Akta miasta Środa – okres międzywojenny

SygnaturaTytuł (oryg.)Tytuł (tłum.)Daty skrajne
Sprawy ogólne i organizacyjne
1001Dokumenty i przywileje - opisy miasta, powiatu, fotografie, czasopisma dotyczące między innymi Środy [herb miasta Środy]-1832-1936
1002Dokumenty i przywileje [dane dotyczące miasta Środy]-1932
1003Reorganisation der allgemeinen LandesverwaltungReorganizacja administracji ogólnej1889-1931
1004Die Geschäftsführung der StadtverordnetenZarząd Rady Miejskiej1852-1926
1005Die StädteordnungPorządek miejski1853-1929
1006Allgemeine BüroverfügungenOgólne rozporządzenia biurowe1910-1926
1007Geschäftsführung des MagistratsZarząd Magistratu1904-1931
1008Statuty miejscowe i regulaminy-1925-1936
1009[Spis akt Magistratu i Miejskiego Urzędu Policyjnego]--
1010Spis akt [podział rzeczowy, podział przedmiotowy, spis akt M. KKO, spis akt budowlanych]-1930
1011Spis akt [podział rzeczowy] Magistratu miasta Środy-1932
1012Spis akt budowlanych [do grupy XVI głównego spisu]-1933
1013Podział przedmiotowy referatów magistratu miasta Środy-1932
1014Instrukcja kancelaryjna Zarządu Miejskiego w Środzie [i wykaz akt]-1936
1015Wykaz akt odłożonych w roku 1936 w składnicy akt Zarządu Miejskiego w Środzie-1937
1016Sprawy organizacyjne [wykaz akt i typ]-1936
1017Sprawy organizacyjne-1937
1018Sprawy organizacyjne-1938
1019Sprawy organizacyjne-1939
1020Sprawy organizacyjne-1939
1021Okólniki i zarządzenia [dla] działu Ogólno-Organizacyjnego Tom II-1936-1939
1022Okólniki i zarządzenia [dla] działu Administracyjnego-1936-1939
1023Okólniki i zarządzenia [dla] działu Gospodarki Gminnej Tom I-1936-1939
1024Protokolarz Rady Miejskiej-1918-1921
1025Protokolarz Rady Miejskiej-1922-1924
1026Protokolarz Rady Miejskiej-1924-1926
1027Protokolarz Rady Miejskiej-1926-1931
1028Protokolarz Rady Miejskiej-1931-1936
1029Sitzungen der StadtverordnetenPosiedzenia Rady Miejskiej1913-1922
1030Posiedzenia Rady Miejskiej-1923-1928
1031Sprawy ogólne Rady Miejskiej, za wyjątkiem wyborów-1926-1931
1032Zwoływanie posiedzeń Rady Miejskiej-1929-1931
1033Różne sprawy przewodniczącego Rady Miejskiej-1930-1931
1034MagistratssitzungenPosiedzenia Magistratu1886-1931
1035Protokollbuch des MagistratsProtokolarz Magistratu1919-1921
1036Protokolarz Magistratu-1921-1922
1037Protokolarz Magistratu-1922-1926
1038Protokolarz Magistratu-1926-1927
1039Protokolarz Magistratu-1927-1929
1040Protokolarz Magistratu-1929-1932
1041Protokolarz Magistratu-1932-1934
1042Protokolarz Magistratu od 18 X 1934 do 31 III 1936 roku - Księga uchwał Zarządu Miejskiego od 1 IV do 14 XII 1936 roku-1934-1936
1043Księga uchwał Magistratu-1937-1938
1044Generalia - Tajne. Sprawy Magistratu w ogólności-1925-1936
1045Tajne. Sprawy Magistratu ogólne-1924-1936
1046Wybory do deputacji i komisji miejskich-1931-1934
1047Wybory do deputacji i komisji miejskich-1935
1048Sprawy wyboru radnych miejskich-1936
1049Generalia - Czynności Rady Miejskiej i Magistratu oraz deputacji i komisji miejskich-1935-1936
1050Wahl der Armendeputation sowie Sitzungen derselbenWybory komisji ds. ubogich i jej posiedzenia1906-1928
1051Protokollbuch der ArmendeputationProtokolarz komisji ds. ubogich1906-1923
1052Protokolarz Deputacji Ubogich-1923-1927
1053Protokolarz Deputacji Ubogich-1928-1930
1054Die städtische BaudeputationMiejska komisja budowlana1908-1931
1055Księga protokolarna Miejskiej Komisji Budowlanej-1925-1936
1056Księga uchwał Miejskiej Komisji Elektryfikacyjnej-1936-1938
1057Protokolarz Komisji Opieki Społecznej w Środzie-1930-1933
1058Protokolarz Miejskiej Komisji Opieki Społecznej-1934-1936
1059Die StadtverordnetenwahlenWybory do Rady Miejskiej1913-1922
1060Przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej-1925
1061Przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej-1929
1062Wybory do Rady Miejskiej-1932-1934
1063Generalia - Wybory do ciał ustawodawczych, Sejmiku Powiatowego, Rady Miejskiej i Magistratu oraz deputacji i komisji miejskich-1922-1935
1064Wybory zastępcy burmistrza dra Sikory Stanisława, komisarycznego I-go i II-go członka Magistratu-1931-1933
1065Generalia - Wahl der Kreistagsdeputierten und Abhaltung der KreistageGeneralia - Wybory deputowanych do sejmiku powiatowego i prowadzenie sejmiku powiatowego1907-1930
1066Die Wahlen zum ReichstageWybory do Sejmu Rzeszy1906-1922
1067Generalia - Wybory do Sejmu i Senatu-1922
1068Wybory do Sejmu i Senatu-1930
1069Wybory do Sejmu i Senatu-1927-1928
1070Wybory do Sejmu i Senatu [Korespondencja, afisze, ulotki]-1930-1931
1071Wybory do Sejmu i Senatu-1935
1072Generalia - Granice gmin oraz jej obiektów i ich zmian-1928
1073Granice gminy oraz jej obiekty i ich zmiana-1931-1935
1074Generalia - Ustrój ogólny państwa łącznie samorządu-1923-1924
1075Sprawy reprezentacji-1931-1936
1076[Okólniki dotyczące pieczęci urzędowych, herbu i barw państwowych]-1930-1931
1077Generalia - Godła, odznaki, chorągwie, pieczęcie-1920-1926
1078Durchreisen höherer Herrschaften und LandeshoheitssachenSprawy dotyczące przyjazdów władz wyższych i najwyższych1829-1928
1079Gnadensachen, sonstige Geschenke und StandeserhöhungenSprawy łaski, inne dary i wyniesienie do stanu szlacheckiego1840-1923
1080LandessteuerPodatek ziemski1840-1924
1081Generalia - Verleihung von Orden und EhrenzeichenGeneralia - Nadawanie orderów i odznaczeń1907-1924
1082Die AmtsspracheJęzyk urzędowy1860-1924
1083Generalia - Odznaczenie - Lista odznaczonych Krzyżem Walecznych o nieznanych adresach - książka-1921-1936
1084Konventionen mit fremden MächtenUkłady z obcymi władzami1844-1922
1085Das Fortbestehen der Kartellkonvention mit RusslandUtrzymywanie konwencji kartelowej z Rosją1824-1927
1086Sprawy likwidacyjne z Niemcami-1919-1928
1087Utrzymanie pomników i zabytków historycznych-1886-1930
1088Einrichtung eines Kaiser-Wilhelm-DenkmalsPostawienie pomnika Cesarza Wilhelma1898-1922
1089Generalia - Utrzymanie pomników oraz zabytków kultury i sztuki-1920-1926
1090Utrzymanie pomników oraz zabytków kultury i sztuki-1931-1933
1091Turystyka-1929-1931
1092Turystyka-1931-1936
1093Generalia - Turystyka-1928-1934
1094Urządzenia radiowe-1927-1931
1095Spółka "Radio Poznańskie" w Poznaniu-1926-1933
1096Generalia - Radiofonia-1927-1936
1097Sprawy radiofonii-1931-1936
1098Lustracja gospodarki miejskiej-1930-1934
1099Sprawozdanie z lustracji gospodarki miejskiej w Środzie-1936
1100Kontrola wewnętrzna - Nadzór-1936
1101Kontrola wewnętrzna - Nadzór-1937
1102Kontrola wewnętrzna - Nadzór-1938
1103Kontrola wewnętrzna - Nadzór-1939
Sprawy majątku i przedsiębiorstw miejskich
1104Majątek gminy-1933-1937
1105Majątek gminy [miasta Środy]-1937
1106Majątek gminy [miasta Środy]-1938
1107Majątek gminy [miasta Środy]-1939
1108Geschäftsbetrieb der GasanstaltDziałalność gospodarcza gazowni1912-1929
1109Kassenwesen der Gasanstalt [Etats, Rechnungen]Sprawy budżetowe gazowni [etaty, rachunki]1912-1923
1110Verwaltung des Gaswerks im AllgemeinenZarządzanie ogólne gazowni1912-1928
1111Sprawy ogólne gazowni-1920-1929
1112Generalia - Verordnungen über den SchlachthofGeneralia - Rozporządzenia w sprawach rzeźni1914-1929
1113Sprawy rzeźni miejskiej, ogólne-1926-1931
1114Sprawy ogólno-organizacyjne rzeźni-1936
1115Der Etat des SchlachthofesEtat rzeźni1915-1924
1116Verwaltung des Wasserwerkes im AllgemeinenZarząd ogólny przedsiębiorstwa wodociągowego1911-1929
1117Geschäftsbetrieb des WasserwerksDziałalność gospodarcza przedsiębiorstwa wodociągowego1912-1926
1118Städtische Wasserwerke [budżety roczne]Miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe [budżety roczne]1920-1924
1119Kassenwesen des Wasserwerks [Etats, Rechnungen]Sprawy budżetowe przedsiębiorstwa wodociągowego [etaty, rachunki]1911-1927
1120Die mit Grundstückbesitzern abgeschlossenen Verträge über Anschluss an die WasserleitungUmowy zawarte z właścicielami gruntów w sprawie przyłączenia do sieci wodociągowej1910-1926
1121KanalisationKanalizacja1916-1922
1122Ausführung von KanalisationsunternehmungenWykonanie sieci kanalizacyjnej1896-1930
1123Urządzenie odwodnieniowe miasta Środy-1926-1931
1124Sprawy wodne, Ustawa wodna z dnia 19.9.1922-1926-1931
1125Generalia - Zakłady elektryczne-1926-1931
1126Zakłady elektryczne-1925-1935
1127Generalia - Zakłady i urządzenia kąpielowe-1923-1926
1128Sprawy łazienek miejskich-1926-1930
1129Uruchomienie zakładów kąpielowych na wodach stojących i płynących-1930-1931
1130Generalia - AbdeckereisachenGeneralia - Sprawy rakarni1912-1928
1131Generalia - Statuty i regulaminy oraz postanowienia prawne i instrukcje ogólne dotyczące przedsiębiorstw miejskich-1928-1931
1132Statuty i regulaminy oraz postanowienia prawne i instrukcje ogólne dotyczące przedsiębiorstw miejskich-1925-1932
1133Das Jacob Wolffsche LegatLegat Jakuba Wolffa1891-1931
1134Sprawy ogólne dotyczące fundacji-1933-1934
1135Sprawy fundacji Schronisko p. Św. Ducha dla Starców wyznania rzymsko-katolickiego w Środzie-1939
1136Eingemeindung von GrundstückenPrzyłączanie gruntów do gminy1903-1923
1137Die Besitzveränderung hiesiger GrundstückeZmiany właścicieli tutejszych gruntów1886-1929
1138Verträge mit Grundbesitzern und Abrechnungen über BürgersteigherstellungenUmowy z właścicielami gruntów i rozliczenie z budowy chodników1910-1927
1139Nabycie gruntów na rzecz gminy Środy-1925-1929
1140Nabycie obiektów ruchomych i nieruchomych oraz praw na rzecz gminy-1925-1934
1141Nabycie obiektów ruchomych i nieruchomych oraz praw na rzecz gminy-1935
1142Generalia - Nabycie obiektów ruchomych i nieruchomych oraz praw na rzecz gminy-1920-1936
1143Sprzedaż obiektów gminnych ruchomych i nieruchomych oraz rezygnacja z praw-1929-1935
1144Sprawy ogródków działkowych-1927-1931
1145Urządzenia sportowe-1929
1146Generalia - Urządzenie oraz utrzymanie parków, skwerów itp.-1927-1931
1147Udział miasta w firmie "Surofosfat" w Środzie-1927-1928
1148Ewidencja taboru żeglugi śródlądowej-1926-1931
1149Die StadtwaageWaga miejska1869-1925
Sprawy statystyczne
1150Volkszählungen und andere statistische Tabellen [Spisy zwierząt gospodarskich - tabele]Statystyki ludnościowe i inne tabele statystyczne [Spisy zwierząt gospodarskich - tabele]1918-1920
1151Statystyki w ogólności-1927-1928
1152Spis ludności i inwentarza-1921-1930
1153Generalia - Spis ludności [jest tylko 1 pismo dotyczące stanu ludności miasta Środy w roku 1931-1933]-1933
1154Statystyki produkcji rolnej-1928-1931
1155Statystyki rolne-1931-1935
1156Sprawy statystyki rolnej-1936
1157Statystyki handlowe i przemysłowe-1931-1935
1158Statystyki osób głuchoniemych-1862-1925
2018Spis ludności-1931-1936
Sprawy urzędników miejskich
1159Generalia - Beamten im AllgemeinenGeneralia - Urzędnicy w ogólności1898-1921
1160Sprawy urzędników i funkcjonariuszy biurowych - ogólne-1922-1929
1161Generalia - Opieka nad sierotami i wdowami urzędników miejskich-1906-1925
1162Generalia - Emerytury oraz pensje wdowie i sierot po pracownikach miejskich-1922-1934
1163Sprawy emerytów miejskich-1918-1931
1164[Sprawy poborów pracowników miejskich]-1920-1924
1165Generalia - Uposażenia pracowników miejskich-1922-1935
1166Generalia - Ubezpieczenie pracowników miejskich na wypadek choroby, inwalidztwa, starości oraz na wypadki nieszczęśliwe-1926-1936
1167Statut o etacie stanowisk służbowych dla pracowników miasta powiatu Środy-1925-1930
1168Generalia - Statuty i regulaminy stosunków służbowych i emerytalnych pracowników miejskich-1925-1931
1169Dokształcanie urzędników i funkcjonariuszy miejskich-1927-1931
1170Generalia - Dokształcanie pracowników miejskich-1931-1936
1171Generalia - Dokształcanie pracowników miejskich-1929-1934
1172Beschwerden gegen KommunalbeamtenSkargi na urzędników miejskich1875-1929
1173Anstellung eines KassenkontrolleursPosada kontrolera kasowego1905-1928
1174Annahme resp. Anstellung eines MagistratsbotenPrzyjęcie i posada woźnego magistratu1898-1928
1175Die Anstellung der NachtwächterPosada stróża nocnego1881-1921
1176Die Anstellung der FeldwächterPosada stróża polowego1912-1928
1177Annahme der beiden PolizeisergeantenPrzyjęcie obydwu sierżantów policji1906-1927
1178Generalia - Eingeschriebene und sonstige HilfskassenGeneralia - Zarejestrowane i inne kasy zapomogowe1885-1929
1179Angażowanie i stosunek służbowy pracowników miejskich w ogólności-1927-1931
1180Generalia - Angażowanie pracowników miejskich-1922-1932
1181Wykaz akt personalnych: a) członków Zarządu Miejskiego; b) pracowników tegoż Zarządu-1934
1182Sprawy osobowe członków organów miejskich i pracowników miejskich-1936
Sprawy finansowo-kasowe i pożyczek miejskich
1183Ustawy o uregulowaniu finansów komunalnych-1925-1930
1184Generalia - Ogólne postanowienia prawne o finansach komunalnych-1923-1936
1185Die KassenistruktionInstrukcja budżetowa1889-1929
1186Die Kassenrevisions-und FinanzdeputationKomisja rewizyjna budżetu i finansów1889-1925
1187Revision und Abschlüsse der städtischen SparkasseRewizja i podsumowania miejskiej kasy oszczędnościowej1912-1931
1188Protokoły rewizyjne i bilanse kasy kamelaryjnej-1926-1931
1189KämmereikassenangelegenheitenSprawy dotyczące kasy kamelaryjnej1906-1926
1190ProvinzialsparkassentagProwincjalny zjazd kas oszczędnościowych1913-1923
1191Die städtische SparkasseMiejska kasa oszczędnościowa1903-1927
1192SparkassestatutStatut kasy oszczędnościowej1897-1922
1193Rie Rechnungen der städtischen SparkasseRachunki miejskiej kasy oszczędnościowej1912-1929
1194SpareinlagenWkłady oszczędnościowe1906-1927
1195Spar- und VorschusskassenKasy oszczędnościowe i zapomogowe1878-1929
1196KämmereikassenrechnungenRachunki kasy kamelaryjnej1909-1929
1197Wahl des Kämmerers [Sprawy wyborów i uposażenia urzędników kasy]Wybory urzędników kasy [Sprawy wyborów i uposażenia urzędników kasy]1888-1930
1198Sprawy Kasy Oszczędności-1918-1929
1199Kredyty dla Miejskiej Kasy Oszczędności-1927-1931
1200Generalia - Sprawy Miejskiej Komunalnej Kasy Oszczędności w Środzie-1928-1932
1201Sprawy Miejskiej Komunalnej Kasy Oszczędności w Środzie-1935
1202Sprawozdanie z działalności Komunalnej Kasy Oszczędności miasta Środy-1937
1203Die Aufnahme von DarlehenZaciąganie kredytów1880-1924
1204Wechsel-Darlehen [Spłata weksli i zaciąganie pożyczek]Kredyty wekslowe [Spłata weksli i zaciąganie pożyczek]1906-1926
1205Die Schulden der KommuneDługi komunalne1906-1931
1206Pożyczki hipoteczne-1921-1930
1207Pobranie pożyczek na rzecz gminy miasta Środy-1921-1929
1208Pobranie pożyczek na rzecz gminy miasta Środy-1922-1931
1209Pożyczki budowlane w związku z rozbudową miasta-1927-1931
1210Generalia - Pożyczki pobrane na rzecz gminy oraz ich umorzenie i oprocentowane-1927-1933
1211Pożyczka Narodowa, zestawienia [spisy właścicieli przedsiębiorstw itp.]-1933-1934
1212"Pożyczka Złota"-1922
1213Generalia - Sprawy dotyczące kapitałów gminy - deponowanych-1925-1928
1214Kapitały udziałowe gminy [miejskiej]-1930-1935
1215Zatwierdzenie kontraktów [o przewłaszczeniu]-1921
1216Udział gminy miasta Środy w Banku Gospodarstwa Krajowego-1928-1929
1217Komunalny Związek Kredytowy w Poznaniu [Są również roczne sprawozdania Komunalnego Banku Kredytowego w Poznaniu]-1925-1931
1218Komunalny Bank Kredytowy w Poznaniu [drukowane roczne sprawozdania Banku Komunalnego]-1928-1935
1219Bank Polski w Warszawie [tylko sprawozdanie drukowane Polskiego Banku Komunalnego w Warszawie z roku 1933 i 1934]-1933-1934
1220Bank Komunalny w Warszawie [są również drukowane sprawozdania Banku z roku 1931, 1935]-1931-1936
1221Generalia - Sprawy rachunkowo-kasowe [roczne sprawozdania rachunkowe]-1930-1935
1222Generalia - Preliminarze budżetowe-1924-1935
1223Preliminarze budżetowe-1931-1934
1224Preliminarze budżetowe-1934-1935
1225Preliminarze budżetowe innych miast-1931-1934
1226Etaty [budżety miasta] na rok 1919-1919
1227Etaty [budżety] miasta Środy-1920-1922
1228Etaty kasy kamelaryjnej [Budżety miasta Środy]-1916-1924
1229Budżety gminy miasta Środy-1924-1928
1230Budżet miejski na rok 1928/1929-1928-1929
1231Budżet miejski na rok 1929/1930-1929-1930
1232Budżet gminy miasta Środy-1928-1931
1233Budżet gminy miasta Środy na rok 1930/1931-1930-1931
1234Budżet miasta Środy na rok 1931/1932-1931-1932
1235Budżet gminy miasta Środy na rok 1932/1933-1932-1933
1236Budżet gminy miasta Środy na rok 1933/1934-1933-1934
1237Budżet miasta Środy na rok 1936/1937-1936-1937
1238Budżety administracyjne zakładów i przedsiębiorstw-1936
1239Budżety administracyjne zakładów i przedsiębiorstw-1937
1240Budżety administracyjne zakładów i przedsiębiorstw-1938
1241Fremde HaushaltspläneObce projekty budżetów1908-1924
1242Etaty [budżety] innych miejskich związków komunalnych-1924-1926
1243Budżety innych miejskich związków komunalnych-1927-1929
1244Dziennik główny Głównej Kasy Miejskiej na rok 1936/1937-1936-1937
1245Dziennik główny Głównej Kasy Miejskiej na rok 1935/1936-1935-1936
1246Dziennik główny Głównej Kasy Miejskiej na rok 1934/1935-1934-1935
1247Dziennik główny Głównej Kasy Miejskiej na rok 1937/1938-1937-1938
1248Dziennik główny Głównej Kasy Miejskiej na rok 1939/1940-1939-1940
1249Dziennik przychodu Głównej Kasy Miejskiej na rok 1929/1930-1929-1930
1250Dziennik przychodu Głównej Kasy Miejskiej na rok 1930/1931-1930-1931
1251Dziennik przychodu Głównej Kasy Miejskiej na rok 1931/1932-1931-1932
1252Dziennik rozchodu Głównej Kasy Miejskiej na rok 1929/1930-1929-1930
1253Dziennik rozchodu Głównej Kasy Miejskiej na rok 1930/1931-1930-1931
1254Dziennik rozchodu Głównej Kasy Miejskiej na rok 1931/1932-1931-1932
2019Budżet miasta Środy na rok 1937/1938-1937-1938
2020Budżet miasta Środy na rok 1939/1940-1939-1940
Sprawy podatkowe
1255Generalia - Steuersachen im AllgemeinenGeneralia - Sprawy podatkowe w ogólności1906-1926
1256Różne sprawy podatkowe-1922-1930
1257Generalia - Podatek komunalny do państwowego podatku gruntowego-1928-1930
1258Rejestr wymiarowy podatku gruntowego-1930
1259Rejestr wymiarowy podatku gruntowego na rok 1931-1931
1260Dziennik przychodu podatku gruntowego na rok 1932/1933-1932-1933
1261Generalia - Die GrundsteuerGeneralia - Podatek gruntowy1864-1928
1262GrundsteuersachenSprawy podatku gruntowego1886-1931
1263Generalia - Opłaty za odpłatne przeniesienie własności nieruchomości-1921-1932
1264Generalia - Podatek komunalny do państwowego podatku od nieruchomości-1924-1929
1265Lista biercza dotycząca komunalnego państwowego podatku od nieruchomości na rok 1930/1931-1930-1931
1266Generalia - Państwowy podatek od nieruchomości-1926-1931
1267Häusergewerbesteuersachen [Wandergewerbescheine]Sprawy podatku od chałupnictwa [Świadectwa rzemieślników domokrążnych]1913-1921
1268Generalia - GewerbesteuersachenGeneralia - Sprawy podatku od rzemiosła1862-1922
1269GewerbesteuersachenSprawy podatku od rzemiosła1906-1923
1270Generalia - HausiergewerbesteuersachenGeneralia - Sprawy podatku od rzemiosła domokrążnego1907-1926
1271Rejestr podatku dochodowego na rok 1930-1930
1272Generalia - Podatek wojskowy-1932-1933
1273Wykaz zaległości podatku wojskowego na rok 1930-1933-1930-1933
1274Lista biercza podatku wojskowego na rok 1930/1931-1930-1931
1275Lista biercza podatku wojskowego za rok 1933/1934 i wykaz zaległości podatku wojskowego za rok 1930/1932-1930-1934
1276Wykaz poborczy i główny kataster Zakładu Ubezpieczeń od Wypadków w Rolnictwie-1928-1932
1277Die Gemeindeeinkommensteuer der Deutsch-Amerikanischen Petroleumgesellschaft in HamburgKomunalny podatek dochodowy Niemiecko-Amerykańskiego Towarzystwa Naftowego w Hamburgu1905-1923
1278Generalia - Podatek komunalny do państwowego podatku przemysłowego i przedpłaty uiszczane przy nabyciu świadectw przemysłowych-1924-1929
1279Wykaz wpływów podatków miejskich-1928-1935
1280Wydzierżawienie i pobieranie opłat jarmarcznych-1885-1926
1281Generalia - Dodatek komunalny do państwowego podatku dochodowego-1924-1929
1282Generalia - Dodatek do podatków państwowych-1923-1935
1283Lista biercza dodatku komunalnego do państwowego podatku dochodowego na rok 1931/1932-1931-1932
1284Lista biercza dodatku komunalnego do państwowego podatku dochodowego na rok 1932/1933-1932-1933
1285Lista biercza dodatku komunalnego do państwowego podatku dochodowego na rok 1933/1934-1933-1934
1286Generalia - Opłaty stemplowe państwowe-1921-1923
1287Generalia - Opłaty administracyjne-1928-1934
1288Generalia - Pobór przymusowych podatków, opłat i składek-1922-1933
1289Generalia - Wymiar oraz pobór opłat i składek na rzecz obcych instytucji i zakładów prawa publicznego-1931-1935
1290Generalia - Die Besteuerung öffentlicher LustbarkeitenGeneralia - Opodatkowanie zabaw publicznych1906-1923
1291Generalia - Podatek od zabaw, rozrywek i widowisk-1922-1934
1292Generalia - Komunalny podatek od zbytku, samochodów i powózek resorowych-1923-1930
1293Podatek od zbytku, samochodów i powózek resorowych-1924-1926
1294Lista biercza państwowego funduszu drogowego od samochodów przedsiębiorstw przewozowych na rok 1931/1932-1931-1932
1295Lista biercza państwowego funduszu drogowego od samochodów przedsiębiorstw przewozowych na rok 1932/1933-1932-1933
1296Lista biercza państwowego funduszu drogowego od samochodów ciężarowych do własnego użytku na rok 1931/1932-1931-1932
1297Lista biercza państwowego funduszu drogowego od samochodów ciężarowych do własnego użytku na rok 1932/1933-1932-1933
1298Lista biercza państwowego podatku drogowego od samochodów prywatnych na rok 1931/1932-1931-1932
1299Lista biercza państwowego funduszu drogowego od samochodów prywatnych na rok 1932/1933-1932-1933
1300Lista biercza państwowego funduszu drogowego od motocykli na rok 1931/1932-1931-1932
1301Lista biercza państwowego funduszu drogowego od motocykli na rok 1932/1933-1932-1933
1302Generalia - Podatek od lokali-1923-1925
1303Generalia - Podatek od lokali-1924-1926
1304Generalia - Państwowy podatek od lokali-1925-1927
1305Generalia - Dodatek komunalny do opłat państwowych na wyrób i sprzedaż trunków i przetworów wódczanych i spirytusowych-1924-1930
1306Generalia - Einführung der HundesteuerGeneralia - Wprowadzenie podatku od psów1860-1922
1307Generalia - Einführung der GemeindeeinkommensteuerGeneralia - Wprowadzenie komunalnego podatku dochodowego1884-1923
1308Generalia - Einführung der WertzuwachssteuerGeneralia - Wprowadzenie podatku od przyrostu wartości1910-1922
1309Generalia - Der Warenumsatzstempel und die die UmsatzsteuerGeneralia - Stemple i podatek od obrotu towarowego1917-1923
1310Die ZuwachssteuerveranlagungenWymiar podatku od przyrostu1913-1921
1311Generalia - Die GebäudesteuerGeneralia - Podatek budynkowy1862-1924
1312Podatek budynkowy-1887-1931
1313Podatek majątkowy-1924-1925
1314Generalia - Podatek od spadków i darowizn-1923-1926
1315Generalia - Podatek od zaprotestowanych weksli-1927-1929
1316Generalia - Podatek hotelowy-1924-1926
1317Generalia - Podatek inwestycyjny-1926-1930
1318Spis właścicieli nieruchomości obowiązanych do przedkładania spisu lokatorów-1932
Sprawy budowlane, drogowe, kolejowe, pocztowe
1319Aufstellung eines BebauungsplanesOpracowanie planu zabudowy1909-1931
1320Generalia - Sprawy rozbudowy miasta-1925-1934
1321Rozbudowa miasta-1926-1930
1322Rozbudowa miasta-1932-1936
1323Plany zabudowania i plany określenia sfery interesów miasta-1930-1935
1324Bauten auf dem Grundstück - SchrodaBudynki na gruntach - Środa1907-1930
1325Gründung neuer AnsiedlungenBudowa nowych osiedli1906-1926
1326Kommunalbauten und ReparaturenBudynki komunalne i remonty1911-1930
1327Sprawy budowlane i odbudowy-1936
1328Sprawy budowlane i odbudowy-1937
1329Sprawy budowlane i odbudowy-1938
1330Sprawy budowlane i odbudowy-1939
1331Budowa domów mieszkalnych dla urzędników [wraz z rysunkami]-1922-1928
1332Generalia - Rezesse über Rentengüter der deutschen WohnungsbaugenossenschaftGeneralia - Regulacje włości rentowych niemieckiej spółdzielni budownictwa mieszkaniowego
1333Der Abbruch baufälliger Gebäude und BaupolizeicontraventionenRozbiórka budynków grożących zawaleniem i naruszenia przepisów budowlanych1906-1931
1334Reparaturen und Neubauten am RathauseRenowacje i prace budowlane w ratuszu1906-1926
1335Generalia - Przebudowa i utrzymanie urządzeń ratusza-1927
1336Sprawy rozbudowy Gimnazjum w Środzie-1922-1925
1337Rozbudowa gimnazjum-1924-1930
1338Budowa Miejskiego Przytuliska dla Starców przy ulicy Łąkowej numer 11-1926-1928
1339Wykaz udzielonych konsensów budowlanych-1908-1924
1340Sprawy opłat budowlanych oraz inne sprawy budowlane-1906-1926
1341Die VerschönerungsanlagenPlany upiększania1897-1926
1342Upiększenie ulic i placów miejskich-1920-1931
1343Topographie, Vermessungen etc., Landes-TriangulationTopografia, pomiary itd., triangulacja1887-1931
1344Generalia - Pomiary i znaki pomiarowe-1920-1934
1345Die Drainage der Feldmark SchrodaDrenowanie gruntów miejskich w Środzie1910-1925
1346Generalia - Usuwanie wód zużytych i nieczystości oraz odprowadzania wód ściekowych-1926-1934
1347Generalia - Statuty oraz postanowienia prawne ogólne dotyczące budowy, utrzymania ruchu i czyszczenia ulic i placów publicznych oraz ich urządzeń-1926-1930
1348Generalia - Wege- und BrückensachenGeneralia - Sprawy drogowe i mostowe1906-1922
1349Wege- und BrückenkatasterKataster drogowy i mostowy1833-1927
1350ChausseebautenBudynki drogowe1831-1929
1351Die Herstellung eines Fusssteiges zwischen der Stadt und dem BahnhofeBudowa chodnika między miastem a dworcem1878-1931
1352Generalia - Utrzymanie dróg i placów publicznych-1927-1931
1353Generalia - Budowa nowych dróg i placów publicznych i zmiana istniejących-1924-1933
1354Budowa nowych dróg i placów publicznych i zmiana istniejących-1927-1935
1355Generalia - Pflasterung von StrassenGeneralia - Brukowanie ulic1909-1927
1356[Brukowanie ulic i placów]-1900-1928
1357Strassentafeln und HausnummernTabliczki z nazwami ulic i numeracja domów1907-1930
1358EisenbahnenKoleje1864-1928
1359Generalia - Sprawy kolejnictwa-1921-1936
1360Generalia - Post und TelegraphenwesenGeneralia - Sprawy poczty i telegrafu1862-1931
1361Generalia - Sprawy poczty, telegrafu i telefonu-1920-1931
1362FernsprechanlageUrządzenia telefoniczne1900-1922
Sprawy policji i nadzoru policyjnego
1363Generalia - PolizeisachenGeneralia - Sprawy policji1906-1928
1364Die PolizeiaufsichtNadzór policyjny1855-1927
1365Das BezirkskommandoKomenda obwodowa1872-1928
1366Sprawy Milicji Miejskiej [Sprawy Rady Żołnierskiej, Straży Obywatelskiej]-1918-1919
1367Sprawy policyjne różne-1919-1921
1368Sprawy policyjne różne-1921-1924
1369Generalia - Sprawy policji państwowej-1920-1934
1370Zeitungsberichte [Miesięczne sprawozdania sytuacyjne Urzędu Policyjnego w Środzie]Doniesienia prasowe [Miesięczne sprawozdania sytuacyjne Urzędu Policyjnego w Środzie]1906-1930
1371Generalia - Hauptverwaltungsberichte und Nachweisungen über die Verhältnisse der StadtgemeindeGeneralia - Główne sprawozdania z zarządzania i wykazy stosunków w mieście1907-1930
1372Rozporządzenia lokalne ogólne wydane w zakresie bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego-1932-1934
1373Generalia - Sprawy Posterunku Policji Państwowej na miasto Środę-1922-1925
1374Sprawy Posterunku Policji Państwowej na miasto Środę-1922-1929
1375GewerbepolizeisachenSprawy policji gospodarczej1889-1922
1376Generalia - KriminalpolizeisachenGeneralia - Sprawy policji kryminalnej1861-1926
1377WohnungspolizeiPolicja mieszkaniowa1906-1923
1378Generalia - BaupolizeisachenGeneralia - Sprawy policji budowlanej1906-1923
1379Generalia - Ogólne sprawy policji budowlanej-1920-1935
1380Ogólne sprawy policji budowlanej-1931-1936
1381FeuerpolizeisachenSprawy policji ogniowej1897-1930
1382JagdpolizeisachenSprawy policji łowieckiej1851-1930
1383Generalia - GesundheitspolizeiGeneralia - Policja zdrowotna1903-1926
1384Generalia - MeldepolizeisachenGeneralia - Sprawy policji meldunkowej1835-1925
1385Ewidencja i kontrola ruchu ludności w ogólności-1931-1936
1386Generalia - Ewidencja i kontrola ruchu ludności w ogólności-1931-1937
1387Ewidencja i kontrola ruchu ludności-1938
1388Sprawy ogólne dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego-1937
1389Przepisy i okólniki dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego-1939
1390Die Ausweisung fremder PersonenDeportacja osób z zagranicy1886-1931
1391Die Ausweisung von AusländernDeportacja cudzodziemców1906-1928
1392Generalia - Cudzoziemcy-1920-1932
1393Sprawy cudzoziemców-1931-1935
1394Sprawy cudzoziemców stałych-1936
1395Sprawy cudzoziemców przyjezdnych-1936
1396Sprawy zatrudnionych cudzoziemców-1936
1397Sprawy obcokrajowców-1927-1931
1398Aus- und Einwanderungen [Sprawy przyjazdów i wyjazdów]Wyprowadzki i przyprowadzki [Sprawy przyjazdów i wyjazdów]1906-1922
1399Generalia - Aus- und EinwanderungenGeneralia - Wyprowadzki i przyprowadzki1906-1926
1400Der Erwerb und Verlust der preussischen StaatsangehörigkeitUzyskanie i utrata pruskiego obywatelstwa1843-1923
1401Generalia - Sprawy konsularne-1920-1936
1402PasspolizeisachenSprawy policji paszportowej1874-1931
1403Generalia - Paszporty i wizy-1922-1935
1404Die Förderung deutscher Ansiedlungen in Westpreussen und PosenRoszczenia niemieckich osadników w Prusach Zachodnich i Prowincji Poznańskiej1886-1930
1405Sprawy emigracyjne-1922-1927
1406Generalia - Nadzór i poszukiwanie policyjne-1921-1934
1407Generalia - Zarządzenia i orzecznictwo administracyjne-1922-1935
1408Nadzór i poszukiwania policyjne-1931-1935
1409Generalia - Sprawy dotyczące rejestrów karnych-1920-1936
1410Generalia - Postępowanie przymusowe w administracji-1928-1936
1411Generalia - Postępowanie karno-administracyjne-1928-1936
1412Generalia - Die ZwangserziehungGeneralia - Przymusowe wychowanie1878-1923
1413Das Verwaltungsverfahren [Verwaltungszwangsverfahren]Postępowanie administracyjne [Przymusowe postępowanie administracyjne]1879-1927
1414Generalia - GefängnissachenGeneralia - Sprawy więzienne1882-1923
1415Die Beerdigung der verstorbenen GefangenenPochówek zmarłych więźniów1888-1921
1416Beschäftigung von KriegsgefangenenZatrudnienie jeńców wojennych1916-1922
1417Generalia - Vorläufige StraffestsetzungenGeneralia - Tymczasowe aresztowania1853-1927
1418Generalia - Stan wyjątkowy i sądy doraźne-1919-1921
1419Excesse und SchlägereienEkscesy i bójki1906-1931
1420PhotographieFotografie [osób poszukiwanych, listy gończe]1919-1920
1421Listy gończe, aresztowania i różne dochodzenia policyjne-1924-1931
1422Generalia - TransportsachenGeneralia - Sprawy transportowe1906-1921
1423Die städtischen ArbeiterRobotnicy miejscy1907-1928
1424Unterdrückung der ArbeitslosigkeitZwalczanie bezrobocia1894-1926
1425Zatargi między robotnikami a pracodawcami-1922-1931
1426Sprawy robotników miejskich-1929-1931
1427Verbotene Spiele, BetrügereienZakazane gry, oszustwa1879-1923
1428Generalia - Vertrieb der Lose, Lotteriesachen, Verlosungen und AusspielungenGeneralia - Dystrybucja losów, sprawy loterii, losowania i ciągnienia
1429[Pozwolenia na urządzanie imprez, odczytów, zabaw, afisze, ulotki]-1913-1922
1430Generalia - Widowiska i zabawy-1920-1935
1431Przedstawienia publiczne z oddziaływaniem na ludzi za pomocą hipnozy, sugestii, magnetyzmu i podobnych metod-1924-1930
1432Generalia - Nadanie i utrata obywatelstwa-1921-1930
1433Generalia - Zmiany i nadawanie nazwisk-1922-1929
1434Optanci niemieccy [Spis optantów miasta Środy]-1922-1927
1435Optanci polscy-1925-1928
1436Optanci polscy-1925-1930
1437Generalia - ZensursachenGeneralia - Sprawy cenzury1831-1926
1438Generalia - Verbotene Bücher und SchriftenGeneralia - Zakazane książki i pisma1906-1922
1439Generalia - Prasa i wydawnictwa-1921-1935
1440Prasa i wydawnictwa-1931-1936
1441Prasa i wydawnictwa-1935-1936
1442Sprawy prasowe-1921-1931
1443Sprawy ogłoszeń [i różne ogłoszenia]-1932-1936
1444Generalia - Kriegsleistungen der Stadt SchrodaGeneralia - Podatki wojenne miasta Środa1915-1922
1445Grenzgraben und VorflutsachenSprawy rowów granicznych i kanałów odpływowych1900-1931
1446Arbeitsscheue, Bettler, LandstreicherUciekający od pracy, żebracy, włóczędzy1843-1930
1447Generalia - Żebractwo i włóczęgostwo-1921-1933
1448Makler, Pfandleiher und TrödlerMaklerzy, zastawnicy, handlarze starzyzną1844-1925
1449Aufsicht auf Winkelkonsulenten, Gesindevermieter und TrödlerNadzór nad doradcami pokątnymi, najmującymi służbę i handlarzami starzyzną1906-1930
1450Generalia - Świadectwa moralności, ubóstwa i inne-1920-1935
1451Generalia - Nadzór nad targami, pokazami i przetargami zwierząt, rzeźniami, mleczarniami, stajniami zajezdnymi i przedsiębiorstwami handlu zwierzętami itd.-1925-1936
1452VerunglückungenWypadki1869-1886
1453Verunglückungen, Plötzliche TodesfälleWypadki, przypadki nagłej śmierci1886-1931
1454Generalia - Plötzliche Todesfälle, VerunglückungenGeneralia - Przypadki nagłej śmierci, wypadki1886-1925
1455BegräbnisplätzeMiejsca pochówków1878-1931
1456Aufsicht auf Hunde, MaulkorbzwangNadzór nad psami, przymus kagańców1844-1928
1457Generalia - Zwalczanie wścieklizny u zwierząt i zapobieganie jej-1920-1931
1458Generalia - Zwalczanie alkoholizmu-1923-1924
1459Generalia - Die Fleischbeschau in der Stadt SchrodaGeneralia - Kontrola higieny mięsa w Środzie1906-1923
1460Generalia - Die Heilighaltung der Sonn- und FesttageGeneralia - Świętowanie niedziel i dni świątecznych1911-1924
1461Generalia - Die SonntagsruheGeneralia - Spokój niedzielny1892-1924
1462Sprawa o ośmiogodzinnym dniu pracy i święcenie niedziel i dni świątecznych-1919-1930
1463Generalia - Verkehr mit Nahrungsmitteln und Futtermitteln während des KriegesGeneralia - Transport artykułów spożywczych i paszy podczas wojny1914-1922
1464Verkehr mit Web- Wirk- und SchuhwarenTransporty z artykułami tkackimi, dzianiną i obuwiem1915-1921
1465Handel mit denaturiertem SpiritusHandel denaturowanym spirytusem1896-1923
1466Generalia - Sprawy monopolów państwowych-1922-1935
1467Ersatzgeldsachen und FeldpolizeikontraventionenSprawy pieniądza zastępczego i wykroczenia przeciwko policji polowej1906-1924
1468Untersuchung des Petroleums auf seine EnftflammbarkeitBadanie nafty i jej palności1893-1930
1469Münz- Maas- und GewichtssachenSprawy monetarne, miar i wag1903-1925
1470Sprawy dotyczące miar-1922-1931
1471Kassenanweisungen, StaatspapiereSprawy systemu monetarnego, banknotów i papierów wartościowych1885-1931
1472Der Schutz der VögelOchrona ptaków1888-1930
1473Anlage und Konzessionierung von ZiegeleienZałożenie i koncesjonowanie cegielni1884-1927
1474Generalia - Beleuchtung der Fahrräder sowie Gebrauch derselbenGeneralia - Oświetlenie rowerów i ich użytek1893-1926
1475Generalia - Beleuchtung der Fuhrwerke und Betafelung derselbenGeneralia - Oświetlenie furmanek i ich otablicowanie1896-1925
1476Generalia - Karty rowerowe [Zarządzenia, okólniki]-1925-1936
1477Generalia - KraftfahrzeugeGeneralia - Samochody ciężarowe1912-1925
1478Pojazdy mechaniczne [włącznie rowerów]-1925-1931
1479Generalia - Ruch na drogach i placach publicznych-1923-1935
Sprawy towarzystw, organizacji i cechów
1480Generalia - Ogólne sprawy stowarzyszeń-1922-1936
1481Sprawy ogólne stowarzyszeń-1931-1936
1482Stowarzyszenia niemieckie, sprawy ogólne-1933-1934
1483Stowarzyszenia społeczne, sprawy ogólne-1931-1936
1484Stowarzyszenia zawodowe, sprawy ogólne-1931-1936
1485Aufsicht auf Volksversammlungen und VereineNadzór nad stowarzyszeniami i związkami1903-1927
1486Generalia - Vereine, VolksversammlungenGeneralia - Związki, stowarzyszenia1886-1928
1487Verschiedene BerufsgenossenschaftenRóżne zrzeszenia zawodowe1906-1928
1488Der LandwehrvereinZwiązek Landwehry1877-1922
1489Die Orstsgruppe Schroda des Deutschen OstmarkenvereinsOddział terenowy Środa Niemieckiego Związku Marchii Wschodniej1908-1924
1490Die SchützengildeBractwo strzeleckie1906-1931
1491Oddział Związku Strzeleckiego Środa-1927-1931
1492Der GärtnervereinZwiązek Ogrodników1891-1927
1493Der polnische Verein zur Bekämpfung des AlkoholismusPolski Związek Zwalczania Alkoholizmu1902-1926
1494Der Verein katholischer Bürger zu SchrodaZwiązek Mieszczan Katolickich w Środzie1907-1923
1495Generalia - Deutscher Kreisbauernverein SchrodaGeneralia - Niemiecki Powiatowy Związek Gospodarzy Środa1921-1923
1496Komitet Zjednoczonych Towarzystw na powiat i miasto Środę-1921-1922
1497[Sprawy bezrobotnych pracowników umysłowych - Komitet Bezrobotnych Pracowników Umysłowych]-1926-1927
1498Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Rolnicze-1922
1499Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy w Środzie-1921-1924
1500Narodowa Partia Robotnicza w Środzie-1921-1926
1501Stronnictwo Narodowe-1931-1933
1502Polski Związek Zawodowy "Praca" dla Handlu i Przemysłu - filia mieszana Środa-1928-1930
1503Organizacja monarchistyczna-1926
1504Towarzystwo Kobiet "Oświata"-1928-1929
1505Towarzystwo Pań Miłosierdzia w Środzie-1927-1930
1506Stowarzyszenie Urzędników Państwowych, Komunalnych i Samorządowych na powiat średzki-1927-1931
1507Towarzystwo "Rodzina Policyjna" w Środzie-1929-1931
1508Towarzystwo Katolickiego Stowarzyszenia Polek-1930-1931
1509Towarzystwo Katolickiej Młodzieży Polskiej Starszej-1926-1929
1510Towarzystwo Pszczelarzy na miasto Środę i okolicę-1928
1511Towarzystwo Polskich Kolejarzy-1926-1931
1512Der polnische Gesangverein hierselbstTutejsze polskie towarzystwo śpiewacze1902-1930
1513Towarzystwo Muzyczne w Środzie-1925-1927
1514Towarzystwo dla Reemigrantów w Poznaniu-1933-1935
1515Towarzystwo "Czerwonego Krzyża"-1928-1930
1516Towarzystwo Motocyklistów i Cyklistów w Środzie-1925-1928
1517Towarzystwo "Pielgrzym"-1924
1518Stowarzyszenie Urzędników Pocztowych w Środzie-1920-1926
1519Stowarzyszenie Lokatorów w Środzie-1921-1924
1520Towarzystwo Restauratorów w Środzie-1920-1927
1521Towarzystwo Sceniczne w Środzie-1921
1522Towarzystwo Uczestników Powstania w Wielkopolsce - filia w Środzie-1922-1931
1523Towarzystwo Upiększenia Miasta Środy-1928-1929
1524Sprawy Towarzystwa Upiększenia Miasta Środy-1929-1935
1525Protokolarz Towarzystwa Upiększania Miasta w Środzie-1928-1935
1526Koło Powiatowego Związku Byłych Słuchaczy Uniwersytetów Ludowych na powiat Środa-1929
1527Koło Radioamatorów w Środzie-1927
1528Koło Młodzieży przy Związku Hallerczyków pod nazwą "Drużyny Błękitne" [tylko regulamin Koła]-1929
1529Koło Związku Niższych Funkcjonariuszy Państwowych w Środzie-1929
1530Związek Niższych Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów Rzeczypospolitej Polskiej w Środzie-1927
1531Związek Faszystów Polskich w Środzie-1927
1532Związek Gospodarczy Gazowni-1919-1923
1533Związek Podoficerów Rezerwowych Ziem Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej - Koło w Środzie-1924-1926
1534Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Środzie-1919-1930
1535Związek Straży Pożarnych [statut]-1932
1536"Związek Metalowców" hutników, robotników fabrycznych i pokrewnych zawodów Zjednoczenia Zawodowego Polskiego-1921-1922
1537Związek Hallerczyków, Placówka w Środzie-1926-1930
1538Związek Klasowy-1922-1923
1539Związek Zawodowy Robotników Rolnych w Środzie-1922-1930
1540Generalia - Korporacje przemysłowe-1928-1933
1541Korporacje przemysłowe-1933-1936
1542Klub "Polonia" w Środzie-1920
1543Klub Sportowy "Pogoń"-1927-1931
1544Liga Obrony Powietrznej Państwa-1924-1931
1545Spółka "Drogi Wodne Sp. A." w Warszawie-1925-1931
1546Spółka Surofosfat - Środa-1929-1934
1547Spółka Drenarska w Środzie. Statut i jego zmiany-1920-1935
1548Stowarzyszenie Burmistrzów-1926-1928
1549Stowarzyszenie Burmistrzów-1928-1929
1550Stowarzyszenie Burmistrzów, Województwo Poznańskie-1929-1930
1551Przystąpienie miasta do Polskiego Banku Komunalnego w Warszawie-1922-1931
1552Beitritt der Stadt zum Dampfkessel-ÜberwachungsvereinPrzystąpienie miasta do Związku Nadzoru nad kotłami parowymi1922-1925
1553Zarząd Związku Miast Polskich-1929-1930
1554Związek Miast Polskich w Warszawie-1920-1929
1555Związek Miast Polskich w Warszawie-1929-1931
1556Związek Miast Polskich w Warszawie-1931-1935
1557Sprawy udziału miasta w Związku Miast Polskich w Warszawie-1936
1558Generalia - Koło Związku Miast Wielkopolskich-1926
1559Koło Związku Miast Wielkopolskich-1925-1931
1560Koło Miast Wielkopolskich w Poznaniu-1931-1936
1561Sprawy udziału miasta w Kole Miast Wielkopolskich-1936
1562Generalia - Świadczenia na rzecz Poznańskiego Związku Komunalnego-1923-1932
1563Świadczenia na rzecz Poznańskiego Związku Komunalnego-1934-1935
1564Świadczenia na rzecz Poznańskiego Funduszu Komunalnego-1931-1934
1565[Generalia - Verschiedene Innungswesensachen][Generalia - Rozmaite sprawy cechowe]1889-1931
1566Sprawy cechu pospolitego-1922-1925
1567FleischerinnungCech rzeźnicki1888-1927
1568Schmieder, Stellmacher, Klempner- und Schlosserinnung in Schroda [Allgemeininnung]Cech kowali, kołodziejów, blacharzy i ślusarzy w Środzie [Cech powszechny]1888-1923
1569TischlerinnungCech stolarski1887-1927
Sprawy przemysłu, handlu i rzemiosła
1570Generalia - Fabrik- und HüttenwesenGeneralia - Sprawy fabryk i hut1851-1927
1571Zakłady przemysłowe-1922-1930
1572Generalia - Zakłady przemysłowe [przemysł stały]-1928-1935
1573Zakłady przemysłowe [przemysł stały]-1931-1934
1574Zakłady przemysłowe [przemysł stały]-1934-1936
1575Zakład przemysłowy [garncarski] Wawrzyna Korcza w Środzie-1925-1926
1576Akta dotyczące "Przędzalni i tkalni tow. akc." w Środzie-1921-1929
1577Der Betrieb des HufbeschlaggewerbesZakład podkuwania koni1885-1930
1578Der gesetzliche LadenschlussUstawowe zamykanie sklepów1900-1930
1579Generalia - Czas pracy w handlu i przemyśle-1923-1931
1580Młodociani robotnicy zatrudnieni w zakładach przemysłowych i ustawa o zatrudnieniu dzieci-1880-1930
1581Streitigkeiten zwischen Handwerksmeistern und ihren Gehilfen und LehrlingenSpory pomiędzy mistrzami rzemieślniczymi a ich pomocnikami i uczniami1898-1927
1582Generalia - Arbeitsbücher und ArbeitskartenGeneralia - Książeczki i karty pracownicze1875-1925
1583Generalia - Die GewerbeordnungGeneralia - Ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej1906-1926
1584Gewerbliche AnlagenZakłady rzemieślnicze1896-1923
1585Die HandwerkskammerIzba rzemieślnicza1906-1930
1586Wykonywanie zawodu fryzjerskiego-1901-1930
1587Generalia - Popieranie przemysłu i handlu-1929-1935
1588Popieranie przemysłu i handlu-1931-1936
1589Popieranie przemysłu i handlu oraz rzemiosła-1936
1590Popieranie przemysłu i handlu oraz rzemiosła-1937
1591Popieranie przemysłu i handlu oraz rzemiosła-1938
1592Popieranie przemysłu i handlu oraz rzemiosła-1939
1593HandelskammerIzba handlowa1900-1922
1594Generalia - HandelsverkehrGeneralia - Obroty handlowe1896-1929
1595Generalia - Handel okrężny-1922-1931
1596Przemysł okrężny-1932-1936
1597Generalia - Zakłady handlowe [handel stały]-1923-1935
1598Zakłady handlowe [handel stały]-1931-1935
1599Generalia - Regulacja cen-1923-1936
1600Generalia - Nadzór nad produktami spożywczymi, sposobem ich przechowywania i przyrządzania oraz ich sprzedaży-1924-1936
1601Generalia - Versorgung der Stadt mit FleischGeneralia - Zaopatrzenie miasta w mięso1915-1922
1602Beanstandetes und auf der Freibank verkauftes FleischMięso zareklamowane i sprzedane do wolnicy1912-1930
1603Bierdruck-VorrichtungenKadzie browarnicze1896-1930
1604Generalia - Gift- und FarbwarenhandelGeneralia - Handel trucizną i artykułami malarskimi1906-1931
1605Generalia - Walka z lichwą-1922-1930
1606Polizeiverordnung über Regelung des MarktverkehrsRozporządzenia policyjne w sprawie regulacji obrotu handlowego1902-1930
1607Generalia - Jahr- und WochenmarktssachenGeneralia - Sprawy jarmarków i targów tygodniowych1908-1922
1608Jahr- und WochenmarktssachenSprawy jarmarków i targów tygodniowych1907-1929
1609WochenmarktssachenSprawy targów tygodniowych1885-1930
1610MarktpreiseCeny rynkowe1906-1922
1611Sprawy dotyczące regulaminu targów małych-1932-1933
1612Generalia - SchanksachenGeneralia - Sprawy wyszynku1906-1925
1613Generalia - Reinigung und Spülung der TrinkgefässeGeneralia - Mycie i płukanie naczyń do picia1893-1925
1614Generalia - Ograniczanie w sprzedaży i spożyciu napojów alkoholowych-1922-1923
1615Gast- und SchankwirtschaftenRestauracje i karczmy1906-1931
1616Generalia - Kinematographienbetriebe und deren BeaufsichtigungGeneralia - Zakłady kinematograficzne i nadzór nad nimi1912-1925
1617Generalia - Schornsteinfeger-KehrbezirkeGeneralia - Obwody kominiarskie1892-1930
1618Wystawy-1928-1929
Sprawy rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, wodne
1619Generalia - Reforma rolna-1923-1927
1620Reforma rolna-1931-1935
1621Rolnictwo-1936
1622Rolnictwo-1937
1623Rolnictwo-1938
1624Rolnictwo-1939
1625Generalia - Pomoc rolna-1926-1929
1626Pomoc rolna-1931-1934
1627[Generalia - Sprawy ubezpieczeniowe robotników rolnych i leśnych]-1888-1927
1628Robotnicy rolni-1932-1935
1629Generalia - LandeskulturGeneralia - Rolnictwo1893-1929
1630Die LandwirtschaftskammerIzba rolnicza1897-1931
1631Generalia - Revision und Beaufsichtigung landwirtschaftlicher MaschinenGeneralia - Rewizja i nadzór nad maszynami rolniczymi1889-1931
1632Ermittlung der landwirtschaftlichen Bodenbenutzung und des ErnteertragersUstalenie użytku gruntów rolnych i plonów1878-1924
1633Generalia - Zwalczanie chorób roślin oraz tępienie chwastów i szkodników roślin-1921-1935
1634Obstbaumzucht, BaumfrevelUprawa drzew owocowych, niszczenie drzew1906-1925
1635Generalia - Hodowla zwierząt-1929-1933
1636Generalia - Zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych i zapobieganie im-1920-1930
1637Die Tollwut der HundeWścieklizna psów1862-1924
1638Weterynaria i hodowla-1936
1639Weterynaria i hodowla-1937
1640Weterynaria i hodowla-1938
1641Weterynaria i hodowla-1939
1642ViehversicherungsagenturenAgencje ubezpieczenia bydła1880-1931
1643Die Nachweisungen des Pferde- und Rindviehbestandes und der SchweineWykazy stanu liczebnego koni, bydła rogatego i świń1906-1927
1644Generalia - KörordnungGeneralia - Przepisy dotyczące zwierząt domowych1890-1930
1645ForstsachenSprawy leśne1881-1931
1646Generalia - Leśnictwo-1922-1933
1647Generalia - Łowiectwo-1922-1936
1648Generalia - FischereisachenGeneralia - Sprawy rybołówstwa1845-1925
1649FischereisachenSprawy rybołówstwa1878-1931
1650Generalia - Rybołówstwo-1921-1935
1651Generalia - Sprawy wodne-1925-1930
1652Sprawy wodne-1931-1935
1653Klęski żywiołowe-1927-1931
Sprawy szpitala, opieki społecznej, bezrobocia, zdrowotne i sanitarne
1654Verschiedene HospitalangelegenheitenRozmaite sprawy szpitala1880-1926
1655Hospital-NeubauBudowa nowego szpitala1909-1921
1656Bauten und Reparaturen am HospitalBudowy i reparacje w szpitalu1906-1930
1657Verpachtung der Hospital-LändereienDzierżawa gruntów szpitalnych1903-1925
1658[Dzierżawa majątku szpitalnego]-1820-1935
1659Szpitale i ośrodki zdrowia-1931-1933
1660Etat der HospitalkasseEtat kasy szpitala1885-1926
1661HospitalkassensachenSprawy kasy szpitala1873-1926
1662Die Rechnungen der HospitalkasseRachunki kasy szpitala1904-1927
1663Der Nachlass verstorbener HospitalitenSpadek po zmarłych hospitalizowanych1887-1930
1664Generalia - Medizinalpersonen und WeterinarpersonenGeneralia - Lekarze i weterynarze1901-1931
1665Generalia - HebammenwesenGeneralia - Sprawy akuszerek1906-1924
1666Generalia - Służba zdrowia [lekarze, aptekarze, akuszerki itp.]-1924-1935
1667Służba zdrowia [lekarze, aptekarze, akuszerki itp.]-1931-1935
1668Sprawozdania sanitarne-1921-1935
1669Generalia - Ansteckende KrankheitenGeneralia - Choroby zakaźne1888-1925
1670Generalia - Die Impfung der SchutzpockenGeneralia - Sczepienie ochronne przeciwko ospie1875-1925
1671Generalia - Krankenanstalt der barmherzigen SchwesternGeneralia - Zakład leczniczny Sióstr Miłosierdzia1906-1928
1672Generalia - Zwalczanie chorób zakaźnych i zapobieganie im-1920-1931
1673Zwalczanie gruźlicy-1927-1931
1674Generalia - Statuty, regulaminy i instrukcje oraz postanowienia prawne ogólne odnośnie opieki społecznej-1928-1931
1675Działalność Komisji Opieki Społecznej-1936
1676Działalność Komisji Opieki Społecznej-1937
1677Działalność Komisji Opieki Społecznej-1938
1678Działalność Komisji Opieki Społecznej-1939
1679InvalidensachenSprawy inwalidzkie1902-1925
1680Generalia - InvalidensachenGeneralia - Sprawy inwalidzkie1845-1926
1681Miejscowy Komitet Opieki Społecznej nad Inwalidami Wojennymi-1923-1925
1682Generalia - Sprawy inwalidów wojennych i pozostałych po nich [rodzinach]-1921-1932
1683Sprawy inwalidów wojennych i pozostałych po nich [rodzinach]-1932-1935
1684Generalia - Waisenräte und WaisensachenGeneralia - Pensje dla sierot i sprawy sierot1875-1930
1685Generalia - Unterstützung der Soldaten-Witwen und WaisenGeneralia - Wsparcie dla wdów i sierot po żołnierzach1908-1925
1686Generalia - Zakłady opiekuńcze i wychowawcze-1923-1933
1687Zakłady opiekuńcze i wychowawcze-1928-1931
1688Generalia - Opieka nad psychicznie chorymi-1922-1933
1689Generalia - Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem-1925-1931
1690Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem-1932-1935
1691Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem w Środzie-1926-1931
1692Beaufsichtigung von PflegekindernNadzór nad dziećmi w rodzinach zastępczych1886-1930
1693Generalia - Wychowanie zapobiegawcze-1927
1694Generalia - Wychowanie dzieci głuchoniemych i niewidomych-1927-1935
1695Die hiesige Kleinkinderbewahranstalt [Towarzystwo ochrony małych dzieci]-1845-1927
1696Opieka nad młodzieżą i dzieckiem-1928-1931
1697Generalia - Kolonie wakacyjne-1927-1928
1698Kolonie wakacyjne-1925-1929
1699Generalia - Dokumenty, statuty i regulaminy dotyczące fundacyjnego schroniska pod wezwaniem Św. Ducha dla starców wyznania rzymsko-katolickiego w Środzie-1927-1935
1700Generalia - Dzierżawa gruntów Fundacyjnego Schroniska pod wezwaniem Św. Ducha dla starców wyznania rzymsko-katolickiego-1924-1926
1701Majątek i długi Fundacyjnego Schroniska pod wezwaniem Św. Ducha dla starców wyznania rzymsko-katolickiego-1926-1934
1702Preliminarze budżetowe i sprawy rachunkowo-kasowe Fundacyjnego Schroniska pod wezwaniem Św. Ducha dla starców wyznania rzymsko-katolickiego-1930-1935
1703Księga [dochodów i rozchodów] Fundacyjnego Przytułku dla starców pod wezwaniem Św. Ducha w Środzie-1935-1936
1704Księga wydatków i dochodów Fundacyjnego Przytułku dla starców pod wezwaniem Św. Ducha w Środzie-1936-1937
1705Administracja, budżety i sprawy rachunkowo-kasowe Miejskiego Przytuliska dla ubogich [roczne sprawozdania]-1931-1936
1706Księga [dochodów i rozchodów] Miejskiego Przytuliska dla ubogich starców w Środzie-1935-1936
1707Generalia - Die UnfallversicherungGeneralia - Ubezpieczenie od wypadków1884-1926
1708Die UnfallversicherungUbezpieczenie od wypadków1907-1931
1709Generalia - Alters- und Invaliditäts-VersicherungGeneralia - Ubezpieczenie od starości i inwalidztwa1905-1925
1710Generalia - Unfallversicherungspflichtige land- und forstwirtschaftliche Betriebe [Jahresbericht]Generalia - Zakłady obowiązkowych ubezpieczeń od wypadków w gospodarstwach rolnych i leśnych [Sprawozdanie roczne]1906-1929
1711Generalia - Ubezpieczenia społeczne, ogólne-1925-1934
1712Ubezpieczenia od wypadków w przemyśle i rolnictwie-1931-1936
1713Die KrankenversicherungUbezpieczenie zdrowotne1885-1931
1714Generalia - ArmenpflegeGeneralia - Opieka nad ubogimi1907-1925
1715ArmenkassenwesenSprawy kasy ubogich1863-1929
1716Armenkassen-EtatEtat kasy ubogich1905-1930
1717Generalia - Leczenie ubogich-1928-1935
1718Armenarzt und KrankenpflegerLekarz ubogich i opiekun zdrowotny1855-1930
1719Generalia - Die Errichtung von KrankenkassenGeneralia - Powołanie kasy chorych1883-1930
1720Erteilung von Führung- und ArmutsattestenWydawanie świadectw prowadzenia się i ubóstwa1906-1931
1721Generalia - Wspieranie ubogich-1920-1936
1722Bewilligung von FreistellenPrzyznawanie zwolnień1911-1922
1723Die von ihren Ernährern böswillig verlassenen PersonenOsoby celowo pozostawione przez ich żywicieli1879-1931
1724Schenkungen und Legate für die ArmenDarowizny i legaty dla ubogich1844-1931
1725Verschiedene Unterstützungsgesuche und Milde-StiftungenRozmaite wnioski o zapomogę i fundacje dobroczynne1912-1926
1726Generalia - Ochrona pracy-1928-1929
1727Generalia - Instrukcje i zarządzenia w przedmiocie stosunków pracy-1920-1934
1728Instrukcje i zarządzenia w przedmiocie stosunków pracy-1931-1934
1729Generalia - Sprawy ogólne bezrobocia-1926-1936
1730Sprawy ogólne bezrobocia-1931-1934
1731Sprawy ogólne bezrobocia-1934-1936
1732Bezrobotni pracownicy fizyczni [sprawozdania z zebrań bezrobotnych i korespondencja]-1926
1733Akta Miejskiego Komitetu do Spraw Bezrobocia w Środzie-1932-1933
1734[Sprawy bezrobocia]-1926-1931
1735[Sprawy bezrobocia]-1931-1933
1736[Sprawy bezrobocia]-1933-1934
1737Sprawy bezrobocia i pośrednictwa pracy-1937
1738Sprawy bezrobocia i pośrednictwa pracy-1938
1739Sprawy bezrobocia i pośrednictwa pracy-1939
1740Generalia - Pośrednictwo pracy-1922-1935
1741Pośrednictwo pracy-1930-1935
1742Dziennik przychodu i wydatków Komitetu Niesienia Pomocy Bezrobotnym miasta Środy-1931-1932
1743Dziennik przychodu i wydatków Komitetu Niesienia Pomocy Bezrobotnym miasta Środy-1932-1933
1744Sprawy rejestracji bezrobotnych i pomocy dla nich-1936
1745Sprawy rejestracji bezrobotnych i pomocy dla nich-1936
1746Sprawy rejestracji bezrobotnych i pomocy dla nich-1936
1747Sprawy rejestracji bezrobotnych i pomocy dla nich-1936
1748Sprawy rejestracji bezrobotnych i pomocy dla nich-1936
1749Sprawy rejestracji bezrobotnych i pomocy dla nich-1936
1750Generalia - Biuro Zastępczego Funduszu Bezrobocia-1926-1934
1751Biuro Zastępcze Państwowego Funduszu Bezrobocia-1927-1932
1752Biuro Zastępczego Funduszu Bezrobocia-1932-1935
1753Kuchnia, dożywianie ubogich i bezrobotnych-1925-1931
Sprawy szkolne
1754Generalia - SchulsachenGeneralia - Sprawy szkolne1906-1926
1755Verschiedene SchulsachenRozmaite sprawy szkolne1896-1929
1756Die Nachweisungen der schulpflichtigen KinderWykazy dzieci objętych obowiązkiem szkolnym1879-1929
1757Generalia - SchulversäumnisstrafenGeneralia - Kary za zaniedbania szkolne1887-1924
1758Generalia - Beschulung taubstummer KinderGeneralia - Edukacja głuchoniemych dzieci1912-1931
1759Wahl der Repräsentanten und des Verwaltung vorstandesWybór reprezentacji i zarządu administracyjnego1902-1931
1760Lehrergehälter, Schullehrer-Witwen- und Waisensachen, LehrerkonferenzenWynagrodzenia nauczycieli, sprawy wdów i sierot po nauczycielach szkolnych, konferencje nauczycielskie1906-1926
1761Oświata, kultura i sztuka-1936
1762Oświata, kultura i sztuka-1937
1763Oświata, kultura i sztuka-1938
1764Oświata, kultura i sztuka-1939
1765Subsydia na cele kultury i sztuki-1931-1935
1766Subsydia na cele oświatowe-1931-1933
1767Stypendia szkolne-1931-1936
1768Popieranie oświaty pozaszkolnej-1925-1929
1769Oświata pozaszkolna-1931-1934
1770Generalia - Szkolnictwo powszechne-1922-1935
1771Szkolnictwo powszechne-1932-1935
1772Szkolnictwo powszechne-1936
1773Generalia - Szkolnictwo średnie-1922-1933
1774Szkolnictwo średnie-1931-1936
1775Upaństwowienie Gimnazjum-1919-1931
1776Protokollbuch der höheren Schule in SchrodaProtokolarz szkoły wyższej w Środzie1906-1924
1777Die hiesige höhere SchuleTutejsza szkoła wyższa1904-1924
1778Sitzungen des Kuratoriums der höheren SchulePosiedzenia kuratorium szkoły wyższej1906-1922
1779Lehrerbesoldungsordung an der höheren SchuleSystem uposażeń nauczycielskich w szkole wyższej1909-1922
1780Aufnahme eines Darlehens zum Bau einer höheren SchuleZaciągnięcie pożyczki na budowę nowej szkoły wyższej1911-1927
1781Wahl der Rektors und der übrigen Lehrkräfte an der höheren Schulen der Stadt SchrodaWybór rektora i pozostałych nauczycieli szkoły wyższej w Środzie1906-1922
1782Generalia - Neubau der höheren SchuleGeneralia - Budowa szkoły wyższej1909-1925
1783Etat für die höhere SchuleEtat szkoły wyższej1907-1924
1784Rechnungslegung der Kasse der höheren Schule [roczne sprawodzania rachunkowe]Prowadzenie kasy szkoły wyższej [roczne sprawozdania rachunkowe]1906-1925
1785Generalia - Die staatlichen gewerblichen FortbildungsschulenGeneralia - Państwowe rzemieślnicze szkoły doskonalenia zawodowego 1906-1930
1786Generalia - [Sprawy dotyczące szkoły rzemieślniczej w Środzie]-1912-1931
1787Verschiedene Sachen der FortbildungsschuleRozmaite sprawy szkoły doskonalenia zawodowego1912-1931
1788Erhebung von Beiträgen zur FortbildungsschulePobór składek na szkołę doskonalenia zawodowego1912-1927
1789Kassen- und Rechnungswesen der FortbildungsschuleSprawy kasowe i rachunkowe szkoły doskonalenia zawodowego1911-1928
1790Protokólarz Rady Nadzorczej Szkoły Przemysłowej - Dokształcającej w Środzie-1925-1931
1791Generalia - Przemysłowe szkoły zawodowe i dokształcające-1920-1934
1792Szkoły rolniczo-zawodowe-1933-1935
1793Verschiedene Angelegenheiten der katholischen SchuleRozmaite sprawy dotyczące szkoły katolickiej1912-1931
1794Aufbringung der katholischen SchulunterhaltungsbeiträgeUiszczanie składek na utrzymanie szkoły katolickiej1883-1927
1795Schulden der katholischen SchulgemeindeZobowiązania społeczności szkoły katolickiej1912-1923
1796Die Sitzungen des Vorstandes und der Repräsentanten der katholischen SchulePosiedzenia zarządu i reprezentacji szkoły katolickiej1906-1926
1797Die Wahl der Schulvorsteher und Repräsentanten der katholischen SchuleWybór dyrektora i reprezentacji szkoły katolickiej1906-1927
1798Unterhaltung des katholischen Schulgebäudes und der Lehrerwohnungen in demselbenUtrzymanie budynków szkoły katolickiej i tamtejszych mieszkań nauczycielskich1906-1926
1799Vermögen der katholischen SchuleMajątek szkoły katolickiej1905-1928
1800Katholische Schulkassen-EtateEtaty kasy szkoły katolickiej1905-1930
1801Die Vermehrung und Besetzung der Lehrerstelle an der katholischen SchuleZwiększenie i obsadzenie posady nauczycielskiej w szkole katolickiej1876-1926
1802Der Pedell der katholischen SchuleWoźny szkoły katolickiej1874-1926
1803Bewerbungsgesuche um ausgeschriebene Lehrerstellen an der höheren SchulePodania o pracę na rozpisanej posadzie nauczycielskiej w szkole wyższej1911-1922
1804Die Schulzahnpflege in der katholischen SchuleSzkolna higiena zębów w szkole katolickiej1913-1923
1805Schulsachen der evangelischen SchuleSprawy szkolne szkoły ewangelickiej1893-1923
1806Sitzungen des Vorstandes und der Repräsentanten der evangelischen SchulePosiedzenia zarządu i reprezentacji szkoły ewangelickiej1885-1923
1807[Protokólarz Rady Szkolnej ewangelickiej]-1881-1923
1808Die Wahl der evangelischen Schulvorsteher und RepräsentantenWybór dyrektora i reprezentacji szkoły ewangelickiej1884-1922
1809Etat der evangelischen SchuleEtat szkoły ewangelickiej1905-1923
1810Die Aufbringung der evangelischen Schul-unterhaltungs- und BaubeiträgeUiszczanie składek na utrzymanie i budowę szkoły ewangelickiej1884-1924
1811Der Bau einer evangelischen Schule sowie Bauten und ReparaturenBudowa szkoły ewangelickiej oraz budowy i renowacje1898-1923
1812Das Vermögen der evangelischen SchuleMajątek szkoły ewangelickiej1861-1924
Sprawy kościelne i wyznaniowe
1813Kirchensachen im AllgemeinenSprawy kościelne w ogólności1873-1931
1814Evangelische KirchenangelegenheitenSprawy dotyczące kościoła ewangelickiego1846-1926
1815Gminy wyznaniowe-1931-1935
1816Generalia - JudensachenGeneralia - Sprawy Żydów1839-1931
1817Der jüdische ReligionsunterrichtNauczanie religii żydowskiej1857-1925
1818Das jüdische Gemeinde- und KassenwesenSprawy gminy żydowskiej i kasowe1859-1927
Sprawy straży pożarnej i ubezpieczeń od ognia
1819Generalia - FeuerwehrsachenGeneralia - Sprawy pożarnicze1901-1925
1820FeuerwehrsachenSprawy pożarnicze1906-1926
1821Generalia - Pożarnictwo, sprawy ogólne-1932-1935
1822Brände und BrandschadenvergütungenPożary i odszkodowania pożarowe1914-1931
1823Generalia - FeuerpolizeisachenGeneralia - Sprawy policyjne pożarowe1908-1930
1824Generalia - Die PflichtfeuerwehrGeneralia - Przymusowa straż pożarna1914-1922
1825Przymusowa Straż Pożarna w Środzie-
1826Generalia - Przymusowa Straż Pożarna-1925-1936
1827Die Freiwillige FeuerwehrOchotnicza Straż Pożarna1906-1926
1828Generalia - Ochotnicza Straż Pożarna, sprawy ogólne-1927-1929
1829Generalia - Ochotnicza Straż Pożarna-1932-1933
1830Sprawy ogólne Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie-1926-1930
1831Generalia - FeuersozietätssachenGeneralia - Sprawy towarzystw ubezpieczeń ogniowych1906-1922
1832FeuersozietätssachenSprawy towarzystw ubezpieczeń ogniowych1887-1930
1833Feuerversicherungsagenturen in SchrodaAgencje ubezpieczeń ogniowych w Środzie1888-1926
1834Mobiliar-FeuerversicherungssachenSprawy ubezpieczeń ogniowych ruchomości1906-1930
1835Provinzial-Feuerwehrband der Provinz PosenZwiązek Straży Pożarnych Prowincji Poznańskiej1907-1926
1836Posensche FeuerwehrunfallkassePoznańska kasa ubezpieczeń wypadków pożarniczych1906-1928
1837[Odszkodowania ogniowe]-1914-1927
1838Ubezpieczenie ogniowe. Wykazy przy- i ubytków-1920-1930
Sprawy wojskowe
1839Generalia - Sprawy wojskowe w ogólności-1922-1935
1840Generalia - ArmeeersatzwesenGeneralia - Sprawy rekompensat wojskowych1906-1924
1841Generalia - Verschiedener Schriftwechsel über die MobilmachungGeneralia - Rozmaita korespondencja w sprawie mobilizacji1915-1929
1842Generalia - Powszechny obowiązek służby wojskowej-1920-1925
1843Generalia - Wcielanie do czynnej służby wojskowej poborowych i ochotników-1924-1932
1844Generalia - Poszukiwanie poborowych uchylających się od służby wojskowej-1924-1926
1845Generalia - Uchylanie się od powszechnego obowiązku wojskowego, poboru, wcielania, ćwiczeń i zebrań kontrolnych-1923-1934
1846Generalia - Świadczenia na rzecz wojska w czasie pokoju i wojny [zarządzenia, okólniki]-1924-1933
1847Generalia - Ćwiczenia wojskowe-1923-1935
1848Generalia - Przygotowania do poboru [rejestracja 18-letnich i spis poborowych]-1922-1935
1849Generalia - Meldunki wojskowe-1927-1934
1850Die Führung der StammrollenProwadzenie list mobilizacyjnych1837-1925
1851Generalia - Unterstützung von Familien der zu Friedensübungen einberufenen MannschaftenGeneralia - Wsparcie od rodzin szeregowców powołanych na ćwiczenia w czasie pokoju1892-1925
1852Generalia - Zasiłki wojskowe dla rodzin rezerwistów i zasiłki wojenne-1923-1930
1853Remonte und GestütssachenSprawy rezerw konnych i stajni1887-1927
1854Generalia - Ewidencja, przegląd i pobór zwierząt pociągowych i wozów-1922-1935
1855Generalia - Ewidencja, przegląd i pobór zwierząt pociągowych i wozów-1931-1934
1856Generalia - Ewidencja, przegląd i pobór zwierząt pociągowych i wozów-1935-1936
1857Generalia - Popieranie wychowania fizycznego-1930-1934
1858Popieranie wychowania fizycznego-1931-1936
1859Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe-1929-1931
1860Przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne LOPP i LOP Gaz.-1936
1861Przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne LOPP i LOP Gaz.-1937
1862Przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne LOPP i LOP Gaz.-1938
1863Przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne LOPP i LOP Gaz.-1939
1864Sprawy opl [obrony przeciwlotniczej] biernej miasta-1938
1865[Sprawy obrony przeciwlotniczej]-1939
1866Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie-1925-1927
1867Powstanie Wielkopolskie w roku 1919-1920 [dwa okólniki oraz imienny wykaz uczestników powstania którzy zginęli lub zmarli]-1926
Sprawy sądowe i sporne
1868Die Prozesse der StadtgemeindeProcesy gminy miejskiej1877-1927
1869Procesy prowadzone przez gminę-1924-1935
1870Prozesse der katholischen SchulgemeindeProcesy społeczności szkoły katolickiej1903-1923
1871JustizsachenSprawy sądowe1879-1929
1872Kandydaci na ławników do Sądu Powiatowego-1920-1929
1873NachlasssachenSprawy spadkowe1895-1931
1874Sprawy Urzędu Rozjemczego-1919-1926
1875SchiedsmannssachenSprawy rozjemców1877-1924
1876SchiedsmannssachenSprawy rozjemców1878-1931