Akta miasta Środa (XIX-XX w.)

SygnaturaTytuł (oryg.)Tytuł (tłum.)Daty skrajne
Sprawy ogólne i organizacyjne
2Uchwały Rady Miejskiej w Środzie-1868-1877
3Protokolarz Rady Miejskiej-1877-1896
4Protokollbuch der Stadtverordneten-VersammlungProtokolarz Rady Miejskiej1896-1903
5[Protokolarz Rady Miejskiej]-1905-1908
6[Protokolarz Rady Miejskiej]-1908-1912
7[Protokolarz Magistratu]-1885-1904
8Protokollbuch des MagistratsProtokolarz Magistratu1904-1908
9Protokollbuch des MagistratsProtokolarz Magistratu1908-1911
10Protokollbuch des MagistratsProtokolarz Magistratu1911-1919
11Die Gewinnung des BürgerrechtsUzyskiwanie praw miejskich1835-1881
12Die Gewinnung des BürgerrechtsUzyskiwanie praw miejskich1844-1918
13Versetzung der Stadt Środa aus der IV in die III ServisklassePromocja miasta Środa z IV do III serwisklasy1892-1909
14Die Geschäftsführung des MagistratsZarząd Magistratu1855-1904
15Akten - RepertoriumAkta - repertoriumb.d.
16Registratur B. [Polizeiverwaltung] Wykaz akt - okres zaboru pruskiegoRegistratura B. [Administracja policji]b.d.
17AktenverzeichnisWykaz aktb.d.
18[Wykaz akt]-b.d.
19Die wegen der Dienstverwaltung ergangenen VerfügungenRozporządzenia wydane przez służbę administracyjną1834-1906
20Generalia - Die wegen der Dienstverwaltung ergangenen VerfügungenGeneralia - Rozporządzenia wydane przez służbę administracyjną1906-1918
21Die Gemeindeordnung vom 11. März 1850Ustawa o gminach z 11 marca 18501850-1852
22Einführung der revidierten StädteordnungWprowadzanie zmienionych rozporządzeń miejskich1834-1848
23Erteilung des EhrenbürgerrechtsUdzielanie honorowych obywatelstw1877-1919
24Die jährlich zu erstattenden Haupt-VerwaltungsberichteRoczne główne sprawozdania z działalności1816-1844
25Der Städtetag der Provinz PosenZwiązek Miast Prowincji Poznańskiej1907-1918
26Städtetag der Provinz PosenZwiązek Miast Prowincji Poznańskiej1891-1905
27Majestäts-Verbrechen - AttentatePrzestępstwa przeciwko Majestatowi - zamachy1853-1890
28CentralpolizeiblattCentralna Gazeta Policyjna1818-1865
29Die Haltung des KreisblattsStanowisko Urzędowej Gazety Powiatowej1856-1879
30ZeitungsberichteDoniesienia prasowe1862-1887
31Generalia - StempelsachenGeneralia - Sprawy stemplowe1810-1915
32Generalia - StempelsachenGeneralia - Sprawy stemplowe1887-1904
33Generalia - Stempel-KontraventionenGeneralia - Naruszenia przepisów stemplowych1844-1888
34Generalia - Stempel-RevisionenGeneralia - Kontrole stemplowe1847-1884
35Ausführung des Gesetzes über Aufhebung der Portofreiheiten vom 5 VI 1869Wprowadzanie ustawy o uchyleniu zwolnień z opłat pocztowych z 5 czerwca 18691869-1884
36StadtverordnetenwahlenWybory do rady miejskiej1859-1865
37Die StadtverordnetenwahlenWybory do rady miejskiej1883
38Die StadtverordnetenwahlenWybory do rady miejskiej1884-1886
39Die Stadtverordneten-WahlenWybory do rady miejskiej1886-1887
40Die Stadtverordneten-WahlenWybory do rady miejskiej1888
41Stadtverordneten-WahlenWybory do rady miejskiej1892-1902
42Stadtverordneten-WahlenWybory do rady miejskiej1903-1912
43Die Wahlen der AbgeordnetenWybory posłów1848-1862
44Wahlen zum AbgeordnetenhauseWybory do parlamentu1882-1904
45Generalia - Die Wahlen zum AbgeordnetenhauseGeneralia - Wybory do parlamentu1908-1919
46[Sprawy wyborów do samorządu miejskiego]-1888-1892
47Die Sitzungen der StadtverordnetenPosiedzenia rady miejskiej1885-1906
48Die Sitzungen der StadtverordnetenPosiedzenia rady miejskiej1877-1885
49Die StadtverordnetensammlungZebranie rady miejskiej1902-1904
50Einladungen zu StadtverordnetensitzungenZaproszenia na zebrania rady miejskiej1906-1912
51Magistrats- und StadtverordnetenbeschlüsseUchwały magistratu i rady miejskiej1851-1877
52Die Wahl und Bestätigung der MagistratsmitgliederWybór i zatwierdzenie członków magistratu1902-1914
53[Urwählerliste der Stadt Schroda zur Wahl der Stadtverordneten][Lista wyborców miasta Środa w wyborze rady miejskiej]1866-1874
54Die Urwählerliste der Stadt Schroda anno 1874 zur Wahl neuer StadtverordnetenLista wyborców miasta Środa w 1874 roku w wyborze nowej rady miejskiej1874
55Abteilungsliste zur Wahl der Stadtverordneten der Stadt Schroda pro 1888Lista uprawnionych do głosowania (?) w wyborze rady miasta Środa w 18881888
56Urwählerliste zur Stadtverordnetenwahl in der Stadt Schroda im Jahre 1892Lista wyborców w wyborze rady miasta Środa w 1892 roku1892
57Urwählerliste zur Wahl der Stadtverordneten im Jahre 1893Lista wyborców w wyborze rady miejskiej w 1893 roku1893
58[Sprawy wyborów do Rady Miejskiej, listy wyborców]-1874-1881
59Urliste der im Gemeindebezirk Schroda wohnhaften Personen, welche zum Amte eines Schöffen oder Geschworenen berufen werden könnenLista osób zamieszkałych w obwodzie gminnym Środa, które z urzędu mogą być ławnikami lub przysięgłymi1849-1916
60Neuwahl des BürgermeistersPonowny wybór burmistrza1904-1919
61Die Wahlen zum Reichstage des Norddeutschen BundesWybory do Parlamentu Związku Północnoniemieckiego1867-1881
62Die Wahlen zum ReichstageWybory do parlamentu1884-1905
63Wahl der Deputierten zum ProvinziallandtageWybór deputowanych do sejmiku prowincjonalnego1826-1883
64Generalia - Die Wahl der Deputierten zum ProvinziallandtageGeneralia - Wybór deputowanych do sejmiku prowincjonalnego1884-1914
65Wahl der Kreistags-Deputierten, Abhaltung der KreistageWybór deputowanych do sejmiku powiatowego, odbywanie sejmiku powiatowego1829-1880
66Wahl der Kreistagsdeputierten und Abhaltung der KreistageWybór deputowanych do sejmiku powiatowego i odbywanie sejmiku powiatowego1883-1905
67Die städtische BaudeputationMiejski nadzór budowlany1859-1906
68WegebaudeputationNadzór infrastruktury1895-1903
69Schiedsmann-WahlenWybory rozjemców1841-1876
70SchiedsmannssachenSprawy rozjemców1846-1878
71Protokollbuch des Schiedsmannes Neuman zu SchrodaProtokolarz rozjemcy Neumana w Środzie1883-1886
2011[Budowa pomnika Mieszka I i Bolesława Chrobrego]-1829-1830
Sprawy majątku i przedsiębiorstw miejskich
72[Sprawy dotyczące konfiskaty dóbr królewskich i duchownych Rzeczypospolitej. Rozporządzenie króla pruskiego]-1796
73Repartition der an die Ackerbesitzer der Stadt Schroda aus der Kämmereikasse auszuzahlenden Vergütigung für die in den Jahren 1806-1812 geleisteten LieferungenRepartycja [nałożona] na posiadaczy ról miasta Środa z kasy kameralnej do zapłaty wynagrodzenia za dokonane dostawy w latach 1806-18121806-1812
74[Sprawy separacyjne]-1834-1836
75[Sprawy separacyjne wraz z mapkami - szkicami]-1859-1861
76[Sprawy gruntowe]-1838-1843
77[Kupno i sprzedaż gruntów]-1851-1901
78Die Regulierung der städtischen GrundstückeRegulacja gruntów miejskich1844-1863
79Die Regulierung der städtischen GrundstückeRegulacja gruntów miejskich1829-1833
80Regulierung der städtischen Grundstücke, GrenzstreitigkeitRegulacja gruntów miejskich, sporne sprawy graniczne1857-1880
81Regulierung der Grundstücke nach dem Gesetz vom 21 Mai 1861Regulacja gruntów na podstawie ustawy z 21 maja 18611861-1862
82Renten - AblösungsachenSprawy wykupu rent1851-1910
83Die Teilung von Grundstücken und Ablösung von ReallastenPodział gruntów i wykup ciężarów1845-1892
84[Sprawy gruntowe, kontrakty sprzedaży, kupna]-1861-1886
85Die Dismembrationen von städtischen GrundstückenPodziały gruntów miejskich1859-1868
86DismembrationenPodziały1865-1892
87Subhastationen hiesiger GrundstückeLicytacje tutejszych gruntów1862-1879
88SubhastationssachenSprawy licytacji1871-1872
89Ankauf von KämmereigrundstückenSkup gruntów majątku kameralnego1844-1912
90[Sprawy miejskiego folwarku Ruszkowo]-1806-1834
91Hypotheken-Regulierung von RuszkowoUnormowanie hipoteki Ruszkowa1786-1843
92Die Verzählung des Kämmerei-Dorfes RuszkowoStatystyka wsi majątku kameralnego Ruszkowo1807-1822
93Die Bearbeitung der Vojts-Geschäfte auf den zur Kämmerei Schroda gehörigen Dörfern Zielniki, Ruszkowo und TopolaUstanowienie urzędu wójta we wsiach Zielniki, Ruszkowo i Topola należących do majątku kameralnego Środy1830-1834
94Dismembierung und Vorverpachtung des Kämmereidorfes ZielnikiOdłączenie i wydzierżawienie wsi majątku kameralnego Zielniki1823-1832
95Auseinandersetzungsrezess von ZielnikiReces regulacyjny wsi Zielniki1830
96[Sprawy wsi Zielniki należącej do miasta Środy, sprawy regulacyjne wsi, pomiary gruntów]-1824-1835
97[Sprawy dotyczące wsi Zielniki należącej do miasta Środy, pożary]-1825-1840
98[Sprawy regulacyjne wsi Zielniki]-1834-1867
99Hypothekenangelegenheiten der Gemeinde ZielnikiSprawy hipoteczne gminy Zielniki1845-1871
100Bauern (?) Societäts-Kataster der zur Kämmerei Schroda gehörigen Dörfer Zielniki und RuszkowoRejestr Towarzystwa Ubezpieczeń Ogniowych (?) Zielnik i Ruszkowa wsi należących do majątku kameralnego Środa1831-1834
101Die Ablösung des auf dem Rittergute Zielniki eingetragenen Canons pp.Wykup kanonu zapisanego na dobrach rycerskich Zielniki1882-1904
102[Sprawy graniczne między miastem a właścicielem ziemskim Janem Gralusem]-1861-1863
103Grenzstreitigkeiten zwischen hiesigen BesitzernSpory graniczne między tutejszymi posiadaczami1875-1886
104Topographische Beschreibung neu errichteter EtablissementsOpis topograficzny nowowybudowanych posiadłości1833-1861
105Vermögenslagerbuch der Stadtgemeinde SchrodaKsięga magazynowa majątku gminy miejskiej Środab.d.
106Die hiesige Plantage-Verkauf derselbenSprzedaż tutejszych plantaży1848-1860
107Das Erbpachtgut RuszkowoWieczysta dzierżawa Ruszkowa1835-1881
108Das Erbpachtgut RuszkowoWieczysta dzierżawa Ruszkowa1881-1899
109Die Verpachtung des Kämmereidorfes ZielnikiDzierżawa wsi majątku kameralnego Zielniki1824-1832
110Die Erwerbpachtung des Dominium-Dorfes ZielnikiDzierżawa zarobkowa wsi dominialnej Zielniki1832-1859
111Die Verpachtung der KämmereipertinentienDzierżawa przynależności majątku kameralnego1817-1832
112Die Verpachtung der KämmereibauereienDzierżawa gospodarstw rolnych majątku kameralnego1860-1883
113Verpachtung der KämmereiländereienDzierżawa dóbr ziemskich majątku kameralnego1882-1912
114Verpachtung der StrassendüngersDzierżawa nawozu ulicznego1837-1878
115Die Verpachtung des StrassendüngersDzierżawa nawozu ulicznego1880-1916
116Verpachtung der städtischen Lehm[gruben]Dzierżawa miejskich glinianek1834-1877
117Verpachtung und Unterhaltung der städtischen WaageDzierżawa i utrzymanie wagi miejskiej1845-1868
118Die Benutzung und Verpachtung der städtischen JagdUżytkowanie i dzierżawa miejskiego obwodu myśliwskiego1860-1881
119Verpachtung der AbdeckereiDzierżawa rakarni1835-1885
120Die Obstnutzung auf der Schroda-Kostrzyner StrasseUżytkowanie owoców z Szosy Średzko-Kostrzyńskiej1862-1880
121Ankauf der Schlachthausgrundstückes und Verpachtung der freien Parzellen pp, Planierung des PlatzesWykup gruntów rzeźni i dzierżawa wolnych parceli, planowanie miejsca1910-1915
122Erläuterungs-Bericht zu dem Projekt, den Bau eines öffentlichen Schlachthofes für die Stadt Schroda betreffendRaport dotyczący projektu budowy publicznej rzeźni dla miasta Środa1901
123Erläuterungsbericht zu dem Projekt, den Bau eines öffentlichen Schlachthauses für die Stadt Schroda betreffendRaport dotyczący projektu budowy publicznej rzeźni dla miasta Środa1902
124Die Anlage und Koncessionierung eines öffentlichen SchlachthausesPlan i koncesja publicznej rzeźni1892-1905
125SchlachthofbauBudowa rzeźni1912-1914
126Be- und Entwässerung zum Schlachthof SchrodaNawodnienie i odwodnienie rzeźni Środa1914
127Bau eines Schlachthauses hierselbstBudowa tutejszej rzeźni1896-1901
128Bau eines Schlachthauses hierselbstBudowa tutejszej rzeźni1901-1903
129Bau eines Schlachthauses in SchrodaBudowa rzeźni w Środzie1901-1910
130Bau eines Schlachthauses hierselbstBudowa tutejszej rzeźni1910-1916
131Etats auswärtiger SchlachthausverwaltungenEtaty zamiejscowe zarządu rzeźni1912
132[Założenie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w rzeźni miejskiej w Środzie wraz z rysunkami - planami rzeźni]-1911-1915
133Erwerb eines Grundstückes zum Bau eines Gaswerkes in SchrodaNabycie gruntu pod budowę gazowni w Środzie1902
134Errichtung eines GaswerkesBudowa gazowni1901-1905
135[Sprawy gazowni w Środzie - plany sytuacyjne]-1904-1905
136Die städtische Gasanstalt SchrodaMiejska gazownia Środa1905-1908
137Die städtische Gasanstalt SchrodaMiejska gazownia Środa1908-1912
138Die städtische GasanstaltMiejska gazownia1912-1913
139Statutarische Anordnungen zur Verwaltung des Gaswerkes in SchrodaRozporządzenia statutowe względem zarządu gazownią w Środzie1903
140Instruktion für die Verwaltungs-Deputation der städtischen Gasanstalt zu SchrodaZalecenia dla zarządu miejskiej gazowni w Środzie1904
141Gasanstalt - Wahl des GasmeistersGazownia - wybór mistrza gazowniczego1906-1907
142Anschluss der hiesigen Eisenbahnstation und der Zuckerfabrik an die städtische GasanlagePrzyłączenie tutejszej stacji kolejowej i cukrowni do miejskiej sieci gazowej1903-1917
143WasserversordnungRozporządzenie wodne1900-1903
144Errichtung eines städtischen WasserwerkesBudowa miejskiego przedsiębiorstwa wodociągowego1908-1911
145Errichtung eines städtischen WasserwerkesBudowa miejskiego przedsiębiorstwa wodociągowego1911-1912
146Bausachen des WasserwerkesSprawy budowlane przedsiębiorstwa wodociągowego1911-1913
147Generalakten - WasserleitungenGeneralia - Wodociągi1909-1912
148Wasserwerk Schroda [Budowa wieży ciśnień i urządzeń]Przedsiębiorstwo wodociągowe Środa [Budowa wieży ciśnień i urządzeń]1911-1912
149Ortsstatutgebührenordnung, Polizeiverordnung und technische Vorschriften zum WasserwerkZarządzenie taryfy opłat, rozporządzenie policyjne i przepisy techniczne w sprawie przedsiębiorstwa wodociągowego1910-1912
150Einsprüche gegen die Veranlagung zur Anschlussgebühr an die städtische WasserleitungZastrzeżenia w sprawie wymiaru opłaty za przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej1911-1917
151Ortsstatute verschiedener Städte über die WasserleitungenLokalne rozporządzenia różnych miast w sprawie sieci wodociągowych1907-1911
152Sitzungsprotokolle der WasserwerkskommissionProtokoły posiedzeń komisji przedsiębiorstwa wodociągowego1910-1911
153Wasserwerkskasse Schroda, Hauptbuch und Rechnung für das Rechnungsjahr 1917Kasa przedsiębiorstwa wodociągowego Środa, księga główna i rachunek za rok rozliczeniowy 19171917
154Kanalisation [Generalia]Generalia - Kanalizacja1908-1914
155Kanalisierung der PromenadenanlagenKanalizacja ścieżek dla pieszych1904-1910
156Verkauf der AbdeckereigrundstückeSprzedaż gruntu rakarni1913-1914
157Ortsstatut und Polizeiverordnung über Räumung und Abfuhr der Abwässer und AbortgrubenLokalne rozporządzenie i przepisy policyjne w sprawie usuwania i wywózki ścieków i szamba1906-1913
158Die Einführung elektrischen LichtesWprowadzenie elektrycznego oświetlenia1899-1910
159Die StrassenbeleuchtungOświetlenie ulic1885-1905
160Verwaltung der städtischen ZiegeleiProwadzenie miejskiej cegielni1837-1846
161Strassennamen und Tafeln und HausnummernNazwy ulic, tablice i numery domów1859-1876
162Strassen- Taffeln und HausnummernNazwy [ulic], tablice i numery domów1877-1913
2012[Rozbiórka murów miejskich i sprzedaż cegły z tychże]-1795-1873
Sprawy statystyczne
163Statistische Tabellen und NachrichtenTabele i wiadomości statystyczne1831-1847
164[Tabele statystyczne - ludnościowe, rzemiosła, żydów]-1849-1850
165Statistische Tabellen und NachrichtenTabele i wiadomości statystyczne1861-1875
166Verschiedene statistische Tabellen und die Volks- und Gewerbezählung Rozmaite tabele statystyczne oraz spis ludności i rzemiosł1875-1880
167Verschiedene statistische Tabellen und die Volks- und Gewerbezählung Rozmaite tabele statystyczne oraz spis ludności i rzemiosł1884-1901
168Verschiedene statistische Tabellen und die Volks- und Gewerbezählung Rozmaite tabele statystyczne oraz spis ludności i rzemiosł1901-1906
169Volkszählung und andere statistische ZählungenSpis ludności i inne statystyki1910-1916
170Volkszählung und andere statistische Tabellen [Spisy zwierząt gospodarskich - tabele]Spis ludności i inne tabele statystyczne [Spisy zwierząt gospodarskich - tabele]1917-1918
171Volkszählung und andere statistische ZählungenSpis ludności i inne statystyki1906-1910
172Volkszählungen und andere StatistikenSpisy ludności i inne statystyki1916-1917
2013Statistische Tabellen und NachrichtenTabele i wiadomości statystyczne1816-1820
Sprawy urzędników miejskich
173Sachen und Abkommen der hiesigen Stadtkommune mit dem Kastellan Adam von Malczewski aus Dombie wegen verschiedener RechteSprawy i porozumienie miasta z kasztelanem Adamem Malczewskim z Dąbia z tytułu różnych praw1793-1795
174Die Defekte des ehemaligen Kämmerers Martin JewasińskiSzkody byłego skarbnika kameralnego Marcina Jewasińskiego1846-1848
175Die Dienstführung des Stadtwachtmeisters NiemczewskiPrzebieg służby miejskiego posterunkowego Niemczewskiego1851-1875
176Der Stadtwachtmeister NiemczewskiMiejski posterunkowy Niemczewski1865
177Akta Perzonalia des Kommunal-Exekutors und Polizeidieners Roman JankowskiAkta personalne miejskiego komornika i woźnego policyjnego Romana Jankowskiego1866-1874
178Rang- und Ressortverhältnisse-Uniform und Waffen der BeamtenUmundurowanie rangowe i broń urzędników1820-1920
179Die Kautionen der KommunalbeamtenKaucje urzędników miejskich1880-1915
180Annahme technischer Hilfskräfte für das StadtbauamtPrzyjęcie pomocnika technicznego do miejskiego urzędu budowlanego1911-1920
181Anstellung des Kämmerers und deren KautionsleistungZatrudnienie skarbnika miejskiego i jego depozyt1817-1856
182Kautionslegung der KämmererDepozyt skarbnika1808-1832
183Urlaubsgesuche der KommunalbeamtenWnioski urlopowe urzędników miejskich1830-1913
184Die Anstellung der städtischen Beamten, deren Pensionierung und BesoldungZatrudnienie urzędników miejskich, ich przejście na emeryturę i uposażenie1855-1906
185Die Annahme der beiden PolizeidienerPrzyjęcie obydwu woźnych policyjnych1865-1905
186Generalia - Beschäftigung von Militäranwärtern in GemeindediensteGeneralia - Zatrudnienie byłych wojskowych w służbie społecznej1885-1919
187Beitritt der Stadtgemeinde Schroda zum Posenschen PensionsverbandePrzystąpienie gminy miejskiej Środa do Poznańskiego Zrzeszenia Emerytalnego1902-1911
188Gründung einer Kranken- und Sterbekasse hierselbstZałożenie kasy chorych i pogrzebowej1876-1879
189LebensversicherungenUbezpieczenia na życie1892-1912
190Generalia - Alters- und Invaliditäts-VersicherungGeneralia - Ubezpieczenia emerytalne i inwalidzkie1904-1906
191[Sprawy inwalidów i weteranów wojen]-1834-1902
192Die Fürsorge für die Witwen und Waisen der städtischen BeamtenOpieka nad wdowami i sierotami urzędników miejskich1885-1906
193Generalia - AngestelltenversicherungGeneralia - Ubezpieczenia pracownicze1912-1916
194Die Anstellung der NachtwächterZatrudnienie stróża nocnego1829-1881
195Die Anstellung der FeldwächterZatrudnienie stróża polowego1827-1896
196Anstellung eines StadtwachtmeisterZatrudnienie posterunkowego miejskiego1903-1910
197Die Anstellung der Kämmerei und deren KautionsleistungZatrudnienie skarbnika kameralnego i jego depozyt1857-1894
198Anstellung eines GasmeistersZatrudnienie mistrza gazownictwa1902-1903
199Generalia - Die Neueinrichtung einer Registratorstelle [2 Assistenten]Generalia - Utworzenie posady archiwisty [2 asystentów]1912-1913
200[Sprawy poborów urzędników miejskich]-1907-1920
201Beschwerden gegen KommunalbeamteSkargi przeciwko urzędnikom miejskim1842-1875
2014Verzeichnis der PersonalaktenWykaz akt personalnychXIX w.-1918
2015Alphabetisches Verzeichnis der Königl. AmtsanwaltschaftAlfabetyczny wykaz Królewskiej Prokuratury1879-1885
2016Alphabetisches Verzeichnis der Königl. AmtsanwaltschaftAlfabetyczny wykaz Królewskiej Prokuratury1886-1893
Sprawy kasowe i pożyczek hipotecznych
202Akta względem obchodzenia się kasjera z kasą-1816
203Kämmereikassen-AngelegenheitenSprawy kasy kameralnej1860-1878
204Kämmereikassen-AngelegenheitenSprawy kasy kameralnej1879-1906
205Revisionen der Kommunalkassen-RechnungenRewizje rachunków kasy miejskiej1814-1829
206Revisionen und Abschlüsse der KämmereikasseRewizje i podsumowania kasy kameralnej1862-1876
207Revisionen und Abschlüsse der KämmereikasseRewizje i podsumowania kasy kameralnej1877-1884
208Revisionen und Abschlüsse der KämmereikasseRewizje i podsumowania kasy kameralnej1877-1885
209Revision und Abschlüsse der KämmereikasseRewizja i podsumowania kasy kameralnej1903-1906
210Revision und Abschlüsse der KämmereikasseRewizja i podsumowania kasy kameralnej1906-1912
211[Sprawy kasy miasta Środy]-1824-1905
212Rechnung der Kämmereikasse der Stadt SchrodaRachunek kasy kameralnej miasta Środa1878-1879
213[Sumaryczne zamknięcia kasy kameralnej miasta Środy]-1891-1902
214Die Legung der Kämmereikassenrechnungen pro 1863-1870Rachunki kasy kameralnej za lata 1863-18701863-1870
215Kämmereikassen-RechnungenRachunki kasy kameralnej1874-1880
216Rechnung der Kämmereikasse der Stadt Schroda für das Jahr 1879/1880Rachunek kasy kameralnej miasta Środa za rok 1879/18801879-1880
217Die Kämmereikassen-RechnungenRachunki kasy kameralnej1884-1895
218Die Kämmereikassen-RechnungenRachunki kasy kameralnej1896-1906
219Die Kämmereikassen-RechnungenRachunki kasy kameralnej1905-1911
220Generalia - Kämmereietats und RechnungswesenGeneralia - Etaty kameralne i sprawy rachunkowe1823-1919
221KämmereikassenetatEtat kasy kameralnej1861-1883
222KämmereikassenetatEtat kasy kameralnej1884-1901
223KämmereikassenetatEtat kasy kameralnej1901-1905
224Die KämmereikasseKasa kameralna1906-1920
225Anfertigung der Kämmereikassen-EtatsSporządzenie etatów kasy kameralnej1825-1838
226Anfertigung der Etats für die KämmereikasseSporządzenie etatów kasy kameralnej1844-1852
227Die Anfertigung des KämmereikassenetatsSporządzenie etatów kasy kameralnej1851-1861
228Vorschüsse bei der KämmereikasseWpłaty zaliczek do kasy kameralnej1879-1912
229Die Vorschüsse bei der KämmereikasseWpłaty zaliczek do kasy kameralnej1913-1919
230Die Repartierung und Einziehung der KämmereibeiträgeRepartycja i wycofanie wkładów kasy kameralnej1861-1885
231Kämmereikassen-LokalLokal kasy kameralnej1856-1872
232Renten- und DarlehnsbankenKasy rentowe i pożyczkowe1856-1911
233HypothekendarlehenPożyczki hipoteczne1893-1899
234HypothekendarlehenPożyczki hipoteczne1903-1906
235HypothekendarlehenPożyczki hipoteczne1906-1909
236HypothekendarlehenPożyczki hipoteczne1912-1920
237Aufnahme eines Darlehens zum Bau der Gasanstalt und Zahlungen an die Firma Karl Franke - BremenZaciągnięcie pożyczki na budowę gazowni i spłaty firmie Karl Franke - Brema1902-1903
238Aufnahme eines Darlehens zum Bau des WasserwerksZaciągnięcie pożyczki na budowę przedsiębiorstwa wodociągowego1910-1914
239Die Warschauer Staatsanleihe im Ertrage von 482 Rth 23 sgr 4 den [2500 złotych polskich]Warszawska pożyczka państwowa w kwocie 482 talarów 23 groszy 4 fenigów [2500 złotych polskich]1808-1843
240Die Abtragung des Kapitals an das Kloster zu TrzemesznoSpłata kapitałów na rzecz klasztoru w Trzemesznie1818-1823
241Die Anleihe von 30 000 Florenen von dem Anton LaskowskiPożyczka 30 000 florenów od Antoniego Laskowskiego1825-1830
242Anleihe eines Kapitals von 400 RM an den Kämmerer Martin Jewasiński aus der KämmereikassePożyczka sumy 400 RM skarbnika kameralnego Marcina Jewasińskiego z kasy kameralnej1821-1841
243WechseldarlehenssachenSprawy pożyczek wekslowych1900-1906
244Offerten verschiedenen Kassen-, Institute behufs Aufnahme von DarlehenOferty różnych kas i instytucji na zaciągnięcie pożyczek1902-1916
245Die Provinzial-HilfskasseProwincjonalna kasa zapomogowa1856-1914
246Kassen-Anweisungen, StaatspapierePrzekazy kasowe, obligacje państwowe1825-1888
247Legung der Sportelkassen-RechnungRachunek kasy opłat sądowych1877
248Berechnung der Laskowskischen Anforderung an die KämmereiKalkulacja zamówienia Laskowskich na rzecz majątku kameralnego1831-1835
249Fremde HaushaltspläneObce plany zagospodarowania1905-1907
250Fremde HaushaltspläneObce plany zagospodarowania1905-1909
251Fremde HaushaltspläneObce plany zagospodarowania1913-1918
252Die Errichtung der städtischen SparkassePowołanie miejskiej kasy oszczędnościowej1860-1904
253[Miesięczne zamknięcia Miejskiej Kasy Oszczędności w Środzie]-1885-1901
254Generalia - Die städtische SparkasseGeneralia - Miejska kasa oszczędnościowa1887-1902
255Sparkassensachen [Sprawy hipoteczne]Sprawy kasy oszczędnościowej [Sprawy hipoteczne]1882-1885
256SparkassensachenSprawy kasy oszczędnościowej1887-1906
257SparkassensachenSprawy kasy oszczędnościowej1906-1918
258Revisionen und Abschlüsse der städtischen SparkasseRewizje i podsumowania miejskiej kasy oszczędnościowej1901-1911
259Die Rechnungen der städtischen SparkasseRachunki miejskiej kasy oszczędnościowej1882-1901
260Sparkassenrechnungen [roczne]Roczne rachunki kasy oszczędnościowej1906-1912
261Etat der städtischen Sparkasse in Pleschen pro 1907, Haushaltsanschlag 1908-1916Etat miejskiej kasy oszczędnościowej w Pleszewie za rok 1907, księgowość 1908-19161907-1916
262SpareinlagenWkłady oszczędnościowe1889-1904
263Versicherung der Sparkasse gegen Einbruchs-DiebstahlUbezpieczenie kasy oszczędnościowej od kradzieży z włamaniem1907-1916
264Der Posener ProvinzialsparkassentagPoznańskie Prowincjalne Zrzeszenie Kas Oszczędnościowych1891-1912
Sprawy podatkowe
265Abgaben der Fleischer an das Dominium Winnagóra genannt ŁopatkowoPodatek rzeźników zw. łopatkowe na rzecz dominium Winnagóra1798-1816
266Generalia - Steuersachen in AllgemeinenGeneralia - Ogólne sprawy podatkowe1847-1906
267Generalia - Entscheidungen in UmsatzsteuersachenGeneralia - Rozstrzygnięcia w sprawach podatków od towarów i usług1909
268Generalia - UmsatzsteuerordnungGeneralia - Ordynacja podatków od towarów i usług1906-1916
269Generalia - Das Kommunalabgabengesetz vom 14. Juli 1893Generalia - Ustawa o podatkach komunalnych z 14 lipca 18931894-1905
270Generalia - Das Kommunalabgabengesetz vom 14. Juli 1893Generalia - Ustawa o podatkach komunalnych z 14 lipca 18931907-1910
271Die Fortschreibung der GrundsteuerAktualizacja podatku gruntowego1866-1882
272Die Kommunalbesteuerung der hiesigen EisenbahnstationOpodatkowanie miejskie tutejszej stacji kolejowej1874-1884
273Die Kreiskommunalbeiträge und ProvinzialsteuerPodatki powiatowe i podatek prowincjonalny1885-1906
274Die Regulierung der Gebäudesteuer nach dem Gesetz vom 21 Mai 1861Regulacja podatku budowlanego na mocy ustawy z 21 maja 18611862-1886
275Generalia - Die Einkommensteuer nach dem Gesetz vom 24 VI 1891Generalia - Podatek dochodowy na mocy ustawy z 24 VI 18911906-1908
276Die Gemeinde-Einkommensteuer der Zuckerfabrik SchrodaGminny podatek dochodowy cukrowni Środa1881-1893
277Die Gemeinde-Einkommensteuer der Zuckerfabrik Schroda für 1892/93, 1893/94Gminny podatek dochodowy cukrowni Środa za lata 1892/93 i 1893/941892-1906
278Die Gemeinde-Einkommensteuer der Zuckerfabrik SchrodaGminny podatek dochodowy cukrowni Środa1907-1911
279Gemeinde-Einkomensteuer der Deutschen Automatengesellschaft Stollwerk Co. zu KölnGminny podatek dochodowy Niemieckiej Firmy Telefonów Stollwerk Co. w Kolonii1902-1917
280Gemeindesteuer der Schroda'er KreisbahnGminny podatek Średzkiej Kolei Powiatowej1903-1913
281Heranziehung der hiesigen Eisenbahnstation zur Gemeinde-EinkommensteuerWłączenie tutejszej stacji kolejowej do gminnego podatku dochodowego1885-1905
282Einkommensteuer der EisenbahnstationPodatek dochodowy stacji kolejowej1906-1919
283Heranziehung des "Ansiedlungsfiskus" zur Gemeinde-EinkommensteuerWłączenie Osiedleńczego Urzędu Skarbowego do gminnego podatku dochodowego1906-1918
284Die Erhebung des Einzugs- und Hauspfandgeldes und Einziehung desselbenPobór kapitałów zewnętrznych i wewnętrznych i ich wycofanie1860-1864
285Erhebung der Gemeinde-Einkommensteuer von Kaiser's KaffeegeschäftPobór gminnego podatku dochodowego z Kawiarni Kaisera1904-1919
286Die Erhebung der Gemeinde-EinkommensteuerPobór gminnego podatku dochodowego1898-1905
287Erhebung der Gemeinde-EinkommensteuerPobór gminnego podatku dochodowego1905-1906
288Erhebung der Gemeinde-EinkommensteuerPobór gminnego podatku dochodowego1906-1918
289Erhebung der Gemeinde-Einkommensteuer [Spezial]Pobór gminnego podatku dochodowego [specjalnego]1908-1910
290Erhebung der Brau- und BiersteuerPobór podatku browarnego i piwnego1896-1905
291Erhebung der Brau- und BiersteuerPobór podatku browarnego i piwnego1912-1914
292Die SporteltaxeTaksa sądowa1801-1891
293Erhebung der SportelnPobór opłat sądowych1876-1886
294Erhebung der Gebühren beim Erwerb von GrundstückenPobór opłat podczas nabywania gruntów1897-1906
295Erhebung der Gebühren beim Erwerb von GrundstückenPobór opłat podczas nabywania gruntów1899-1909
296Erhebung der Gebühren beim Erwerb von GrundstückenPobór opłat podczas nabywania gruntów1909-1912
297Erhebung von Baugebühren und BauerlaubnisgebührenPobór opłat budowlanych i za pozwolenia budowlane1896-1906
298Erhebung der WasserzinsenPobór czynszów wodnych1911-1919
299Erhebung der FeuerlöschbeiträgePobór składek gaśniczych1889-1915
300Verpachtung und Erhebung der JahrmarktsstandgelderDzierżawa i pobór opłat za stoiska jarmarczne1844-1867
301Post-Überweisung und Scheckverkehr /Generalia/Generalia - Przekazy pocztowe i obieg czekowy1911-1913
302Die klassifizierte EinkommensteuerKlasyfikowany podatek dochodowy1878-1902
303KlassensteuersachenSprawy podatku klasowego1889-1891
304Staats-EinkommensteuerPaństwowy podatek dochodowy1893-1896
305Staats-EinkommensteuerPaństwowy podatek dochodowy1912-1919
306Einkommensteuer, Zu- und AbgängePodatek dochodowy, przychody i rozchody1910-1911
307Einkommensteuer-VeranlagungsarbeitenPrace nad wymiarem podatku dochodowego1911-1918
308Die Besteuerung der WanderlagerOpodatkowanie obozów wędrownych1877-1915
309Zuwachssteuer-VeranlagungenWymiary podatku od zysków1911-1913
310VermögensnachweisZaświadczenia majątkowe1886-1911
311SchuldennachweisDowody należności1886-1915
312Verwaltungsstreitsache der Köln-Rottweiler Pulverfabriken gegen der Magistrat hierSprawa administracyjna Fabryki Prochu Köln-Rottweiler przeciwko tutejszemu magistratowi1892-1916
313[Sprawy podatku od zagospodarowania się i od wprowadzenia się do miasta Środy]-1854-1869
314[Pobór różnych podatków i opłat, korespondencja, wykazy, tabele]-1825-1840
315[Tabele podatników podatku gruntowego]-1845
316[Sprawy poboru podatku przychodowego]-1887-1898
317Die Auflösung der ZünfteLikwidacja cechów1811-1841
318[Sprawy podatku od psów]-1862-1884
319Generalia - Die Besteuerung öffentlicher LustbarkeitenGeneralia - Opodatkowanie otwartych zabaw1871-1906
320Generalia - Das Gewerbesteuergesetz vom 24. Juni 1891Generalia - Ustawa o podatku od działalności gospodarczej z 24 czerwca 1891 r.1891-1897
321Generalia - GewerbesteuerprozessachenGeneralia - Sprawy procesów podatkowych1824-1906
322Gewerbesteuer-, Prozesse-, Strafsachen etc.Sprawy podatkowe, procesowe, karne itp.1888-1891
323Generalia - GewerbesteuersachenGeneralia - Sprawy podatkowe1820-1890
324GewerbesteuersachenSprawy podatkowe1894-1906
325Gewerbesteuer-VeranlagungWymiar podatku od działalności gospodarczej1874-1880
326GewerbesteuercontraventionenNaruszenia przepisów podatkowych1903-1910
327Generalia - Hausier-GewerbesteuersachenGeneralia - Sprawy podatku od handlu obnośnego1825-1905
328Hausier-GewerbesteuerPodatek od handlu obnośnego1886-1917
329Hausier-GewerbesteuersachenSprawy podatku od handlu obnośnego1904-1906
330Hausier-GewerbesteuersachenSprawy podatku od handlu obnośnego1906-1911
331BetriebssteuerPodatek od przedsiębiorstwa1892-1915
332Die Einziehung des BürgerrechtsgeldesŚciąganie pieniędzy obywatelskich1906-1920
333Bürgerrolle anno 1895Księga obywateli roku 18951895
334Bürgerrolle anno 1899Księga obywateli roku 18991899
335Bürgerrolle anno 1900Księga obywateli roku 19001900
336Bürgerrolle anno 1901Księga obywateli roku 19011901
337Bürgerrolle der Stadt Schroda anno 1904Księga obywateli miasta Środa roku 19041904
338Bürgerrolle anno 1905Księga obywateli roku 19051905
339Bürgerrolle für das Jahr 1906Księga obywateli za rok 19061906
340Bürgerrolle für 1907Księga obywateli za rok 19071907
341Bürgerrolle für 1908Księga obywateli za rok 19081908
342Bürgerrolle für 1909Księga obywateli za rok 19091909
343Bürgerrolle für 1910Księga obywateli za rok 19101910
344Bürgerrolle für 1911Księga obywateli za rok 19111911
345Bürgerrolle für 1912Księga obywateli za rok 19121912
346Bürgerrolle für 1913Księga obywateli za rok 19131913
347Bürgerrolle für 1914Księga obywateli za rok 19141914
348Bürgerrolle für 1915Księga obywateli za rok 19151915
349Bürgerrolle für 1916Księga obywateli za rok 19161916
350Bürgerrolle für 1917Księga obywateli za rok 19171917
351Bürgerrolle für 1918Księga obywateli za rok 19181918
Sprawy budowlane, drogowe, kolejowe
352[Rozbudowa Ratusza i innych obiektów w Środzie]-1852-1883
353Bau resp. Ankauf eines Rathauses, Reparatur desselben sowie Vermietung der Wohnungen in demselbenBudowa względnie zakup ratusza, jego reperacja i wynajem mieszkań w nim1853-1888
354Ankauf eines RathausesZakup ratusza1868-1901
355Bau und die Unterhaltung des Rathauses sowie Unterbringung des Magistratbüros und der RegistraturBudowa i utrzymanie ratusza oraz przeniesienie biur magistratu i archiwum1840-1882
356Umbau des Rathauses und Errichtung eines Anbaues an dasselbePrzebudowa ratusza i wzniesienie przybudówki do niego1908-1911
357Generalia - Umbau des Rathauses und Errichtung eines Anbaues an dasselbeGeneralia - Przebudowa ratusza i wzniesienie przybudówki do niego1909
358Wiederaufbau oder Verkauf des dem Fürsten v. Jablonowski gehörigen HausesOdbudowa lub zakup domu należącego do księcia Jabłonowskiego1795-1797
359Aufstellung eines BebauungsplanesSporządzenie planów zabudowy1899-1910
360[Budowa Sądu w Środzie]-1834-1860
361Der Aufbau eines Gebäudes zur Unterbringung des Kreisgreichts in SchrodaWzniesienie budynku do przeniesienia Sądu Powiatowego w Środzie1860-1861
362[Sprawy budowy i utrzymania miejskiego więzienia]-1800-1865
363[Sprawy budowlane]-1824-1859
364Anlage einer neuen ApothekeZałożenie nowej apteki1817-1861
365Reparatur der TurmuhrNaprawa zegara na wieży1815-1855
366Generalia - Vorschriften über den Bezug von Steinen aus den der Provinz gehörigen SteinbrüchenGeneralia - Przepisy dotyczące zakupu kamieni z kamieniołomów należących do prowincji1907-1908
367Die Streitsache der Stadtgemeinde Schroda gegen den Provinzialverband der Provinz Posen wegen der Verbreiterung der Peisener StrasseSpór gminy miejskiej Środa ze Związkiem Prowincji Poznańskiej w sprawie poszerzenia ulicy Pyzdrskiej1899-1902
368Generalia - Wege und BrückesachenGeneralia - Sprawy drogowe i mostowe1844-1901
369Wege, Brücken, Barrieren, OrtstafelnDrogi, mosty, bariery, tablice [z nazwami] miejscowości1896-1903
370Wege, Brücken, Barrieren, Ortstafeln, WegweiserDrogi, mosty, bariery, tablice [z nazwami] miejscowości, drogowskazy1903-1911
371Bau und Reparaturen der BrückenBudowa i reperacja mostów1844-1860
372Bau und Reparaturen der BrückenBudowa i reperacja mostów1864-1886
373Instandhaltung der städtischen SteinpflasterungUtrzymanie miejskiego brukowania1833-1841
374Regulierung des Weges hinter dem BahnhofeRegulacja drogi za dworcem kolejowym1887-1890
375Generalia - ChausseenGeneralia - Szosy1840-1926
376[Budowa i utrzymanie dróg]-1870-1885
377Generalia - Die Anlegung, Veränderung, Geradelegung von StrassenGeneralia - Budowa, zmiany i korekty ulic1887-1891
378Die Anlegung, Veränderung und Geradelegung von StrassenBudowa, zmiany i korekty ulic1879-1910
379Ankauf eines Teiles des Grundstücks Nr 1 zur Verbreiterung der Peisernschen StrasseZakup części gruntu nr 1 na poszerzenie ulicy Pyzdrskiej1856-1857
380[Sprawy budowy szosy do Kostrzyna i Nowego Miasta]-1858-1865
381Die Bepflanzung der Wege und StrassenObsadzenie roślinnością dróg i ulic1856-1906
382[Brukowanie ulic i placów w Środzie - wraz z rysunkami]-1860-1881
383Die Pflasterung und Instandhaltung der StrassenBrukowanie i utrzymanie ulic1881-1906
384Die im Jahre 1899 angeführten Strassen- Neu- und UmpflasterungenNowe brukowania i naprawy brukowania ulic prowadzone w 1899 r.1899-1900
385Regulierung und Pflasterung der WallgrabenstrasseRegulacja i brukowanie ulicy Wałowej1876-1905
386Umpflasterung und Regulierung der Kaiser-Wilhelm-StrasseBrukowanie i regulacja ulicy Cesarza Wilhelma1897-1906
387Pflasterungen in hiesiger StadtBrukowania w mieście1897-1910
388Generalia - Umpflasterungen der BahnhofstrasseGeneralia - Przebrukowania ulicy Dworcowej1906-1909
389Strassenpflasterungen Schroda [dokumentacja techniczna z opisem]Brukowanie ulic w Środzie [dokumentacja techniczna z opisem]1912-1913
390Anliegersachen, Sicherstellung von PflasterungskostenSprawy mieszkańców, dowody kosztów brukowania1911-1916
391Posen-Kreuzbürger EisenbahnKolej Poznańsko-Kluczborska1872-1909
392Der Schrodaer KreisbahnŚredzka Kolej Powiatowa1899-1912
393Eisenbahn-Bauprojekt Gnesen-Schroda-SchrimmProjekt budowy linii kolejowej Gniezno-Środa-Śrem1906-1917
Sprawy policji i nadzoru policyjnego
394Generalia - PolizeisachenGeneralia - Sprawy policyjne1820-1905
395Verordnungen über die Polizei im AllgemeinenOgólne rozporządzenia dotyczące policji1832-1876
396Verschiedene PolizeisachenRóżne sprawy policyjne1902-1906
397Verschiedene PolizeisachenRóżne sprawy policyjne1910-1919
398Generalia - FeldpolizeisachenGeneralia - Sprawy policji polowej1837-1913
399Ersatzgeldsachen und Feldpolizei-KontraventionenSprawy pieniędzy zastępczych i naruszenia przepisów policji polowej1883-1886
400Ersatzgeldsachen und PolizeikontraventionenSprawy pieniędzy zastępczych i naruszenia przepisów policyjnych1886-1894
401Ersatzgeldsachen und Feldpolizei-KontraventionenSprawy pieniędzy zastępczych i naruszenia przepisów policji polowej1894-1905
402Strassenpolizei-VerordnungRozporządzenie policji ulicznej1900-1915
403StrassenpolizeisachenSprawy policji ulicznej1846-1891
404Generalia - StrassenpolizeisachenGeneralia - Sprawy policji ulicznej1868-1904
405Generalia - StrassenpolizeisachenGeneralia - Sprawy policji ulicznej1895-1905
406WohnungspolizeiPolicja mieszkaniowa1886-1903
407WohnungspolizeiPolicja mieszkaniowa1901-1906
408Generalia - BaupolizeisachenGeneralia - Sprawy policji budowlanej1828-1906
409Kontrolle der beim Magistrat zu Schroda erteilten BaukonsenseKontrole zgód budowlanych wystawianych przez magistrat w Środzie1882-1890
410Kontrolle über erteilte BaukonsenseKontrole wystawionych zgód budowlanych1901-1908
411Baupolizeisachen aus dem Jahre 1904Sprawy policji budowlanej z roku 19041904-1905
412Baupolizeisachen aus dem Jahre 1905Sprawy policji budowlanej z roku 19051905
413Die Erteilung von BaukonsensenWystawianie zgód budowlanych1889-1891
414Die Erteilung von Baukonsensen - BausachenWystawianie zgód budowlanych - Sprawy budowlane1892-1896
415Erteilung der BaukonsenseWystawianie zgód budowlanych1894
416Erteilung der BaukonsenseWystawianie zgód budowlanych1894-1897
417Erteilung der BaukonsensenWystawianie zgód budowlanych1902-1903
418Erteilung der BaukonsensenWystawianie zgód budowlanych1902-1903
419[Kary policyjne]-1845-1866
420[Generalia - Sprawy policji kryminalnej]-1886-1895
421Die Einrichtung von Strafregistern und StrafnachrichtenProwadzenie rejestru skazanych i kartoteki karnej1882-1906
422Generalia - Die Einrichtung von Strafregistern und StrafnachrichtenGeneralia - Prowadzenie rejestru skazanych i kartoteki karnej1908-1920
423Polizeiübertretungen und StraffestsetzungenWykroczenia policyjne i nałożenia kar1910-1912
424Korrektions-Anstalten und KorrigentenZakłady poprawcze i wychowankowie1839-1886
425Die aus den Korrektions- und Strafanstalten entlassenen PersonenOsoby zwolnione z zakładów poprawczych i karnych1852-1888
426Korrigenten und SträflingeWychowankowie [zakładu poprawczego] i więźniowie1885-1900
427Sammlung verschiedener ErkenntnisseZbiór różnych orzeczeń1876-1882
428Sammlung verschiedener StraferkenntnisseZbiór różnych wyroków karnych1879-1883
429Sammlung verschiedener StraferkenntnisseZbiór różnych wyroków karnych1880-1881
430Sammlung verschiedener StraferkenntnisseZbiór różnych wyroków karnych1879-1881
431Verbrechen gegen die äussere und innere Sichercheit des Staates, Unruhe und Tumult, RevolutionZbrodnie przeciwko bezpieczeństwu zewnętrznemu i wewnętrznemu państwa, niepokoje i tumulty, rewolucja1832-1864
432Die politischen Unruhen (odezwy, rozporządzenia, apele władz do ludności - druki)Niepokoje polityczne (odezwy, rozporządzenia, apele władz do ludności - druki)1847-1849
433Die Waffenabnahmen von der Stadt Schroda im Jahre 1848Odbiór broni z miasta Środa w roku 18481848-1855
434Excesse und SchlägereienEkscesy i bójki1868-1888
435Excesse und SchlägereienEkscesy i bójki1887-1907
436Die SocjaldemokratieSocjaldemokracja1878-1910
437Die Einfuhr von Geflügel aus Russland oder Österreich-Ungarn [rozporządzenia]Import drobiu z Rosji lub Austro-Węgier [rozporządzenia]1896-1914
438Russisch-polnische ÜberläuferPolscy uciekinierzy1854-1889
439[Zarządzenia policyjne władz w sprawie polskich uciekinierów, cudzoziemców, obcych robotników]-1831-1906
440Auslieferung von AusländernDeportacja cudzoziemców1845-1910
441Generalia - Die Ausweisung der AusländerGeneralia - Deportacja cudzoziemców1906-1918
442Generalia - Aus- und EinwanderungenGeneralia - Emigracje i imigracje1838-1906
443Aus- und EinwanderungenEmigracje i imigracje1844-1899
444[Aus- und Einwanderungen] [Sprawy ruchu ludności, emigracja, imigracja, sprawy obcokrajowców][Emigracje i imigracje] [Sprawy ruchu ludności, emigracja, imigracja, sprawy obcokrajowców]1889-1906
445Steckbriefe und VerhaftungenListy gończe i aresztowania1876-1886
446Steckbriefe, Verhaftungen und sonstige polizeiliche ErmittlungenListy gończe, aresztowania i inne dochodzenia policyjne1895-1905
447Steckbriefe, Verhaftungen und sonstige polizeiliche ErmittlungenListy gończe, aresztowania i inne dochodzenia policyjne1905-1910
448Steckbriefe, Verhaftungen und sonstige polizeiliche ErmittlungenListy gończe, aresztowania i inne dochodzenia policyjne1910-1913
449Die Ausweisung der dem hiesigen Ortsarmenverbande nicht angehörigen PersonenWydalenie osób nienależących do tutejszego związku ubogich1852-1886
450Aufnahme neu anziehender PersonenPrzyjęcie nowoosiadłych osób1843-1884
451Bestrafung der unterlassenen Anmeldung neu anziehender PersonenUkaranie nowoosiadłych osób za zaniechane zameldowanie1845-1881
452Generalia - Die Aufnahmen neu anziehender und Ausweisung beschäftigungsloser PersonenGeneralia - Przyjmowanie nowo osiadłych i wydalanie bezrobotnych osób1861
453Generalia - PasssachenGeneralia - Sprawy paszportowe1818-1904
454Generalia - PasssachenGeneralia - Sprawy paszportowe1897-1918
455Generalia - [Sprawy policyjne dotyczące transportu więźniów]-1826-1905
456[Sprawy więźniów]-1853-1868
457Generalia - [Sprawy więźniów]-1858-1885
458GefängnissachenSprawy więźniów1873-1906
459[Sprawy więźniów - transport, zwalnianie]-1864-1880
460Generalia - Fürsorge für entlassene GefangeneGeneralia - Opieka nad zwolnionymi więźniami1895-1912
461[Wypłaty dla zwolnionych więźniów]-1861-1882
462Die Beerdigung verstorbener GerichtsgefangenerPochówek zmarłych więźniów1855-1886
463Generalia - Jahr- und WochenmarktssachenGeneralia - Sprawy jarmarków i targów tygodniowych1824-1905
464[Sprawy dotyczące rocznych jarmarków]-1818-1845
465[Sprawy dotyczące jarmarków]-1866-1887
466JahrmarktssachenSprawy jarmarków1863-1908
467WochenmarktssachenSprawy targów tygodniowych1831-1883
468Markt- und LadenpreiseCeny rynkowe i detaliczne1842-1894
469MarktpreiseCeny rynkowe1882-1891
470MarktpreiseCeny rynkowe1893-1906
471Berichte über Markt- und Martini-MarktpreiseSprawozdania na temat cen rynkowych i cen na jarmarku św. Marcina1864-1884
472Kontraventionen gegen Abdecker- und Kastrierer-GewerbeNaruszenia przepisów działalności rakarskiej i kastracyjnej1845-1860
473Aufsicht auf Winkelkonsulenten und GesindevereinNadzór nad doradcami prawnymi i związkiem woźnych1844-1906
474Generalia - Konzessionierung der Gast- und SchankwirtschaftenGeneralia - Koncesjonowanie karczm i szynków1830-1905
475Debit von GiftwarenNależność za truciznę1837-1886
476Gift und FarbenwarenhandelHandel trucizną i farbami1893-1906
477Untersuchung von Nahrungs- und Genussmitteln [Generalia]Generalia - Badanie artykułów spożywczych i używek1879-1906
478Generalia - Untersuchung der Nahrungs- und GenussmittelGeneralia - Badanie artykułów spożywczych i używek1906-1914
479Generalia - Sanitätspolizeisachen hinsichtlich der TiereGeneralia - Sprawy policyjne sanitarne odnośnie zwierząt1832-1902
480Generalia - Sanitätspolizeisachen hinsichtlich der TiereGeneralia - Sprawy policyjne sanitarne odnośnie zwierząt1902-1913
481GesundheitspolizeiPolicja zdrowotna1830-1902
482Medizinal-PolizeivergehenWykroczenia opieki zdrowotnej1838-1929
483HebammenwesenSprawy akuszerek1812-1906
484Hebammen-Unterstützungsbeiträge / HebammengebührenSkładki na wsparcie akuszerek / Opłaty dla akuszerek1845-1884
485Begräbnisplätze-Ausstellung und Beerdigung der Leichen - LeichentransporteUrządzenie cmentarza i pochówek ciał - Transport ciał1845-1886
486Auffindung von Leichen etc.Odnajdywanie ciał itp..1887-1893
487Bau einer städtischen LeichenhalleBudowa miejskiej kostnicy1894-1906
488BücherhandlungenHandel książkami1845-1911
489Verbotene Bücher und SchriftenZakazane książki i pisma1853-1886
490Verbotene Bücher und SchriftenZakazane książki i pisma1886-1906
491Beschaffung von Drucksachen und SchreibmaterialenDostawy druków i materiałów pisarskich1855-1880
492Generalia - Feier- und FesttageGeneralia - Dni świąteczne i wolne od pracy1825-1871
493Generalia - [Sprawy dotyczące święcenia dni świątecznych]-1844-1905
494Generalia - Arbeitsscheue, Bettler, LandstreicherGeneralia - Lenie, żebracy, włóczędzy1885-1920
495Generalia - Eigenmächtige Abänderungen von FamiliennamenGeneralia - Samowolne zmiany nazwisk rodowych1889-1920
496Abänderung von Familien- und GeschlechtsnamenZmiany nazwisk rodowych i szlacheckich1889-1918
497Generalia - Schutz der HaustiereGeneralia - Ochrona zwierząt domowych1893-1898
498Die Ausweisung fremder VagabundenWydalanie obcych włóczęg1880-1906
499Generalia - Bekämpfung des ZigeunerwesensGeneralia - Zwalczanie Cygaństwa1911-1920
500Gebrauch von Waffen und Verkehr mit explosiven StoffenUżywanie broni i obchodzenie z materiałami wybuchowymi1872-1906
501Generalia - Gebrauch von Waffen und Verkehr mit explosiven StoffenGeneralia - Używanie broni i obchodzenie z materiałami wybuchowymi1906-1920
502Generalia - Münz-, Maas- und GewichtssachenGeneralia - Sprawy monetarne, miar i wag1906-1915
503Generalia - Münz-, Maas- und GewichtssachenGeneralia - Sprawy monetarne, miar i wag1827-1905
504Münz-, Maas- und GewichtssachenSprawy monetarne, miar i wag1871-1902
505Munition und Waffentransporte nach PolenTransporty amunicji i broni do Polski1830-1881
506Generalia - Die Verkehr mit SchiesspulverGeneralia - Obchodzenie się z prochem strzeleckim1884-1898
507AbdeckereisachenSprawy rakarni1845-1902
508SchornsteinfegersachenSprawy kominiarskie1845-1895
509LotteriesachenSprawy loterii1808-1895
510Schonung der SingvögelOchrona ptactwa śpiewającego1842-1863
511Die ZwangserziehungWychowanie przymusowe1881-1906
512Die ZwangserziehungWychowanie przymusowe1906-1912
513Zeitmesser und WetterstandanzeigerZegar i wskaźnik pogodowy1892-1910
514Festsetzung von FluchtlinienWyznaczenie zabudowy1906-1911
515KraftfahrzeugePojazdy mechaniczne1902-1911
516Generalia - Die Behandlung von LuftballonsGeneralia - Obchodzenie się z balonami powietrznymi1903-1909
517Jagd- und ForstsachenSprawy myśliwskie i leśne1837-1885
518ObstbaumzuchtHodowla drzew owocowyh1831-1905
519Die Nachweisungen des Pferde- und Rindviehbestandes und der SchweinePotwierdzenia stanu liczebności koni, bydła i świni1885-1905
520Landeskultur und landwirtschaftliche AusstellungenInżynieria rolna i wystawy rolnicze1829-1883
521Landeskultur, Landwirtschaftliche AusstellungenInżynieria rolna i wystawy rolnicze1878-1885
522Contraventionen gegen die Fischereiordnung - FischereisachenNaruszenia przepisów prawa rybackiego - Sprawy rybackie1846-1878
523Einrichtung der FreibankWyposażenie taniej jatki [mięsnej]1910-1912
524Generalia - Unfallversicherungspflichtige Land- und Forstwirtschaftliche BetriebeGeneralia - Obowiązkowe składki ubezpieczenia od wypadku przedsiębiorstw rolnych i leśnych1888-1906
525Gründung neuer AnsiedlungenZałożenie nowych osad1892-1906
Sprawy towarzystw, organizacji i cechów
526Sterbekassenvereine und VersicherungenZwiązki kas pogrzebowych i ubezpieczenia1903-1904
527Sterbekasse unter den MaurergesellenKasa pogrzebowa czeladników murarskich1848-1857
528Die Bildung von Vereinen zur feierlichen Bestattung der Krieger-LandwehrkriegersvereinUtworzenie Towarzystwa do uroczystego pochówku weteranów wojennych1842-1879
529Die SchützengildeKurkowe bractwo strzeleckie1826-1905
530Aufsicht auf Volksversammlungen und VereineNadzór nad zgromadzeniami publicznymi i stowarzyszeniami1886-1902
531CäcilienvereinChór św. Cecylii1883-1885
532Der hierselbst gebildete MusikvereinTutejsze towarzystwo muzyczne1874
533Der GesangvereinTowarzystwo śpiewacze1889-1913
534Patriotische Vereine und VolksfesteTowarzystwa patriotyczne i festyny ludowe1872-1916
535Der Landwirtschaftliche VereinTowarzystwo rolnicze1866-1916
536Die Bildung der BürgerwehrPowstanie straży obywatelskiej1848-?
537Die "Liga Polska" und andere VerbindungenLiga Polska i inne związki1848-1856
538Aufsicht auf Volksversammlungen und VereineNadzór nad zgromadzeniami publicznymi i stowarzyszeniami1829-1886
539Radfahrerverein zu SchrodaTowarzystwo kolarskie w Środzie1898-?
540Die Abänderung der Statuten des LandwehrvereinsZmiana statutów stowarzyszenia rezerwistów1891-1893
541Gründung eines FlottesvereinsZałożenie Związku Floty1900-1918
542Die hiesige BaptistegemeindeTutejsza gmina baptystów1896-1907
543Der katholische Verein polnischer ArbeiterKatolicki związek polskich robotników1900-1912
544Zentralverband deutscher Eisenbahnhandwerker und Arbeiter, Ortsverein SchrodaCentralne zrzeszenie niemieckich rzemieślników i robotników kolejowych, Towarzystwo miejscowe Środa1911-1913
545Eisenbahnverein in SchrodaTowarzystwo Kolejowe w Środzie1904-1914
546Verein deutscher Militäranwärter in SchrodaTowarzystwo niemieckich byłych wojskowych w Środzie1908-1914
547Deutscher Arbeitgeberverband für das Baugewerbe für Schroda und UmgebungZrzeszenie niemieckich pracodawców przemysłu budowlanego w Środzie i okolicy1909
548HausbesitzervereinZwiązek właścicieli domów1909
549Ortsgruppe des Verbandes deutscher PrivatgärtnerGrupa miejscowa związku niemieckich ogrodników prywatnych1911-1912
550Der Detalistenverein der KolonialwarenhändlerZwiązek sprzedawców handlu towarami kolonialnymi1912
551Polnischer Wahlverein für die Stadt SchrodaPolskie Towarzystwo Wyborcze dla miasta Środy1912-1913
552Jungdeutschland - JugendpflegeMłode Niemcy - Towarzystwo pomocy młodzieży1913-1916
553JungdeutschlandMłode Niemcy1913-1918
554Verein der BürgermeisterZwiązek burmistrzów1903-1908
555Deutscher Bürgerverein SchrodaNiemieckie stowarzyszenie obywatelskie Środa1913
556Verein der LandwirtschaftsbeamtenZwiązek urzędników gospodarczych1862-1891
557Errichtung einer VolksheilstätteUtworzenie społecznego zakładu leczniczego1899-1914
558Gründung einer Zahlstelle der Bau-, Erd- und gewerblichen HilfsarbeitergewerkschaftZałożenie Kasy związku zawodowego robotników budowlanych, robotników ziemnych i pomocników przemysłowych1902-1907
559Die GewerbehandwerkervereineZwiązek pracowników przemysłowych1894-1913
560Verein zur Fürsorge für entlassene StrafgefangeneTowarzystwo pomocy dla zwolnionych więźniów1889-1895
561Das deutsche Samariter-Ordens-Stift in KraschnitzNiemiecki zakład leczniczy w Kraśnicy1890-1897
562Der TurnvereinTowarzystwo gimnastyczne1887
563Der Verein "Sport" SchrodaTowarzystwo Sport Środa1903-1906
564Die Gründung eines SportklubsSprawy organizacji Klub Sportowy1910-1914
565Der Radfahrerverein "Pfeil"Towarzystwo kolarskie "Strzała"1902-1903
566Der Verein "Deutscher Katholiken" für Schroda und UmgebungTowarzystwo Niemieckich Katolików w Środzie i okolicy1907-1912
567Die Ortsgruppe Schroda des Verbandes der Gemeindebeamten der Provinz PosenOddział terenowy w Środzie Związku Urzędników Gminnych Prowincji Poznańskiej1907
568Ortsgruppe Schroda des Zentralverbandes schriftlicher Bauhandwerker und Bauhilfsarbeiter DeutschlandsOddział terenowy w Środzie Centralnego Zrzeszenia piśmiennych rzemieślników i pomocników budowlanych Niemiec1907-1911
569Der TierschutzvereinTowarzystwo opieki nad zwierzętami1899-1911
570Polnischer BerufsverbandPolski Związek Zawodowy1904-1912
571Die Filiale Schroda des polnischen BerufsverbandesFilia w Środzie Polskiego Związku Zawodowego1907-1914
572Gründung einer VolksbibliothekUtworzenie biblioteki ludowej1898-1899
573Der deutsche Volksbüchereiverein des Kreises SchrodaNiemieckie towarzystwo bibliotek ludowych powiatu średzkiego1905-1907
574Der VerkehrsverbandZwiązek transportowy1913-1915
575Der VorschussvereinTowarzystwo kredytowe1877-1879
576Polnischer Schachklub SchrodaPolski Klub Szachowy w Środzie1910
577Beitritt zum Verein zur Förderung der Kleinsiedlung in der Provinz PosenAkces do towarzystwa wspierania budownictwa mieszkaniowego w Prowincji Poznańskiej1916-1917
578Beitritt der Stadt Schroda zum Reichsverband Deutscher StädteAkces miasta Środa do Związku Miast Rzeszy Niemieckiej1910-1919
579Hiesiger Kaufmännischer VereinTowarzystwo Kupieckie1906-1920
580Tiefbau-BerufsgenossenschaftZrzeszenie zawodowe budownictwa podziemnego1890-1915
581[Akta Towarzystwa Upiększenia miasta Środy i Okolicy]-1852-1868
582Der VerschönerungsvereinTowarzystwo upiększenia1869-1902
583VerschönerungsvereinTowarzystwo upiększenia1910-1919
584St. Wincent a Paulo VereinTowarzystwo św. Wincentego a Paulo1856-1921
585Verein zur Unterstützung der lernenden Jugend [Marcinkowski Verein]Towarzystwo Pomocy uczącej się młodzieży [Towarzystwo Marcinkowskiego]1856-1915
586TheaterTeatr1891-1900
587Deutsche Gesellschaft für Kunst und WissenschaftNiemieckie Towarzystwo Sztuki i Nauki1902-1906
588Die deutsche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft - Section SchrodaNiemieckie Towarzystwo Sztuki i Nauki - Oddział Środa1906-1909
589Neubelebung des InnungswesensWznowienie spraw cechowych1879-1898
590Generalia - Neubelebung des InnungswesensGeneralia - Wznowienie spraw cechowych1914-1917
591Kreisprüfungs- und InnungsprüfungskommisionenPowiatowa i cechowa komisje egzaminacyjne1849-1877
592Reorganisation der InnungenReorganizacja cechów1898-1905
593Bildung einer allgemeinen InnungUtworzenie cechu powszechnego1850-1888
594BäckerinnungCech piekarski1850-1886
595Die BäckerinnungCech piekarski1886-1920
596FleischerinnungCech rzeźnicki1851-1888
597MüllerinnungCech młynarski1851-1888
598MüllerinnungCech młynarski1888-1905
599Statut der Riemer-Innung zu SchrodaStatut cechu rymarskiego w Środzie1857
600Statut der Riemer, Sattler und Seiler-Innung zu SchrodaStatut cechu rymarskiego, siodlarskiego i powroźniczego w Środzie1879
601Riemer-, Sattler- und SeilerinnungCech rymarski, siodlarski i powroźniczy1851-1888
602Riemer-, Sattler-, Seiler- und TapaziererinnungCech rymarski, siodlarski, powroźniczy i tapeciarski1888-1891
603SchneiderinnungCech krawiecki1851-1888
604SchneiderinnungCech krawiecki1888-1902
605SchuhmacherinnungCech szewski1851-1891
606SchuhmacherinnungCech szewski1888-1920
607TischlerinnungCech stolarski1851-1889
Sprawy przemysłu, handlu i rzemiosła
608Generalia - Die Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 und die darauf bezüglichen VerfügungenGeneralia - Ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej z 17 stycznia 1845 i tyczące się jej rozporządzenia1845-1866
609Generalia - Die gewerbeordnungGeneralia - Ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej1843-1906
610Prüfung verschiedener GewerksgenossenEgzaminowanie różnych towarzyszy rzemiosła1849-1881
611Die Errichtung eines gewerblichen Schiedsgerichts in der Stadt SchrodaPowołanie rzemieślniczego sądu polubownego w Środzie1887-1892
612Das Gewerbegericht zu SchrodaSąd rzemieślniczy w Środzie1908-1918
613Generalia - Gewerbliche UnterstützungskassenGeneralia - Rzemieślnicza kasa zapomogowa1854-1918
614Kontrakte zwischen Handwerksmeistern und Lehringen, GesellenbriefeKontrakty między mistrzami rzemieślniczymi a uczniami, listy czeladnicze1850-1885
615Anmeldung und Abmeldung des Betriebes verschiedener GewerbeRejestrowanie i wyrejestrowywanie przedsiębiorstw różnych rzemiosł1845-1883
616Bestrafung der Handwerksgewerbebetriebe ohne AnmeldungKaranie przedsiębiorstw rzemieślniczych bez rejestracji1845-1866
617MeisterkurseKursy mistrzowskie1906-1913
618WandergewerbescheineZezwolenia na prowadzenie wędrownej działalności gospodarczej1887-1894
619Generales-Ausführung des HausarbeitergesetzesGeneralne realizowanie ustawy o robotnikach domowych1912-1914
620HandwerkssachenSprawy rzemieślnicze1855-1867
621Handwerks-PolizeikontraventionenNaruszenia przepisów rzemieślniczych1862-1867
622HandwerkskammerIzba rzemieślnicza1899-1906
623GesindedienstbücherKsiążeczki czeladnicze1846-1912
624GesindesachenSprawy czeladnicze1883-1886
625Generalia - GesindesachenGeneralia - Sprawy czeladnicze1839-1915
626Beschäftigung von Arbeitern in gewerblichen Anlagen und Unfälle in denselbenZatrudnienie robotników w zakładach rzemieślniczych i wypadki w nich1873-1905
627Die UnfallversicherungUbezpieczenie od wypadków1885-1906
628PrivatschlachtanlagenPrywatne zakłady rzeźnickie1881-1904
629Anlage von ZiegelbrennöfenZakład pieców do wypalania cegieł1845-1889
630Feldziegelei des Baumeisters PospieszalskiPolowa cegielnia mistrza budowlanego Pospieszalskiego1903-1909
631Die ZuckerfabrikCukrownia1880-1914
632Die Einrichtung und der Betrieb der Buchdruckereien und SchriftgiessereienZałożenie i funkcjonowanie drukarni i odlewni czcionek1898-1913
633Generalia - DampfkesselGeneralia - Kocioł parowy1870-1919
634Die Dampfkessel-Anlage zur Molkerei der Frau Hedwig von DuszyńskaPrzyłączenie kotła parowego do mleczarni pani Jadwigi Duszyńskiej1891-1908
635Die angemeldeten Dampfdreschmaschinen des Seidlitz und Revision derselbenZarejestrowane młockarnie parowe Seidlitza i ich rewizja1894-1903
636Errichtung einer Mahl- und Schneidemühle seitens des Maschinenbesitzers J. SeidlitzBudowa młyna mącznego i tartaku przez właściciela maszyn J. Seidlitza1903-1911
637GetränkekleinhandlungenDrobny handel napojami [alkoholowymi]1873-1914
638Steuer vom Betrieb geistiger GetränkePodatek od zakładów napojów alkoholowych1880-?
639Gast- und SchankwirtschaftenRestauracje i karczmy1900-1906
640Nachsuchung der Konzessionen für GetränkekleinhändlerProśby o koncesje dla drobnych handlarzy napojami [alkoholowymi]1844-1873
641Holz- und WildbrethandelHandel drzewem i dziczyzną1837-1881
Sprawy szpitala i opieki społecznej
1[Protokolarz Rady Miejskiej w Środzie]-1852-1867
642Generalia - HospitalsachenGeneralia - Sprawy szpitala1795-1800
643Dokumente über das HospitalDokumenty szpitala1808-1875
644Verschiedene Hospital-AngelegenheitenRozmaite sprawy szpitala1824-1879
645[Sprawy szpitala, dzierżawy ziemi, sprawy kasowe]-1814-1820
646Fundacja Szpitala Miejskiego-1825-1840
647Generalia - Die Verwaltung des Hospitals hierselbst in SatzungenGeneralia - Prowadzenie tutejszego szpitala w statutach1858-1894
648Hospital in SchrodaSzpital w Środzie1878-1894
649[Budowa szpitala w Środzie]-1810-1924
650[Sprawy dotyczące budowy szpitala w Środzie]-1836-1863
651Abbruch und Verkauf der hiesigen desolaten HospitalskircheRozbiórka i sprzedaż tutejszego opustoszałego kościoła szpitalnego1837
652Separation der HospitalländereienSeparacja szpitalnych dóbr ziemskich1829-1878
653[Sprawy budowy nowego szpitala - wraz z rysunkiem technicznym]-1869-1906
654Neubau des katholischen HospitalsOdbudowa szpitala katolickiego1906-1913
655Hospital WindmühleWiatrak szpitalny1795-1919
656Neuregelung der Verwaltung des katholischen Hospitals in SchrodaReorganizacja prowadzenia szpitala katolickiego w Środzie1900-1906
657Das städtische LazarettLazaret miejski1888-1918
658Die Revision der KrankenhäuserRewizja szpitali1867-1900
659Hospitalvorstand zu SchrodaZarząd szpitala w Środzie1838-1849
660Sitzungen des HospitalvorstandesPosiedzenia zarządu szpitala1904-1908
661Heilung und Beerdigung der Hospitaleliten, HospitalarztLeczenie i pochówek hospitalizowanych, lekarz szpitalny1821-1865
662Heilung und Beerdigung der Hospitaleliten, HospitalarztLeczenie i pochówek hospitalizowanych, lekarz szpitalny1865-1896
663Das Hypszersche Legat für das katholische Hospital hierselbstLegat Hypszera na tutejszy szpital katolicki1874-1877
664Vermietung der Wohnungen in dem HospitalWynajem mieszkań w szpitalu1856-1863
665[Sprawy szpitala w Środzie] [Sprawy procesowe o ziemię]-1826-1838
666Prozesse des HospitalsSprawy procesowe szpitala1880-1884
667Die Verpachtung der HospitalpertinenzenDzierżawa przynależności szpitalnych; Dzierżawa ziemi szpitalnej1859-1882
668[Dzierżawa ziemi szpitalnej]-1860-1904
669Die Abtretung von Hospitalländereien zum Bau der Eisenbahn und der ZuckerfabrikOdstąpienie ziem szpitalnych na budowę linii kolejowej i cukrowni1879-1881
670[Wydobywanie torfu na łąkach należących do szpitala]-1856-1876
671Hospital-Kassen-AngelegenheitenSprawy kasy szpitala1817-1845
672Hospital-KassensachenSprawy kasy szpitala1846-1873
673[Rachunki szpitala w Środzie]-1810-1818
674[Rachunki szpitala w Środzie]-1814-1818
675Die Legung der HospitalkassenrechnungenProwadzenie rachunków kasy szpitala1858-1870
676Die Einziehung von Rückständen zur HospitalkasseŚciąganie zaległości do kasy szpitala1860-1904
677Anfertigung des Etats für die katholische HospitalkassePrzygotowanie etatów dla kasy szpitala katolickiego1845-1883
678Rechnung der katholischen Hospitalkasse in Schroda für das Jahr 1882/1883Rachunek kasy katolickiego szpitala w Środzie za rok 1882/18831882-1883
679Rechnung der katholischen Hospitalkasse in Schroda für das Jahr 1883/1884Rachunek kasy katolickiego szpitala w Środzie za rok 1883/18841883-1884
680[Rachunki kasy szpitalnej, zestawienia roczne]-1885-1903
681Unterbringung der HospitalkassengelderUlokowanie pieniędzy kasy szpitalnej1909-1910
682Einnahme und Ausgabe-Rechnung des HospitalneubauesRachunki przychodu i dochodu nowego budynku szpitala1912
683Generalia - ArmenpflegeGeneralia - Opieka nad ubogimi1834-1906
684Generalia - Die Aufnahme der Armen im HospitalGeneralia - Przyjmowanie ubogich do szpitala1831-1856
685Aufnahme der Armen im HospitalPrzyjmowanie ubogich do szpitala1855-1886
686Die Wahl der Armendeputation sowie Sitzungen derselbenWybory komisji do spraw ubogich i jej posiedzenia1855-1907
687Die Rechnungen der ArmenkasseRachunki kasy ubogich1883-1898
688Der Armenkassen-EtatEtat kasy ubogich1854-1906
689[Likwidacja kosztów utrzymania biedoty wiejskiej]-1867-1868
690Erteilung der Führungsatteste und ArmutsattesteWystawianie świadectw prowadzenia się i ubóstwa1844-1880
691Die Erteilung von Führungs- und ArmutsattestenWystawianie świadectw prowadzenia się i ubóstwa1880-1906
692Generalia - Die Erteilung von Führungs- und ArmutsattestenGeneralia - Wystawianie świadectw prowadzenia się i ubóstwa1884-1915
693Erziehungshaus zu RokittenDom wychowawczy w Rokitnie1843-1847
694Generalia - FundsachenGeneralia - Sprawy znalezione1889-1905
695Der Gebrauch des Roten KreuzesUżytek Czerwonego Krzyża1903-1914
696Institut der grauen Schwestern in PosenZakład szarych sióstr w Poznaniu1846-1867
697Die Krankenanstalt der barmherzigen SchwesternSzpital Sióstr Miłosierdzia1860-1906
698Generalia - KollektensachenGeneralia - Sprawy zbiórek pieniężnych1886-1906
699Nachweisung der TaubstummenWskazywanie głuchoniemych1824-1847
700Generalia - Die Ausbildung blinder und taubstummer Personen im Gewerbe etc.Generalia - Kształcenie osób niewidomych i głuchoniemych w rzemiośle1892-1908
701Die Ausbildung blinder und taubstummer Personen im Gewerbe etc.Kształcenie osób niewidomych i głuchoniemych w rzemiośle1887-1912
702Generalia - Geisteskranke, Taubstumme, BlindeGeneralia - Chorzy umysłowo, głuchoniemi, niewidomi1903-1917
703Die PockenkrankheitOspa1888-1918
704AugenkrankheitenChoroby oczu1878-1905
705Cholerakrankheit und Tätigkeit der SanitätskommissionCholera i działalność komisji sanitarnej1891-1915
706Die NotstandinstruktionenWskazania stanu wyjątkowego1846-1848
Sprawy szkolne
707SchulsachenSprawy szkolne1831-1886
708[Sprawy szkolne]-1841-1851
709[Sprawy szkolne]-1836-1858
710[Sprawy szkolne]-1841-1861
711[Sprawy szkolne, wykazy dzieci uczęszczających do szkół w Środzie z okolicznych miejscowości]-1835-1855
712[Sprawy szkolne]-1887-1913
713Wahl der Repräsentanten und des VerwaltungsvorstandesWybory reprezentantów i zarządu1848-1881
714Wahl der Repräsentanten und des VerwaltungsvorstandesWybory reprezentantów i zarządu1882-1903
715[Sprawy dozoru szkolnego w Środzie]-1841-1858
716Das Kobyliński LegatKsiądz Józef Kobyliński proboszcz parafii w Tuliszkowie w Królestwie Polskim przeznacza 200 talarów pruskich na szkołę w Środzie1853-1913
717Das Paul Leporowskische LegatLegat Pawła Leporowskiego1875-1891
718Versäumnisse bei der katholischen Industrie-SchuleZaniedbania w katolickiej szkole przemysłowej1861-1884
719SchulfeierlichkeitenUroczystości szkolne1852-1881
720Die Sedan-FeierŚwięto Sedanu1875-1880
721Die Sedan-Feier 1886, 1887Święto Sedanu 1886, 18871886-1887
722Lehrergehalts, Schullehrerwitwen und Waisensachen, LehrerkonferenzenPensje nauczycielskie, wdowy po nauczycielach, sprawy sierót, rady pedagogiczne1885-1906
723Einführung des Handfertigkeitsunterrichts in den SchulenWprowadzenie zajęć zręcznościowych w szkołach1888-1912
724Die Nachweisungen der schulpflichtigen KinderWskazywanie dzieci w wieku szkolnym1860-1874
725Einrichtung und Unterhaltung einer TurnanstaltUtworzenie i prowadzenie instytutu gimnastycznego1844-1866
726TurnunterrichtZajęcia gimnastyczne1867-1914
727Der Unterricht in der deutschen Sprache in den SchulenZajęcia w języku niemieckim w szkołach1834-1844
728Schulbesuch und SchulprüfungenUczęszczanie do szkół i egzaminy szkolne1834-1884
729Schulbesuch und SchulprüfungenUczęszczanie do szkół i egzaminy szkolne1885-1906
730[Sprawy dotyczące kar szkolnych za zaniedbanie nauki]-1834-1882
731Generalia - PrivatschulenGeneralia - Szkoły prywatne1835-1891
732PrivatschulenSzkoły prywatne1836-1876
733PrivatschulenSzkoły prywatne1877-1919
734Die Privatmädchenschulen der Privatlehrerin Helena SchrammPrywatna szkoła dla dziewcząt prywatnej nauczycielki Heleny Schramm1887-1904
735SchulstatistikStatystyka szkolna1854-1879
736SchulstatistikStatystyka szkolna1887-1911
737Die Schulhaus-Reparaturen und die zu erstattenden BerichteReparacje budynku szkolnego i zdawane sprawozdania1851-1875
738Bau eines Wohnungshauses für den KreisschulinspektorBudowa nowego domu mieszkalnego dla powiatowego inspektora szkolnego1903-1907
739Obstbaum-Kultur bei den SchulenSadownictwo w szkołach1832-1873
740Gehaltserhöhungen und Gratifikationen der Lehrer sowie Schullehler, Witwen und Waisen-AngelegenheitenPodwyżki wynagrodzeń i gratyfikacje nauczycieli, sprawy nauczycieli szkolnych, wdów i sierot1835-1876
741Unterstützung der Lehrerwitwen und WaisenPomoc dla wdów po nauczycielach i sierot1889-1912
742Einrichtung der jüdischen SchulenWyposażenie szkół żydowskich1826-1857
743Die TöchterschuleSzkoła żeńska1876-1885
744Rektor Eckert und die anderen RektorenRektor Eckert i inni rektorzy1872-1879
745Die Rektor-SchulkasseSzkolna kasa rektorska1884-1906
746Die hiesige RektorschuleTutejsza szkoła męska1862-1885
747RektorschuleSzkoła męska1879-1893
748Die Errichtung einer höheren LehranstaltUstanowienie szkoły wyższej1869-1872
749Verschiedene Angelegenheiten betr. die höhere SchuleRozmaite sprawy dotyczące szkoły wyższej1906-1912
750Generalia - Anstellung der Lehrer an höheren SchulenGeneralia - Zatrudnienie nauczycieli do szkoły wyższej1906-1910
751Neubau einer höheren SchuleBudowa nowej szkoły wyższej1911-1914
752Innenausstattung der höheren SchuleWyposażenie szkoły wyższej1912
753Innenausbau der höheren SchuleRozbudowa wnętrza szkoły wyższej1912
754Landankauf zum Bau der höheren SchuleZakup ziemi pod budowę szkoły wyższej1910-1919
755Generalia - Die FortbildungsschuleGeneralia - Szkoła dokształcająca1875-1901
756Die FortbildungsschuleSzkoła dokształcająca1891-1904
757FortbildungsschuleSzkoła dokształcająca1903-1904
758Fortbildungsschule, VerschiedeneSzkoła dokształcająca - rozmaitości1902-1911
759FortbildungsschuleSzkoła dokształcająca1904-1914
760Akten der staatlichen Fortbildungsschule Schroda betreffend Kuratorium und Geschäftsverwaltungs- und AktenverzeichnisseAkta państwowej szkoły dokształcającej w Środzie dotyczące kuratorium i prowadzenia działalności oraz wykazu akt1904-1914
761Kassen- und Rechnungssachen der FortbildungsschuleSprawy kasowe i rachunkowe szkoły dokształcającej1887-1904
762Schulversäumnisse bei der FortbildungsschuleZaniedbania w szkole dokształcającej1888
763Schulbesuch und Versäumnisse in der FortbildungsschuleUczęszczanie i zaniedbania w szkole dokształcającej1887-1888
764Schulbesuch und Versäumnisse in der FortbildungsschuleUczęszczanie i zaniedbania w szkole dokształcającej1888-1889
765Schulbesuch und Versäumnisse in der FortbildungsschuleUczęszczanie i zaniedbania w szkole dokształcającej1889-1890
766Schulbesuch und Versäumnisse in der FortbildungsschuleUczęszczanie i zaniedbania w szkole dokształcającej1891-1893
767Schulbesuch und Versäumnisse der FortbildungsschuleUczęszczanie i zaniedbania w szkole dokształcającej1893-1903
768Schulbesuch und Versäumnisse der FortbildungsschuleUczęszczanie i zaniedbania w szkole dokształcającej1903-1904
769Angelegenheiten der katholischen SchuleSprawy dotyczące szkoły katolickiej1844-1861
770Verschiedene Angelegenheiten der katholischen SchuleRozmaite sprawy dotyczące szkoły katolickiej1895-1907
771Verschiedene Angelegenheiten der katholischen SchuleRozmaite sprawy dotyczące szkoły katolickiej1907-1911
772Beschwerden in katholischen SchulangelegenheitenSkargi w sprawach dotyczących szkoły katolickiej1821-1880
773Die Anschaffung der Schulbedürfnisse bei der katholischen SchuleZakup rzeczy szkolnych do szkoły katolickiej1860-1886
774Wahl der katholischen Schulvorsteher sowie der SchulrepräsentantenWybory rektora szkoły katolickiej i reprezentacji szkolnej1846-1871
775Die Wahl der Schulvorsteher und Repräsentanten der katholischen SchuleWybory rektora szkoły katolickiej i reprezentacji szkolnej1883-1906
776Die Sitzungen des Vorstandes und der Repräsentanten der katholischen SchulePosiedzenia zarządu i reprezentacji szkoły katolickiej1875-1885
777Die Sitzungen des Vorstandes und der Repräsentanten der katholischen SchulePosiedzenia zarządu i reprezentacji szkoły katolickiej1885-1906
778[Protokolarz Rady Szkolnej katolickiej]-1872-1903
779Beschlüsse des katholischen Schulvorstandes zu SchrodaUchwały zarządu szkoły katolickiej w Środzie1903-1914
780Schulversäumnisse bei der katholischen SchuleZaniedbania w szkole katolickiej1886
781Schulversäumnisse bei der katholischen Schule und SchulsachenZaniedbania w szkole katolickiej i sprawy szkolne1887-1897
782Schulversäumnisse und Schulsachen bei der katholischen SchuleZaniedbania i sprawy szkolne szkoły katolickiej1906-1909
783Schulversäumnisse und Schulsachen bei der katholischen SchuleZaniedbania i sprawy szkolne szkoły katolickiej1909-1913
784Einrichtung einer Lesebibliothek bei der katholischen SchuleUtworzenie czytelni przy szkole katolickiej1844-1859
785Industrie-Unterricht an der katholischen SchuleZajęcia przemysłowe w szkole katolickiej1837-1875
786Der Industrie-Unterricht an der katholischen SchuleZajęcia przemysłowe w szkole katolickiej1884-1917
787Die Meldungen verschiedener Lehrer zu den katholischen LehrerstellenRaporty różnych nauczycieli w sprawie katolickich zajęć dydaktycznych1879-1885
788Die Vertretung des 4-ten und Anstellung des 5-ten Lehrers an der hiesigen katholischen SchuleZastępstwo czwartego i zatrudnienie piątego nauczyciela do tutejszej szkoły katolickiej1874-1878
789Die Lehrergehälter an der katholischen SchuleWynagrodzenia nauczycieli w szkole katolickiej1875-1903
790Die Lehrergehälter an der katholischen SchuleWynagrodzenia nauczycieli w szkole katolickiej1907-1916
791Die Pedellstelle bei der katholischen SchulePosada woźnego w szkole katolickiej1846-1879
792Bau des katholischen SchulhausesBudowa szkoły katolickiej1844-1853
793Verwaltung des katholischen Schulbaues, sowie Einziehung der BaubeiträgeZarządzanie budynkiem szkoły katolickiej, wycofanie dotacji budowlanej1844-1851
794[Sprawy budowlane szkoły katolickiej]-1849-1853
795Die bauliche Unterhaltung des katholischen SchulgebäudesUtrzymanie konstrukcyjne budynku szkoły katolickiej1860-1883
796Die Unterhaltung des katholischen Schulgebäudes und die Lehrerwohnungen in demselbenUtrzymanie budynku szkoły katolickiej i mieszkań nauczycielskich w nim1884-1905
797Neubau und Umbau des katholischen SchulgebäudesBudowa i przebudowa zabudowań szkoły katolickiej1895-1905
798Neubau des katholischen SchulgebäudesBudowa zabudowań szkoły katolickiej1908-1913
799Drainage des katholischen SchullandesDrenaż gruntów szkoły katolickiej1890-1916
800Abtretung von katholischen Schulländereien zum Bau der Schroda-Kurniker ChausseenOdstąpienie gruntów szkoły katolickiej pod budowę szosy średzko-kórnickiej1873-1881
801Abtretung von katholischen Schulländereien zum Bau der Posen-Kreuzbürger EisenbahnOdstąpienie gruntów szkoły katolickiej pod budowę kolei poznańsko-kluczborskiej1874-1880
802Der Ankauf der zum katholischen Schulhausbau erforderlichen MaterialenZakup niezbędnych materiałów do budowy szkoły katolickiej1845-1846
803Vermietung der localitanten Wohnungen in der katholischen SchuleWynajem mieszkań w szkole katolickiej1849-1877
804Rechnung über den Bau des katholischen Schulhauses zu Schroda für die Zeit vom 1 November 1848-1852 [Unicat]Rachunek budowy budynku szkoły katolickiej w Środzie za okres od 1 listopada 1848 do 1852 [Unikat]1848-1853
805Rechnung über den Bau des katholischen Schulhauses zu Schroda für die Zeit vom 1 November 1848-1852 [Duplicat]Rachunek budowy budynku szkoły katolickiej w Środzie za okres od 1 listopada 1848 do 1852 [Duplikat]1848-1853
806Die Nutzung der katholischen SchulvermögensUżytkowanie majątku szkoły katolickiej1860-1879
807Vermögen der katholischen Schule hierselbstMajątek tutejszej szkoły katolickiej1878-1906
808Katholische Schulkassen-AngelegenheitenSprawy kasowe szkoły katolickiej1845-1859
809Katholische Schulkassen-AngelegenheitenSprawy kasowe szkoły katolickiej1860-1881
810Ausfertigung der katholischen Schulkassen-EtatsPrzygotowanie etatu kasy szkoły katolickiej1845-1878
811Schulkassen-Rechnungs-ExtrakteWyciągi z rachunków kasy szkolnej1857-1882
812Schulkassen-Rechnungs-ExtrakteWyciągi z rachunków kasy szkolnej1883-1917
813Die Rechnungslegung der katholischen SchulkasseProwadzenie rachunków kasy szkoły katolickiej1871-1884
814Rechnungslegung der katholischen SchulkasseProwadzenie rachunków kasy szkoły katolickiej1904-1916
815Etat der katholischen SchuleEtat szkoły katolickiej1890-1905
816[Roczne zestawienia kasowe szkoły katolickiej]-1884-1903
817Einrichtung der evangelischen SchuleWyposażenie szkoły ewangelickiej1834-1865
818Der evangelische SchulbauBudowa szkoły ewangelickiej1836-1856
819Die bauliche Instandhaltung des evangelischen SchulgebäudesUtrzymanie konstrukcyjne zabudowań szkoły ewangelickiej1858-1885
820Bau einer evangelischen Schule, Bauten und ReparaturenBudowa szkoły ewangelickiej, budowy i renowacje1881-1898
821Angelegenheiten der evangelischen SchuleSprawy dotyczące szkoły ewangelickiej1875-1883
822Wahl der evangelischen Schulvorsteher und RepräsentantenWybory rektora szkoły ewangelickiej i reprezentacji szkolnej1845-1880
823Sitzungen der evangelischen Schulvorstände und der RepräsentantenPosiedzenia zarządu szkoły ewangelickiej i reprezentacji szkolnej1876-1885
824Die Beschlüsse des Vorstandes der evangelischen Schule sowie der RepräsentantenUchwały zarządu i reprezentacji szkoły ewangelickiej1872-1881
825Die Lehrergehälter bei der evangelischen SchuleWynagrodzenia nauczycieli w szkole ewangelickiej1876-1912
826Aufbringung der Schulunterhaltungsbeiträge für die evangelische SchuleUiszczanie składek na utrzymianie szkoły ewangelickiej1862-1884
827Lehrer und Industrie-Lehrerin in der evangelischen SchuleNauczyciel i nauczycielka przemysłu w szkole ewangelickiej1869-1881
828Schulbesuch und Schulversäumnisse bei der evangelischen SchuleUczęszczanie i zaniedbania w szkole ewangelickiej1886-1920
829Etats und Kassensachen der evangelischen SchuleSprawy etatu i kasy szkoły ewangelickiej1834-1875
830Etat der evangelischen SchuleEtat szkoły ewangelickiej1844-1905
831Evangelische Schulkassen-AngelegenheitenSprawy kasy szkoły ewangelickiej1861-1869
832Rechnungslegung der evangelischen Schulkasse und SchulbaukasseProwadzenie rachunków kasy szkoły ewangelickiej i kasy budowlanej szkoły ewangelickiej1885-1905
833Die Rechnungslegung der evangelischen SchulkasseProwadzenie rachunku kasy szkoły ewangelickiej1871-1883
834Schulden der evangelischen SchulgemeindeDługi ewangelickiej gminy szkolnej1906-1917
835Der Garten der evangelischen SchuleOgród szkoły ewangelickiej1843-1898
836Beschaffung der Utensilien und Unterrichtsmittel für die evangelische SchuleNabycie przyborów i środków nauczania dla szkoły ewangelickiej1886-1920
837Die Schulzahnpflege an der evangelischen SchuleHigiena zębów w szkole ewangelickiej1915-1916
Sprawy kościelne i wyznaniowe
838Generalia - Katholische KirchenangelegenheitenGeneralia - Sprawy dotyczące kościoła katolickiego1845-1853
839[Sprawy kościelne]-1828-1867
840[Sprawy kościoła parafialnego i szpitala w Środzie]-1823-1844
841Einrichtung einer zu Bnin gehörenden Filialkirche zu Schroda nebst Schul und BethausesPowołanie podległego do Bnina kościoła filialnego [ewangelickiego] w Środzie obok szkoły i kościoła1828-1853
842Verhältnisse des hiesigen katholischen Kollegiatsstifts und Rechnugslegung über den StiftfondStosunki tutejszej kapituły kolegiackiej i prowadzenie rachunków funduszu kapitulnego1846-1858
843Angelegenheiten der katholischen KircheSprawy dotyczące kościoła katolickiego1891-1912
844[Licytacja kamieni z fundamentów kościoła św. Idziego w Środzie]-1819
845Verkauf des Grundstücks auf welchen die Allerheiligen Kirche gestanden hatSprzedaż gruntu, na którym stał kościół Wszystkich Świętych1821-1838
846Anstellung der Kirchenvorsteher und KirchendienerUstanowienie zarządców kościoła i kościelnych1818-1876
847Die durch die katholischen Priester Ronge und Czerski gebildete christkatholische ReligionWyznanie starokatolickie przedstawiane przez duchownych katolickich Rongego i Czerskiego1845-1859
848Generalia - Religions- und Unterrichts-PolizeisachenGeneralia - Sprawy policyjne dotyczące religii i lekcji1842-1920
849Belege zur Rechnung über Einnahme und Ausgabe der katholischen Kirchen-Baukasse in Schroda anno 1836-1838Dowody do rachunków przychodu i rozchodu kasy budowlanej kościoła katolickiego w Środzie za lata 1836-18381834-1840
850[Sprawy katolickiej kasy kościelnej]-1838-1843
851Messalien und KompositaMeszne i kompozyta1827-1872
852[Materiały dotyczące Kolegiaty w Środzie]-1801-1858
853Composita und Messalien für das hiesige KollegiatKompozyta i meszne dla tutejszej kolegiaty1875-1883
854Verschiedene Kirchensachen, Stolgebühren, Ausweisung von GeistlichenRozmaite sprawy kościelne, ofiary stołowe, oddalanie duchownych1828-1873
855[Sprawy hipoteczne duchowieństwa]-1822-1823
856Die gegen Geistliche festgesetzen StrafenKary wymierzone przeciwko duchownym1875-1877
857Lokation und Anstellung der Prediger, Vorsteher und sonstigen KirchenbedientenUstanowienie i zatrudnienie kaznodziei, zarządcy i pozostałej służby kościelnej1844-1864
858Kirchen- und SchulbautenBudynki kościelne i szkolne1845-1913
859Revisions-Verhandlungen von den im Jahre 1836 ausgeführten Reparaturbauten der katholischen Kirche zu SchrodaPrzebiegi rewizji prac renowacyjnych kościoła katolickiego w Środzie rozpoczętych w 1836 roku1839
860Die Feststellung der Beitragspflicht zum Bau der Orgel in der hiesigen katholischen KircheUstanowienie obowiązkowej składki na budowę organów w tutejszym kościele katolickim1843-1860
861Verschiedene Bauten und Reparaturen in der katholischen KircheRozmaite prace i renowacje w kościele katolickim1843-1877
862Reparatur der hiesigen katholischen PfarrkircheRenowacja tutejszego katolickiego kościoła farnego1839-1858
863Der Fond zur Reparatur der hiesigen PfarrkircheFundusz na renowację tutejszego kościoła farnego1836-1838
864Ermittlung der Revenüen zur Reparatur der hiesigen PfarrkircheUstalenie dochodów na renowację tutejszego kościoła farnego1825-1835
865Reparatur der hiesigen PfarrkircheRenowacja tutejszego kościoła farnego1839-1944
866Die Unterhaltung der Kirchen und PfarrgebäudeUtrzymanie kościoła i budynków parafialnych1833-1919
867[Sprawy Kolegiaty w Środzie]-1800-1809
868Katholisches Kollegiatsstift zu Schroda wider Hospitalvorstand zu SchrodaKapituła kolegiacka w Środzie pw zarządowi szpitala w Środzie1849
869Die Prozesssache des Kollegiats zu SchrodaSprawa procesowa kolegiaty w Środzie1810-1912
870[Sprawy Kolegiaty w Środzie]-1860-1866
871Die Rechnungen des Dominikaner-Klosters zu SchrodaRachunki klasztoru dominikanów w Środzie1822-1824
872Aufnahme in die KlosterPrzyjęci do klasztoru1815-1831
873Der christliche BegräbnisplatzCmentarz chrześcijański1800-1873
874Kommunal-BegräbnisplatzCmentarz komunalny1897-1912
875Beitrag zum Aufbau einer evangelischen Kirche zu BninSkładka na budowę kościoła ewangelickiego w Bninie1825-1836
876Bau der evangelischen KircheBudowa kościoła ewangelickiego1878-1914
877Errichtung eines eigenen evangelischen Kirchensystems am OrteUstanowienie własnej struktury kościelnej w miejscu1846-1859
878Das evangelische Gemeindehaus hierselbstTutejszy dom gminy ewangelickiej1902-1906
879Schwesternstation der evangelischen KirchengemeindeDom sióstr ewangelickiej gminy kościelnej1912-1919
880Das Statut der JudengemeindeStatut gminy żydowskiej1869-1870
881Bau der Synagoge und des GemeindehausesBudowa synagogi i domu gminy1865-1904
882Das Standesregister der JudenRejestr stanu cywilnego Żydów1817-1856
883Die Belege zum Tagebuch über die in der Stadt Schroda verstorbenen JudenDowody do rejestru Żydów zmarłych w Środzie1845-1882
884Erteilung von Geburts- und Totenscheinen an JudenWydawanie świadectw urodzeń i śmierci Żydów1860-1870
885Der Begräbnisplatz der JudenCmentarz żydowski1816-1897
886Leichenbestattung der JudenPochówek Żydów1839-1873
Sprawy straży pożarnej i ubezpieczeń od ognia
887[Sprawa pożarów w mieście Środzie w latach 1815-1824 oraz likwidacja szkód]-1815-1840
888Die Untersuchung über die Entstehungsart der vorgekommenen BrändeAnaliza przyczyn pochodzenia pożarów1852-1879
889Brände in der Stadt SchrodaPożary w mieście Środa1882-1899
890Brände und BrandschadenvergütungPożary i rekompensata za szkody pożarowe1886-1902
891Brände und BrandschadenvergütungenPożary i rekompensaty za szkody pożarowe1906-1910
892Brände und BrandschadenvergütungenPożary i rekompensaty za szkody pożarowe1902-1906
893Brände und BrandschadenvergütungenPożary i rekompensaty za szkody pożarowe1910-1914
894Generalia - FeuerpolizeisachenGeneralia - Sprawy policyjne pożarowe1814-1905
895FeuerpolizeisachenSprawy policyjne pożarowe1874-1886
896FeuerpolizeisachenSprawy policyjne pożarowe1886-1898
897Städtische FeuerwehrMiejska straż pożarna1865-1904
898Die städtische ZwangsfeuerwehrMiejska przymusowa straż pożarna1896
899Generalia - Die PflichtfeuerwehrGeneralia - Obowiązkowa straż pożarna1907-1913
900Gründung einer PflichtfeuerwehrPowołanie obowiązkowej straży pożarnej1908-1909
901Die freiwillige FeuerwehrOchotnicza straż pożarna1885-1905
902Die FeuerlöschordnungPrzepisy pożarnicze1868-1902
903Beschaffung und Unterhaltung der FeuerlöschgerätschaftenNabycie i utrzymanie środków pożarniczych1892-1910
904Generalia - FeuersozietätswesenGeneralia - Sprawy towarzystwa ubezpieczeń ogniowych1846-1883
905Feuersozietäts-HandaktenAkta podręczne towarzystwa ubezpieczeń ogniowych1867-1888
906Generalia - FeuersozietätssachenGeneralia - Sprawy towarzystwa ubezpieczeń ogniowych1863-1906
907[Sprawy towarzystwa ubezpieczeń od ognia]-1869-1882
908[Sprawy ubezpieczeń od ognia]-1887-1906
909Die Feuerversicherungsgesellschaft "Thuringia"Towarzystwo ubezpieczeń ogniowych "Turyngia"1891-1893
910Die Feuerversicherungsgesellschaft "Thuringia"Towarzystwo ubezpieczeń ogniowych "Turyngia"1894-1902
911Die Deutsche Feuer-VersicherungsgesellschaftNiemieckie towarzystwo ubezpieczeń ogniowych1894-1900
912VersicherungsgesellschaftenTowarzystwa ubezpieczeń1903-1919
913Die Aachen-Leipziger Versicherungsgesellschaft in AachenAkwizgrańsko-lipskie towarzystwo ubezpieczeniowe w Akwizgranie1893-1901
914Die Magdeburger FeuerversicherungsgesellschaftMagdeburskie towarzystwo ubezpieczeń ogniowych1894-1902
915[Schlesische Feuerversicherungsgesellschaft][Śląskie towarzystwo ubezpieczeń ogniowych]1882
916Die Schlesische FeuerversicherungsgesellschaftŚląskie towarzystwo ubezpieczeń ogniowych1892-1901
917Die Schlesische FeuerversicherungsgesellschaftŚląskie towarzystwo ubezpieczeń ogniowych1893-1901
918Die Transatlantische FeuerversicherungsgesellschaftTransatlantyckie towarzystwo ubezpieczeń ogniowych1892-1894
919Generalia - MobiliarfeuerversicherungswesenGeneralia - Sprawy ubezpieczeń ogniowych ruchomości1838-1905
920Generalia - Mobiliarversicherung [bei der Provinzial-Feuersocietät]Generalia - Ubezpieczenie ruchomości [w Prowincjonalnym towarzystwie ubezpieczeń ogniowych]1892-1893
921Die Mobiliar-FeuerversicherungsbeiträgeSkładki ubezpieczeń ogniowych ruchomości1887-1906
922Mobiliarfeuerversicherungen der Versicherungsgesellschaft Aachen-LeipzigUbezpieczenia ogniowe ruchomości w towarzystwie ubezpieczeniowym Akwizgran-Lipsk1888-1902
923Mobiliarfeuerversicherungen der Versicherungsgesellschaft BerlinUbezpieczenia ogniowe ruchomości w towarzystwie ubezpieczeniowym Berlin1888-1901
924Mobiliarfeuerversicherungen der Versicherungsgesellschaft GladbachUbezpieczenia ogniowe ruchomości w towarzystwie ubezpieczeniowym Gladbach1887-1901
925Mobiliarfeuerversicherungen der Versicherungsgesellschaft ElberfeldUbezpieczenia ogniowe ruchomości w towarzystwie ubezpieczeniowym Elberfeld1887-1890
926Mobiliarfeuerversicherungen LübeckUbezpieczenia ogniowe ruchomości Lubeka1888-1902
927Mobiliarfeuerversicherungen der North British and MercantileUbezpieczenia ogniowe ruchomości towarzystwa "North British and Mercantile"1888-1901
928Mobiliarfeuerversicherungen der Pr. National Versicherungsgesellschaft StettinUbezpieczenia ogniowe ruchomości Pruskiego Narodowego towarzystwa ubezpieczeniowego w Szczecinie1888-1901
929Mobiliarfeuerversicherungen der Versicherungsgesellschaft "Union"Ubezpieczenia ogniowe ruchomości towarzystwa ubezpieczeniowego "Union"1888-1904
930Feuersozietäts- Zu- und AbgängeDochody i rozchody towarzystwa ubezpieczeń ogniowych1886-1893
931Feuersozietäts- Zu- und Abgänge [Gebäude]Dochody i rozchody towarzystwa ubezpieczeń ogniowych [budynki]1893-1905
932Feuersozietäts- Zu- und AbgängeDochody i rozchody towarzystwa ubezpieczeń ogniowych1905-1911
933Feuersozietäts- Zu- und AbgängeDochody i rozchody towarzystwa ubezpieczeń ogniowych1911-1919
934Verschiedene AgenturenRóżne agencje1882-1905
935Spritzen-PrämienPremie gaśnicze1821-1886
936Spritzen-PrämienPremie gaśnicze1893-1914
Sprawy wojskowe
937[Okólnik dotyczący spraw wojskowych oraz odezwy z okresu Księstwa Warszawskiego]-1809-1815
938[Militärsachen][Sprawy wojskowe]1860-1883
939Verschiedene MilitärsachenRozmaite sprawy wojskowe1886-1890
940Verschiedene MilitärsachenRozmaite sprawy wojskowe1890-1894
941Verschiedene MilitärsachenRozmaite sprawy wojskowe1901-1906
942Generalia - Die Verpflegung der ArmeeGeneralia - Aprowizacja armii1829-1893
943Generalia - Armee-ErsatzwesenGeneralia - Sprawy rekrutacji1855-1905
944Belegung der Stadt Schroda mit MilitärObsada wojskowa miasta Środa1902-1919
945[Sprawy mobilizacyjne w mieście Środzie]-1914-1918
946Generalia - ServiswesenGeneralia - Sprawy poborowe1883-1896
947ServiskommissionKomisja poborowa1895-1896
948Sitzungen der KreisprüfungsstellePosiedzenia powiatowej komisji egzaminacyjnej1915-1916
949BezirksfeldwebelSierżant okręgowy1816-1894
950[Militär Reklamationen][Odwołania wojskowe]1826-1897
951Unterstützung der SoldatenmachtPomoc dla żołnierzy1845-1883
952LandwehrsachenSprawy obrony krajowej1874-1907
953Bestrafung der LandwehrmännerKaranie żołnierzy obrony krajowej1844-1880
954[Sprawy dezercji z wojska]-1822-1876
955Die Unerlaubterweise ausgetreten MilitärpflichtigenSamowolne opuszczanie służby wojskowej1857-1873
956MilitärfreiwilligeOchotnicy wojskowi1835-1877
957Generalia - TruppenübungenGeneralia - Ćwiczenia wojskowe1883-1908
958Die Unterstützung der Soldatenwitwen und WaisenOpieka nad wdowami i sierotami po żołnierzach1883-1906
959MilitärlazarettwesenSprawy lazaretu wojskowego1848-1880
960Generalia - Verschiedener Schriftwechsel über die Mobilmachung 1914Generalia - Rozmaita korespondencja w sprawie mobilizacji w 19141914-1915
961Generalia - Generalverfügungen, die mit der Mobilmachung 1914 zusammenhängenGeneralia - Generalne rozporządzenia związane z mobilizacją w 19141914-1915
962Generalia - Generalverfügungen, die mit der Mobilmachung 1914 zusammenhängenGeneralia - Generalne rozporządzenia związane z mobilizacją w 19141915-1920
963[Sprawy wojskowe, wykazy kwater wojskowych na terenie miasta Środy]-1848-1874
964Marsch- und VorspannsachenSprawy przemarszu i wprowadzenia1836-1897
965Marsch- und VorspannsachenSprawy przemarszu i wprowadzenia1875-1916
966[Sprawy zaopatrzeniowe dla wojska]-1870-1880
967[Das für das Militär gelieferte Holz, Licht, Stroh und Wachtkosten][Drewno, światło i słoma dostarczane wojsku i koszty załogi]1848-1865
968Einquartierung, ServissachenZakwaterowanie, sprawy poborowe1914-1917
969Generalia - GendarmenGeneralia - Żandarmi1839-1920
970Die Lieferung der GendarmeriefourageDostawy furażu dla żandarmerii1883-1919
971Liquidierung der GendarmeriefourageLikwidacja furażu dla żandarmerii1846-1860
972Die Kontrakte etc. über die Lieferung der GendarmeriefourageKontrakty i inne dotyczące dostaw furażu dla żandarmerii1848-1866
973Die Gestellung der LandwehrpferdePostawienie koni do dyspozycji obrony krajowej1892
974Gestütsachen und PferdezuchtremontesachenSprawy stadniny i remontu hodowli koni1826-1878
975Die Pferdeaufkäufe für Rechnung das AuslandesZakup koni na rachunek zagraniczny1861-1877
976Vormusterung des Pferdebestandes in SchrodaMusztrowanie koni w Środzie1900-1921
Sprawy sądowe, procesowe, opiekuńcze
977JustizsachenSprawy wymiaru sprawiedliwości1845-1872
978Korrespondenzen mit JustizbehördenKorespondencja z organami wymiaru sprawiedliwości1828-1882
979Korrespondenz mit den Gerichten in UntersuchungssachenKorespondencja z sądami w sprawach dochodzeniowych1846-1875
980[Orzeczenie królewskiego pruskiego sądu ziemiańskiego w Poznaniu w sprawie podziału majątku po zmarłej Zuzannie z Otomańczyków Badowskiej]-1818
981Prozesse der SparkasseProcesy kasy oszczędnościowej1875-1886
982[Sprawy procesowe miasta c/a Kasa Oszczędności]-1885-1905
983Die Prozesse der SparkasseProcesy kasy oszczędnościowej1912
984[Sprawa Wincentego i Katarzyny Pospieszalskich przeciw Powałowskiej ze Środy]-1796-1802
985Akta Manualia des Justizkommissionsrates Karl Pilaski in Sachen des Magistrats und der Stadtgemeinde Schroda c/a die Joseph Łaszczyńskischen ErbenAkta podręczne radcy prawnego Karola Pilaskiego w sprawach magistratu i gminy miejskiej Środa przeciwko spadkobiercom Józefa Łaszczyńskiego1823-1828
986[Sprawy sporne między właścicielami ziemskimi]-1826-1829
987Beschwerde der hiesigen Bürgerschaft c/a an den Magistrat und Stadtrat wegen Verwendung des Erlöses für verkauftes Mehl, Grütze, zur Zeit der im Jahre 1817 hier einquartiert gewesenen KosakenSkarga tutejszego mieszczaństwa przeciwko magistratowi i radzie miejskiej w sprawie użycia dochodów do zakupu mąki i kaszy w czasie zakwaterowania Kozaków w 1817 roku1815-1837
988Jakob Berwald c/a Magistrat ŚrodaJakub Berwald c/a Magistrat Środa1825-1838
989Magistrat Środa c/a Ignatz ŁaszczyńskiMagistrat Środa c/a Ignacy Łaszczyński1826-1837
990[Proces między gminą miejską Środa a Kolegiatą w Środzie]-1839-1842
991Die Prozesssache c/a Fiskus wegen der Unterhaltung der nach Posen, Gnesen und Wreschen führenden LandstrassenSprawa procesowa przeciwko Fiskusowi w sprawie utrzymania dróg krajowych do Poznania, Gniezna i Wrześni1857-1862
992Verwaltungsstreitsache des Händlers August Braun aus PudewitzSprawa administracyjna handlarza Augusta Brauna z Pobiedzisk1893
993Prozesse wegen Grenzverletzungen resp. Aneignung von StadtgrundstückenProcesy w sprawie naruszenia granic, w szczególności zawłaszczenia gruntów miejskich1862-1885
994Prozesse der Stadtgemeinde c/a Adamski und Gen. wegen Regulierung des Weges nach dem BahnhofeProces gminy miejskiej przeciwko Adamskiemu i spółce w sprawie regulacji drogi ku dworcowi kolejowemu1865-1907
995VormundschaftssachenSprawy opiekuńcze1832-1884
996VormundschaftssachenSprawy opiekuńcze1888-1913
Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego
997Generalia - [Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego]-1874-1890
998[Generalia - Okólniki dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego]-1874-1893
999Die Anstellung der Standesbeamten sowie StandesamtssachenZatrudnienie urzędnika stanu cywilnego oraz sprawy urzędu stanu cywilnego1877-1906
1000[Prowadzenie ksiąg ludnościowych i atestów]-1883-1885