektoniczne, a zatem także w związku z zamiarem polepszenia warunków percepcji obiektu przez turystów, Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” zamierza wykonać równomierne oświetlenie naszej siedziby.

Oferty wykonania oświetlenia prosimy kierować na adres: Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”, Koszuty 27, 63-000 Środa Wielkopolska, bądź na adres internetowy: muzeum.muzeum@gmail.com .

Składane oferty powinny zawierać ogólną koncepcję oświetlenia zabytku z podaniem rodzaju i ilości źródeł świateł, wykaz materiałów instalacyjnych oraz kosztorys.

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku informujemy, że planowana instalacja oświetleniowa będzie zasilana z przyłącza umieszczonego w budynku kotłowni.

Czas składania ofert ustalono na dzień 17 marca 2014 roku. Wszystkie oferty, które nie zostaną dostarczone do siedziby Muzeum do godziny 16.00 dnia 17 marca 2014 roku, nie będą brane pod uwagę.

Z uwagi na to, że wszystkie oferty winny spełnić jednakowe kryterium merytoryczne (równomierne oświetlenie całego budynku białym światłem), ustala się kryterium wyboru: 20% energooszczędność eksploatacyjna oświetlenia i 80% całkowite koszty wykonania (wg kosztorysu) – cena brutto.

Muzeum Ziemi Średzkiej zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury wyłonienia wykonawcy w trybie ”zapytania ofertowego” w dowolnym momencie, z nie dokonaniem wyboru wykonawcy włącznie.

 

Przekaż 1 % podatku na Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach"

2014-03-04

 Zachęcamy wszystkich do przekazania 1% podatku na MUZEUM ZIEMI ŚREDZKIEJ "DWÓR W KOSZUTACH".

 

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS: 0000270261

cel szczegółowy: DWÓR W KOSZUTACH 4224

 

Zapraszamy do przekazywania 1% za który bardzo dziękujemy!!!

Informacja

2013-12-24

Uprzejmie informujemy,  że w dniach 25, 26 grudnia oraz 1 stycznia 2014 roku Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy do zwiedzania Muzeum w innym terminie. 

Konkurs na projekt Pomnika Powstańców Wielkopolskich Środzie Wlkp

2013-12-13

Konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkpolskich 6 sierpnia br został rozstrzygnięty. Wygrał projekt zaproponowany przez Wojciecha Sęczawę oraz Tadeusza Pierzkiewicza z Gdańskiej Akademi Sztuk Pięknych. Pomnik ma stanąc w setną rocznicę wybuch Powstania Wielkopolskiego w 2018 roku przy Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich przy ulicy Kegla. 

 
Szczegółowe informacje na stronie: http://gazetasredzka.pl/ oraz http://www.glospowiatusredzkiego.pl/ oraz na facebooku Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach"

Informacja

2013-10-24

 Uprzejmie informujemy, że w dniach 1, 2 oraz 11 listopada Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania muzeum w innym terminie.

Informacja

2013-10-17

 Uprzejmie informujemy, że od początku listopada 2013 roku do marca 2014 roku Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających w niedziele. Zapraszamy do odwiedzaia Muzeum od wtorku do soboty.

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania altany

2013-08-28

                                                                                                                                            Koszuty, dnia 28 sierpnia 2013 roku.

Muzeum Ziemi Średzkiej

„Dwór w Koszutach”

Koszuty 27

63-000 Środa Wielkopolska

NIP: 7861478965

Tel. 612851023

 

 

Zapytanie ofertowe.

 

W związku z planowaną budową altany – repliki budowli ogrodowej z przełomu XIX na XX wiek – pochodzącej z parku w Obrzycku – Zielonej górze na terenie parku w Koszutach, Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” zamierza zlecić wykonanie konstrukcji metalowej wraz z posadowieniem na miejscu przeznaczenia. Zainteresowanych zleceniem, proszę o składanie ofert drogą mailową na adres: muzeum.muzeum@gmail.com lub pocztą na adres: Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”, Koszuty 27, 63-000 Środa Wielkopolska. Oferty mogą składać do dnia 15 września 2013 roku osoby lub firmy posiadające zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie, który odpowiada wykazowi prac załączonemu poniżej.

 

Wykaz prac związanych z budową repliki altany w zabytkowym parku w Koszutach.

1.       Wykonanie altany według załączonej inwentaryzacji z własnego materiału, przy użyciu współczesnych technik ślusarskich.

2.       Zabezpieczenie altany przed korozją według ogólnie przyjętej technologii w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

3.       Osadzenie konstrukcji na bloczkach betonowych na poziomie gruntu w zabytkowym parku w Koszutach, w miejscu wskazanym przez inwestora.

Do opisu dołączono inwentaryzację altany w 5 plikach.

 

 

Dyrektor Muzeum

Jacek Piotrowski

        /-/

 

 

 

 

a/a

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania rozarium

2013-08-27

                                                                                          Koszuty, dnia 27 sierpnia 2013 roku.

Muzeum Ziemi Średzkiej

„Dwór w Koszutach”

Koszuty 27

63-000 Środa Wielkopolska

NIP: 7861478965

Tel. 612851023

 

 

Zapytanie ofertowe.

 

W związku z planowanym założeniem rozarium w parku w Koszutach, Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” zamierza zlecić wykonanie prac ogrodowo - aranżacyjnych. Zainteresowanych zleceniem, proszę o składanie ofert drogą mailową na adres: muzeum.muzeum@gmail.com lub pocztą na adres: Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”, Koszuty 27, 63-000 Środa Wielkopolska. Oferty mogą składać jedynie osoby lub firmy posiadające zgłoszoną działalność gospodarczą w zakresie, który odpowiada wykazowi prac załączonemu poniżej do dnia 8 września 2013 roku.

 

Szczegółowy wykaz prac związanych z aranżacją rozarium w zabytkowym parku w Koszutach.

1.       Zakup oraz montaż ogrodzenia drewnianego niskiego (dwa boki rozarium).

2.       Likwidacja ogrodzenia drewnianego niskiego części frontowego zielnika i uzupełnienie boków tegoż ogrodzenia istniejącym materiałem.

3.       Zakup i montaż dwóch bocznych pergoli na dwóch słupkach w rozarium.

4.       Malowanie preparatem ochronnym brązowym niskiego ogrodzenia oraz bocznych pergoli rozarium oraz niskiego ogrodzenia zielnika.

5.       Zakup i montaż frontowego ogrodzenia drewnianego oraz pergoli wejściowych do rozarium i zielnika w wysokości 180 cm (przęsła ogrodzenia ażurowe zwieńczone łukami wklęsłymi, wejścia – pergole na czterech słupkach zwieńczone łukami odcinkowymi).

6.       Malowanie frontowego ogrodzenia i wejściowych pergoli do rozarium i zielnika preparatem ochronnym na biało z widocznym usłojeniem drewna.

7.       Zakup oraz montaż ogrodzenia maskującego w wysokości 180 cm za rozsadnikiem (przęsła pełne – dwa boki).

8.       Malowanie preparatem ochronnym brązowym ogrodzenia maskującego za rozsadnikiem.

9.       Wycinka z usunięciem korzeni drzew i krzewów w miejscu aranżacji rozarium.

10.   Utylizacja usuniętej roślinności i pozostawienie w parku jako materiał organiczny pod uprawę. Pnie drzew do wykorzystania na cele gospodarcze w parku.

11.   Przygotowanie gleby w rozarium pod nasadzenia róż.

12.   Zakup i nasadzenia róż.

 

Dodatkowe uwagi związane z aranżacją rozarium w zabytkowym parku w Koszutach.

Termin wykonania zadania do 30 listopada 2013 roku. Przewiduje się częściowe dosadzenia róż na wiosnę.

Wykonawcę zobowiązuje się do przedstawienia propozycji aranżacji nasadzeń róż w rozarium.

Ewentualne korekty wprowadzone przez inwestora wyżej wymienionej propozycji nasadzeń nie będą wykraczały poza uzgodnioną w wycenie liczbę kupowanych sadzonek róż.

 

 

Dyrektor Muzeum

Jacek Piotrowski

        /-/

 

 

 

 

a/a

Informacja

2013-08-01

 Uprzejmie informujemy, że dnia 15 sierpnia 2013 roku będzie CZYNNE dla Zwiedzających. Zapraszamy od 11.00 do 15.00. 

Informacja

2013-05-29

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 maja br. (Boże Ciało) muzeum będzie czynne w godzinach od 11.00 do 15.00. Serdecznie zapraszamy.

PRZETARG: REMONT DACHU I WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ W MUZEUM ZIEMI ŚREDZKIEJ DWÓR W KOSZUTACH - o

2013-04-24

Koszuty: Remont Dachu i Wymiana Instalacji Odgromowej w Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach
Numer ogłoszenia: 163138 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135966 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach", Koszuty 27, 63-000 Koszuty, woj. wielkopolskie, tel. 61 285 10 23, faks 61 2877 179.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka Samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Dachu i Wymiana Instalacji Odgromowej w Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Prace związane z wymianą dachu. 2.Prace związane z wymianą instalacji odgromowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.10-6, 45.26.12.10-9, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona Zabytków.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Remontowo-Budowlane Waldemar Rzeźnik, ul. Rapackiego 11/63a, 26-600 Radom, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61999995,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 587381,01
 • Oferta z najniższą ceną: 587381,01 / Oferta z najwyższą ceną: 1552669,60
 • Waluta: PLN.

 

PRZETARG: REMONT DACHU I WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ W MUZEUM ZIEMI ŚREDZKIEJ DWÓR W KOSZUTACH

2013-04-15

Zapytanie:

Prośba o wyjaśnienie różnicy odnośnie załączonego przedmiaru robót na remont dachu w którym w poz. 40 jest „Krycie dachu gontami łupanymi pojedynczo przy nachyleniu połaci do 85%, a w dokumentacji założono krycie dachu gontami podwójnie. Jak należy wycenić daną robotę.

15.04.2013 r.

 

Wyjaśnienie nr 1

 

Odpowiadając na zapytanie informujemy, że Zamawiający wymaga skalkulowania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem, a przedmiar służy wyłącznie jako materiał pomocniczy do wyceny wynagrodzenia ryczałtowego, robót objętych przedmiotem zamówienia.

W projekcie w pkt 2 Opis projektowanych elementów konstrukcyjnych i robót budowlanych zawiera się opis Pokrycie dachu który stanowi:

-Wymiana pokrycia dachowego na gont drewniany łupany, izolowany folią paraprzepuszczalną o największym stopniu paraprzepuszczalności, z łaceniem na kontrłatach. Pokrycie dachu gontami układać równomiernie na obu połaciach aby nie dopuścić do niesymetrycznego obciążenia więźby dachowej, co mogłoby skutkować jej odkształceniem. Pokrycie dachu wykonać gontami długości 60 cm, uzyskanymi przez łupanie drewna. Gonty proponuje się użyć modrzewiowe nieodżywicowane. Pokrycie wykonać podwójnie na gęstym łaceniu, opierając i mocując każdy gont do 3 łat, przy użyciu gwoździ „gontali”. Pokrycie wykonać przez równomierne nakładanie na siebie warstw gontów z wzajemnym przykrywaniem szpar. W kalenicy wysunąć ostatni rząd gontów za wiatrem 8 cm.

PRZETARG: REMONT DACHU I WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ W MUZEUM ZIEMI ŚREDZKIEJ DWÓR W KOSZUTACH

2013-04-08

Przetargrar

Ogłoszenie wyników konkursu

2013-04-04

 

Uprzejmie informujemy, że Komisja konkursowa dnia 2 kwietnia rozstrzygnęła ogłoszony 28 stycznia konkurs na Logo Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach". Spośród nadesłanych prac nie wyłoniono zwycięzcy, natomiast Komisja przyznała 3 wyróżnienia dla:

- Pana Roberta Śniegockiego
- Pana Michała Hęciaka
- Pana Janusza Strycharczyka

Wyróżnionych zapraszamy jutro na godz. 18.00 na oficjalne wręczenie wyróżnień.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy.

 

Informacja

2013-03-29

Uprzejmie informujemy, że w dniach 30.03-1.04 muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy do odwiedzania muzeum w innym terminie.

KONKURS NA LOGO MUZEUM ZIEMI ŚREDZKIEJ

2013-01-24

 

REGULAMIN
konkursu na Logo Muzeum Ziemi Średzkiej „Dworu w Koszutach”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” z siedzibą w Koszutach 27, 63-000 Środa Wlkp, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Nowe Logo Muzeum Ziemi Średzkiej”. W dalszej części Regulaminu dla jego oznaczenia przyjmuje się nazwę „Konkurs”.
 3. Konkurs skierowany jest do  wszystkich zainteresowanych bez ograniczeń.
 4. Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu Logo Muzeum Ziemi Średzkiej, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną muzeum i będzie przeznaczony do celów promocyjnych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych.
 5. W szczególności będzie umieszczany na:

a)      papierze firmowym, wizytówkach i innych akcydensach poligraficznych,

b)      plakatach i ulotkach,

c)      ogłoszeniach prasowych,

d)     gadżetach okolicznościowych,

e)      nośnikach elektronicznych i w grafice komputerowej,

f)       nośnikach reklamy.

6.      Konkurs trwa od 28 stycznia do 29 marca 2013 roku do godz. 12.00

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Kryteria oceny prac: pomysł, łatwość kojarzenia i zapamiętywania, komunikatywność, wyrazistość i czytelność. 
 3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace.
 4. Konkurs ma formułę otwartą. „Uczestnikiem” może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Konkurs polega na nadesłaniu przez Uczestnika projektu nowego Logo, na zasadach
  i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Nadesłanie projektu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora.
 8. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania projekty przechodzą na własność Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac, co jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego, bezterminowego
  i nieograniczonego wykorzystywania Loga przez Organizatora na wszelkich polach eksploatacji w tym w określonych w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1984r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.)
  stosownie do treści oświadczenia (zał. Nr 2).
 9. Zgłoszony projekt należy przesłać w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy: monia.muzeum@gmail.com i zatytułować „Nowe Logo”.
  Mile widziany będzie projekt nowego Logo w programie graficznym.
 10. Uczestnik powinien podać dokładny adres kontaktowy, telefon, na który otrzyma powiadomienie w przypadku wygranej.
 11. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłany projekt jest dziełem nadsyłającego i nie narusza praw osób trzecich w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.
 12. Oceny projektów dokona Komisja z  Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”, w składzie: Jacek Piotrowski, Romana Pawlak, Monika Kulińska. Werdykt Organizatora jest ostateczny. Od werdyktu nie przysługuje odwołanie.
 13. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę rzeczową. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
 14. Muzeum Ziemi Średzkiej zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania konkursu.
 15. Oficjalne ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi 5 kwietnia 2013 r. podczas uroczystego powołania Komisji.
 16. Nagrody i wyróżnienia nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
 17. Informacje o Konkursie oraz jego wyniki zamieszczone będą na stronie internetowej www.koszuty.pl, na tablicy ogłoszeń Organizatora oraz lokalnej prasie.
 18. Laureat konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
  i informacji o laureatach konkursu a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz
   w mediach i Internecie pod warunkiem zgody Laureata, osób nagrodzonych i wyróżnionych.
 19. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 20. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.koszuty.pl
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
 22. Uczestnik, który poda w zgłoszeniu na Konkurs nieprawdziwe informacje, wymagane w Regulaminie, zostanie wykluczony.
 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 24. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz.27 z późn. zm.).
 25. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby Konkursu  (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) zgodnie z art. 23 ust.1 tejże Ustawy Organizator informuje Uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody wyłącznie w związku
  z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

 

 

 

 

 

Informacja

2012-12-11

 Uprzejmie informujemy, że w dniach 24, 27, 28, 29 oraz 31 grudnia 2012 r. Muzeum będzie czynne w godzinach od 10 do 14.

Serdecznie zapraszamy!

2012-11-14

Publikacje

2012-11-08

sroda.e-wielkopolska.pl/

www.polskiinternet.org.pl

regionwielkopolska.pl/

www.mbpsrodawlkp.pl/

http://stksroda.pl/

www.glospowiatusredzkiego.pl/

http://miejskalornetka.pl/ciekawe-miejsca/muzeum-ziemi-sredzkiej-dwor-w-koszutach/168

http://gazetasredzka.pl/

Informacja

2012-10-19

Uprzejmie informujemy, że od listopada 2012 roku do marca 2013 roku Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających w niedzielę. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania Muzeum w innym terminie.

Nagroda

2012-08-20

 

Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" ma zaszczyt pochwalić się Państwu tytułem AMBASADORA POWIATU ŚREDZKIEGO 2011 w dziedzinie TURYSTYKA przyznanym przez Zarząd Powiatu Średzkiego.

 

 

Informacja

2012-07-20

Uprzejmie informujemy, że w dniach 30 lipca – 5 sierpnia 2012 roku odbędzie się „Tydzień kultury osób niepełnosprawnych w powiecie średzkim”, którego głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej. W ramach tego cyklu zapraszamy serdecznie osoby niepełnosprawne, opiekunów oraz osoby starsze z terenu powiatu średzkiego na „drzwi otwarte” w Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” dnia 31 lipca 2012 roku (wtorek) w godzinach 9.00 – 15.00.

2012-04-30

 

 

Informacja

2012-04-30

Uprzejmie informujemy, że od 1 maja br. będą mogli Państwo zwiedzać dwór za darmo w SOBOTY, a nie jak dotychczas we wtorki. Serdecznie zapraszamy!

Informacja

2012-04-13

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1 i 3 maja br. Muzeum będzie OTWARTE DLA ZWIEDZAJĄCYCH (w godz. od 10 do 14). Serdecznie zapraszamy.

Informacja

2012-04-13

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 kwietnia br. Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy do zwiedzania Muzeum w innym terminie.

Informacja

2012-04-03

Uprzejmie informujemy o niewielkim wzroście cen biletu grupowego, który od 1 maja 2012 roku będzie kosztował 3 zł. od osoby. Jednocześnie zaznaczamy, że nie ma dodatkowej opłaty za przewodnika. Z dniem 1 maja br. likwidacji ulega bilet rodzinny. Zapraszamy serdecznie :)

Nastąpią również zmiany w cenniku opłat za lekcje muzealne. Od maja br. koszt lekcji muzealnej wyniesie 9 zł. od osoby.

Informacja

2012-03-16

Uprzejmie informujemy, że Muzeum Ziemi Średzkiej od 1 kwietnia br. będzie czynne również w niedziele w godzinach od 10-14. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania Muzeum.

Informacja

2012-03-09

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8 i 9 kwietnia 2012 r. Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających.
Zapraszamy do zwiedzania Muzeum w innym terminie.

Informacja

2012-01-05

Uprzejmie informujemy, że dnia 6 stycznia 2012 r. Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy do zwiedzania Muzeum w innym terminie.

Informacja

2011-12-16

Uprzejmie informujemy, że Muzeum dnia 24 grudnia (Wigilia) oraz 31 grudnia (Sylwester) 2011 r. będzie nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy do zwiedzania Muzeum w innym terminie.

Informacja

2011-11-07

Uprzejmie informujemy, że Muzeum dnia 11.11.2011 r. (Dzień Niepodległości) będzie nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy do zwiedzania Muzeum w innym terminie.

Informacja

2011-11-07

Uprzejmie informujemy, że Muzeum dnia 11.11.2011 r. (Dzień Niepodległości) bedzię nieczynne dla zwiedzających. Zapraszamy do zwiedzania Muzeum w innym terminie.

Informacja

2011-10-26

Uprzejmie informujemy, że od początku listopada 2011 roku do końca marca 2012 roku Muzeum nie będzie czynne w niedziele. Zapraszamy do zwiedzania dworu od wtorku do soboty, zgodnie z ustalonymi godzinami otwarcia.

Informacja

2011-09-15

Uprzejmie informujemy, że w najbliższą niedzielę, 18 września, Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających. Przepraszamy.

Informacja

2011-06-20

Uprzejmie informujemy, że 23 czerwca b.r. (Boże Ciało) Muzeum będzie nieczynne. Zapraszamy do zwiedzania dworu w piątek (24.06.), sobotę (25.06) i niedzielę (26.06.) od 10.00 do 14.00.

Przetarg: Rewitalizacja zabytkowego parku w Koszutach przy Muzeum Ziemi Średzkiej

2011-06-10

w855.wrzuta.pl/plik/6MpoqINiKss/ogloszenie_o_wyborze_przetargu

Przetarg: Rewitalizacja zabytkowego parku w Koszutach przy Muzeum Ziemi Średzkiej

2011-05-31

w371.wrzuta.pl/plik/8PNA2S46RuG/wyjasnienie_tersci_specyfikacji_istornych_warunkow_zamowienia

Przetarg: Rewitalizacja zabytkowego parku w Koszutach przy Muzeum Ziemi Średzkiej

2011-05-31

w910.wrzuta.pl/plik/8aqeWjowxAQ/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia

Przetarg: Rewitalizacja zabytkowego parku w Koszutach przy Muzeum Ziemi Średzkiej

2011-05-31

w910.wrzuta.pl/plik/aXf2R8uCrMk/przedluzenie_terminu_skladania_ofert

Przetarg: Rewitalizacja zabytkowego parku w Koszutach przy Muzeum Ziemi Średzkiej

2011-05-25

w508.wrzuta.pl/plik/4LhLx6NaEff/siwz_ogloszenie

Przetarg: Rewitalizacja zabytkowego parku w Koszutach przy Muzeum Ziemi Średzkiej

2011-05-25

w910.wrzuta.pl/plik/6EkdvuQlB5K/siwz_specyfikacja

Przetarg: Rewitalizacja zabytkowego parku w Koszutach przy Muzeum Ziemi Średzkiej

2011-05-25

w508.wrzuta.pl/plik/8lXKUyYT30Z/zalacznik_nr_1_do_siwz_-_formularz_ofertowy

Przetarg: Rewitalizacja zabytkowego parku w Koszutach przy Muzeum Ziemi Średzkiej

2011-05-25

w508.wrzuta.pl/plik/064iPXTinmx/zalacznik_nr_2_do_siwz_-_oswiadczenie

Przetarg: Rewitalizacja zabytkowego parku w Koszutach przy Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach"

2011-05-25

http://w508.wrzuta.pl/plik/5QCqE0PgkFz/zalacznik_nr_3_do_siwz_-_oswiadczenie

Przetarg: Rewitalizacja zabytkowego parku w Koszutach przy Muzeum Ziemi Średzkiej

2011-05-25

w910.wrzuta.pl/plik/16ZRutAtkBi/zalacznik_nr_4_do_siwz_-_umowa

Przetarg: Rewitalizacja zabytkowego parku w Koszutach przy Muzeum Ziemi Średzkiej

2011-05-25

w508.wrzuta.pl/obraz/1WFNMCEsMF3/projekt_rewitalizacji_parku_w_koszutach_24.08.2010_wer2