Przeskocz do treści
Muzeum Ziemi Średzkiej – Dwór w Koszutach |
Muzeum Ziemi Średzkiej – Dwór w Koszutach -

MUZEUM ZIEMI ŚREDZKIEJ „DWÓR W KOSZUTACH”

 

Najbliższa stacja PKP znajduje się w Środzie Wielkopolskiej. Ze Środy Wielkopolskiej można dojechać do Koszut autobusem linii 14.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej zlokalizowany jest w odległości ok. 40 od wejścia na teren kompleksu i ok. 150 m od wejścia do obiektu.

Dojazd do muzeum możliwy jest własnym środkiem transportu. W otoczeniu wejścia na teren kompleksu dworsko-parkowego znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością oraz rodziców z dziećmi.

Muzeum mieści się we dworze otoczonym parkiem. Wejście do parku prowadzi przez szeroką bramę.

Od wejścia na teren kompleksu prowadzi fragment chodnika o lekkim nachyleniu.

Nawierzchnia ścieżek w parku jest utwardzona, jednaka może być trudna do poruszania się na wózku w okresie roztopów lub intensywnych opadów.

Przy niektórych ławkach w parku znajdują się utwardzone miejsca dla osób na wózku.

Wejście główne do dworu mieści się w centralnym punkcie budynku, prowadzi do niego drewniana weranda i jeden stopień, który może być trudny do pokonania. Na prośbę zwiedzającego dostawiana jest rampa mobilna. Taką potrzebę można zgłosić przed wizytą lub na miejscu przywołać pracownika za pomocą dzwonka.

Kasa biletowa znajduje się w budynku muzeum. Drzwi do kasy znajdują się po prawej stronie. Prowadzą do nich trzy stopnie, które mogą być trudne do pokonania. Pracownika kasy można również przywołać za pomocą dzwonka.

Muzeum oferuje stałą wystawę mieszczącą się na parterze budynku, która możliwa jest do zwiedzania na wózku.

Ekspozycja na piętrze nie jest dostępna dla zwiedzających z trudnością w poruszaniu się po schodach. Muzeum dysponuje tabletem z filmem, na którym prezentowana jest ekspozycja na piętrze z wystawą historyczną. Do wystaw czasowych każdorazowo przygotowana będzie prezentacja multimedialna.

W muzeum jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do siedziby muzeum i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

GALERIA MIEJSKA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

 

Miejsca parkingowe dla osób  z niepełnosprawnością usytuowane są ok. 55 m od wejścia do obiektu.

Do budynku Galerii Miejskiej prowadzi jedno wejście od strony Starego Rynku.

Wejście ze względu na stopień nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku. Obecnie możliwość wjazdu do Galerii zapewniona jest poprzez rozstawienie przez pracownika w wejściu składanej rampy wjazdowej dla wózków. Pracownika przywołać można za pomocą przycisku dzwonka znajdującego się przy wejściu do budynku.

Układ komunikacyjny w obiekcie jest prosty i czytelny. Użytkownicy mogą łatwo zorientować się w lokalizacji poszczególnych stref i funkcji.

W Galerii Miejskiej znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do siedziby Galerii Miejskiej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Partnerem projektu pt. „Udostępnienie ekspozycji osobom ze szczególnymi potrzebami” jest Fundacja PZU.

MUZEUM ZIEMI ŚREDZKIEJ „DWÓR W KOSZUTACH”

W kasie muzeum znajduje się pętla indukcyjna stanowiskowa. W celu ułatwienia komunikacji na ekspozycji istnieje możliwość wypożyczenia bezpłatnie systemu tourguide z pętlą indukcyjną naszyjną lub słuchawką (10 szt.).

W muzeum istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza PJM online. Jeżeli planują Państwo wizytę z wyprzedzeniem, prosimy o informację, zapewni to dostęp do tłumacza bez oczekiwania w kolejce. Można wysłać do nas film przez Messenger, WhatsApp: 733 022 933 lub na maila: dostepnosc.muzeum@gmail.com

W kasie wypożyczamy tablet z przewodnikiem w PJM.

Informacje w PJM:

Informacje o dostępności Muzeum oraz Galerii Miejskiej:

 

 

Przewodnik w PJM po Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”:

 

 

GALERIA MIEJSKA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

W biurze galerii znajduje się pętla indukcyjna stanowiskowa.

W Galerii istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza PJM online. Jeżeli planują Państwo wizytę z wyprzedzeniem, prosimy o informację, zapewni to dostęp do tłumacza bez oczekiwania w kolejce na połączenie.

Można wysłać do nas film za pośrednictwem Messengera, WhatsApp: 733 022 933 lub na maila: dostepnosc.muzeum@gmail.com

Informacje w PJM:

O wystawie stałej:

Partnerem projektu pt. „Udostępnienie ekspozycji osobom ze szczególnymi potrzebami” jest Fundacja PZU.

MUZEUM ZIEMI ŚREDZKIEJ „DWÓR W KOSZUTACH”

W kasie muzeum można wypożyczyć słuchawki wygłuszające dla dorosłych i dla dzieci.

Poniżej do pobrania Przed-przewodnik, który pomaga przygotować się do pierwszej wizyty w muzeum.

Przed wizytą zobacz: Przedprzewodnik po Muzeum w Koszutach

 

GALERIA MIEJSKA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

W biurze Galerii można wypożyczyć słuchawki wygłuszające dla dorosłych i dla dzieci.

Poniżej do pobrania Przed-przewodnik, który pomaga przygotować się do pierwszej wizyty w Galerii.

Przed wizytą zobacz Przedprzewodnik Galeria Miejska w Środzie

 

 

Partnerem projektu pt. „Udostępnienie ekspozycji osobom ze szczególnymi potrzebami” jest Fundacja PZU.

Skróty dokumentacyjne:
AAG – Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie
AAP – Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
AAWroc. – Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu
AC – Akta konsystorza poznańskiego w AAP
ACI – Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, wyd. B. Ulanowski, t. 1-3, Kraków 1894, 1901, 1908, [w:] Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, t. 13, 16, 18
AE – Akta czynności biskupów poznańskich w AAP
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
AmGn – Akta miasta Gniezno w APPoz.
AmPoz – Akta miasta Poznań w APPoz.
AmŚr – Akta miasta Środa w APPoz.
APPoz. – Archiwum Państwowe w Poznaniu
AR – Akta radzieckie poznańskie, t. 1-3, wyd. K. Kaczmarczyk, Poznań 1925, 1931, 1948
AS – Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. 1-2, Kraków 1887-1892
ASK I – AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego (rejestry poborowe)
BP – Bullarium Poloniae, t. 1 n., wyd. I. Sułkowska-Kuraś i S. Kuraś, Rzym 1982 n.
CP – Akta kapituły katedralnej poznańskiej w AAP
CMP – Kodeks dyplomatyczny Wielkiej Polski, wyd. E. Raczyński, Poznań 1840
Cyza – A. Bieniaszewski, J. Latzke, Rejestr poboru cyzy z miast Wielkopolski w latach 1462-1465, „Przegląd Historyczny” 68/3, 1977, s. 541-553
DAP – J. Nowacki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. 1-2, Poznań 1959-1964
DepTest – AAP, Depositiones testium (zeznania świadków)
DH – Joannis Dlugossii seu Longini canonici Cracoviensis Historiae Polonicae libri XII, wyd. I. Ż. Pauli, t. 1-5, Kraków 1873-1887, [w:] tegoż, Opera omnia, t. 10-14
DK perg – AAP, Dokumenty pergaminowe
GąsNot – A. Gąsiorowski, Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich, Poznań 1993
GG – Die ältesten grosspolnischen Grodbücher, wyd. J. Lekszycki, t. 1-2, Leipzig 1887-1889
Gr. – Księgi grodzkie w APPoz. (skrót poprzedza nazwa siedziby grodu/powiatu)
JurekDokWlkp – T. Jurek, Kilkanaście niedrukowanych dotąd dokumentów wielkopolskich z XIII i XIV w., w: Fontes et historia. Prace dedykowane Antoniemu Gąsiorowskiemu, Warszawa 2007, s. 91-116.
KDW – Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1-4 [wyd. I. Zakrzewski], Poznań 1877-1881; t. 5, wyd. F. Piekosiński, Poznań 1908; t. VI, wyd. A. Gąsiorowski i H. Kowalewicz, Warszawa 1982; t. VII, wyd. A. Gąsiorowski i R. Walczak, Warszawa 1985; t. VIII-X, wyd. A. Gąsiorowski i T. Jasiński, Warszawa 1989, 1990, Poznań 1993; t. XI, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jasiński, T. Jurek, I. Skierska, Poznań 1999
Kobylepole – APP, Majątek Kobylepole – Mycielscy
Kor.Prał. – J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej, t. 1-4, Gniezno 1883
KR 3 – S. Kozierowski, Studia nad pierwotnym rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego. III: Ród Wczeliczów, MH 7, 1914, s. 59-67, 103-113; 8, 1915, s. 130-156
LBP – Księga uposażenia diecezji poznańskiej z roku 1510, wyd. J. Nowacki, Poznań 1950
ŁOp. – J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej diecezyi poznańskiej, t. 1-3, Poznań 1858-1863
MH – „Miesięcznik Heraldyczny”
MPH – Monumenta Poloniae Historica, t. 1-6, Lwów 1864-1893
MPHn. – Monumenta Poloniae Historica. Nova series
MRPS – Matricularum Regni Poloniae Summaria
MPV – Monumenta Poloniae Vaticana
Pot. 304 – AGAD, Archiwum Publiczne Potockich rps 304, Regestr terminat, przywilejów poznańskiego, kaliskiego… województw… w roku 1564, 1565, uczyniony. Ten sam tekst również w Bibliotece Raczyńskich rps 85
RG – Repertorium Germanicum, t. 1-10, Berlin 1916 – Berlin-Boston 2018; materiał częściowo do przeszukiwania online: http://www.romana-repertoria.net/993.html
SBP – Stadtbuch von Posen. Acten des städtischen Rathes 1398-1433, wyd. A. Warschauer, Posen 1892
SLP – Städtebuch des Landes Posen, wyd. H. Wuttke, Lipsk 1877
SRP – Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergang der Ordenherrschaft, wyd. T. Hirsch, H. Töppen, E. Strehlke, t. 1-5, Leipzig 1861-1874
Theiner – Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia… collecta… ab Augustino Theiner, t. 1-2, Rzym 1860-1861
Tymieniecki – K. Tymieniecki, Szlachta-mieszczanie w Wielkopolsce XV w. (1400-1475), MH 16, 1937 (przedruk w: K. Tymieniecki, Z dziejów miast i mieszczaństwa w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, Poznań 2007; o Ś. – s. 25)
WR – Wielkopolskie roty sądowe, wyd. H. Kowalewicz, W. Kuraszkiewicz, t. 1: Roty poznańskie; t. 2: Roty pyzdrskie, Poznań-Wrocław 1959, 1960; t. 3: Roty kościańskie; t. 4: Roty kaliskie, Wrocław 1967; t. 5: A. Roty gnieźnieńskie, B. Roty konińskie, Wrocław 1981
Z. – Księgi ziemskie w APPoz. (skrót poprzedza nazwa siedziby grodu/powiatu)
ZSW – Wybór zapisek sądowych grodzkich i ziemskich wielkopolskich, t. I z. 1, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1902, [w:] tegoż, Studia, rozprawy i materiały z dziedziny historii polskiej i prawa polskiego, t. 6, z. 1

Skróty rzeczowe:
bp – biskup
burm. – burmistrz
dek. – dekanat
gnieź. – gnieźnieński
gr – grosz
grz. – grzywna
im. – imieniem, w imieniu
jez. – jezioro
kal. – kaliski
kan. – kanonik, kanonicki
kap. – kapituła
kat. – katedra, katedralny
kancl. – kanclerz
kaszt. – kasztelan
kler. – kleryk
koleg. – kolegiacki
kop. – kopia
krak. – krakowski
król. – królewski
mans. – mansjonarz, mansjonarski
mieszcz. – mieszczanin
n. – następne
ob. – obecnie, obecny
obyw. – obywatel
ofic. – oficjał
or. – oryginał
pap. – papieski
par. – parafia, parafialny
pleb. – pleban, plebański
pow. – powiat
pozn. – poznański
prep. – prepozyt
prezb. – prezbiter
prok. – prokurator
pyzdr. – pyzdrski
rodz. – rodzony/-a
rps – rękopis
szl. – szlachetny (nobilis)
szpit. – szpital
średz. – średzki
ur. – urodzony (generosus)
wiard. – wiardunek
wiecz. – wieczysty
wik. – wikariusz
zw. – zwany
→ – zobacz

ŚRODA* [1228, 1233-1234] rps XIV-XV w. Srodie (MPH III, 649 – Kronika polsko-śląska; → Środa – ziemia); [1228] kop. 1659, 1802 Srodae (MPH V, 629 – Liber mortuorum monasterii Lubinensis); [po 1232] rps XIV-XV w. [przymiotnik:] Sredensem (MPHn. VIII, 84-85 – Kronika wielkopolska; → Środa – ziemia); [1233] rps XV w. [przymiotnik:] Srzedensis (DH II, 239-240); 1253 rps XV w. Srzoda (DH II, 342); 1261 or. Sroda (KDW I, nr 602 ); 1299 or. [przymiotnik:] Srodensi (KDW II, nr 824); 1312 kop. XVIII w. Groda (?!) (KDW II, nr 952); 1331 rps XIV/XV w. Scrodam (SRP II, 479 – Kronika Nowopruska Wiganda); 1373 kop. 1600 [przymiotnik:] Srodenses (JurekDokWlkp, nr 8); 1396 or. Srzodda (AAP, DK perg 108); 1406 [przymiotnik:] śrzecskich (WR I, nr 591); 1415 Srzoszda (WR II, nr 397); 1416 Schrode (SBP, s. 94, nr 238 – jęz. niem.); 1424 Szrzoda (WR II, nr 982); 1424 Schroda (Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392-1506, wyd. K. Kaczmarczyk, Kraków 1913, nr 3615); 1430 [przymiotnik:] Schrodaer (SBP, s. 183, nr 513 – jęz. niem.); 1436 Srzoda (Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392-1506, op. cit., nr 4732); 1437 Srzeda (Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392-1506, op. cit., nr 4787); 1457 [przymiotnik:] Sredensis (AR, nr 1121); 1460 or. Srzada (RG VIII, nr 3682); 1493 regest XVIII w. Szroda (APPoz., Majątek Kobylepole – Mycielscy, 200, k. 219); 1496 or. Siroda (MRPS 2, nr 605) 1503 [przymiotnik:] Szredensis (Gr. Poznań 12, k. 251v); 1504 [przymiotnik:] Srzodensis (MRPS 3, nr 1375); 1508 [przymiotnik:] Szredensi (ASK I 11, s. 163); 1517 or. Shroda (AAP, DK perg 226); 1525 or. Schrzoda (MRPS 4/2, nr 14179); miasto, siedziba klucza dóbr królewskich (→Środa – starostwo).
1. Przynależność administracyjna. 2A. Topografia miasta; 2B. Przedmieścia; 2C. Młyny; 2D. Granice i okolica; 2E. Drogi; 2F. Cło. 3A. Mieszkańcy; 3B. Handel i rzemiosło: 3Ba. Handel; 3Bb. Rzemiosło; 3D. Podatki i świadczenia. 4A. Prawa, przywileje i powinności miejskie; 4B. Władze miejskie; 4C. Wójtostwo; 4D. Działalność władz miejskich. 5A. Kościół par. (kolegiacki): 5Aa. Plebani (prepozyci); 5Ab. Dziekani; 5Ac. Kustosze; 5Ad. Kanonicy; 5Ae. Inni duchowni; 5Af. Witrycy; 5Ag. Szkoła przy kościele par.; 5Ah. Bractwa w kościele par.; 5B. Altarie w kościele par.; 5C. Kościół i szpital Św. Ducha; 5D. Kościół św. Idziego (za murami); 5E. Kościół Wszystkich Świętych; 5F. Kościół Św. Krzyża – dominikanów. 6A. Wydarzenia; 6Aa. Sejmiki średzkie; 6Ab. Dokumenty wystawione w Ś.; 6B. Osoby pochodzące z Ś. działające poza Ś.: 6Ba. Osoby świeckie; 6Bb. Osoby duchowne; 6Bc. Osoby z Ś. na uniwersytecie w Krakowie. 7. Literatura. 8. Zabytki.
1. Przynależność administracyjna
[1228, 1233-1234] ziemia średz. (terra Srodie, terras Poznaniensem <…> Sredensem) (MPH III, 649; MPHn. VIII, 84-85).
[1233] civitas principalis?! (DH II, 239-240: castra et civitates principales Maioris Poloniae Posnaniensis, Calissiensis, Pisdrensis, Srzedensis <…> per barones et milites Maioris Poloniae Duci Henrico cum barba deduntur et consignatur) .
1312 Środa ze swoim dystryktem (cum suo districtu) – podział Wielkopolski i Śląska pomiędzy synów księcia Henryka III głogowskiego (zm. 1309); część z Oleśnicą, Kaliszem i Gnieznem, w której znalazła się również Środa, przypadła książętom Henrykowi, Janowi i Przemkowi (KDW II, nr 952).
1403 dystrykt średz. (KDW V, nr 33 – villam Plowcze in districtu Srzedensi sitam).
1507 n. pow. pyzdr. (ASK I 11, s. 21).
przed 1276 n. par. własna (KDW I, nr 460); 1510 dek. pyzdr. (LBP ); 1602 n. dek. średz.
2A. Topografia miasta
1373-1423 jatki: 1373 →p. 3A: Jan Ruglbicz; 1423 →p. 3A: Stanisław bakałarz zw. Kaczka; →p. 3A: Piotr Pacierz.
1419 ul. Tkaczy (platea Textorum) →p. 3A: Pachota.
1425 dom w rynku →p. 3A: Wojciech Zebensten, Sebensteyn; →p. 3A: Piotr Mądry; →p. 3A: Koczupara.
1434 dom →p. 3A: Mikołaj krawiec.
1436 ratusz (pretorium) →p. 5A.
1440 dom Marcina Kupisza burm. średz. →p. 4B.
1492 dom Jakuba Kępki mieszcz. →p. 3A.
1510 dom Grzegorza z Bydgoszczy dziekana średz. →p. 5Ab.
Mury miejskie i bramy: 1419 dom Pachoty przy ul. Tkaczy obok muru [→p. 3A: Pachota].
2B. Przedmieścia
2C. Młyny
1450 Andrzej młynarz z Ś.: ma sprawę wraz z innymi przeciwko →Stanisławowi prep. średz. (AC 32, k. 119) →p. 5Aa.
Młyn konny:
Młyn słodowy:
1507 podatek z młyna słodowego →p. 3C.
Wiatraki:
1457 pół łanu roli z wiatrakami →p. 5Ab.
1507 podatek z pięciu wiatraków →p. 3C.
2D. Granice i okolica
1281 Chomornicze [ob. Kromolice? Topola? ] wieś dziedziczna kościoła NMP w Ś. (KDW I, nr 500).
1365 (obl. 1580) król Kazimierz [Wielki] dokonuje zamiany dobrami z szl. Przecławem z Margonina sędzią pozn. – król daje Przecławowi wsie król. Budziszewo z Kolędzinem i jez. Radusz [ob. jez. Budzisławskie] oraz „Slanowicze” [ob. Słonawy k. Obornik], w zamian zaś odbiera wieś Rzenicza [Źrenica] przed miastem naszym [król.] Ś. (BJ 8057 IV, k. 61-62; KDW VI, nr 214).
1371 Świętosław sołtys z Sokolnik lokowany w wsi król. Plowcze [ob. Pławce] i jego następcy mają otrzymywać po 2 grz. na wyjazdy do Poznania, Ś. lub Pyzdr (KDW III, nr 1648).
1403 wieś Plowcze [Pławce] w dystrykcie średz. [słowo „districtus” zapewne w znaczeniu „okolica”, nie jako jednostka podziału terytorialnego] (KDW V, nr 33).
1426 Wojciech syn Stanisława kler. z Małych Rumiejewic [ob. Rumiejki] wsi leżącej jedną milę od Ś. (ACI II, nr 986).
1448 Duminowo [Dominowo] k. (prope) Ś. (CP 3, nr 165; LBP, s. 274).
1500 Zelniky [Zielniki] wieś średz. (CP 111, k. 7v).
1517 wieś stołu kap. [pozn.] Urniszewo w dystrykcie średz. (DK perg 223).
2E. Drogi
1360 wieś [bpa pozn.] Winnagóra przy drodze publ., która wiedze z Ś. ku Pyzdrom (KDW III, nr 1436).
1412 [obl. 1419] droga z Poznania do Ś. przez Tulce (AC 3, k. 67).
1424 droga publ., która idzie [z Poznania] ku miastu Ś. (KDW V, nr 393).
1493 droga wielka z Ś. do Poznania biegnąca przez las w Żernikach (Kobylepole 200, k. 221n.).
1511 droga od mostu miejskiego [poznańskiego] idąca po grobli i wiodąca ku Ś. (DK perg 216).
2F. Cło
3A. Mieszkańcy (urzędnicy miejscy →p. 4B; osoby pochodzące ze Ś. →p. 6B)
1288 Herman z Ś. mieszcz. pozn. →p. 6Ba.
1302 Bruno z. Ś. rajca pozn. →p. 6Ba.
1339 Stanisław burm., Jan wójt →p. 4B.
1373 Jan Ruglbicz mieszcz. (concivis) zapisuje na swojej jatce kupionej od →Jaśka wójta średz. czynsz roczny 2 kamieni łoju dla klasztoru franciszkanów w Pyzdrach (JurekDokWlkp, nr 8).
1373 Jaśko wójt średz. →p. 4B
1388-1404 szl. Maniek, Marcin Manek: 1388 tenże toczy spór z [Wincentym (Więceńcem) kaszt.] nakielskim o zabrane 4 kłody (beczki) śledzi (WR 1, nr 42); 1399 tenże toczy spór z Mikołajem sędzią kal. (WR 2, nr 115); 1404 tenże toczy spór z →Janem Pacierzem dzierżawcą z Ś. (AC 1, k. 43a).
1388 Marcjan obyw. średz. świadkiem ze strony →Marcina Manka w sporze z [Wincentym (Więceńcem) kaszt.] nakielskim o wzięcie przez Wincentego (Więceńca) 4 kłód (beczek) śledzi (WR 1, nr 42).
1388 Wacław obyw. średz. [czy ident. z Wacławem Hampelem? →niżej]: tenże świadkiem ze strony →Marcina Manka w sporze z [Wincentym (Więceńcem) kaszt.] nakielskim o wzięcie przez Wincentego (Więceńca) 4 kłód (beczek) śledzi (WR 1, nr 42).
1391 Jadwiga obyw. z Ś. uzyskuje przed sądem 2 woły i klacz na Bieniaku i swojej matce z Dziećmierowa (GG 2, nr 144).
1392 Bogusz z Ś.: ma sprawę wraz z →Mikołajem obyw. z Ś. przeciwko Mikołajowi z Brodowa o 4 grz. (GG 2, nr 176).
1392 Mikołaj obyw. z Ś. [czy tożsamy z Mikołajem Retko? →niżej]: 1392 ma sprawę wraz z →Boguszem z Ś. przeciwko Mikołajowi z Brodowa o 4 grz. (GG 2, nr 176); 1392 wraz z NN żoną uzyskuje 2 grz. z tytułu poręki na Mikołaju Krupie dziedzicu z Meszewa [ob. Nieszawa k. Mur. Gośliny] (GG 1, nr 1766).
1392-1416/1418 Mikołaj Retko (Rethko, Redko) mieszcz. (concivis) z Ś.: 1392 przegrywa sprawę z Grzymkiem z Murzynowa o 2 konie i 2 kopy grz. (GG 2, nr 151); 1416/1418 funduje (wraz z →Bartłomiejem Rynkiem pleb. średz. kan. pozn.) altarię Nawiedzenia NMP i śś. Katarzyny i Barbary w kościele par. w Ś., przeniesioną 1438-1446 do katedry pozn. (DAP I, s. 247-248).
1395-1426 Pietrasz Golanka z Ś.: 1395 Wojciech kaszt. międzyrzecki oddala jego roszczenia o 10 grz. za konia, 30 grz. groszy i 4 konie (GG 1, 1975); 1424-25 procurator dolsky, procurator in Dolsko, senior de Dolsko [rządca klucza bpiego dolskiego] (Kościan Z. 5, k. 441v; Z. 8, k. 31, 112v – w sporze z Dersławem [niegdyś Wieszczyczyńskim], 153v; WR 3, nr 1123; KR 3, s. 148); jego syn Maciej [? →niżej].
1398 Tomka z Ś. przegrywa sprawę z Tomisławem z Turwi o 10 grz. (GG 2, nr 2171).
1402-06 Mikołaj wójt średz. →p. 4C; tenże ojciec Andrzeja [→niżej: 1415] i Barbary (?) [→niżej: 1408].
1404-05 Mikołaj Anderlin, Andril, Handerlin: 1404 tenże ma sprawę z Marcinem pleb. z Siekierek (AC 1, k. 28); 1405 tenże burm. średz. →p. 4B; jego żona Anna [→niżej].
1404-05 Klemens kupiec z Ś.: 1404 tenże ma sprawę z Janem pleb. z Panienki (AC 1, k. 26, 37); 1405 tenże świadkiem ze strony →Piotra kler. [z Ś.] w sporze z Maciejem Szelągiem [→p. 5Ae].
1404 Jan Pacierz dzierżawca z Ś.: tenże w sporze z →szl. Mańkiem (AC 1, k. 43a).
1404 Jakub z Ś.: tenże ma sprawę małżeńską z Elżbietą niewiastą (AC 1, k. 44a).
1404-07 Paszko (Paweł) Litwin mieszcz. z Ś.: 1404 tenże oskarża Mikołaja pleb. z Nietrzanowa o uwiedzenie Machny dziewki (AC 1, k. 44a2); 1407 tenże otrzymuje od Pawła mieszcz. z Kostrzyna 3,5 grz. dla Wojciecha prezb. z Kostrzyna (AC 2, k. 77v).
1405 Imgwar mieszcz. średz.: tenże świadkiem ze strony →Piotra kler. [z Ś.] w sporze z Maciejem Szelągiem →p. 5Ae.
1405 Oleczar mieszcz. średz.: tenże świadkiem ze strony →Piotra kler. [z Ś.] w sporze z Maciejem Szelągiem →p. 5Ae.
1405 Wacław Hampel mieszcz. średz. [czy ident. z Wacławem obyw. średz. 1388? →wyżej]: tenże świadkiem ze strony →Piotra kler. [z Ś.] w sporze z Maciejem Szelągiem →p. 5Ae.
1405 Ogorzałka mieszcz. średz.: tenże świadkiem ze strony →Piotra kler. [z Ś.] w sporze z Maciejem Szelągiem →p. 5Ae.
1405-06 Stefan dzierżawca kośc. z Ś.: 1405 tenże świadkiem sprawy małżeńskiej (?) między Katarzyną niewiastą a Nikloszem z Pyzdr (AC 1, k. 110a); 1405 tenże ręczy za →Andrzeja Knapa mieszcz. średz. (AC 1, k. 119a); 1405 tenże ma sprawę z →Bartłomiejem Rynkiem pleb. w Ś. o bezprawną sprzedaż dziesięciny z Bagrowa wartości 6 grz. na własny użytek (AC 1, k. 136); 1406 tenże wzywa przed sąd [oficjała] Piotra z Górki (AC 2, k. 3); 1406 tenże nie stawia się na sprawę, którą ma z →Mikołajem dzwonnikiem z Ś. (AC 2, k. 41v).
1405 Andrzej Knap mieszcz. średz.: tenże jest winien Ludwikowi egzekutorowi test. 2 grz., które zobowiązuje się spłacić w ratach po 1 grz. na św. Piotra i Pawła i św. Michała, za co ręczą →Stefan z Ś. i Mikołaj (AC 1, k. 119a).
1405 Mikołaj [bliżej niezident.]: tenże ręczy za →Andrzeja Knapa mieszcz. średz. (AC 1, k. 119a).
1406 Mikołaj złotnik z Ś.: tenże mianuje Mikołaja Maginkę swoim prok. (AC 2, k. 39v).
1407 Agnieszka niewiasta z Ś.: ma sprawę z →Wojciechem Zebenstenem o 4 grz. z tytułu pewnej transakcji (AC 2, k. 68v).
1407-25 Wojciech Zebensten, Sebensteyn z Ś.: 1407 tenże ma sprawę z Agnieszką niewiastą z Ś. o 4 grz. z tytułu pewnej transakcji (AC 2, k. 68v); 1425 tenże toczy spór z Bartkiem [→Bartłomiejem Rynkiem] kan. pozn. o 30 grz. (15 grz. średnich groszy i 15 grz. monety bieżącej) za →dom w rynku miasta Ś. stojący między domami Piotra Mądrego i Koczupary mieszcz. średz. kupiony przez tegoż Bartłomieja (AC 8, k. 170v).
1408 Barbara córka [→Mikołaja?] wójta średz.: 1408 taż ma sprawę małżeńską z Pawłem z Płaczek (AC 2, k. 104, 109, 110, 114).
1408-25 Mikołaj (Miczka, Niczko) prasoł z Ś.: 1408 tenże ma sprawę z Mikołajem Pleszewskim (AC 2, k. 110v, 111, 112); 1419 tenże ma sprawę z Maciejem niegdyś wik. w Gułtowach (AC 4, k. 48); 1425 tenże toczy spór z Stanisławem kler. z Śremu (AC 8, k. 264v).
1409 Jawor mieszcz. średz. (AC 2, k. 141).
1409 Maciej Lamchin mieszcz. średz.: tenże otrzymuje w depozyt wraz z →Mikołajem Krancem i Pawłem Bobloszem mieszcz. średz. 5 grz. 8 gr od Pawła kuśnierza obyw. pozn. na fabrykę kościoła św. Marii Magdaleny w Poznaniu (AC 2, k. 155).
1409 Mikołaj Kranc mieszcz. średz.: tenże otrzymuje w depozyt wraz z →Maciejem Lamchinem i Pawłem Bobloszem mieszcz. średz. 5 grz. 8 gr od Pawła kuśnierza obyw. pozn. na fabrykę kościoła św. Marii Magdaleny w Poznaniu (AC 2, k. 155).
1409 Paweł Boblosz mieszcz. średz.: tenże otrzymuje w depozyt wraz z →Maciejem Lamchinem i Mikołajem Krancem mieszcz. średz. 5 grz. 8 gr od Pawła kuśnierza obyw. pozn. na fabrykę kościoła św. Marii Magdaleny w Poznaniu (AC 2, k. 155).
1410 Piotr Magdalenka krawiec z Ś.: tenże ma sprawę z Piotrem kler. z Roszkowa [Ruszkowa?] (AC 2, k. 166, 166v, 167).
1410-34 Mikołaj krawiec z Ś.: 1410-11 tenże toczy spór z Mikołajem pleb. z Nietrzanowa o płaszcz/tarczę (? – clipetum) wartości 1 wiard. zabrany przez plebana (AC 2, k. 180v, 183v); 1419 tenże ławnik →p. 4B; 1434 tenże jest winien 3 grz. 1 wiard. Janowi kler. z Ś. z tytułu zakupionego domu zobowiązując się do spłaty sumy w ratach 1 grz. na Zielone Świątki i 2 grz. 1 wiard. na św. Michała (AC 18, k. 118).
1415 Andrzej syn →Mikołaja niegdyś wójta z Ś. przyprowadza świadków w sporze z Andrzejem Cielmickim i Andrzejem Małgowskim (WR 4, nr 484).
1418-38 Jan [Janusz] Karny, Czarny mieszcz. z Ś.: 1418 Marcin prezb. z Mącznik zobowiązuje się do ugody z Janem i jego żoną Hanką w sprawie o pas i pieniądze (AC 3, k. 35; k. 37 – Marcin składa 2 grz. 8 gr u oficjała i zobowiązuje Stanisława sołtysa z Mącznik do złożenia 5 grz. w ciągu 8 dni); 1419 tenże ławnik →p. 4B; 1424 tegoż Mikołaj Falkenhan prosi o zapłatę 1 grz. za czynsz roczny (AC 7, k. 168); 1428 tenże zeznaje 1 grz. gr praskich Mikołajowi Ponieckiemu prezb. pozn. z tytułu czynszu zapisanego na jatce [w Środzie?], które zobowiązuje się spłacić do dnia św. Jerzego (AC 11, k. 41); 1428 jego żona Anna toczy spór z Marcinem niegdyś kaznodzieją z Ś. obecnie w Koźminie (AC 11, k. 60, 96, 107); 1428 jego żona Anna toczy spór z Dersławem pleb. z Pierzchna (AC 11, k. 62v); 1438 tenże ze swoim bratem rodz. Franciszkiem pleb. w Cerekwicy (→p. 6Bb) toczą spór z dziekanem i kan. kol. średz. (AC 22, k. 31).
1419 Jan z Ś.: sprawa małżeńska ze Stachną z Choczesche [Chodzież] (AC 4, k. 48v, 52v, 54v, 55, 60, 63v)
1419-29 Anna wdowa po burm. [Mikołaju Anderlinie; →wyżej] z Ś.: 1419 taż toczy sprawę przeciwko →Janowi Pacierzowi prep. [szpit.] Św. Ducha w Ś. (AC 4, k. 30v); 1421 taż pozywa Bronisza ze Słupi (de Slup) o 5 grz. z tytułu poręczenia za Mrowińskiego (AC 5, k. 141v); 1423 taż jako antiqua preconsulissa, wraz ze swoim prok. →Hanutą z Ś. zeznaje, że posiada kwit na 14 grz. od Wasiły obyw. pozn. i że została spłacona przez Gertrudę żonę oraz Ambrożego i Wojciecha synów tegoż Wasiły (SBP, s. 134, nr 387); 1423 taż mocą testamentu wyznacza →Bartłomiejowi [Rynkowi] kan. pozn. i pleb. w Ś. 60 grz. średnich gr uzyskanych na Mikołaju Fleyscher mieszcz. w Kościanie, które zapisuje na pożytek pleb. i kościoła (AC 6, k. 90v); 1425 (Kościan Z. 8, k. 125-125v – uzupełnić); 1428 taż ma sprawę z discr. Jerzym prezb. z Poznania (AC 11, k. 21v, 26v); 1429 taż ma sprawę z Mikołajem z Czeszewa kancl. gnieź. o 22 grz. długu NN brata tegoż kanclerza (WR 2, nr 916).
1419 Janusz Frydrych: tenże rajca →p. 4B.
1419-24 Mikołaj Grabianowski [prawdopodobnie z szlachty (Tymieniecki)]: 1419 tenże rajca →p. 4B; 1424 przyjmuje depozyty pieniężne od szlachty (Pyzdry Z. 5, k. ).
1419 Pachota obyw. (concivis) średz.: 1419 tenże z żoną Katarzyną sprzedaje →Bartłomiejowi pleb. średz. i kan. pozn. 1 grz. czynszu rocznego od 10 grz. sumy głównej zapisanej na jego domu przy ul. Tkaczy obok muru naprzeciwko domu Piotra Nawszego (KDW V, nr 291).
1419 Mikołaj Jaczko: 1419 tenże rajca →p. 4B.
1419 Stachnik: 1419 tenże wójt [sądowy] →p. 4B.
1419 Andrzejek Pachota: 1419 tenże ławnik →p. 4B.
1419 Wojciech Saxon: 1419 tenże ławnik →p. 4B.
1419 Piotr Nawszy: 1419 tenże sąsiad Pachoty [→wyżej] (KDW V, nr 291).
1419 Andrzej Kątny: 1419 tenże ławnik →p. 4B.
1419-20 Maciej Biret mieszcz. z Ś.: 1419 tenże prok. Stachny z Chodzieży w sprawie małżeńskiej z Janem z Ś. (AC 4, k. 48v, 52v, 54v, 55, 60, 63v); 1419 tenże ma sprawę z Maciejem Chłapowskim kan. pozn. (AC 4, k. 15); 1420 tenże jest winien Wawrzyńcowi niegdyś kościelnemu w Lusowie 1 grz. na Wielkanoc (AC 4, k. 88).
1419-25 Andrzej [Zydel] piekarz z Ś. [zapewne brat Wojciecha →niżej]: 1419 tenże ławnik →p. 4B; 1425 tenże wraz z →Wojciechem Zydlem z Ś. ma sprawę z Bartłomiejem dzierżawcą kośc. z Nietrzanowa o spłatę 3 grz. [za zboże?] niezapłaconych na Mięsopusty (AC 8, k. 85v); 1425 tenże jest winien Bartłomiejowi dzierżawcy w Nietrzanowie 5 grz. za zakupione zboże (AC 8, k. 138v).
1419-30 Hanuta [Januta, Jan] z Ś.: 1419, 1424 tenże rajca →p. 4B; 1421 temuż gwardian z Obornik jest winien 3 grz. (AC 5, k. 101v); 1423 prok. →Anny dawnej burmistrzowej z Ś. (SBP, s. 134, nr 387); 1425 tenże ma sprawę z Andrzejem Ponieckim kler. z Poznania (AC 8, k. 113v); 1426 tenże jest pozwany przez Mikołaja kler. z Kościana o 10 wiard. 9 gr. z tytułu sukna zakupionego u ojca tegoż kler. (AC 9, k. 175v); 1428 tenże ma sprawę przeciwko szl. Tyfanowi z Łowęcic [pow. pyzdr.] o 2 kopy 6 gr za sukno (WR 2, nr 914); 1428 tenże świadkiem w sprawie między Anną Karną (→wyżej: Jan [Janusz] Karny, Czarny) a Marcinem niegdyś kaznodzieją z Ś. obecnie w Koźminie (AC 11, k. 60, 96, 107); 1430 tenże spłaca Wolimira w im. Piotra z Roszkowa [ob. Ruszkowo, pow. pyzdr.] z 2 grz. (WR 2, nr 950); jego syn Maciej kan. średz., student w Krakowie, bakałarz (→p. 5Ad, 6Bc).
1423-36 Piotr Pacierz z Ś.: 1423 uzupełnić; 1427 toczy spór z szl. Henrykiem (Jędrzychem) niegdyś z Wyszakowa o 3,5 grz. za sukno (WR 2, nr 834); 1436 (jako Paczen) ma sprawę przeciwko szl. Boguszowi z „Przbaw” [Trzebaw, pow. pozn.?] o konie zabrane przez tegoż Bogusza „na księżej dziedzinie” (WR 2, nr 1105).
1423 Mikołaj Wąszewka mieszcz. w Ś.: tenże ma sprawę z →Mikołajem przeorem średz. i bratem Stanisławem o pożyczone od tegoż brata 19 gr i szkatułkę z zawartością, które winien zwrócić (AC 6, k. 52).
1424 Jurga z Ś. (WR 2, nr 982).
1424 Wincenty krawiec z Ś.: 1424 tenże ma sprawę z →Maciejem synem Hanuty z Ś. kler. o 3 grz. długu i 10 grz. za świnie kupione u Hanuty, które to należności są scedowane na kler.: Wincenty zobowiązuje się spłacić 7 grz. na św. Wojciecha, zaś na pozostałe 6 grz. przedłoży właściwe kwity (AC 7, k. 120, 137v).
1424 Maciej Golanka mieszcz. z Ś. [syn Pietrasza Golanki z Ś.? →wyżej]: 1424 tenże jest winien Wojciechowi pleb. w Mącznikach 3 grz. za zakupione zboże (AC 7, k. 136); 1424 tenże jest winien Marcinowi Sikorce pleb. w Krerowie 8 grz. za zakupione zboże (AC 7, k. 236).
1425 Derlim obyw. z Ś. (Kościan Z. 8, k. 125-125v – uzupełnić)
1425 Wojciech Zydel piekarz z Ś. [zapewne brat Andrzeja →wyżej]: 1425 tenże na sprawę z Bartłomiejem dzierżawcą kośc. z Nietrzanowa o 3 grz. [za zboże?] niezapłacone na Mięsopusty (AC 8, k. 85v); 1425 tenże jest winien Bartłomiejowi dzierżawcy w Nietrzanowie 9 wiard. za zakupione zboże (AC 8, k. 138v).
1427 Andrzej syn zm. →Janusza wójta z Ś.: tenże Andrzej arestavit u Materny z Kręska konia maści pleśniwej, a po roku Materna ma oddać konia w dobrym stanie lub zapłacić 4 grz. (Kościan Z. 8, k. 404v-405).
1427 Jakusza kowal z Ś.: 1427 tenże wraz z Mikołajem prezb. z Ś. wik. w Pierzchnie (→p. 6Bb) i Stanisławem zw. Kołek mieszcz. średz. (→niżej) jest winien 24 grz. Andrzejowi pleb. w Śmiglu (AC 10, k. 123).
1427 Stanisław Kołek mieszcz. średz.: 1427 tenże wraz z Mikołajem prezb. z Ś. wik. w Pierzchnie (→p. 6Bb) i Jakuszą kowalem z Ś. (→wyżej) jest winien 24 grz. Andrzejowi pleb. w Śmiglu (AC 10, k. 123).
1428 Piotr malarz: 1428 tenże świadkiem w sprawie między Anną Karną z Ś. (→wyżej: Jan [Janusz] Karny, Czarny) a Marcinem niegdyś kaznodzieją z Ś. obecnie w Koźminie (AC 11, k. 60, 96, 107).
1428-34 Wojciech Dobryduch mieszcz. z Ś.: 1428 tenże wraz z Wojciechem Czarnym z Ś. (→niżej) ma sprawę z mansjonarzami [tj. kan. średz.] (AC 11, k. 46); 1434 tenże wraz z Piotrem Kostrzyńskim mieszcz. z Ś. (→niżej) zawiera ugodę z Marcinem Sikorą pleb. w Krerowie w sprawie o zakupione przez nich zboże, zobowiązując się do pokrycia pleb. kosztów podróży i procesu (AC 18, k. 204, 205).
1428 Wojciech Czarny z Ś.: 1428 tenże wraz z Wojciechem Dobryduchem z Ś. (→wyżej) ma sprawę z mansjonarzami [tj. kan. średz.] (AC 11, k. 46).
1430 Piotr z Ś. [niezident.]: świadkiem spłaty przez Hanutę obyw. z Ś. w im. Piotra z Roszkowa Wolimirowi (WR 2, nr 950).
1434 Stanisław kowal z Ś.: ma sprawę przeciwko Mikołajowi opatowi w Lubiniu o zwrot zaległych 6 grz. 16 skojców 4 gr za wykonane roboty kowalskie i 9 wiard. za inne prace (AC 18, k. 11v, 35v, 48, 131, 145, 152v, 168, 202v, 208, 214v, 232v).
1434 Wojciech Darmopych mieszcz. z Ś.: ma sprawę z Mikołajem Puszykiem pleb. w Śródce (AC 18, k. 57, 78v).
1434 szl. Wawrzyniec Kruk (Tymieniecki; Pyzdry Z. 7, )
1434 Piotr Kostrzyński mieszcz. z Ś.: tenże wraz z Wojciechem Dobryduchem mieszcz. z Ś. (→wyżej) zawiera ugodę z Marcinem Sikorą pleb. w Krerowie w sprawie o zakupione przez nich zboże, zobowiązując się do pokrycia pleb. kosztów podróży i procesu (AC 18, k. 204, 205).
1435 Jan Wąsaczewski [prawdopodobnie ze szlachty (Tymieniecki)] (Pyzdry Z. 7, k. ).
1438-48 Mikołaj Charemza mieszcz. średz.: 1438 tenże wraz z Janem Rzącą mieszcz. średz. (→niżej) w sporze z Jakubem kan. z Ś. (→p. 5Ad) (AC 22, k. 56); 1444 tenże patronem ołtarza śś. Feliksa i Adaukta w kol. średz. (AC 27, k. 37, 41v, 79); 1448 tenże w sporze o obsadzenie altarii śś. Feliksa i Adaukta w kol. średz. z Maciejem Kępką (AC 30, k. 101v, 107 →p. 5Ba).
1438 Jan Rząca mieszcz. średz.: 1438 tenże wraz z Mikołajem Charemzą mieszcz. średz. (→wyżej) w sporze z Jakubem kan. z Ś. (→p. 5Ad) (AC 22, k. 56).
1443 Wojciech mł. Zwaldo obyw. z Ś.: kupuje od wikariuszy małdraty z Babina po 16 gr od każdego łanu (CP 29, k. 30).
1445 Jan Bienięda (Byenyanda) obyw. z Ś.: daje pokój i nietykalność Maciejowi sołtysowi z Ciświcy w jakimkolwiek mieście król. (AR, nr 302).
1447 szl. Mikołaj mieszcz. (nobilis opidanus) [czy ident. z Mikołajem Chochołem 1452-62? →niżej] (Tymieniecki; Poznań, Pyzdry Z. ).
1452 Marcin sukiennik (lanifex) z Ś.: występuje przeciwko niemu Andrzej dzierżawca w Mosinie o niezwrócenie tuniki i 3 gr (AC 33, k. 156).
1452-62 Mikołaj Chochoł [czy ident. z szl. Mikołajem? →wyżej] (Tymieniecki; Pyzdry Z. ).
1470-1492 Jakub Kępka mieszcz. z Ś.: 1470 tenże toczy spór z →Wojciechem Haneczkiem altarystą w Ś. [→p. 5B]; 1492 tenże ma dom [w Ś.]
1471 Marcin Chrząp mielcarz z Ś.: sprawa małżeńska z Małgorzatą niewiastą z Ś. (uzupełnić) (ACI II, nr 1345).
1473 Mikołaj Wilk obyw. z Ś.: jego żona Elżbieta wraz z rodzeństwem szl. Janem i Jadwigą żoną szl. Jana Zdzychowskiego dziećmi zm. szl. Jaśka z Jarosławca swoją część ojczystą i macierzystą w Jarosławcu w pow. pyzdr. szl. Dorocie Gratkowej, Janowi, Mikołajowi i Piotrowi braciom rodzonym z matką, dziedzicom w Czartkach za 100 grz. sprzedają (Poznań Gr. 8, s. 350).
1482 Maciej Wojewodka mieszcz. średz.: 1482 tenże witryk kol. NMP w Ś. (→p. 5Af).
1493 Andrzej Bakałarzowicz obyw. z Ś.: otrzymuje wspólnie z →Mikołajem Olszowym obyw. z Ś. list żelazny od króla Jana Olbrachta (MRPS II, nr 144).
1493-1510 Mikołaj Olszowy obyw. z Ś.: tenże burm., rajca, ławnik →p. 4B; 1493 otrzymuje wspólnie z →Andrzejem Bakałarzowiczem obyw. z Ś. list żelazny od króla Jana Olbrachta (MRPS II, nr 144).
1498 Grzegorz garncarz z Ś.: jako zm. brat Marcina Rugały rzeźnika z Kościana, po śmierci tegoż →Jan Drożdżak wik. w Ś. miał zabrać 9 grz. w półgroszach i 10 zł węg. w złocie, o które Marcin toczy spór z Janem (AC 75, k. 39v).
1499 Stanisław obyw. średz. [niezident.] pozwany przez szl. Macieja Lutyńskiego o to, że tenże Stanisław będąc prokuratorem w Pleszewie dokonał najazdu wraz z rodziną i sześcioma innymi najeźdźcami na dom i szkołę Lutyńskiego w Grodzisku, gdzie zadano mu trzy rany krwawe i sześć sinych oraz zabrano 9 prosiąt, 4 świnie i inne rzeczy o łącznej wartości 20 grz. (Kalisz Gr. 30, k. 165).
1500 Marcin Grysz z Ś.: tenże uprawia łan roli w Urniszewie (CP 111, k. 6v-7v).
1500 Maciej Rydl z Ś.: tenże uprawia łan roli w Urniszewie (CP 111, k. 6v-7v).
1500 Maciej rzeźnik z Ś.: tenże uprawia łan roli w Urniszewie (CP 111, k. 6v-7v).
1503 Stanisław obyw. z Ś.: ma u niego Stanisław Święch (Swyanch) 6 grz. długu (AR, nr 1932).
1503 Katarzyna Kamieniczna z Ś.: uzupełnić (AR, nr 1934).
1508 Agnieszka Kominkowa z Ś.: ma sprawę przeciwko kap. koleg. średz. o pobór ½ grz. czynszu z folwarku zw. Kupiszewski, który jest opustoszały od kilku lat i nie ma z niego użytku, wobec czego taż prosi o zwolnienie z czynszu do czasu, gdy folwark będzie ponownie uprawiany, zaś →Jakub kan. średz. im. kap. zeznaje, że Agnieszka miała w poprzednim roku zboże w stodole, czemu zaprzeczyła, a na prośbę o udowodnienie swoich racji Agnieszka zgadza się sprzedać kap. folwark za 6 grz. sumy głównej (AC 85, k. 75).
1509 Jan Wrzask z Ś.: tenże kupił rolę kmiecą w Urniszewie za 7 gr pod oziminę i uprawia (CP 111, k. 27-27v).
1510 Grzegorz z Ś.: ma sprawę małżeńską ze swoją żoną Magdaleną, Adam sołtys i kmieć z Dąbrowy zeznaje, że tenże z żoną przed 14 laty wziął ślub w kościele w Mieczewie (AC 87, k. 46; DepTest 4, k. 148v).
1532 Zofia Czarnocka (KMP 1992, Nr 3/4, s. 112-113 – Księga cudów poznańskiego kościoła Bożego Ciała (1493-1604)).
3B. Handel i rzemiosło
3Ba. Handel
3Bb. Rzemiosło
Rzeźnicy:
1373 – jatka rzeźnicza w Ś. →p. 3A: Jan Ruglbicz; p. 4D.
Młynarze: →p. 2C.
3C. Podatki i świadczenia
1330 Jan bp pozn. nadaje czynsz należny stołowi biskupiemu w małdratach i wiardunkach z miasta Ś. kośc. par. św. Jana Chrzciciela w Krerowie na utrzymanie plebana (KDW II, nr 1109).
1344 Jan bp pozn. zapisuje kośc. par. w Krerowie dochody należące do stołu biskupiego z 5 łanów uprawianych w Ś. za zgodą kap. pozn., w tym →Jakuba pleb. z Ś. i kan. pozn. (KDW II, nr 1231).
1458 miasto Ś. ma dostarczyć 20 pieszych na wyprawę wojenną do Malborka (CMP, nr 129).
1462-65 miasto Ś. płaci podatek zw. cyza w 12 ratach (1-9, 11-13) kolejno: 8 grz., 7 grz. 8 gr, 8 grz. 1 wiard., 6 grz. bez 6 gr, 7 grz. 6 gr, 5 grz. 14 gr, 8 grz. 3 gr, 7 grz. 9 gr, 9 grz. 6 gr, 13 grz. bez 6 gr, 6 grz. 8 gr, 6 grz. bez 1 wiard. (AmPoz I/1854, k. 2-13; Cyza, s. 545-549).
1507 miasto Ś. płaci 30 grz. szosu i 2 grz. od →młyna słodowego (ASK I 11, k. 37).
1507 miasto Ś. płaci z pięciu →wiatraków po 6 gr (ASK I 11, k. 21).
1508 miasto Ś. płaci czwartą część czynszu tj. 7 wiard. z wsi Zielniki i Roszkowo [Ruszkowo] oraz z →wójtostwa średz. (ASK I 11, k. 163).
1517 miasto Ś. zobowiązuje się płacić kap. pozn. 8 grz. czynszu rocznego z Urniszewa i Zielnik oraz 1 wiard. dziesięciny z każdego łanu w Urniszewie, w zamian za co kap. pozn. sprzed. miastu wspomnianą wieś (DK perg 223).
4A. Prawa, przywileje i powinności miejskie
1402 król Władysław [Jagiełło] daje mieszcz. średz. prawo wykupu wsi Zielniki z rąk Henryka z Zimnejwody kaszt. ksiąskiego za 800 grz. (SLP 214).
1493 król Jan Olbracht potwierdza prawa i przywileje mieszczan w Ś. (MRPS II, nr 172).
1504 król Aleksander z racji opustoszenia Ś. uwalnia mieszczan od wszystkich świadczeń królewskich, duchownych i miejskich, czopowego, pogłównego, podwody i in. na okres 12 lat (MRPS III, nr 1375).
1513 król Zygmunt [Stary] na prośbę burm. i rajców średz. uwalnia mieszczan i przedmieszczan Ś. od płacenia dziesięciny (MRPS IV/2, nr 10379).
1517 tenże król Zygmunt zezwala na sprzedaż miastu Ś. wsi Urniszewo przez kap. pozn., w zamian za co miasto będzie płacić z tej wsi i Zielnik 8 grz. czynszu rocznego i po 1 wiard. dziesięciny z każdego łanu w Urniszewie, które odtąd będzie podlegało prawu miejskiemu (Pot. 304, k. 82-82v).
4B. Władze miejskie
1339 Sulisław burm. (magister consulum) z Ś. świadkiem w procesie Polski z Krzyżakami (Lites I, s. 322).
1405 25 II Mikołaj Andril burm. świadkiem ze strony →Piotra kler. [z Ś.] w sprawie z Maciejem Szelągiem →p. 5Ae.
1419 13 I Stanisław burm., Hanuta, Janusz Frydrych, Mikołaj Grabianowski, Marcin kupiec, Maciej szewc, Mikołaj Jaczko rajcy, Stachnik wójt [sądowy] (viceadvocatus), Andrzejek Pachota, Wojciech Saxon, Mikołaj Krawiec, Andrzej Kątny, Janusz Czarny, Andrzej piekarz ławnicy (KDW V, nr 291; AC 27, k. 143v).
1443 1 I Stanisław burm., Andrzej Ranamander, Racław Stry, Tomisław krawiec, Jan piwowar, Mikołaj Czarny, Maciej Krzywiński rajcy, Maciej Słaby, Hanusz Stolcarz, Paweł Pachota, Marcin Walko, Piotr Kukiełka, Jan Swonarz ławnicy (KDW V, nr 696).
1457 Janusz wójt [sądowy] średz., Maciej Mirek, Maciej Basilicki, Piotr Piwko, Maciej Stelczar, Wojciech Węgrzyn, Janusz Pełka, Maciej Brożyna ławnicy (AC 38, k. 52v).
4C. Wójtostwo
1339 Jan wójt czyli sędzia (advocatus seu iudex) z Ś. świadkiem w procesie Polski z Krzyżakami (Lites I, s. 322).
1405 25 II Mikołaj wójt świadkiem ze strony →Piotra kler. [z Ś.] w sprawie z Maciejem Szelągiem →p. 5Ae.
1405 13 III NN wójt średz. [zapewne Mikołaj] świadkiem sprawy małżeńskiej (?) między Katarzyną niewiastą a Nikloszem z Pyzdr (AC 1, k. 110a).
1406 19 II, 26 III NN wójt średz. ma sprawę z Maciejem pleb. z Winnejgóry (AC 2, k. 7v, 17).
1408 26 IV NN wójt średz. ma sprawę z Wyszkiem pleb. z Solca (AC 2, k. 99v).
1409 rola wójtowska w Ś. (AC 2, k. 141).
1421 NN wójt średz. toczy spór z Stanisławem dzierżawcą kośc. z Nietrzanowa (AC 5, k. 150).
1428 Wacław (Więszek) wójt średz.: 1428 tenże świadkiem w sprawie między Anną Karną z Ś. (→p. 3A: Jan [Janusz] Karny, Czarny) a Marcinem niegdyś kaznodzieją z Ś. obecnie w Koźminie (AC 11, k. 60, 96, 107).
1433 Jan i Mikołaj wójtowie dziedziczni średz. (AmPoz, I/1, s. 144-145).
1448 Mikołaj wójt średz. (AE I, k. 153v).
4D. Działalność władz miejskich
1373 rajcy średz. poświadczają zapis Jana zw. Ruglbicz mieszcz. (concivis) 2 kamieni łoju czynszu rocznego na swojej jatce kupionej od →Jaśka wójta średz. dla klasztoru franciszkanów w Pyzdrach (JurekDokWlkp, nr 8).
1443 burmistrz, rajcy, ławnicy i przysięgli zapisują czynsz szl. Mikołajowi z Malczewa →p. 5B
5A. Kościół par. (kolegiacki)
1409 spór z Adamem Bełczkiem Bernardzkim o 25 grz. dla kościoła (AC 2, k. 124v, 125).
1424 (obl. 1440) szl. Piotrasz dziedzic Kępy i Lubońca sprzedał z dochodów Lubońca 8 grz. gr szerokich praskich czynszu rocznego za 12 grz. (?, być może 120 grz.?) sumy głównej na rzecz duchownych kol. średz. (KDW V, nr 389; →p. 5Ad: Piotr [Pacierz], Stanisław Pacierz; p. 5C).
1438 kan. kol. średz. toczą spór z Jerzym Markelem burm. pozn. (AC 22, k. 22).
1438 dziekan i kan. kol. średz. mają sprawę z Franciszkiem pleb. w Cerekwicy i Janem Karnym mieszcz. w Ś. braćmi rodz. (AC 11, k. 31).
1448 Piotr sołtys z Zielnik mieszcz. z Ś. zapisuje kap. średz. 1 grz. 8 gr czynszu rocznego od 14 grz. sumy głównej na połowie łanu roli zw. Czajkowska alias Kołkowska (Czaycowska alias Colcowska) na gruntach miejskich (AC 30, k. 123).
1486 Łukasz z Górki przenosi 66 zł węg. czynszu rocznego od 1000 zł węg. sumy głównej dla kol. średz. na dobra Sulęcin, Kijewo, Prusinowo i Zimin (AE III, k. 119).
1487-1508: 1487 szl. Bogumił dziedzic w Wiotszynie [ob. Wieczyn] zapisuje na swoich wsiach Wiotszyno i Psienie 8 zł węg. czynszu rocznego kap. średz., z której to sumy 4 zł zostały przeniesione z miasta Śremu (Poznań Gr. 10, k. 86v); 1492 kap. średz. w sporze z Bogumiłem o 24 zł węg. zaległego czynszu za trzy lata (Kalisz Gr. 29, k. 106-106v, 116-116v); 1496 dziekan i kan. średz. toczą spór z szl. Teofilem [Bogumiłem] Wiotszyńskim o zaległy czynsz (Kalisz Gr. 29, k. 420, 428, 431v); 1507 kap. średz. toczy spór z szl. Bogumiłem Wiotszyńskim o 24 zł węg. czynszu zaległego z trzech lat na dobrach Wiotszyno (Kalisz Gr. 31, k. 246); 1508 szl. Wojciech Mycielski i szl. Bartłomiej Bartuchowski dziedzice w Psieniu i Wieczynie wnoszą o udzielenie wolnizny od płacenia czynszu z Wieczyna na rzecz kan. średz. (AC 85, k. 32).
1499 dziekan i kan. średz. toczą spór z szl. Cezarią żoną Wojciecha Węgierskiego o zaległy czynsz [z Wieczyna? tak wskazywałby nagłówek: Canonici Srzedensi cum Wyeczino] (Kalisz Gr. 30, k. 89v/80).
5Aa. Plebani (prepozyci)
przed 1276 Mikołaj pleb. niegdyś z Ś.: tenże jako skarbnik lędzki [czy tożsamy z Mikołajem skarbnikiem lędzkim 1288-90? ] (KDW I, nr 460).
1299 Jakub pleb. średz. kan. pozn.: tenże świadkiem sprzedaży przez bpa poznańskiego [Andrzeja Zarembę] wsi Kościanki Małostrzygowi Karsznie sołtysowi z Winnejgóry (KDW II, nr 824).
1344 Jakub pleb. z Ś. i kan. pozn. (KDW II, nr 1231).
1366-80 Tomasz syn Gosława pleb. w Ś. : 1366 suplika cesarza Karola [V] dla tegoż na kanonię gnieź. pod warunkiem rezygnacji z kaplicy Św. Krzyża w Pyzdrach (MPV III, nr 497); 1366 prowizja pap. [Urbana V] dla tegoż na kanonię gnieź., po objęciu której winien zrezygnować z kaplicy Św. Krzyża w Pyzdrach (BP II, nr 1495); 1369 tenże świadkiem →sprzedaży przez Przecława wojewodę kal. części sołectwa w Murzynowie Czeszkowi alias Laskowi (KDW III, nr 1612; p. 6Ab); 1370 tenże świadkiem sprzedaży przez Jarosława Skotnickiego abpa gnieź. wójtostwa w Kamieniu Hermanowi zw. Templin (KDW III, nr 1633); 1370 tenże świadkiem lokacji wsi kap. gnieź. Korytkowo na prawie średz. (KDW III, nr 1632); 1371 prowizja pap. [Grzegorza XI] dla tegoż na kaplicę Św. Krzyża w Pyzdrach (Theiner I, s. 672); 1375 tenże świadkiem ordynacji dla kap. gnieź. wydanej przez abpa Janusza Suchywilka (KDW III, nr 1716); 1380 tenże świadkiem nadania przez abpa gnieź. dziesięciny z Wiśniewa i Smuszewa pleb. z Kościelca (KDW VI, nr 265); 1380 tenże świadkiem oblaty dokumentu w sprawie dziesięcin dla joannitów (AmGn, I/155, s. 24-25).
1405-25/26 Bartłomiej Rynek pleb. w Ś., kan. kat. pozn., od 1423 prep. średz.: 1405 tenże toczy spór z →Stefanem dzierżawcą [z Ś.] o bezprawną sprzedaż przez tegoż Stefana dziesięciny z Babina wartości 6 grz. na własny użytek (AC 1, k. 136); 1409 tenże świadkiem sprawy Jana Pakosza z Abrahamem Żydem (AC 2, k. 128v); 1409 tenże toczy spór z Klemensem z Kijewa i Strzeszek (AC 2, k. 128v, 134); 1421 tenże toczy spór z →Stanisławem burm. i Święchem wójtem z Ś. (AC 5, k. 77, 87v, 90v – zapowiedź arbitrażu bpów krak. i pozn., 91v) o sołectwo i grunty we wsi Topola (AC 5, k. 95 – zapowiedź ugody); 1423 temuż mocą testamentu →Anna niegdyś burmistrzowa w Ś. wyznacza 60 grz. średnich gr uzyskanych na Mikołaju Fleyscher mieszcz. w Kościanie zapisane na pożytek tegoż i kościoła (AC 6, k. 90v).
1448-57 Stanisław syn Stanisława [Bakałarza] z Ś.: 1449 tenże student w Krakowie →p. 6Bc.; 1450 ma sprawę z Mikołajem Budziłowskim i Janem Brodowskim kan. średz., Janem Dębickim, Janem Budziłowskim, Mikołajem Swyrketh [Świergot] z Pigłowic, Dersławem i Wojciechem braćmi rodzonymi z Pigłowic, Dersławem Chwałkowskim, →Andrzejem młynarzem z Ś. i →Klemensem Strzyszkiem kler. z Ś. (AC 32, k. 119).
5Ab. Dziekani
1423-24 Jan Pacierz: 1424 temuż szl. Wojciech Brodowski zapisuje 4 grz. czynszu rocznego od 12 grz. na Brodowie płatnego na Boże Narodzenie (AC 7, k. 87v).
1457 Stanisław bakałarz obyw. średz. zapisuje na rzecz dziekana średz. 24 skojce czynszu rocznego płatnego na Letare od 10 grz. sumy głównej zapisanej na połowie łanu roli ze stojącymi na niej wiatrakami (AC 38, k. 52v).
1510 Jan Razek: 1510 tenże pleb. w Tarnowie dzierżawi na 3 lata dochody plebanii Piotrowi prezb. z Obornik za 10,5 grz. w pierwszym roku i po 11 grz. w dwóch n. latach (AC 87, k. 24v); 1510 tenże pleb. w Tarnowie dokonuje zamiany z Maciejem Bagrowskim na altarie w Kaliszu i Chrzypsku pod wadium 200 dukatów węg. (AC 87, k. 133v-134).
5Ac. Kustosze
1448 Andrzej bp pozn. za zgodą Jana z Rudnicy prep., Marcina dziekana, Mikołaja Budziłowskiego, Pawła Peszla, Stefana i Macieja kan. średz. erygował kustodię w kol. średz. uposażoną sumą 11 grz. przez Mikołaja syna wójta z Ś., który został ustanowiony kustoszem (AE I, k. 153v; DAP II, s.)
1461 Andrzej i Benedykt dziedzice Koryt i Brunowa [ob. Bronów] zapisali na swoich dobrach 2 kopy gr szerokich czynszu rocznego od 30 grz. gr szerokich Mikołajowi synowi Buchwalda z Kalisza kustoszowi kol. w Ś. dla polepszenia uposażenia (KorPrał I, s. 254).
5Ad. Kanonicy
1423-40 Maciej syn →Hanuty z Ś.: 1423 tenże kler. prosi Marcina krawca z Brodnicy o zwrot 2 grz. za sukno kupione u Hanuty i legowane temuż kler. testamentem oraz o zwrot 1 grz. za dom w Śremie kupiony przez Marcina od Hanuty, czemu Marcin przeczy (AC 6, k. 128v); 1424 tenże kler. toczy spór z →Wincentym krawcem z Ś. o 3 grz. długu i 10 grz. za świnie kupione przez krawca u Hanuty, które to należności są scedowane na Macieja: Wincenty zobowiązuje się do spłaty 7 grz. na św. Wojciecha, a na pozostałe 6 grz. pokaże odpowiednie kwity (AC 7, k. 120, 137v).
1438 Jakub: 1438 tenże w sporze z Janem Rzącą i Mikołajem Charemzą mieszcz. średz. (→p. 3A) (AC 22, k. 56).
1517-34 Augustyn z Ś.: 1517 tenże student w Krakowie →p. 6Bc; 1520 tenże notariusz konsystorza pozn. (DK perg 236); 1528 tenże altarysta św. Tomasza, Wawrzyńca, Sebastiana i Fabiana w kat. pozn. (CP 18, k. 275v); 1528 tenże prok. spraw konsystorza pozn. (CP 5, k. 2, nr 3); 1534 tenże prok. ur. Andrzeja Jaktorowskiego, szl. Wojciecha Turkowskiego, Jana z Baborowa dziedziców w Młodasku i Jana Jaskierta mans. w Szamotułach (AC 109, k. 76).
5Ae. Inni duchowni
1405 Piotr syn Jana z Poznania kler. [z Ś.]: 1405 tenże toczy spór przeciwko Maciejowi Szelągowi o bezprawne zajęcie roli, folwarku i sprzętu przez tegoż Szeląga po śmierci swojego ojca; 1405 tenże przyprowadza do sądu świadków [w powyższej sprawie] →Mikołaja Andrila burm. średz, Mikołaja wójta [→p. 4B], Imgwara, Klemensa, Oleczara, Wacława Hampla i Ogorzałkę mieszcz. średz. [→p. 3A] (AC 1, k. 92, 96a, 99, 102, 103a, 105, 106).
1405 Mikołaj wik. z Ś.: tenże świadkiem ze strony Adama pleb. w Bagrowie w sprawie z Nibałkiem dziedzicem z Bagrowa (AC 1, k. 120).
1406 Mikołaj dzwonnik z Ś.: tenże toczy spór przeciwko →Stefanowi dzierżawcy z Ś. (AC 2, k. 41v).
1419-23 Mikołaj kaznodzieja z Ś.: 1419-20 tenże toczy spór z szl. Wojciechem Brodowskim o fundację ołtarza (AC 4, k. 64, 71, 76, 79, 82, 85v, 89, 101, 103v); 1420 tenże [?] prezb. toczy spór z →Marcinem wik. w Ś. (AC 4, k. 93); 1423 tenże [?] prezb. prosi →Stanisława pisarza miasta Ś. o zapłatę 1 grz. z tytułu zastępstwa na urzędzie pisarza (AC 7, k. 118).
1420 Marcin wik. w Ś.: tenże ma sprawę z →Mikołajem prezb. [kaznodzieją?] w Ś. (AC 4, k. 93).
1423 wikariusze w Ś. mają sprawę z szl. Wojciechem z Brodowa (AC 6, k. 97, 106v, 110, 110v, 126v).
1426 Bartłomiej prezb. gracjalny z Ś.: tenże toczy spór z Janem pleb. w Grodzisku (AC 9, k. 10v, 14).
1428 Andrzej kler. z Ś.: tenże ma sprawę z Przecławem pleb. w Nietrzanowie (AC 11, k. 33).
1428 Jan Katrynka prezb. z Ś.: tenże ma sprawę z Janem altarystą z Ś. o służbę przy ołtarzu (AC 11, k. 38v, 43).
1434 Andrzej prezb. gracjalny z Ś.: tenże toczy spór z Janem sługą kościelnym w Mosinie (AC 18, k. 167).
1470 Maciej kaznodzieja w Ś.: 1470 tenże oskarżony przez →discr. Grzegorza rektora szkoły w Ś. o publiczne znieważenie z ambony (ACI II, nr 1333).
1498 Jan Drożdżak wik. w Ś.: ma sprawę z Marcinem Rugałą rzeźnikiem z Kościana o 9 grz. w półgroszach i 10 zł węg. w złocie, które miał bezprawnie zabrać po śmierci →Grzegorza garncarza z Ś., brata tegoż Marcina (AC 75, k. 39v).
5Af. Witrycy
1419 szl. Michał z Babina jest winien witrykom kościoła w Ś. 1 grz. na Mięsopusty (AC 4, k. 43v).
1425 Stefan i Maciej witrycy kościoła w Ś. w sporze z młynarzem z Topoli (AC 8, k. 224).
1482 Jan burm. i Maciej Wojewodka mieszcz. średz. witrycy kol. NMP toczą spór z Małgorzatą Zdunkową z Ś. wdową po Macieju Zdunku o zapisy testamentowe na rzecz kol. – Małgorzata zobowiązuje się wydać 12 grz. na sprawienie ornatu i „pięknej szaty” (casula pulcra) do dnia św. Michała 1482 (AE III, k. 36, 39v).
5Ag. Szkoła przy kościele par.
1423 Jakub Wola rektor szkoły w Ś.: tenże oskarża Andrzeja Wolę kantora z Ś. o pisanie i rozpowszechnianie fałszywych listów i dokumentów o królu i królowej Polski na Śląsku (AC 6, k. 12).
1470 discr. Grzegorz rektor szkoły w Ś.: 1470 tenże skarży →Macieja kaznodzieję w Ś. o publiczne znieważenie go w dzień świąteczny z ambony (ACI II, nr 1333).
5Ah. Bractwa w kościele par.
5B. Altarie w kościele par. (kolegiackim)
[Wg LBP
1420 Wojciech dziedzic w Brodowie zeznaje, że jest winien zapisać 6 grz. z czynszem na erygowanie ołtarza w Ś. (AC 4, k. 161v).
1443 burmistrz i rajcy z ławnikami i przysięgłymi sprzedają szl. Mikołajowi z Malczewa 12 grz. dobrych średnich groszy czynszu rocznego za 150 grz. sumy głównej na ołtarz w kol. średz. ufundowany przez tegoż Mikołaja, zobowiązując się do płacenia czynszu Mikołajowi, a po jego śmierci altarystom ufundowanego przez niego ołtarza (KDW V, nr 696).
1470 Wojciech Haneczek altarysta pozwany przez Jakuba Kępkę mieszcz. w Ś. [→p. 3A] o to, że tenże upomniał Jakuba o 1 wiard. czynszu z roli, którą Jakub miał posiadać bez obciążeń i świadczeń (AC 50, k. 55v).
1492 Piotr syn Szymona altarysta: temuż Tomasz kowal z Nowych Ogrodów za murami pozn. zapisuje ½ grz. czynszu rocznego od 16 grz. sumy głównej z domu →Jakuba Kępki mieszcz. z Ś. na swoim domu [w Nowych Ogrodach] między domami Wojciecha Ruty kowala i Jana Nikla Goczałka po prawej stronie ku Poznaniowi (AC 69, k. 40).
5Ba. Altaria Bogarodzicy Dziewicy Maryi
5Bb. Altaria śś. Feliksa i Adaukta
1444 spór o prawo patronatu względem altarii, które zostało przyznane Mikołajowi Charemzie i jego sukcesorom (AC 27, k. 37, 41v, 79).
przed 1448 Wojciech altarysta: 1448 jako zm. posesor (AC 30, k. 101v).
1448 spór o obsadzenie altarii wakującej po zm. Wojciechu altaryście: Maciej Kępka mieszcz. średz. prezentował Marcina ze Słupcy altarystę kat. pozn., zaś Mikołaj Charemza mieszcz. średz. prezentował Stanisława kan. średz. (AC 30, k. 101v, 107).
5Bc. Altaria św. Michała Archanioła (patronatu bractwa prezbiterów)
1510 Jan z Góry archidiakon, wik. gen. i ofic. pozn., altarysta w Ś. rezygnuje z ołtarza św. Michała Archanioła patronatu bractwa prezbiterów (→p. 5Ah) na rzecz Leonarda Pieczychowskiego (AE V, k. 5).
5Bd. Altaria Św. Trójcy i św. Michała (patronatu bractwa rzeźników)
5C. Kościół i szpital Św. Ducha
[Kościół ufundowany rzekomo ok. 1350. Zlokalizowany po lewej stronie za Bramą Poznańską przy drodze na Poznań. Rozebrany w 1837, obecnie w tym miejscu stoi budynek Domu Pogodnej Jesieni (AmŚr, 651; także →ŁOp. 1, s. 317).]
1419 Jan Pacierz prep. [szpit.] Św. Ducha ma sprawę z →Anną wdową po burm. z Ś. (AC 4, k. 30v).
1423 kościół i szpital Św. Ducha włączone jako uposażenie dziekanii przy nowo erygowanej kap. średz. ()
1424 (obl. 1440) z czynszu 8 grz. gr szerokich praskich zapisanych przez szl. Piotrasza dziedzica Kępy i Lubońca (→p. 5A) Jan proboszcz kaplicy szpitala Św. Ducha ma pobierać 4 grz. rocznie, a po jego śmierci ta część ma być pobierana przez szpital (KDW V, nr 389).
5D. Kościół św. Idziego (za murami)
[Założony prawdopodobnie przez Władysława Hermana krótko po 1085, co czyniłoby ten kościół pierwszą świątynią na terenie Środy. Pierwotnie nosił wezwanie Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Idziego Opata. Zlokalizowany na Przedmieściu Pyzdrskim przy odejściu drogi do Kijewa i Śremu od głównego traktu pyzdrskiego. Rozebrany ok. 1819, obecnie w tym miejscu stoi budynek poczty (AmŚr, 844; także →DAP II, s. 361, 604; S. Bober, Kult św. Idziego w Polsce w świetle wezwań kościołów, Opole 2004, s. 110-114 – tu również odwołania do zaginionej pracy mgr: M. Zbierski, Kult św. Idziego w Polsce w wiekach średnich, Poznań 1936)].
5E. Kościół Wszystkich Świętych
[].
5F. Kościół Św. Krzyża – dominikanów
[].
1419 przeor klasztoru w Ś. ma sprawę z szl. Czeczeradem [Chwałkowskim] (AC 4, k. 61, 69).
1421 Łukasz przeor w Ś.: 1421 tenże mianuje prok. w swoich sprawach (AC 5, k. 62v); 1421 tenże [? – jako NN] ma sprawę z Piotrem pleb. z Kiszewa (AC 5, k. 65, 72v, 74).
1423 Mikołaj przeor, brat Stanisław proszą →Mikołaja Wąszewkę mieszcz. w Ś. o zwrot pożyczonych 19 gr i szkatułki z zawartością (AC 6, k. 52).
1495 Jan przeor i konwent średz. toczą spór z szl. Andrzejem dziedzicem w Sabaszczewie o czynsz na rzecz klasztoru – Uriel [z Górki] bp pozn. zasądził, że dziedzice Sabaszczewa winni płacić 1 grz. czynszu (AE III, k. 195).
6A. Wydarzenia
1425 miasto Ś. składa przysięgę wierności królowi Władysławowi [Jagielle] (SLP 221).
6Aa. Sejmiki średzkie
6Ab. Dokumenty wystawione w Ś.
6B. Osoby pochodzące ze Ś. działające poza Ś.
6Ba. Osoby świeckie
1288 Herman z Ś. mieszcz. pozn. świadkiem w dokumencie sprzedaży przez Reynolda wójta pozn. młyna w starym mieście Poznaniu (antiqua civitate Poznaniensi) Tylonowi prep. w Santoku (KDW II, nr 633).
1302 Bruno z Ś. rajca pozn. świadkiem w dokumencie erygującym szkołę przy kościele św. Marii Magdaleny w Poznaniu (KDW II, nr 855).
1402 Jakub woźny z Ś. (ZSW, nr 347-Pyzdry).
1495 Marcin z Ś. domownik (familiaris) Stanisława Gruszczyńskiego prep. kaliskiego (Kalisz Gr. 29, k. 325v).
Osoby z Ś. przyjmujące prawo miejskie w innych miastach:
– Kraków: 1408 Andrzej, 1424 Maciej, 1436 Wawrzyniec, 1437 Marcin malarz, 1442 Wawrzyniec, 1445 Piotr, 1450 Wincenty, 1457 Maczek [Maciej?] (Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1392-1506, wyd. K. Kaczmarczyk, Kraków 1913, nr 1951, 3615, 4732, 4787, 5314, 5550, 5960, 6380);
– Lwów: 1465 Mikołaj Wrzask rymarz, 1466 Andrzej szwagier bakałarza (gener baccalarii) (Album Civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388-1783, wyd. A. Janeczek, Poznań-Warszawa 2005, nr 658, 692).
6Bb. Osoby duchowne
1335 Jakub z Ś. kan. pozn. świadkiem w dokumencie bpa pozn. (KDW II, nr 1059, IV, s. 332-333).
1349 Dytko z Ś. kan. pozn. świadkiem w dokumencie bpa pozn. (KDW II, nr 1283).
1377 Mikołaj syn Piotra z Ś. prezb., pleb. w Jamnie diec. pozn. otrzymuje prowizję pap. na kan. pozn. (BP II, nr 2414).
1396 Maciej syn Jana z Ś.: 1396 wik. wiecz. kat. pozn. (dochód szacowany na 3 grz. srebra) otrzymuje prowizję pap. na plebanię w Lubiniu (dochód szacowany na 16 grz.) wakującą po śmierci Jakuba Stollicza z Kościana (BP III, nr 439); 1396 świadkiem dokumentu bpa pozn. (DK perg 108).
1404 Tomasz syn Bartłomieja z Ś. [czy ident. z Tomaszem z Ś. wik. wiecz. pozn.? →niżej]: 1404 tenże notariusz publiczny wystawia instrument notarialny w sprawie pomiędzy Mikołajem Baranem wik. wiecz. pozn. a Andrzejem kuśnierzem pozn. (AC 1, k. 25).
1404 Wojciech z Ś. diakon: tenże świadkiem publikacji pozwu w sprawie między opatem i konwentem lubińskim a NN pleb. z Koszut (AC 1, k. 30a).
1404 Marcin altarysta z Ś. [czy w Ś.?] (AC 1, k. 63).
1404 Tomasz z Ś. wik. wiecz. pozn. [czy ident. z Tomaszem synem Bartłomieja z Ś.? →wyżej] (AC 1, k. 63).
1405 Franciszek z Ś. prezb. [czy ident. z Franciszkiem pleb. w Cerekwicy 1438? →niżej]: tenże ma sprawę z Janem mieszcz. z Pyzdr (AC 1, k. 93, 93a).
1406 Marcin prezb. z Ś.: tenże mianowany prok. przez NN mieszcz. z Ś. (AC 2, k. 37).
1408 Jan z Ś. kler.: tenże świadkiem przy przedłożeniu przywileju kościoła w Gozdowie (AC 2, k. 90).
1420 Jan z Ś. dzwonnik kat. pozn.: tenże świadkiem wyroku wik. gen. pozn. (ACI II, nr 962).
1420 Mikołaj syn →Anderlina z Ś.: wik. wiecz. pozn.; 1420 tenże świadkiem sprawy Szymona z Kaczkowa kan. pozn. przeciwko szl. Mikołajowi i Janowi dziedzicom w Tarnowie (AC 4, k. 100v); 1420 tenże świadkiem sprawy między Stanisławem Zielonym z Giecza a Stanisławem wik. w Gieczu o pobicie Zielonego przez przyjaciół wikariusza zw. Grzybowskimi (AC 4, k. 102v); 1420 tenże świadkiem sprawy między Stanisławem kler. z Popowa a Wojtkiem obyw. pozn. (AC 4, k. 107v).
1420-21 [Mikołaj] Popiel prezb. z Ś.: tenże wraz z →[Jakubem] Borkiem kler. z Ś. ma sprawę z Przecławem pleb. w Nietrzanowie (AC 4, k. 121, 131v, 137v, 147v); 1421 tenże zobowiązuje się zapłacić 6 grz. Przecławowi pleb. z Nietrzanowa (AC 5, k. 120v).
1420 [Jakub] Borek kler. z Ś.: tenże wraz z →[Mikołajem] Popielem prezb. z Ś. ma sprawę z Przecławem pleb. w Nietrzanowie (AC 4, k. 121, 131v, 137v, 147v).
1426-39 Jan syn Stanisława z Ś.: 1426 tenże student i 1432 bakałarz sztuk w Krakowie →p. 6Bc; 1433 tenże przyjęty jako notariusz publ. diec. pozn. (GąsNot, nr 268; AC 17, k. 11); 1433 tenże kler. diec. pozn., notariusz publ. kreacji cesarskiej poświadcza testament →Jana Pacierza dziekana średz. (KDW IX, nr 1326); 1436 tenże altarysta extra muros Posnanienses [kat., prawdopodobnie →Nawiedzenia NMP, św. Katarzyny i Barbary] (KDW V, nr 582; DAP I, s. 248); 1439 tenże kler. i notariusz publ. poświadcza zapis czynszu na rzecz ołtarza Wszystkich Świętych na Nowym Cmentarzu za murami pozn. (AC 38, k. 115v).
1427 Mikołaj prezb. z Ś.: 1427 tenże wik. w Pierzchnie wraz z Jakuszą kowalem i Stanisławem zw. Kołek mieszcz. z Ś. (→p. 3A) jest winien Andrzejowi pleb. w Śmiglu 24 grz. (AC 10, k. 123).
1436 Paweł kler. z Ś.: otrzymuje 8 miar pszenicy od kap. kat. pozn. (CP 28, k. 175v).
1438 Franciszek pleb. w Cerekwicy [czy ident. z Franciszkiem z Ś. prezb. 1405?; →wyżej] brat Jana Karnego mieszcz. w Ś. (→p. 3A).
1448-55 Paweł [Starybrat] z Ś. wik. altarysta kat. pozn.: 1448 instytuowany na nowo ufundowaną altarię św. Mikołaja (DAP I, s. 436); 1455 ma sprawę przed Jakubem z Wyganowa ofic. pozn. (AE I, k. 185v-187).
1449 Bartłomiej Puchała prezb. z Ś.: 1449 temuż Paweł stelmach z Przedmieścia św. Marcina [pod Poznaniem] jest winien 2 grz. bez 9 gr (AC 31, k. 96v); 1449 tenże dzierżawi dochody z plebanii św. Marcina pod Poznaniem od Wacława Kobyłki wik. wiecz. kat. pozn. i pleb. tamże za 17 grz. na rok (AC 31, k. 144v).
1452? Wojciech z Ś. duchowny w Lubiniu: 29 V wspomnienie tegoż jako zm. (MPHn. 9/2, s. 71 – nekrolog opactwa lubińskiego).
1481 Mikołaj z Ś. penitencjarz kat. pozn.: świadkiem arbitrażu Marcina wik. w Radzimiu z Błażejem Kuwieczką, Andrzejem Knollą włodarzem, Maciejem Mańką i Mikołajem Twardzukiem [kmieciami? – laicos] z Radzimia (AC II, nr 1408).
1506-14 Błażej Brzychcy z Ś. wik. wiecz. kat. pozn.: 1506 świadkiem wystawienia dokumentów przez Jana Lubrańskiego bpa pozn. (DK perg 184, 187); 1514 tenże wik. wiecz. i altarysta pozn. [Św. Ducha i św. Apostołów (DAP I, s. 383)] oskarżony o pijaństwo, konkubinat, kradzież, nękanie i bicie wikariuszy w trakcie nabożeństw w kościele i poza kościołem oraz winien ustąpić z beneficjów i opuścić diec. pozn. (AC II, nr 1688).
1550 Adam z Ś. wik. wiecz. pozn.: 1550 Maciej pleb. w Mieścisku jest mu winien 1 kopę pewnej należności (AE IX, k. 406v).
6Bc. Osoby z Ś. na uniwersytecie w Krakowie:
1400 Mikołaj syn Marcina; 1411 Stanisław syn Mikołaja, bakałarz 1412 (NKProm. 12/1B); 1418 Marcin; 1418 Wojciech; 1420 Stanisław syn Stefana, bakałarz 1422 (NKProm. 22/21B) [→p. 5Aa]; 1420 Piotr syn Piotra; 1423 Jan syn Andrzeja, bakałarz 1425 (NKProm. 25/16B); 1426 Paweł syn Piotra; 1426 Mikołaj syn Jana, bakałarz 1430 (NKProm. 30/36B); 1426 Jan syn Stanisława (→p. 6Bb); 1429 Jan syn Andrzeja; 1429 Maciej syn Jana, bakałarz 1432 (NKProm. 32/16B) [→p. 5Ad]; 1430 Jan syn Marcina; 1430 Bartłomiej; 1431 Andrzej syn Piotra (→p. 5Aa); 1431 Jan syn Tomasza; 1431 Jan syn Mikołaja; 1434 Wojciech Zwald syn Piotra; 1436 Franciszek syn Jana, bakałarz 1440 (NKProm. 40/7B); 1437 Kasper syn Jana; 1440 Mikołaj syn Piotra; 1448 Wawrzyniec syn Święszka; 1449 Piotr Smagadło syn Stanisława; 1449 Stanisław syn Stanisława (→p. 5Aa); 1449 Andrzej syn Andrzeja; 1457 Wojciech Kostrzyński syn Jakuba, bakałarz 1459, mgr 1470 (NKProm. 59/65B, 70/5M); 1459 Jan syn Bartłomieja; 1463 Mikołaj syn Jakuba; 1470 Jan syn Macieja, bakałarz 1471, mgr 1477 (NKProm. 71/64B, 77/7M); 1474 Marcin syn Stanisława; 1480 Mikołaj Brożynka; 1488 Stanisław syn Stanisława, bakałarz 1492 (NKProm. 92/70B); 1517 Augustyn syn Jana (→p. 5Aa); 1523 Paweł syn Błażeja, bakałarz 1526 (NKProm. 1526/6B); 1529 Wawrzyniec syn Stanisława (→p. 5Aa); 1536 Florian syn Macieja, bakałarz 1539 (NKProm. 1539/40B); 1538 Maciej syn Piotra, bakałarz 1541 (NKProm. 1541/20B); 1549 Jan Jarosławek (Jaroslaviecz) syn Marcina. Nadto bakalaureaty uzyskali: 1425 Mikołaj, 1432 Jan; 1437 Jan [wszyscy niezident.] (NKProm. 25/17B, 32/26B, 37/29B).

1371 kasztelan średzki (!) (KDW III, nr 1648)

SygnaturaTytuł (oryg.)Tytuł (tłum.)Daty skrajne
Sprawy ogólne
1877Geschäftsordnung für die Stadtverwaltung der Stadt SchrodaRegulamin zarządu miejskiego miasta Środa1941
1878Aktenplan der Stadt SchrodaWykaz akt miasta Środa [dla całego urzędu]1942
1879Aktenpläne: a) Verwaltungspolizei, b) SteueramtWykazy akt: a) policji administracyjnej, b) urzędu skarbowego-
1880Aktenplan Abt. 10Wykaz akt oddziału 10.-
1881BekanntmachungenObwieszczenia [wycinki z prasy]1939
1882[Sprawy ogólno-organizacyjne]-1939-1942
1883[Pisma okólne urzędu wyżywienia]-1942-1943
1884[Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia]-1941-1943
1885[Zarządzenia dotyczące zaopatrzenia w skórę i obuwie]-1943-1944
1886Verzeichnis der aus Kriegsgefangenschaft EntlassenenWykaz uciekinierów z obozu jenieckiego1939-1940
1887[Przepustki na powrót do Środy polskich jeńców wojennych wydane przez władze niemieckie na terenie okupowanej Polski] Tom I Nr 1-150-1939
1888[Przepustki na powrót do Środy polskich jeńców wojennych wydane przez władze niemieckie na terenie okupowanej Polski] Tom II Nr 151-335
1889Verzeichnis über abgegebene Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke von polnischen KriegsgefangenenWykaz ubrań i wyposażenia oddanych przez polskich jeńców wojennych1939
1890Rote-Kreuz, KriegsgefangenenpostCzerwony Krzyż, poczta jeniecka1940
1891Gefangenentransporte für die Zeit 6.10.1939-31.3.1942Transporty więźniów między 6.10.1939 a 31.3.19421939-1942
1892GefangenentransporteTransporty więźniów1944
1893[Przepustki na powrót uciekinierów do Środy wydane przez władze niemieckie na terenie okupowanej Polski]-1939
1894[Rejestr uciekinierów (cywilnych) którzy powrócili do Środy] - patrz oddzielna teczka - Przepustki-1939
1895Allgemeine GrundstücksachenOgólne sprawy gruntowe1940-1941
1896Grundstücksverwaltung im AllgemeinenZarządzanie gruntami w ogólności1940-1943
1897Hochbau - AllgemeinesBudownictwo naziemne - ogólności1940
1898BauordnungenZarządzenia budowlane1941-1943
1899Bau von Wohnhäusern an der Lindenstrasse d.d. "Neue Heimat" PosenBudowa domów mieszkalnych przy ulicy Lipowej "Nowa Ojczyzna" Poznań1940-1943
1900[Sprawy handlu, przemysłu i rzemiosła]-1940-1941
1901VeterinärpolizeiPolicja weterynaryjna1939-1943
1902Höhere SchulenSzkoły wyższe1940-1943
1903PreisregelungRegulacja cen1940-1943
1904ReisebeschränkungenOgraniczenie podróży1944
1905[Sprawy obowiązkowej służby wojskowej]-1942-1944
Sprawy statystyczne
1906[Statystyki ludnościowe. Wykazy liczbowe Niemców i Polaków miasta Środy itp..]-1940-1944
1907[Statystyki zatrudnienia Polaków i Niemców w handlu, przemyśle i rzemiośle]-1941
1908[Wykaz zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i handlowych w mieście Środzie]-1940-1944
1909Liste der vorübergehend Gemeldeten [Deutsche]Lista przejściowo zameldowanych [Niemców]1943-1944
1910BetriebsbogenAnkiety gospodarcze1942
1911BetriebsbogenAnkiety gospodarcze1942
1912BodenbenutzungserhebungPobór opłat za użytek gruntów1941-1942
1913Bodenbenutzungserhebung 1943 [Betriebs- und Personalbogen für Betriebe unter 50 Ar]Pobór opłat za użytek gruntów 1943 [Ankiety gospodarcze i osobiste dla gospodarstw poniżej 50 arów]1943
1914Bodenbenutzungserhebung 1943 [Betriebsbogen für Betriebe über 50 Ar]Pobór opłat za użytek gruntów 1943 [Ankiety gospodarcze dla gospodarstw powyżej 50 arów]1943
1915ErfassungsbogenArkusze ewidencyjne1941
1916IndustriebetriebeZakłady przemysłowe1940-1944
Sprawy finansowo-podatkowe
1917HaushaltsplanProjekt budżetu1940
1918Haushaltssatzung des Amtsbezirks Schroda-Stadt für das Rechnungsjahr 1941Oszacowanie budżetu obwodu urzędowego Środa-miasto na rok rozliczeniowy 19411941
1919Haushaltsplan des Amtsbezirks Schroda-Stadt Rechnungsjahr 1941Projekt budżetu obwodu urzędowego Środa-miasto na rok rozliczeniowy 19411941
1920Nachtragshaushaltsplan der Kreisstadt Schroda für das Rechnungsjahr 1941Projekt budżetu uzupełniającego miasta powiatowego Środa na rok rozliczeniowy 19411941
1921Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Kreisstadt Schroda für das Rechnungsjahr 1942Oszacowanie i projekt budżetu miasta powiatowego Środa na rok rozliczeniowy 19421942
1922I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan der Kreistadt Schroda für das Rechnungsjahr 1942Oszacowanie i projekt budżetu uzupełniającego miasta powiatowego Środa na rok rozliczeniowy 19421942
1923Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Kreisstadt Schroda für das Rechnungsjahr 1943Oszacowanie i projekt budżetu miasta powiatowego Środa na rok rozliczeniowy 19431943
1924Urliste 1940 [Abt. I.]Spis mieszkańców 1940 [Oddział I.]1940
1925Urliste [Abt. I.]Spis mieszkańców [Oddział I.]1940
1926Urliste 1940 [Abt. II. und III.]Spis mieszkańców 1940 [Oddział II. i III.]1940
1927Urliste 1941 [Abt. II. und III.]Spis mieszkańców 1941 [Oddział II. i III.]1941
1928BürgersteuerPodatek miejski1940
1929Hebeliste für Bürgersteuer Rechnungsjahr 1940Księga podatku miejskiego za rok rozliczeniowy 19401940
1930Bürgersteuer-Veranlagungsliste 1940Lista wymiaru podatku miejskiego 19401940
1931Bürgersteuer-Nachforderung 1940 nur B Verrechnung für das Haushaltsjahr 1941Zaległy podatek miejski za rok 1940 i rozliczenie za rok budżetowy 19411941
1932Auszug aus der Bürgersteuer-Soll- und Hebeliste 1941 [Deutsche]. Unterlagen für die Berechnung des Bürgersteuerausfalls [O. St. V.]Wyciąg z ksiąg podatników i dłużników podatku miejskiego 1941 [Niemcy]. Dokumenty do obliczenia strat podatkowych1941
1933Rechnungsjahr 1942. Auszug aus der Bürgersteuer-Soll- und Hebeliste. Deutsche Unterlagen für die Berechnung des Bürgersteuerausfalls [O.St.V.]Rok rozliczeniowy 1942. Wyciąg z księgi podatników i dłużników podatku miejskiego. Dokumenty do obliczenia strat podatkowych.1942
1934Verzeichnis der Lohnsteuerkarten 1944/1946 -Polen-Spis kart podatkowych 1944/1946 -Polska-1944
1935I. Verzeichnis A. der gewährten Steuermässigungen für HausschlachtungenWykaz udzielonych zniżek podatkowych od uboju domowego1940-1941
1936Hebeliste über verkaufte beschlagnahmte Möbel für das Rechnungsjahr 1942Księga podatku za sprzedane skonfiskowane meble za rok rozliczeniowy 19421942
1937Soll- und Hebeliste für Bürgersteuer-VeranlagteKsięga dłużników i podatników wymierzonego podatku miejskiego1941
1938Kassierer Einnahme- und Ausgabekontrolle der Stadthauptkasse in Schroda. Rechnungsjahr 1942/1943Kontrole przychodów i rozchodów kasjera Głównej Kasy Miejskiej w Środzie. Rok rozliczeniowy 1942/1943.1942-1943
1939Kassierer Einnahme- und Ausgabekontrolle der Stadthauptkasse in Schroda. Rechnungsjahr 1943Kontrole przychodów i rozchodów kasjera Głównej Kasy Miejskiej w Środzie. Rok rozliczeniowy 1943.1943-1944
1940Hebeliste über Polizeistrafen für das Rechnungsjahr 1944Księga dochodowa kar policyjnych za rok rachunkowy 19441944
1941Besoldung der HilfspolizeiOpłacenie policji pomocniczej1940-1942

Informujemy o zmianie dnia wstępu bezpłatnego do Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”. Obowiązuje on w  CZWARTEK

NrSygn.Autor, tw?rcaTytuł - Tom - RocznikRok i miejsce wydaniaNumer czasopismaOpis przedmiotu Hasło przedmiotoweUwagi
1Cz 1/1Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny1998, Środa Wielkopolska2Od redakcji, Kultura (Srebrzyste ćwierkanie pędzelków, rozmowa i wiersze Ewy Surdyk, Optymizm w życiu i na obrazach, konkurs poetycki), Z przeszłości (Kościoły p.w. św. Idziego, Z historii odkryć archeologicznych, Tajne nauczanie na Ziemi Średzkiej w czasie okupacji), Średzkie place i ulice (Nowy Rynek), Wiadomości z regionu (Pałac, dworek czy gastronomiczny lokal), Cudzych chwalicie - swoich nie znacie (Doktor Lech Szajdak), Warto zapamiętać, Natura (Miłorząb), Poradnik dla rodziców i nie tylko (Wczesna pomoc - lepsza przyszłość), Średzkie ciekawostki, Z życia ŚTK, Listy
2Cz 1/2Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny1998, Środa Wielkopolska4Od redakcji, Rocznice ( 11 listopada 1918 r. w Środzie, Pierwsza kompania średzka, Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego), Kultura ( Szeptanie fruwających traw, Śladami Erosa, Adam Mickiewicz w Wielkopolsce, fraszki J. Lipieckiego, Średzki epizod warszawskiego szewca), Z przeszłości (Średzka wąskotorówka), Poradnik dla rodziców i nie tylko (Przed pierwszym dzwonkiem), Średzkie ciekawostki, Z życia ŚTK, Listy
3Cz 1/3Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny1999, Środa Wielkopolska1Od redakcji, Rocznice (Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego), Kultura ( Rysuj, pisz, wysyłaj, Śladami Erosa, Wielkopolanin bohaterem ,, Trylogii", ogłoszenie zwyciężców konkursu poetyckiego), Z przeszłości ( Kaplica p.w. św. Marii Magdaleny, Wspomnienia 1939-1945), Średzkie place i ulice ( Ul. Dąbrowskiego), Wiadomości z regionu ( Wspomnienie J. Kraziewicza), Cudzych chalicie - swoich nie znacie ( H. Machajewski), Średzkie ciekawostki, Z życia ŚTK, Listy
4Cz 1/4Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny1999, Środa Wielkopolska2Od redakcji, Rocznice ( Sienkiewicz w Miłosławiu), Kultura (Śladami Erosa, wiersze, O małej i wielkiej Ojczyźnie, Ochrona zabytków), Wiedzieć więcej (Zakład Pascala), Obyczaje ( Rękawka, dyngus i Boże rany, Zwyczaje wielkanocne w powiecie średzkim), Z przeszłości ( Chopin w Wielkopolsce), Średzkie place i ulice ( Ul. Dąbrowskigo), Wiadomości z regionu (Opis budowy domu w Pigłowicach), Średzkie legendy ( O średzkim przeorze - odstępcy), Pisać każdy może (fraszki J. Lipieckiego, myśli P. Ławniczaka), Średzkie ciekawostki, Z życia ŚTK
5Cz 1/5Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny1999, Środa Wielkopolska4Od redakcji, Kultura ( Rola regionalnych towarzystw kultury w kreowaniu oraz rozwoju powiatu, Kościoły drewniane Ziemi Średzkiej), Z przeszłości ( Chopin w Wielkopolsce, Wyspa niegdyś ,,Grunt" zwana, Dzieje Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej), Wiadomości z regionu ( S. Hebanowski), Wspomnienia ( Pamiętnik J. Maternowskiej), Rocznice ( Z dziejów ŚTK 1964-1999), Wiedzieć więcej ( Rzecz o Sokratesie), Średzkie ciekawostki ( Dawne zwyczaje dożynkowe), Cudzych chwalicie - swoich nie znacie ( Marzenia się spełniają), Pisać każdy może ( fraszki J. Lipieckiego), Listy, Z życia ŚTK
6Cz 1/6Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2000, Środa Wielkopolska2Od redakcji, Kultura ( Kościelscy twórcy i mecenasi kultury, Prasa średzka w dwudziestoleciu międzywojennym, Śladami Mickiewicza po Białorusi, wiersze A. Basara), Z przeszłości ( O czym mówią herby miast wielkopolskich, Szpitale oraz kościoły szpitalne p.w. św. Ducha, Pierwszy partyzant Rzeczpospolitej), Wiadomości z regionu ( Cześć pieśni i muzyce, Prastary Giecz odsłania kolejne tajemnice), Wspomnienia ( Pamiętnik J. Maternowej, Nasza historia), Rocznice ( Sto lat doświadczalnictwa w Pętkowie), Pogwarki ( Sumienie, co to jest), Średzkie ciekawostki (Nasi osadnicy na Kresach Wschodnich), Pisać kazdy może ( fraszki J. Lipieckiego), Listy, Z życia ŚTK
7Cz 1/7Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2000, Środa Wielkopolska3Od redakcji, Kultura ( Muzeum Ziemi Średzkiej - uwagi na temat rekonstrukcji dworu szlacheckiego, Mentalność polskiego rycerstwa na przełomie średniowiecza i renesansu, wiersze J. W. Jasińskiego, Prasa średzka w dwudziestoleciu międzywojennym), Z przeszłości ( O czym mówią herby wielkopolskich miast, Gdy Otto podążał do Gniezna), Wiadomości z regionu ( Krótka historia Wyszakowa, Z Babina do NATO), Wspomnienia ( Pamiętnik J. Maternowskiej), Cudzych chwalicie - swoich nie znacie ( T. Staśkowiak), Średzkie ciekawostki ( O nazwie Środa), Pisać każdy może ( fraszki J. Lipieckiego), Listy, Z życia ŚTKKoszuty, dw?r, muzeumArtykuł T. Osyry o Muzeum Ziemi Średzkiej
8Cz 1/8Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2000, Środa Wielkopolska4Od redakcji, Kultura ( Dzisiejszy świat estetyczny, Wiersze A. Basara i J. W. Jasińskiego, Muzeum Ziemi Średzkiej - uwagi na temat rekonstrukcji dworu szlacheckiego, Mentalność polskiego rycerstwa na przełomie średniowiecza i renesansu), Wiedzieć więcej ( Rzecz o Sokratesie), Z przeszłości ( Zrzuty w Janowie, 80 lat klubu sportowego ,,Polonia", Wiadomości z regionu (Nobllista z Kołaczkowa), Wspomnienia (Wspomnienie J. Tischnera, Pamiętnik J. Maternowskiej), Cudzych chwalicie - swoich nie znacie ( A. Zbierska), Obyczaje ( Być w szpitalu), Średzkie ciekawostk ( Poświęcenie wieży w Środzie), Pisać każdy może ( fraszki J. Lipieckiego), Listy, Z życia ŚTKKoszuty, dw?r, muzeumArtykuł T. Osyry o Muzeum Ziemi Średzkiej
9Cz 1/9Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2001, Środa Wielkopolska2Od redakcji, Kultura ( Czasy początków, czasy przełomów, Muzeum Ziemi Średzkiej - uwagi na temat rekonstrukcji krajobrazowego parku przydworskiego, Wartość urodzenia i szlachectwa w polskiej opinii na przełomie średniowiecza i renesansu), Oświata ( Historia średzkiego gimnazjum), Rozmowy ( wywiad z R. Kurnatowskim), Obyczaje ( Wielkopolskie przepisy kulinarne), Wspomnienia ( Ostatni rejs Majki), Z przeszłości ( Doktor Marcin, ,,Rota" - carmen patrium), Wiadomości z regionu ( Skrzydlata czwórka spod Zaniemyśla, Za ten pacierz w własnej mowie, Pomniki przyrody powiatu średzkiego), Ze świata ( Nieśwież - perła Radziwiłłów), Średzkie ciekawostki ( Uroczystość złotego jubileuszu), Listy, Z życia ŚTKKoszuty, dw?r, muzeumArtykuł T. Osyry o Muzeum Ziemi Średzkiej
10Cz 1/10Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2001, Środa Wielkopolska4Od redakcji, Propozycje ( Kto patronem średzkich ulic), Kultura ( Czasy początków, czasy przełomów, Odwaga wojenna i jej miejsce w etosie rycerskim, wiersze A. Żukrowskiej), Oświata (Dzieje LO w Środzie w latach 1945-1948), Z przeszłości ( Pierwsze zwycięskie powstanie wielkopolskie, Polesia czar, Średzianie na Białorusi), Wiadomości z regionu ( Lotniska Ziemi Średzkiej), Rocznice ( I. J. Paderewski, Rok Prymasa Tysiąclecia), Cudzych chwalicie - swoich nie znacie ( J. Tyszer), Wspomnienia ( Hania, Pamiętnik I. Nowaka, 20 października 1939, Tak było), Wokół nas ( Lew salonowy), Z życia ŚTK
11Cz 1/11Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2002, Środa Wielkopolska1Od redakcji, Propozycje ( Biblioteka ŚTK), Kultura ( Muzyka kościelna, organy i organiści, Muzykalni bracia Surzyńscy, Historia dwóch ulubiony kolęd, Czytamy), Oswiata ( Dzieje LO w Środzie), Z przeszłości ( Kiedy wszystko było pierwsze, M. Jackowski, Średzkie ślany na Ukrainie, Wizyta nie tylko sentymentalna), Wiadomości z regionu ( Epizody z dziejów Klęki), Rocznice ( Wieniawski koncertował tu najczęściej, 180 rocznica urodzin C. K. Norwida), Rozmowy ( wywiad z A. Jaśkowiakiem), Wspomnienia ( Pamiętnik I. Nowaka), Pisać każdy może ( wiersze T. W. Kazana i K. Wojciechowskiego), Z życia ŚTK
12Cz 1/12Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2002, Środa Wielkopolska2Od redakcji, Propozycje ( Społeczny Uniwersytet Otwarty), Kultura ( Pamięci J. Tischnera, Kilka uwag o kulturze w powiecie średzkim, Syrokomli podróż po Wielkopolsce, Erotyzm i dziecko we współczesnym kinie światowym), Z przeszłości ( Przedmieścia średniowiecznej Środy, W kręgu dzieci wrzesińskich i Michała Drzymały, Kiedy wszystko było pierwsze), Z Polski ( Wzloty i upadki Lubiąża), Ze świata ( Tartu - estońskie miasto z polskim epizodem w swej historii), Wspomnienia ( Pamiętnik I. Nowaka), Średzkie place i ulice ( Ul. Daszyńskiego), Listy, Z życia ŚTK
13Cz 1/13Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2002, Środa Wielkopolska3Od redakcji, Propozycje ( Ratujmy średzki cmentarz), Kultura ( wiersze J. W. Jasińskiego i B. Szymańskiego, Historia pewnego Klubu, Erotyzm i dziecko we współczwsnym kinie światowym, Tradycje świętojańskiej legendy w literaurze i muzyce), Z przeszłości ( Tumulty na sejmikach średzkich, W rocznicę Liberum veto, W kręgu dzieci wrzesińskich i Michała Drzymały, Czy Władysław Laskonogi umarł w Środzie), Rozmowy ( wywiad z L. Grzelką), Z regionu ( Historia pewnej figury), Cudzych chwalicie - swoich nie znacie ( R. Skowron), Wspomnienia ( Moje życie), Listy, Z życia ŚTK
14Cz 1/14Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2003, Środa Wielkopolska1Od redakcji, Kultura (Jak świętowano pięciolecie ŚKK, Ballada rocznicowa, Pokorne życzenie, wiersze J. Zalesińskiej, Poznaliśmy wady i zalety naszego miasta, Wady i zalety miejsca, w którym mieszkam, Sposób na szlachetnie urodzonych, fraszki E. Grobelnej), Z przeszłości ( Z albumu P. Wilkońskiej, Nikodem Dykczak, Historia średzkiego kina, Nagroda i co dalej, Średzkie Bractwo Kurkowe, Średzkie kalendarium, Ojciec poznańskiej gwary), Z regionu ( Polskie wiateaki, Pojęcie i granice Wielkopolski), Ze świata ( O Bambergu), Wspomnienia ( Okruchy wspomnień średzkich z oddali, Chwilo trwaj), Śladem naszych publikacji ( Echo kniei), Z życia ŚTK
15Cz 1/15Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2003, Środa Wielkopolska2Od redakcji, Kultura ( O pieśni i tradycji, J. Jańczak, Średzka Melpomena, Piękno wchodzi nie pytając, Wielkopolska w życiu Marii Konopnickiej), Z przeszłości ( Z kart średzkiej poczty, Średzkie Bractwo Kurkowe), Z regionu ( Rodzina Unrugów, Pałac w Pierzchnie), Obyczaje ( Co o historii piwa wiedzieć należy), Rocznice ( Ignacy Domeyko i Wielkopolanie), Wspomnienia ( O Pani, która kochała poezję), Ze świata ( Czar Polesia), Z życia ŚTK
16Cz 1/16Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2003, Środa Wielkopolska3Od redakcji, Zagubione słowo, Rocznice ( 40-lecie Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu, Rozmowy na temat Klubu Piast przy Muzeum w Grodziszczku, Wspomnienia, Średzkie ślady wielkiego Hebanowskiego), Kultura ( Porządek rzeczy, wiersze J. Zalesińskiej, Średzka Melpomena, Wielkopolska w życiu Marii Konopnickiej), Z przeszłości ( W Poznaniu odkryto rezydencję Mieszka I, Średzkie kalendarium), Z regionu ( Prusznic nad Wartą, Pałac w Pierzchnie), Wspomnienia ( Pamięci S. Jankiewicza), Z życia ŚTK
17Cz 1/17Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2003, Środa Wielkopolska4Od redakcji, Kultura ( Środa a Norwid, Wybitny muzyk i poeta z polskim rodowodem, wiersze J. Zalesińskiej), Oświata ( Średzki ogólniak w latach 1986-2003), Ze Środy ( O Bractwie Kurkowym rozmowa, Średzki ring, Wspomnienia, Porządki na średzkim cmentarzu), Listy, Z regionu ( Boże Ciało w Spicimierzu, Osiągnięcia plastyczne szkoły w Klęce, Powiatowa racja stanu), Z przeszłości ( Memento wrześniowe 1939 r., Wielkopolanka królową Francji, W. Wolniewicz, Średzkie kalendarium), Z życia ŚTK
18Cz 1/18Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2004, Środa Wielkopolska1Od redakcji, Kultura (Polskie kolędy, Śpiewak ze Środy, wiersze T, Bogackiej, fraszki E. Grobelnej, Środa a Norwid, L. Turkowski, 50-lecie ,,Krakowiaków i Górali", I ślubuję wystawić w moim mieście świątynię murowaną), Oświata ( Średzki ogólniak w latach 1986-2003), Ze Środy ( Wspomnienia, Pierwsze powojenne lata, Ze sztafety pokoleń), Z regionu ( Powiatowa racja stanu, J. Skrzydlewski, Wartości niematerialne w wielkopolskim krajobrazie), Ze świata ( Średzianin laureatem Nagrody Nobla), Z życia ŚTK
19Cz 1/19Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2004, Środa Wielkopolska3Od redakcji, Kultura ( fraszki E. Grobelnej, wiersze J. W. Jasińskiego, Sentymentalny przewodnik po Środzie, Dzieło życia księdza Bartłomieja, Rok Gombrowicza), Ze Środy ( List sercem pisany, O nazwach średzkich ulic), Z kolegiackiego archiwum ( Był sobie malarz), Z regionu ( Mikołaj Dobrzycki, Powiatowa racja stanu, Kult cudownych wizerunków na ziemi średzkiej, A. Sempołowski), Wielkopolski krajobraz ( Brzoza swojska, bo taka polska), Ze świata ( Jeszcze raz o średzkim laureacie Nagrody Nobla), Polemiki, Listy, Z życia ŚTK
20Cz 1/20Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2005, Środa Wielkopolska4Od redakcji, Kultura ( Przyjaciele Mickiewicza, wiersze M. B. Baranowskiej i A. Pilarskiej-Zięby, aforyzmy J. W. Jasińskiego, fraszki E. Grobelnej, Rzeżba ludowa i nieprofesjonalna ziemi średzkiej w ostatnim trzydziestoleciu, Czy było warto), Ze Środy ( Średzianie w anegdocie, Galeria sławnych średzian), Z regionu ( Benedyktyn winnogórski), Rocznice ( Wielkopolanie pod bronią, Gloria Victis, Pogrzeb w Winnej Górze, Niespokojne losy serca J. H. Dąbrowskiego), Polski krajobraz ( Święci strzegą wiejskich domostw), Polemiki, Listy, Z życia ŚTK
21Cz 1/21Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2006, Środa Wielkopolska3Od redakcji, Otwarcie sesji, Regionalizm wielkopolski a tożsamość narodowa, Język trwałą więzią teraźniejszości z przeszłością, Księga Giecza, O udziale średzian w powstaniach narodowych, Wybitni mieszkańcy ziemi średzkiej, Zabytki ziemi średzkiej, Tradycja na talerzu
22Cz 1/22Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2006, Środa Wielkopolska4Od redakcji, Kultura ( Rzeźba ludowa i nieprofesjonalna ziemi średzkiej w ostatnim trzydziestoleciu, aforyzmy J. W. Jasińskiego, fraszki E. Grobelnej), Rocznice ( Średzcy bohaterowie Poznańskiego Czerwca 1956, Mój Czerwiec 1956, Romek Strzałkowski chłopiec bohater czerwca 1956, Ballada na 90-lecie harcerstwa w Środzie, Garść wspomnień o ZHP, Wrzesień 1939 r., Z pamietnych dni Powstania Warszawskiego), Ze Środy ( Ze sztafety pokoleń, Galeria sławnych średzian, Notatki z pamięci, Szkolnictwo rolnicze w Środzie), Z regionu ( Jaśnie oświecony łotr, Suplement do artykułów o folwarku w Śnieciskach i średzkich Łazienkach), Z Polski ( Od Kipy do Tatr), Z życia ŚTK
23Cz 1/23Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2006, Środa Wielkopolska5Od redakcji, Kultura ( Zmarli, Obraza uczuć w świetle prawa a wolność ich wyrażania, IT - teatr niepokorny, J. Samelczak, O ,,Pielgrzymie" nie tylko średzkim, aforyzmy J. W. Jasińskiego), Ze Środy ( Ze sztafety pokoleń, Notatki z pamięci, T. Sadowski), Z regionu ( Tośtoki, ,,Marianna i róże" - epilog), Obyczaje ( Wigilia 1960), Z Polski ( Od Kipy do Tatr), Z życia ŚTK
24Cz 1/24Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2007, Środa Wielkopolska1Od redakcji, Kultura ( Żółw i Aktywny, wiersze S. Piaseckiej, S. Piaseckiej postrzeganie świata, 10-lecie działalności Kapeli Podwórkowej Średzioki, Odyseja umysłu), Ze Środy ( Ze sztafety pokoleń, Początki Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Środzie, Notatki z pamięci), Z regionu ( Mazurek Dąbrowskiego i noc listopadowa 1806 r., Napoleon w Wielkopolsce, R. Abraham, Jak powstawała wieś, Patron szkoły w Łęknie), Z Polski ( Od Kipy do Tatr), Z przeszłości ( Konfederacja barska), Z życia ŚTK
25Cz 1/25Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2007, Środa Wielkopolska5Od redakcji, Kultura ( Przy okazji jubileuszu, fraszki E. Grobelnej, grafiki A. Jaśkowiaka, Czytelnicy o kwartalniku), Ze Środy ( Ruszamy z miejsca, OK. - ważna instytucja kulturalna w Środzie), Z regionu ( Zbrodnia w Małej Górce, Wielkopolska - mała czy najbliższa Ojczyzna, Winnogórskie menu, Potęga życia, Wokół pewnej wycieczki, Niechcic ze Słupi Wielkiej), Z polski ( Atrybuty świętych, Atrakcyjne dzięki nazwom), Listy, Z życia ŚTK
26Cz 1/26Średzkie Towarzystwo KulturalneŚredzki kwartalnik kulturalny2008, Środa Wielkopolska5Od redakcji, Wspomnienie, 1918-2008. Rocznica Powstania Wielkopolskiego, Ostatnie godziny pruskiej niewoli, Zwyciężył Orzeł Biały, Wkład ziemi średzkiej w Powstanie Wielkopolskie, Wspomnienie o N. Dykaczu, Powstańcze ślady, Kwatera Powstańcza na średzkim cmentarzu, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Pieśni Powstania Wielkopolskiego, Wspomnienia powstańców
27Cz 2/1Muzeum PrehistoryczneZ otchłani wieków1948, Poznań3.4,,Bolesław Chrobry" A. Gołubiewicza, Cmentarz w Szopienicach, Mogiła sprzed piętnastu wieków, Dezyderaty samochodowe ośrodków prehistorycznych, Prace w Biskupinie w 1947 r., Przez pryzmat liczb, Prehistoria w poezji, Nowe odkrycia prehistoryczne, Kronika, Prasa i wydawnictwa, Polskie Towarzystwo Prehistoryczne, Kronika zagraniczna
28Cz 2/2Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1957, Wrocław1Od redakcji, Co każdy powinien wiedzieć o archeologii, Metoda doswiadczalna w badaniach archeologicznych, Badania nad dziejami Międzyrzecza Wielkopolskigo, Pochówki na Kujawach, Ważniejsze odkrycia archeologii antycznej ostatnich lat, Przez Słowację, Morawy i Czechy, Udział harcerstwa w ochronie zabytków archeologicznych, Nowe odkrycia archeologiczne, Kronika, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Wydawnictwa, Wiadomości z zagranicy
29Cz 2/3Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1957, Wrocław2O upowszechnienie archeologii, Modlitwy o oczyszczenie urn pogańskich, Cedynia, Obuwie dawnych gdańszczan, Mykeny po raz drugi, Znaczek pocztowy a popularyzacja archeologii, Nowe odkrycia archeologiczne, Kronika, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Wydawnictwa, Wiadomości z zagranicy, Głosy czytelników
30Cz 2/4Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1957, Wrocław3W 100 rocznicę założenia Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Badania grobowców w Strzelcach, O ostatnich falach koczowników tureckich w Europie, W poszukiwaniu grobu Bolesława Śmiałego w Osjaku, Śladami pieśni Homera, Kryzys śląskich pracowni konserwacji zabytków, 40-lecie pracy W. Maciejewskiego, Nowe odkrycia archeologiczne, Kronika, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferncje, Wydawnictwa, Wiadomości z zagranicy
31Cz 2/5Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1957, Wrocław4Pamięci M. Ruxer, ,,Kraal" z pierwszego okresu epoki brązu w Biskupinie, Osadnictwo kultury łużyckiej w Słupcy, Kurhan scytyjski w Melitopolu, Starożytne krosna egipskie, Co mówią kości zwierzęce o spożywaniu mięsa przez naszych przodków, Archeologia w telewizji, Moskwa - Leningrad, Nowe odkrycia archeologiczne, Kronika, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Wydawnictwa, Wiadomości z zagranicy
32Cz 2/6Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1957, Wrocław5Paleolityczne budowle mieszkalne, Cmentarzysko w Starym Brześciu, Stopy żelaza w dawnych wiekach, Badania szczątków kostnych z grobów całopalnych, Seuthopolis, Archeologia w ,,Słowniku Starożytności Słowiańskich", Wrażenia z pobytu w Sztokholmie i Uppsali, Nowe odkrycia archeologiczne, kronika, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Wydawnictwa, Wiadomości z zagranicy
33Cz 2/7Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1957, Wrocław6Odkrycie warzelni soli w Bochni, Gród w Lądzie, Wczesnośredniowieczne bursztyniarstwo na Pomorzu, Dzieje zbioru naczyń z Gołuchowa, Z zagadnień muzealnictwa archeologicznego na Śląsku, Nowe perspektywy współpracy archeologii ze służbą rolną, Nowe odkrycia archeologiczne, Kronika, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Wydawnictwa, Wiadomości z zagranicy
34Cz 2/8Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1958, Wrocław1Cmentarzysko w Małej Kępie, Starożytna osada w Igołomi, Kraków przedlokacyjny, Badania nad wczesnośredniowiecznym Płockiem, Pierwsze wykopaliska na Śląsku, Histria w świetle badań archeologicznych w latach 1914-1956, Nowe odkrycia archeologiczne, Kronika, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Wydawnictwa, Wiadomości z zagranicy, Varia
35Cz 2/9Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1958, Wrocław2Odkrycia w Gródku Nadbużnym, Starożytne piece w Zagłębiu Staropolskim, O zabytkach koralnictwa Pomorza Gdańskiego, Z badań nad resztkami wczesnośredniowiecznych zwierząt łownych Pomorza Zachodniego, Olbia, Metoda badania ceramiki za pomocą promieniowania wzbudzonego, Nowe odkrycia archeologiczne, Kronika, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Wydawnictwa, Wiadomości z zagranicy, Varia
36Cz 2/10Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1958, Wrocław3Archeologia wczoraj a dziś, Gdzie była pierwotna siedziba Słowian, Bilans badań osady w Piwonicach, Akwedukty wiecznie żywe, Uwagi o niektórych francuskich wystawach archeologicznych, Nowe odkrycia archeologiczne, Kronika, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Wydawnictwa, Wiadomości z zagranicy, Streszczenia w j. angielskim
37Cz 2/11Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1958, Wrocław4Z przygotowań do polskiego tysiąclecia, Początki portu gdańskiego, Katedra gnieźnieńska w nowym świetle, O badaniu kurhanów Suwalszczyzny, ,,Galerie" sztuki na Saharze, Nowe odkrycia archeologiczne, Kronika, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Wydawnictwa, Wiadomości z zagranicy, Varia, Listy do redakcji, Streszczenia w j. angielskim
38Cz 2/12 Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1958, Wrocław5Pochówki bydląt z młodszej epoki kamienia, Z najnowszych badań nad epoką kamienia w NRD, Egipt bez piramid, Kilka uwag o wczesnośredniowiecznym budownictwie mieszkalnym w Polsce, Wczesnośredniowieczne szklarstwo polskie, Nowe odkrycia archeologiczne, Kronika, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Wydawnictwa, Wiadomości z zagranicy, Varia, Listy do redakcji, Streszczenia w j. angielskim
39Cz 2/13Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1958, Wrocław6Niektóre zagadnienia polskiego muzealnictwa archeologicznego, Sztuka wczesnosłowiańska, Grodzisko łużyckie w Swobnicy, Miasta helwecko-rzymskie i babtysteria wczesnośredniowieczne w Szwajcarii, Wykopaliska polskie w Tell Atrib, Nowe odkrycia archeologiczne, Kronika, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Wydawnictwa, Wiadomości z zagranicy, Varia, Streszczenia w j. angielskim
40Cz 2/14Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1959, Wrocław1Dwudziesty piąty rocznik ,,Z otchłani wieków", Tysiąclecie Polski, Wędrówka Gotów na południe w świetle najnowszych badań, Archeologia w szkole, Ryczyn odkrywa swą przeszłość, Technika na usługach archeologii, ABC archeologii, Archeologia w Bułgarii, Kronika, Ziemia gromadzi prochy, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomosci z zagranicy, Mozaika
41Cz 2/15Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1959, Wrocław2Śladami twórców wielkiej sztuki, Tysiąclecie Polski, Hutnictwo i kowalstwo w rejonie Łęczycy w XII-XIII w., Archeologia w szkole, Rekwizyty czarowników sprzed 2000 lat, W pracowniach naszych uczonych, Okręty z epoki brązu, ABC archeologii, Kronika, Ziemia gromadzi prochy, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy
42Cz 2/16Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1959, Wrocław3W 15 rocznicę powołania Katedry Archeologii na UMCS w Lublinie, Tysiąclecie Polski, ,,Złoty wiek" Lubelszczyzny w młodszej epoce kamienia, Archeologia w szkole, Pierwsi Słowianie na ziemiach Lubelszczyzny, W pracowniach naszych uczonych, Nieznane plemię sprzed 35 wieków w Lubelskiem, ABC archeologii, Legenda w świetle faktów archeologicznych, Kronika, Ziemia gromadzi prochy, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologicczne, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Pionierzy archeologii, Archeologia na znaczkach pocztowych, Mozaika, O wszystkim po trochu
43Cz 2/17Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1959, Wrocław4Badania archeologiczne nad początkami państwa polskiego na Pomorzu Zachodnim, Tysiąclecie Polski, Podkowy końskie źródłem do zagadnień handlu w okresie wczesnośredniowiecznym, Archeologia w szkole, Pracownie garbarsko-szewskie z XI-XII w. w Gdańsku, Opowieść niemego zabytku, Kronika, Ziemia gromadzi prochy, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Mozaika, O wszystkim po trochu, Listy do redakcji
44Cz 2/18Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1959, Wrocław5W. Demytrykiewicz, Kontakty handlowe Wielkopolski w IX-XI w., Archeologia w szkole, Szkice kujawskie, ABC archeologii, Plony minionego sezonu wykopaliskowego, Kronika, Ziemia gromadzi prochy, Polskie Towarzystwo Archeologicczne, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Pionierzy archeologii, Mozaika, Listy do redakcji
45Cz 2/19Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1959, Wrocław6Archeologia podwodna, Tysiąclecie Polski, Dawne wyroby dziwerowane, Archeologia w szkole, Co mówią naczynia terra sigillata, ABC archeologii, W poszukiwaniu roztrwonionego skarbu, Kronika, Ziemia gromadzi prochy, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Wiadomości z zagranicy, Pionierzy archeologii, Mozaika
46Cz 2/20Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1960, Wrocław1Śląskie miniatury średniowieczne kodeksu św. Jadwigi jako źródło porównawcze dla archeologii, Losy jednego zabytku, O Zakonie Braci Tumskich, ABC archeologii, Gela rediviva, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Mozaika
47Cz 2/21Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1960, Wrocław235-lecie badań archeologicznych w rejonie Igołomi, Tysiąclecie Polski, Początki bednarstwa w Polsce, Archeologia w szkole, Zagadkowa budowla z pierwszych wieków naszej ery, Technika na usługach archeologii, Wspólne cechy ozdób słowiańskich, ABC archeologii, Czy łodzie słowiańskie były statkami pełnomorskimi, Sztuka skalna Indian w pradziejach, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologicczne, Zjazdy i konferencje, Wiadomości z zagranicy, Z dziejów badań archeologicznych, Mozaika, O wszystkim po trochu
48Cz 2/22Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1960, Wrocław340 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, Tysiąclecie Polski, Dlaczego archeologia, Kość jako surowiec w najdawniejszej kulturze człowieka, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Technika na usługach archeologii, Grodzisko kultury łużyckiej w Smuszewie, Archeologia w szkole, O Gorysławicach mówią za Oceanem, ABC archeologii, Hutnictwo żelazne w Górach Świętokrzyskich w świetle badań metaloznawczych, W archeologicznych muzeach Bułgarii, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Z dziejów badań archeologiczcnych, Słynne mistyfikacje archeologiczne, Mozaika
49Cz 2/23Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1960, Wrocław4Pamięci zasłużonego badacza Pomorza, Polska Mieszka I i jej rodowód, Tysiąclecie Polski, Archeologia i popularyzacja, Archeologia w szkole, O żniwach w Polsce przed wiekami, Ermitaż, Najnowsze odkrycia archeologiczne, ABC archeologii, Sztuka starożytnych plemion północnowschodniej Europy, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Słynne mistyfikacje archeologiczne, Mozaika, Listy do redakcji
50Cz 2/24Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1961, Wrocław1Polska Mieszka I i jej rodowód, Tysiąclecie Polski, Szkice kujawskie, Archeologia w szkole, Wczesnośredniowieczne gry w ośrodkach miejskich na Pomorzu, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Naczynia drewniane z Gdańska, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Z dziejów badań archeologicznych, Słynne mistyfikacje archeologiczne, Mozaika, Listy do redakcji
51Cz 2/25Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1961, Wrocław2O badaniach archeologicznych w Rzeszowskiem, Ochrona zabytków archeologicznych w województwie rzeszowskim, Tysiąclecie Polski, Rola przełęczy karpackich w pradziejach, Rzeszowskie w czasach rzymskich, Na śladach miejsc umocnionych, ABC archeologii, Z pradziejów wsi słowiańskich w Polsce południowo-wschodniej, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Mozaika, Listy do redakcji
52Cz 2/26Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1961, Wrocław3Od tysiącleci ludzkość patrzy w gwiazdy, Wykopaliska polsko-bułgarskie w Novae w 1960 r., Archeologia w szkole, Czy ludność kultury łużyckiej w Polsce uprawiała ludożerstwo, Kopalnia sprzed czterech tysiącleci, Technika na usługach archeologii, Badania archeologiczne w 720 rocznicę bitwy pod Legnicą, Uwagi o włoskich muzeach archeologicznych, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Pionierzy archeologii, Z dziejów badań archeologicznych, Słynne mistyfikacje archeologiczne, Mozaika, Listy do redakcji
53Cz 2/27Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1961, Wrocław4W stulecie ,,Sztuki u Słowian" Kraszewskiego, Palmyra, Tysiąclecie Polski, O śladach niektórych zwyczajów pogrzebowych na cmentarzyskach ludności kultury łużyckiej w Polsce, W pracowniach naszych uczonych, ABC archeologii, Najdawniejsze mapy ziem Polski, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Słynne mistyfikacje archeologiczne, Mozaika
54Cz 2/28Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1962, Wrocław1O badaniach archeologicznych w województwie zielonogórskim, Wyniki dalszych badań nad Międzyrzeczem, Z dziejów sukiennictwa międzyrzeckiego, Santok, Wczesnośredniowieczne Krosno Odrzańskie w świetle wyników badań terenowych, Archeologia w szkole, Na marginesie badań pogranicza śląsko-lubuskiego, Technika na usługach archeologii, Cmentarzysko z III/IV okresu epoki brązu w Olszyńcu, Działalność Muzeum Archeologicznego w Poznaniu na terenie obecnego województwa zielonogórskiego, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczcne, Muzea i wystawy, Zjazdy i konferencje, Wiadomości z zagranicy, Mozaika
55Cz 2/29Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1962, Wrocław2Archeologia podwodna w ZSRR, Prace polsko-bułgarskiej ekspedycji słowiańskiej w 1961r., Tysiąclecie Polski, Stary zabytek w nowym świetle, Grody nad Dziwną ożyły, Najnowsze odkrycia archeologiczne, O niektórych technikach obróbki metali szlachetnych w Grecji okresu egejskiego, Szkice kujawaskie, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Słynne mistyfikacje archeologiczne, Mozaika, Do czytelników
56Cz 2/30Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1962, Wrocław3O nowoczesne narzędzia pracy archeologa, Archeologia w szkole, Nowo odkryta świątynia wczesnochrześcijańska w Farras w Sudanie, Polskie badania wykopaliskowe w Novae w 1961 r., Udział archeologów polskich w badaniach nad początkami Wenecji, Technika na usługach archeologii, Uwagi o kulturze łużyckiej w Rzeszowskiem, ABC archeologii, O naczyniach bogom poświęconym, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Pionierzy archeologii, Mozaika
57Cz 2/31Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1962, Wrocław4Badania archeologiczne ośrodka toruńskiego w okresie powojennym, Tysiąclecie Polski, Niektóre problemy ochrony zabytków archeologicznych w województwie bydgoskim, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Badania nad wczesnośredniowiecznym Włocławkiem, Technika na usługach archeologii, Zabawki dziecięce na Pomorzu w okresie wczesnego średniowiecza, W pracowniach naszych uczonych, Najwcześniejsze konstrukcje szkutnicze północnej Europy, ABC archeologii, Z dziejów zapinki i guzika, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Mozaika
58Cz 2/32Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1963, Wrocław1Nowoczesne muzeum w zabytkowym gmachu, Archeologia w szkole, Osiągnięcia archeologii w Chińskiej Republice Ludowej, Meteoryty, meteory i bolidy w starozytności, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Ślady panowania rzymskiego na terenach Austrii, Rzecz o Awarach, Celtyckie pieniądze żelazne, ABC archeologii, Bagienne znaleziska kultury pucharów lejkowatych na Kujawach, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Mozaika, Listy do redakcji
59Cz 2/33Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1963, Wrocław2Czy Scytowie byli na ziemiach polskich, Tysiąclecie Polski, Na Mazowszu odnaleziono brakujące stulecia, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Archeologia w poszukiwaniu Grunwaldu, Technika na usługach archeologii, Strzyżów terenem badań archeologów, W pracowniach naszych uczonych, Australijska sztuka skalna, Kronika, Muzea i wystawy, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Mozaika, Do czytelników
60Cz 2/34Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1963, Wrocław3Pomorski rok (963-1963), Pomorze Zachodnie u schyłku starożytności, Archeologia w szkole, Rzemiosło szewskie we wszesnośredniowiecznym Wolinie, Badania weryfikacyjne osiedli obronnych na terenie województwa koszalińskiego, Znaleziska skarbów na Pomorzu Zachodnim w świetle nazw gruntowych i legend, ABC archeologii, Badania archeologiczne nad wczesnośredniowiecznym Szczecinem, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Radaczu w świetle dwuletnich badań wykopaliskowych, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Mozaika, O wszystkim po trochu, Listy do redakcji
61Cz 2/35Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1963, Wrocław4Straty personalne polskiej archeologii śródziemnomorskiej w 1962 r., Tysiąclecie Polski, Nowoczesny sprzęt w badaniach terenowych, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Budownictwo okrętowe epoki żelaza i wczesnego średniowiecza, Technika na usługach archeologii, Królestwo Mali, ABC archeologii, Archeologia, Cyganie i skarb, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Słynne mistyfikacje archeologiczne, Mozaika
62Cz 2/36Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1964, Wrocław1Trzydziesty rocznik ,,Z otchłani wieków", Archeologia w szkole, O zachowanie źródeł archeologicznych dla przyszłości, ABC archeologii, Profanka i tysiąclecia, O pierwszych rolnikach w Rzeszowie i okolicy, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologiczcne, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Mozaika, O wszystkim po trochu
63Cz 2/37Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1964, Wrocław2Prahistoria w dwudziestoleciu PRL, Archeologia w szkole, Archeologia na Lubelszczyźnie w XX-leciu Polski Ludowej, Technika na usługach archeologii, O kształtowaniu się pierwszych polskich ośrodków archeologicznych na Śląsku, ABC archeologii, O ekonomice metod archeologicznych, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Pionierzy archeologii, Mozaika, O wszystkim po trochu
64Cz 2/38Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1964, Wrocław3Jak pokazać kopalnię w Krzemionkach, Lud amfor kulistych, Archeologia w szkole, Jak Grecy formowali terakoty czyli gliniane figurki, Grąpie jako przedmiot badań, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Wykopaliska monet rzymskich na Pomorzu Zachodnim, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Z dziejów badań archeologicznych, Mozaika, O wszystkim po trochu, Komunikat
65Cz 2/39Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1964, Wrocław4W walce z szowinizmem, Archeologia w szkole, Lud amfor kulistych, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Interesujący zabytek cywilizacji dackiej, Informacje o jugosłowiańskich wystawach archeologicznych, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Mozaika, O wszystkim po trochu, Listy do redakcji
66Cz 2/40Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1965, Wrocław1W 80 rocznicę urodzin J. Kostrzewskiego, Uwagi o ankiecie ,,Z otchłani wieków", Archeologia w szkole, A jednak autentyczny i słowiański, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Nowe zdobycze w zakresie poznania neolitu i początków epoki brązu w Małopolsce, Technika na usługach archeologii, Niektóre dziwerowane miecze rzymskie na ziemiach Polski, ABC archeologii, Wykopaliska w Akwizgranie w 1000 roku, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Mozaika, O wszystkim po trochu, Komunikat
67Cz 2/41Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1965, Wrocław2Dorobek archeologii w okresie XX-lecia PRL w województwie koszalińskim, Dorobek archeologii na Pomorzu Gdańskim w okresie XX-lecia Polski Ludowej, Dorobek archeologii na Warmii i Mazurach w XX-leciu PRL, Archeologia w szkole, Tajemnice kręgów z cmentarzyska w Niedanowie, Jak Muzeum Archeologiczne w Gdańsku krzewi wiedzę o pradziejach, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Tragedia Muzeum Archeologiczcnego w Skopje, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Mozaika, O wszystkim po trochu, Listy do redakcji
68Cz 2/42Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1965, Wrocław3Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, Dzieje i osiągnięcia archeologii słowiańskiej do wybuchu drugiej wojny światowej, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Budownictwo okrętowe Słowiańszczyzny Zachodniej we wczesnym średniowieczu, ABC archeologii, Początki wczesnego średniowiecza na Mazowszu Płockim w świetle ostatnich badań, Grody wczesnośredniowieczne nad Dunajcem, Kronika, Muzea i wystawy, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Mozaika, Listy do redakcji
69Cz 2/43Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1965, Wrocław420 lat lubuskiej archeologii, Archeologia w szkole, Popielnice twarzowe z wczesnej epoki żelaza w Polsce, Technologia żelaza i stali u starożytnych Celtów, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Torfowiska i ich znaczenie dla archeologii, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Mozaika, O wszystkim po trochu, Listy do redakcji
70Cz 2/44Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1966, Wrocław1Neolit europejskiej części ZSRR, Tysiąclecie Polski, Powojenne badania archeologiczne w Białostockiem, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Halsztackie wyroby z żelaza meteorytowego z Częstochowy-Rakowa (ok.. 700-550 r.p.n.e), Technika na usługach archeologii, O monetach fałszywych i nieprawidłowych, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Z dziejów badań archeologicznych, Mozaika, O wszystkim po trochu, Od redakcji
71Cz 2/45Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1966, Wrocław2Archeologia o progu ery kosmicznej, Archeologia w szkole, Antropogeograficzne podstawy prakolebki Słowian, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Ostatnie odkrycia grobów książęcych z czasów Merowingów na terenie Niemiec, ABC archeologii, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, O wszystkim po trochu
72Cz 2/46Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1966, Wrocław3Ślady prastarej tradycji w polskiej kulturze ludowej, Archeologia w szkole, Dolina Dunajca i Popradu w świetle najnowszych badań archeologicznych, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Hutnictwo żelaza we wczesnym średniowieczu w Polsce, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Z dziejów badań archeologicznych, Mozaika, O wszystkim po trochu
73Cz 2/47Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1966, Wrocław4Poznański ośrodek archeologiczny wobec Tysiąclecia Państwa Polskiego, O biżuterii antycznej ze zbiorów krakowskich rozgrabionej przez hitlerowców w 1939 r., Wczesnośredniowieczni pisarze arabscy o obrzędach pogrzebowych pogańskich Słowian, Kronika, Chronimy zabytki archeologiczne, Zjazdy i konferencje, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Mozaika, O wszystkim po trochu
74Cz 2/48Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1967, Wrocław1Początki metalurgii żelaza w Polsce w świetle nowszych badań, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Ruska sztuka korabnicza we wczesnym średniowieczu, Kronika, Kilka uwag o polskich badaniach archeologicznych w Egipcie, Muzea i wystawy, Zjazdy i konferencje, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Chronimy zabytki archeologiczne
75Cz 2/49Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1967, Wrocław2Polskie badania archeologiczne na Wołyniu w okresie międzywojennym, Archeologia w szkole, Z ostatnich badań nad kulturą słowiańską w zaraniu wczesnego średniowiecza, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Z doświadczeń konserwatora zabytków archeologicznych, Stal damasceńska w starożytności i średniowieczu, Kronika, Muzea i wystawy, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Z dziejów badań archeologicznych, Mozaika, Chronimy zabytki archeologiczne
76Cz 2/50Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1967, Wrocław3Popielnice domkowe kultury pomorskiej, Najnowsze odkrycia archeologiczne, Produkcja narzędzi kamiennych u ludności kultury pucharów lejkowatych na Dolnym Śląsku, Kronika, Muzea i wystawy, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Mozaika
77Cz 2/51Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1967, Wrocław4Od redakcji, Gdzie była prakolebka Słowian, Najnowsze odkrycia na stanowiskach z pierwszych wieków naszej ery w dorzeczu środkowego Dniestru, Osada kultury wschodniotrzcinieckiej nad Dnieprem, Zagadka grobów katakumbowych rozwiązana, Krzemieniarstwo kultury ceramiki sznurowej na Wołyniu, Osiedla bagienne Białorusi, ABC archeologii, Kronika, Muzea i wystawy, Zjazdy i konferencje, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Nowości wydawnicze, Wiadomości z zagranicy, Mozaika, O wszystkim po trochu, Chronimy zabytki archeologiczne
78Cz 2/52Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1968, Wrocław1Perspektywy archeologii polskiej, Święto dymarek, Dla kogo produkowano żelazo w Górach Świętokrzyskich, Zostań szewcze przy kopycie, Kronika badań archeologicznych 1967 r, Import luksusowy, Spór o metodę, Gdzie jest stolica Mali, Dolina koczowników, Nazwy mówią o histoii, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Chronimy zabytki archeologiczne, Muzea i wystawy, Nowości wydawnicze, Miscellanea
79Cz 2/53Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1968, Wrocław2Wielkie święto jugosłowiańskiej archeologii, Najstarsze kamienne konstrukcje obronne w Polsce, Kronika badań archeologicznych 1967, Ciach go drapaczem, Kujawskie żalki, Hipoteza profesora Kostrzewskiego w świetle badań metaloznawczych, Kraków wczesnośredniowieczny, Co odkryliśmy w Nowej Hucie, Solnictwo wczesnośredniowieczne w Małopolsce, Karpackie Gardarike, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Chrońmy zabytki archeologiczne, Grody na Dolnym Śląsku, Wystawy i muzea, Nowości wydawnicze, Miscellanea, Przegląd czasopism
80Cz 2/54Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1968, Wrocław3Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Śledztwo po 14000 latach, O kujawskich żalkach, Lubiszewskie groble, Późnorzymskie cmentarzyska kobiece na Mazowszu Wschodnim, Co odkryto w Wiślicy, Wiślica - urbs famosissima in regno lechitarum, Wiślica kościelna czy świecka, Hi conculcari querent czyli kto pragnie być deptany na posadzce wiślickiej, Szkła wiślickie, Zamczysko n Górze św. Marcina w Tarnowie, Początki mennictwa w Polsce, Meksyk fascynujący, Współdziałanie specjalistów siłą napędową prac archeologicznych, O kujawskim archeologu S. Madajskim, Muzea i wystawy, Miscellanea, Przegląd czasopism
81Cz 2/55Polskie Towarzystwo ArcheologiczneZ otchłani wieków1968, Wrocław435-lecie odkrycia Biskupina, Pierwsze związki kultur ziem polskich z Italią, Polacy w Deir-El-Bahari, Palmyreńscy meharyści, Czy Amazonki były na Mazowszu Wschodnim, Tacyt o nich nie wspomina, Spieszę z pomocą, Zwyczaje pogrzebowe plemion kultury łużyckiej, Trzecia budowla przedromańska na Wawelu, Lubomia - gród Goleżyców, Gdzie był gród warszawski, Góra Gnojna, Odkrycie dawnej Warszawy, Fajka Brata Astafi, Pierwiastki kosmogeniczne i kosmologiczne, Rzymskie kosze ozdobne, Muzea i wystawy, Chronimy zabytki archeologiczne, Nowości wydawnicze, Miscellanea
82Cz 3/1Młodzieżowa Agencja WydawniczaRegiony1975, Warszawa2Listy z wojny, Perspektywy kultury ludowej, wiersze S. Piętaka, Ziemia, Z młodej poezji radzieckiej, Złote ręce Anonima, Młodzi robotnicy o sobie, Lubię mieć swoje zdanie, Konkury, Postanowiłam, że przetrwam wszystko, Recenzje, Kronika, Nowości wydawnicze
83Cz 3/2Młodzieżowa Agencja WydawniczaRegiony1975, Warszawa3Testamenty czyli literatura konieczna, Siódma dekada, Starałem się być wszędzie, Siostra w polu, Pieśń o ojczyźnie, ukłon, powrót, osypało, O pisarstwie M. Czuchnowskiego, Wiersze młodych, Dziennik, Z mojego życia, Trening interpersonalny, O folklorystycznych źródłach katharsis, Recenzje, Kronika, Korespondencja, Nowości wydawnicze, Konkurs na opowiadania prawdziwe
84Cz 3/3Młodzieżowa Agencja WydawniczaRegiony1976, Warszawa1Polskie pieśni obozowe 1939-1945, Wędrówka wzorów kultury - centrum i peryferie, Debiuty prozatorskie 1975, Dolina łez, Rozważania o karierze, Odpowiednia chwila, Wiersze Z. Dormanowskiej, Strach maleńki taki, że aż ludzki, Droga Reymonta do literatury, Fizyka jako działanie, Warszawa - Dworzec Centralny, Recenzje, Kronika, Nowości wydawnicze
85Cz 3/4Młodzieżowa Agencja WydawniczaRegiony1976, Warszawa3Listy braci Gawlików z Teksasu do rodziny, Grynoska w przedsionku raju, Literatura jako ideologia, Upowszechnienie kultury i uczestnictwo kulturalne, Wiersze W. Walczaka, Dorożką do bram przedpiekla, Drzystoń, Indyjska literatura bajkowa, Hitopadeśa czyli zbawienne pouczenie, Pitagoras w kuźni, Spotkanie na remis, Recenzje, Kronika, Nowości wydawnicze
86Cz 3/5Młodzieżowa Agencja WydawniczaRegiony1976, Warszawa4Poezja ludowej potrzeby czyli o zawodzeniach ludowych, Zawodzenia, Literatura nowych doswiadczeń społecznych, Co wiemy, czego nie wiemy, Spodnie w pejzażu, Schody, Hrabiowska likiernia, Szli na zachód osadnicy, Wieże na Dębowym Polu, Wiersze G. Białkowskiego, Mała historia wnętrz mieszkalnych, Recenzje, Kronika, Nowości wydawnicze
87Cz 3/6Młodzieżowa Agencja WydawniczaRegiony1977, Warszawa1Listy przedzgonne W. Padlewskiego, Sprawy ludzkie, Techne i ars czyli w kręgu kultury robotniczej, Pisanie, Wiersze A. Żaka, Wiersze, Autoportrety współczesnych Polek, Wspomnienia warszawskiego taksówkarza, Nędza kultury, Recenzje, Kronika, Nowości wydawnicze
88Cz 3/7Młodzieżowa Agencja WydawniczaRegiony1977, Warszawa2Najukochańszy synu Antosiu, Sprawy ludzkie, Rzędzian i Sherlock Holmes, Poezja młodych Podhalan, Społeczna historia miłości, Olszyny, Chłop polski w Europie i Ameryce, Fenomenologia półinteligencji, Chłopski awans serialowy, Recenzje, Nowości wydawnicze
89Cz 3/8Młodzieżowa Agencja WydawniczaRegiony1977, Warszawa3Puszkin w czytelni wiejskiej, Sprawy ludzkie, Niewdzięcznik, Słowo, Wiersze E. Brylla, Eldorado na węglu, Literatura i technologia, Wiersze S. Misakowskiego, Hotel klasy lux, Na północ od niebiańskich gór, Wiersze R. Milczewskiego, Regionalizm i demokracja, Paradoks eposu, Recenzje, Nowości wydawnicze
90Cz 3/9Młodzieżowa Agencja WydawniczaRegiony1977, Warszawa4Konflikt współczesny, Sprawy ludzkie, Początek, Irlandzka poezja ludowa, Kultura żywego słowa, Wznieśli ścianę ze stu belek, Kanteletar, Aleksander Świętochowski - społeczne źródła kultury, Drugie uwłaszczenie, Recenzje, Nowości wydawnicze
91Cz 3/10Młodzieżowa Agencja WydawniczaRegiony1978, Warszawa1Ziemia pisarza, Ludowość a świadomość współczesna, Jedna z możliwości życia, Zapiśniki chłopów śląskich, Kultura autentyczna i rzekoma, Wiersze młodych, Syromiatin, Ziemia pracuje całą dobę, Antybajki, Recenzje, Nowości wydawnicze
92Cz 3/11Młodzieżowa Agencja WydawniczaRegiony1978, Warszawa2O teorii baśni, o przysłowiach czyli o mądrości ludowej, Sprawy ludzkie, Wiersze M. Aluchny-Emalianow, Magia słowa, Ojciec niemarnotrawny, Wiersze S. Gołębiowskiego, Rozpion się nad nimi los, Staszek, Wiersze J. Baranowicza, Krótki życiorys pewnego żołnierza z wojny europejskiej, Recenzje, Nowości wydawnicze
93Cz 3/12Młodzieżowa Agencja WydawniczaRegiony1978, Warszawa3Listy z więzienia, Gramsci o folklorze, Sprawy ludzkie, Wiersze C. Kuriata, Straszny jest ten śpiew, Wiersze W. Przeczeka, Po wielkim dniu wielka noc, Cztery pory domu, Przyboś - Leśmian, Wiersze B. Żurakowskiego, Kalendarz ważniejszych wydarzeń mojego życia, Przystanek albo luźne rozmyślania o kiczu, Recenzje, Nowości wydawnicze
94Cz 3/13Młodzieżowa Agencja WydawniczaRegiony1978, Warszawa4Wiersze o ojczyźnie, Moje szklane huty, Ponad tym co tu trzeba cierpieć i miłować, Każdy próg, Kogucik i kogut, Rocznica jako okazja, Recenzje, Nowości wydawnicze
95Cz 3/14Młodzieżowa Agencja WydawniczaRegiony1979, Warszawa1Padre padrone, Sprawy ludzkie, Ludowe źródła czasoprzestrzeni Rebelais'go, Krytyka heroiczna, Pierwszy białoręki, Wielka skrzynia Kotuli, Rozmowy z majstrem, Na bukowym groniu, Miasto i literatura, Tropy, Recenzje, Nowości wydawnicze
96Cz 3/15Młodzieżowa Agencja WydawniczaRegiony1979, Warszawa2obotnicy a tradycja narodowa, Skargi sądowe, Mass media a kultury narodowe, Formy komunikacji społecznej, Dialog kultur, Mass media i przemiany wartości kultury, Mass media a problem równości kultur, Okrucieństwo i groza w bajce ludowej, Recenzje
97Cz 3/16Młodzieżowa Agencja WydawniczaRegiony1979, Warszawa3To będzie nasz szlak, Dwie, trzy, cztery kulki, Marksizm - język - literatura, Z dziennika okupacyjnego, Z tajemnic wyobraźni mitycznej, Eudajmonia, Tropy, Recenzje, Nowości wydawnicze
98Cz 3/17Młodzieżowa Agencja WydawniczaRegiony1980, Warszawa1Wyznania, Na progu współczesności, Ludowość wobec kryzysu cywilizacji, Literatura a dialog kultur, Dziadowska rodzina, Tania, Długa podróż, Wilniewczyc, Dziennik z zapomnienia, Nowości wydawnicze
99Cz 4/1Polskie Towarzystwo ArcheologiczneDawna kultura1956, Wrocław170-lecie urodzin J. Kostrzewskiego, O pojęciu postępu w nauce archeologii, Nieco szczegółów z kultury materialnej współczesnych ludów pierwotnych, Powstanie i rozwój radzieckiej archeologii, Ubiory kobiece w starożytnym Egipcie, Osady górników na górze Gawroniec-Pałyga w Ćmielowie, Wczesnośredniowieczny Kołobrzeg w świetle ostatnich badań archeologicznych, Wojsko polskie w okresie wczesnopiastowskim, Początki Bytomia, Ratujemy zabytki, Wydawnictwa, Kronika
100Cz 4/2Polskie Towarzystwo ArcheologiczneDawna kultura1956, Wrocław2Społeczne znaczenie archeologii, Z węzłowych zagadnień dziejów Polski na przełomie starożytności i wieków średnich, Paleolityczne i mezolityczne rysunki skalne odkryte na terenie ZSRR, Importy italskie i wschodnio-alpejskie w kulturze łużyckiej okresu halsztackiego w Polsce, Ubiory kobiece w starożytnym Egipcie, Produkcja wyrobów skórzanych w starożytnej Grecji, Na śladach miejsc obronnych, Staropolskie Zagłębie Żelazne, Z zagadnień ratownictwa zabytków archeologicznych na Śląsku, Ratujemy zabytki, Wydawnictwa, Kronika
101Cz 4/3Polskie Towarzystwo ArcheologiczneDawna kultura1956, Wrocław3Przegląd rozwoju badań paleolitycznych stanowisk wydmowych w Polsce, Archeologia podwodna, Podwodne prace archeologiczne, Ubiory kobiece w starożytnym Egipcie, Struktura antycznego teatru, Rzecz o jantarze, Kilka uwag o stosunkach społecznych okresu późnolateńskiego i rzymskiego, Starożytny ośrodek hutniczy koło Tarchalic, Staropolskie Zagłębie Żelazne, Obronny port nadwiślański, 10 lat Zakładu Archeologii Polski UW, Ratujemy zabytki, Wydawnictwa, Kronika
102Cz 4/4Polskie Towarzystwo ArcheologiczneDawna kultura1956, Wrocław4O współpracy archeologii z naukami technicznymi i przyrodniczymi, Co dają badania metaloznawcze źródeł archeologicznych, Szczątki kostne zwierząt mięsożernych z badań w Opolu, Powstawanie miast na Krecie, Grobowiec w Kazanłyku, Wyobrażenia budowli na monetach wczesnego średniowiecza, System monetarny Kazimierza Wielkiego, Ratujemy zabytki, Wydawnictwa, Kronika
103Cz 5/1Res PublicaRes Publica1987, Warszawa1Od redakcji, Inny kraj (Puste miejsca, Czy historia w Polsce może wybić się na niepodległość, Między tradycją a sytuacją czyli o nas inteligentach, Inny kraj, Z rozmowy redakcyjnej, Boska komedia, Obrazy z piekła artystów), Dzienniki (M. Jastrun), Idee (Pięć wcieleń Sokratesa, Habitus, Powroty do Grecji), Pisma nieobecne (Iris znaczy tęcza, Oda do karnawału, Jeden lud czy dwa narody, Wędrówka), Gospodarka (Chińczycy trzymają się mocno), Warszawski przegląd książek, Przegląd prasy zagranicznej, Varia (Nasza ankieta, Spacer, Akcent, Zasady i życie, List z Krakowa i nowe życie, List z Kolonii), Wywiad z A. Tarkowskim
104Cz 5/2Res PublicaRes Publica1987, Warszawa2Powrót nacjonalizmu, Inny kraj (Prawica, anachronizm, Polska, Dlaczego Żydzi, Prawo - stan szczególny czy normalny, Między Narwią a Biebrzą), Wywiad z V. Dimitrijeviciem, Idee (O narodowości kultury, Kraina science fiction, Filozofia i rozmowa, Nad Fenomenologią ducha), Pisma nieobecne (Porwanie Europy), Stanowiska (Nie jest przesądzone, Aida na obiad), Gospodarka (Historia gospodarcza, reforma gospodarcza, Dokąd zmierza gospodarka światowa, Świr, Żuje wszystko co zobaczy), Warszawski przegląd książek, Przegląd prasy zagranicznej, Varia (Na przykład Pomerania, W poszukiwaniu portretu i autoportretu, Rozmowy z umarłymi), Sztuka eseju (Demokracja imperialna, Pożegnanie świtezianek)
105Cz 5/3Res PublicaRes Publica1987, Warszawa3Europa, Rossya, Polska, Inny kraj (Więcej być, Jak w rodzinie, Granice wolności - granice dowolności, Pozwólcie przyjść do mnie, Rozenfeld), Dziedzictwo (Fryderyk Chopin wśród bohaterów egzystencji, Smutek podróży), Idee (W obliczu siły osądu, Mały traktat o samotności, Świadomość polityczna), Stanowiska (Niemcy w Europie), Gospodarka (Nie stać z boku, Nic nie trzeba wymyślać, Między Albanią a Hongkongiem), Nie piłbym do lustra, Warszawski przegląd książek, Przegląd prasy, Varia (Czapski nad Lemanem, Tuż przy skórze, Masoni, trockiści i inni, Po przerwie), Drugi pacierz diabelski, Żal po Jeleńskim, O kilku sprzecznościach sztuki nowoczesnej, Akropol
106Cz 5/4Res PublicaRes Publica1987, Warszawa4Sposoby obecności, Sześć zim, Dola i niedola krytyka, W stronę Balthusa, Nieznośna lekkość przemian, Kapelusz i chustka, Czytanie między obrazami, Witek nic nie musisz, Wywiad z M. Bristigerem, Ludzie na drogach, Epifania bohatera Polaków, Żyjące cmentarze Rzeczypospolitej, Czepiam się słów, Pieśń żebracza, Retrospekcja, Sektor prywatny, Dolar, Warszawski przegląd książek, Przegląd prasy, James Madison i Włodzimierz Lenin wobec frakcji, Beuys czyli o niemożności sztuki współczesnej, 50 kongres PEN-Clubu, Racjonalizm w polityce, Interes powszechny
107Cz 5/5Res PublicaRes Publica1987, Warszawa5Życie w poczekalni, Z dziennika amerykańskiego, Pierwsze trzy lata, Dlaczego nie wyjeżdżam, Muzyka na eksport, Epifania bohatera Polaków, Kilka podstawowych faktów, Dramat społeczny i dramat muzyczny, Etnooratorium - świętych obcowanie, Teatr a liturgia, Smutek podróży, Żal za grzechy, Dziedzictwo i odpowiedzialność zbiorowa, Śmiercionośni, Alexis de Tocqueville i Hannah Arendt o Solidarności, Thanatos i spirala, Mechowata, Wolność, rynek, państwo, Władza i społeczeństwo wobec reformy, Przygody etatyzmu, Pałac, Warszawski przegląd książek, Przegląd prasy, Jeszcze raz o inteligencji i interesach, Czy stalinizm jest fotogeniczny, Modelarz i polityk, Racjonalizm w polityce, Biała plama
108Cz 5/6Res PublicaRes Publica1987, Warszawa6Co z mego zła powstało to tylko prawdziwe, Mamy Gombrowicza, Wybaczyć i zapomnieć, Powtórka z historii prawa karnego PRL, Wywiad z S. Swianiewiczem, Pytanie o ojczyznę, Z mądrym znajdować, Comme il faut, Zły Leopolda Tyrmanda czyli koniec tajemnic Warszawy, O legendzie klęski - pozytywnie, Niemcy żadnych eksperymentów, Ogłupiali z rozkoszy, Właśnie bili Murzyna, Kiedy go nie było, Złe urodzenie, Rzeczy nie nazwane, Czy już jesteś yuppie, Kim jest japiszon, Ci, którym się udało, Skandal na Wall Street, Warszawski przegląd książek, Przegląd prasy, O krytyce sztuki, Koniec tysiąclecia, List z Mazur, List z Lombardii, Leon Petrażycki, Test na chorobę A. F., Sceptyk i mistyk, Mówić do kogoś, Przyjemności chrześcijaństwa
109Cz 5/7Res PublicaRes Publica1988, Warszawa2Stowarzyszajmy się, Wywiad z H. Gulbinowiczem, Czy Kościół może pozostać Kościołem masowym, Zagubiony język, Czy kryzys prawa cywilnego, Co to jest przestępstwo polityczne, Listy do cadyka, NKW i okolice, Kiedy go nie było, Duchowy wymiar Europy, Tradycja, Strach początkiem mądrości, Od kreacji do dekoracji, Rozprawka o metodzie, Zwierzenia sceptyka, Wywiad z E. Dwurnikiem, Wywiad z D. Olbrychskim, Przestrzeń w przestrzeni, Umierająca nauka, W cieniu pałacu, Poradnik życiowy przy stole pingpongowym, Krótka historia wielkich podwyżek, Co przyniósł gospodarce rok 1986, Warszawski przegląd książek, Przegląd prasy, Najpierw wiedzieć, Czarne i białe dusze, Krótki przewodnik po mieście którego nie ma, Wystawa dzieł artystów żydowskich 1919-1939, Miejcie na nich oko
110Cz 5/8Res PublicaRes Publica1988, Warszawa3O Marcu - dziś, Rok 1968 - chronologia wydarzeń, Pół jawa, pół sen, Komu to służy, Doktorat, Praca uczyni cię wolnym, Zielony pejzaż, Wywiad z J. Nowosielskim, Zamek, Ostatni kwartał - dalej ciekawie, Wiersze J. Mieszko, Warszawski przegląd książek, Przegląd prasy, Sztuka J. Tarasina, Z boku, w centrum miasta, List z Awinionu, Wiersze W. Mystkowskiego, Trzej polemiści, Konserwatyzm, Pasztet
111Cz 5/9Res PublicaRes Publica1988, Warszawa4Ukryty program polskiej szkoły, Uspołecznienie oświaty - co to miało być, Czy w Polsce warto się uczyć, Stres, Bić się czy nie bić, Przeciw krytyce szkoły, Wywiad z J. Szackim, Organizowanie nienawiści, Estetyka wydarzeń, Notatki z koła, O równości i indywidualności, Jedno polskie zdanie, Manifest dyletanta, O Conradzie - dzisiaj, O Romanie Palestrze, List do słuchaczy, Dłużnicy i wierzyciele, O cykliccznym charakterze prób liberalizacji, Warszawski przegląd książek, Przegląd prasy, Kolacja, Mała apokalipsa, Pułk Tatarski Ułanów imienia Mustafy Achmatowicza, J. Patocka - in memoriam, Wojny XX wieku oraz wiek XX jako wojna, Wiersze J. Pollakówny, K. Piechowicza, P. Sommera, A. Mamoń
112Cz 5/10Res PublicaRes Publica1988, Warszawa5Interes własny, interes ogólny, Socjologia i Solidarność, Drogi rekontrkultury, Rocznice i legendy Leona Schillera, Wyjście z teatru, Nic w płaszczu Kondrada, Spróchniała księga pamięci, Rok 1968: motyw żydowski, Gracz, Superdedukcji destrukcja, Sekretariat, instytuty, korporacja, Beta kontra Mi, Zniewolony umysł jako parabola, Zjawy zamiast ludzi, Keynesizm i powrót rynku, Ekonomiści a polityka gospodarcza, Warszawski przegląd książek, Przegląd prasy, Expressiv - sztuka środkowoeuropejska, System dla miernot, Zadomowieni w ruinach, Życiorys Herr Drittemanna, Przeciw karze śmierci, Woal nad otchłanią, Ostateczny, Live sex
113Cz 5/11Res PublicaRes Publica1988, Warszawa6Kultura chrześcijańska, Przyjaźń i res publica, Polityka i powrót do metafizyki, Między jednostką a państwem, Apogeum, Przez ściankę, Kto sieje wiatr - zbiera burzę, Wywiad z Z. Ratajczakową, Malarz ciszy, Zdrada, Epizod Opinii, Ogólna synteza wszystkiego, Cnota polityczna R. Arona, Sztuka tańca, Czy jesteś guppie, Pochowane życie, Jak działa giełda, Pieniądze, pieniądze, cóż po pieniądzach, Warszawski przegląd książek, Przegląd prasy, Miasto przybyszów, Niepokój o człowieka-widza, Czasopisma muzułmańskie w Polsce, Galeria Autorska w Bydgoszczy, Zubatowszczyzna, Tłum czy klasa, Nacjonalizm, Wiersze M. Barana i K. Koehlera, Paszport
114Cz 5/12Res PublicaRes Publica1988, Warszawa7Granice reformowalności, W poszukiwaniu tożsamości, Niezawiśle, a jednocześnie prawidłowo, Zagrać swoją Polskę, To lubię, Wywiad z Z. Koniecznym, Wywiad z S. Radwanem, Po Wiośnie Narodów, Jak ludzie, Wywiad z M. Małowistem, Erozja, Rada Rektorów - instytucja samorządu akademickiego, Gombrowicz i Głaz, Gombrowicz w Vence, Myśląc o Kościele jutra, Dwie konstytucje, Desperacja rozumu, Racoon, Długa historia małej stabilizacji, Warszawski przegląd książek, Przegląd prasy, Literatura i sztuka, Korespondencja internowanych i jej cenzurowanie na przykładzie regionu środkowo-wschodniego, Jaka socjologia religii jest w Polsce możliwa, Przed wyborami, Historia miesza szyki, Już w szkole, Pewien potencjał, Adresy wileńskie, Shoah, Wiersze P. Matywieckiego i J. Pollakówny
115Cz 6/1Krajowa Agencja WydawniczaSpotkania z zabytkami1986, Lublin3Na pograniczu nauk, Poeci i ich dwory, Kometa Halleya, Kontrola stanu budynku zabytkowego, Konserwator z przekonania a nowator z ducha, Wokół jednego zabytku, Rozważania o krajobrazie kulturowym, Reszel, Aneks do walki z korozją, W obronie Nowej Huty, Cygarnice i papierośnice, Polskie herby na zabytkach, Wielkie aukcje i dzień powszedni, Kupić, nie kupić, Akcja cmentarze: Mennonici i barbarzyńcy, Uratowany dwór w Szerzynach, Cerkiewka w Bielicznej ocalona, Rajd młodzieży
116Cz 6/2Krajowa Agencja WydawniczaSpotkania z zabytkami1986, Lublin4Zabytki w publicystyce, Gdynia - 60 lat, Zabezpieczenia tymczasowe, Dwór w malarstwie, Akcja dwory, Żebyśmy nie przegadali, Wokół jednego zabytku, Na Grabarce, Polskie herby na zabytkach, Drewno, Orneta, Święte Schody, Konserwacja Słupa Morowego, Kupić, nie kupić, Akcja cmentarze: Żydowski cmentarz we Wrocławiu, Mennonici w Gdańsku, Wieże św. Barbary, Społecznie w Bukownie, Społecznie w Krakowie, Bractwo Krzyżowców
117Cz 6/3Krajowa Agencja WydawniczaSpotkania z zabytkami1986, Lublin6Zasłużone wielce dla kultury polskiej, Bez komentarza, Fortyfikacja nowożytna, Polskie zdroje: Ciechocinek, Akcja cmentarze: Tatarzy i ich cmentarze, Warunki klimatyczne we wnętrzach zabytkowych, Wyzysk, Wokół jednego zabytku, Czarny Szaniec na Pozezdrzu, Wyroby z kości słoniowej, Polskie herby na zabytkach, Drewno, Zamek Lipowiec, Frombork, Pomorze Zachodnie '86, Akcja cmentarze: Bez wizerunków, Zabytek płocki, Niecodzienne muzea: Egzotyka w Pieniężnie, Pałac w Małkowie
118Cz 6/4Krajowa Agencja WydawniczaSpotkania z zabytkami1987, Lublin1Niedaleko Warszawy, Uczymy się ratowac zabytki, Fortyfikacja nowożytna, Główne zagrożenia: woda i ogień, Z pożółkłych stronic, Wokół jednego zabytku, Tablice pamiątkowe, Szewskie obesłania, Polskie herby na zabytkach, Olsztyn, Trzebiatów - śladami pewnego raportu, Konserwacja maswerków, SPOT - dla kolekcjonerów, Kupić, nie kupić, Medal Stanisława Konarskiego, Akcja dwory, Alarm dla staruszka, Akcja cmentarze: W Gorlicach, Akcja cmentarze: W Augustowie, Młodość w Janowcu, Fundacja PAX, A w stolicy śpią, Sztuka na kartach
119Cz 6/5Krajowa Agencja WydawniczaSpotkania z zabytkami1987, Lublin3Fasada, Trzykrotnie uratowany, Elbląg - 750 lat, Rozważania nad portretem skandalicznym, Kamień w budynkach zabytkowych, Familoki, Gdańsk: smuga cienia, Szczecińskie pompy, Grafika płyt, Polskie herby na zabytkach, Uwaga kwaśne chmury, SOS dla malborskich zabytków, Bisztynek, Kupić, nie kupić, Akcja dwory, Madonna na zawsze stracona, Syndrom KAM, Wczasy z zabytkiem, W sprawie kościoła św. Anny, Zabytkom bieszczadzkim na pomoc, Niezwykła wędrówka, Willa Brzozy
120Cz 6/6Krajowa Agencja WydawniczaSpotkania z zabytkami1987, Lublin4Głową w szambo, Drewniane dwory z okolicy Mielca, Cegła, struktury murowe, tynki, Ocalić ślady, Konserwacja witraży malborskich, I po szkodzie głupi, Dworskie pojazdy i uprzęże, Poznańskie zabytki cechowe, Polskie herby na zabytkach, Maciejowice: krajobraz po bitwie, Pieniężno, Kolekcjoner z Pucka, Kupić, nie kupić, Akcja dwory, Zapomniany pałac, Dzwony i dzwonki, To nie moje, Tradycje drogowe w Szczucinie,
121Cz 6/7Krajowa Agencja WydawniczaSpotkania z zabytkami1987, Lublin5Z popiołów i gruzów, Winny żyć, nie umierać, Rozważania o cmentarzach, Zatarte obrazy, Prawo i zabytki, Z otwartych sarkofagów, Pierwsza fabryka lokomotyw, Koziki, Najsłynniejszy pies świata, Polskie herby na zabytkach, Frączkowski pałac, W poszumie drzew, Lasem zarastające, Spoczynek w krajobrazie, Wojenne inskrypcje, Cmentarze na cmentarzu, Kupić, nie kupić, Rezydenci, Przekazywanie pamięci, Tatarzy w Lebiedziewie, Zamość: dewastacja cmentarza, Lubartów: jak w Zamościu
122Cz 6/8Krajowa Agencja WydawniczaSpotkania z zabytkami1987, Lublin6Z popiołów i gruzów, Kraków: Aleje Trzech Wieszczów, Czterdzieści dwa lata, Wykreślanie z rejestru, W zabytku zamieszkał, B.St., Wokół jednego zabytku, Pańskie oko, Domy robotnicze Warszawy, Wrocławskie ZOO, Od kapelusza do podwiązki, Polskie herby na zabytkach, Szczypać gonty, Bielsko-Biała - miasto włókiennicze, Francja - do naśladowania, Kupić, nie kupić, Śladami ofert, Akcja dwory, Templariusze w Rurce, Awaria zamkowej ściany, Polski wykrywacz metali, Sycyna
123Cz 6/9Krajowa Agencja WydawniczaSpotkania z zabytkami1988, Lublin1Z popiołów i gruzów, Remonty prywatnych kamienic, Most Poniatowskiego, Społecznik z Oleśnicy, Losy szwedzkiego gmachu, Typowy zabytek, Wokół jednego zabytku, Zabytki włókiennictwa na Dolnym Śląsku, Ponura pętla i promieniowanie, Ratujmy kafle, Stara Praga w obrazach, Polskie herby na zabytkach, Tajemnice starych książek, Nowa kolekcja, Cieplice w trzech odsłonach, W cieniu kopalni, Pożegnanie, Rok rekordów, Kupić, nie kupić, Dobra ocalone, Akcja dwory, Haftowane epitafium, Balsaminki, Talizmany, Oranżeria w Oliwie, Z Warmii, Zabytki w Karsku i w Orlej
124Cz 6/10Krajowa Agencja WydawniczaSpotkania z zabytkami1988, Lublin2Z popiołów i gruzów, Jeszcze o remontach prywatnych kamienic, Budowniczy żelaznej drogi, Piotrkowska w Łodzi, Hale targowe, Wedle nieba i obyczaju, Metoda, Wokół jednego zabytku, Akcja domy robotnicze: Jeziorna, Dawny port Szczecina, Flaty i kosy, Polskie herby na zabytkach, Nyska szklanka św. Jadwigi, Niedzica - człowiek przeciw sobie, Motocross na podzamczu, Przemijanie twarzy, Święty Wojciech w Rzymie, Kupić, nie kupić, Na tropie herbu, Akcja dwory: Dworki pod Olkuszem, Pod Oleśnicą, Zagrożenie w Kobyłce, Janowiec: trwała ruina
125Cz 7/1Ośrodek Informacyjno-Koordynacyjny Ochony Obiektów MuzealnychOchrona obiekt?w muzealnych1987, Warszawa2Zabezpieczenie dzieł sztuki przestępczością kryminalną w trakcie organizowania i eksploatacji wystaw w muzeach i galeriach, Organizacja i kontrola ruchu osobowego w obiektach muzealnych, VIGO - spółka z o. o., Systemy alarmowe, Czynnik czasu w systemach alarmowych (systemach sygnalizacji włamania), Telewizja użytkowa w systemach ochrony obiektów, Zamki i zamknięcia, Komisje pożarowo-techniczne w placówkach muzealnych, Środki ogniochronne - producenci i zakłady zabezpieczające materiały palne, Katalog skradzionych i zaginionych dóbr kultury, Oświetlenie w muzeach
126Cz 7/2Ośrodek Informacyjno-Koordynacyjny Ochony Obiektów MuzealnychOchrona obiekt?w muzealnych1988, Warszawa3Zabezpieczenie muzeów i ich zbiorów przed przestępczością i kierunki jego rozwoju, Zaniedbania w fizycznym i technicznym zabezpieczeniu muzeów przed przestępczością kryminalną, Wymagania jakie stawia przyszłemu użytkownikowi zainstalowanie systemu sygnalizacji włamania, Obowiązki użytkownika systemów alarmu pożaru, zawierających źródła promieniotwórcze w świetle prawa atomowego, Podstawowe zabezpieczenie pomieszczeń oraz zasady gospodarowania kluczami w obiektach muzealnych, Wentylacja i klimatyzacja w muzeach, Projektowanie systemów oświetleniowych światło dzienne i sztuczne, Kącik techniczny, Witryna wydawnicza
127Cz 7/3Ośrodek Informacyjno-Koordynacyjny Ochony Obiektów MuzealnychOchrona obiekt?w muzealnych1992, Warszawa4Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, Bezpieczeństwo dzieł sztuki sakralnej w świątyniach, Ochrona przeciwpożarowa drewnianego budownictwa zabytkowego, Ochrona dóbr kultury w czasie transportu, Wykorzystanie psów służbowych w ochronie obiektów muzealnych, Folie ochronne i inne materiały zabezpieczające okna, Zabezpieczenie gablot wystawienniczych (indywidualny system zabezpieczeń), Oświetlenie gablot, Wpływ promieniowania ultrafioletowego na barwniki występujące w dziełach sztuki, Wydawnictwa
128Cz 8/1Ośrodek Dokumentacji ZabytkówZdarzenia muzealne1991, Warszawa1Quo vadis museum, Związek Muzeów Polskich, Solidarność w muzeach, Najciekawsze wydarzenia muzealne, Wystawy, Międzynarodowe zjazdy, konferencje, spotkania, Tragedia w Arsenale
129Cz 8/2Ośrodek Dokumentacji ZabytkówZdarzenia muzealne1991, Warszawa2Czy będziemy mieli muzea, Wokół Wilanowa, Moje czy nasze, Wywiad z A. Rottermundem, Projekt nowej ustawy, Ostatnie dni zabytków, Muzeum to też my, Muzea PTTK, Nowa koncepcja dawnego muzeum, Wystawy, O działalności Związku Muzeów Polskich, Apel SHS
130Cz 8/3Ośrodek Dokumentacji ZabytkówZdarzenia muzealne1991, Warszawa3Raport o zagrożeniu polskich muzeów, Podróże damy, Zawłaszczone czy ocalone, Najciekawsze wydarzenia muzealne, Powstaje prawo o muzeach, Ustawa o działalności kulturalnej, Nowe Muzeum Sztuki, Wystawy, Polemiki, Listy do redakcji, 10 lat SKZ, Konferencje, spotkania międzynarodowe
131Cz 8/4Ośrodek Dokumentacji ZabytkówZdarzenia muzealne1992, Warszawa4Kodeks etyki zawodowej ICOM, Narodowe Zoo im. Gucwińskich, Prawda i nieprawda w ekspozycji muzealnej, Legia honorowa dla R. Stanisławskiego, Sukcesy polskich wystaw za granicą, Konferencja muzeów polskich, bibliotek i archiwów na zachodzie, Muzea martyrologiczne protestują, Wystawy, Dary dla Muzeum Narodowego w Warszawie, Rabunki sakralnych dóbr kultury
132Cz 8/5Ośrodek Dokumentacji ZabytkówZdarzenia muzealne1992, Warszawa5Muzeum XX Czartoryskich, Fundacja im. Raczyńskich, Wilanów redivivus, Projekt fundacji Branickich, Co je moje, to nie twoje, Być albo nie być Galerii Sztuki Średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Warszawie, Racje i strony, Święta własność, Apel SHS, Najciekawsze wydarzenia muzealne roku 1991, Sukcesja Tarnowskich, 85 lat Muzeum Lubelskiego, Śremskie muzeum, Wystawy, Informacje
133Cz 8/6Ośrodek Dokumentacji ZabytkówZdarzenia muzealne1993, Warszawa6Czasowe wystawy muzealne w 1991 r.
134Cz 8/7Ośrodek Dokumentacji ZabytkówZdarzenia muzealne1996, Warszawa14Robić co trzeba, Stulecie PTL, Malbork w Europie, Muzea śląskie w Polsce i Niemczech, 45 lat Muzeum w Oporowie, 30 lat Muzeum Sztuki Medalierskiej, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, Warsztaty muzealno-pedagogiczne w Łańcucie, Panorama Siedmiogrodzka w tarnowskim muzeum, Teraz Hel, Wystawy, Komunikaty
135Cz 8/8Ośrodek Dokumentacji ZabytkówZdarzenia muzealne2000, Warszawa23Czasowe wystawy muzealne w 1999 r.
136Cz 8/9Ośrodek Dokumentacji ZabytkówZdarzenia muzealne2001, Warszawa24Dwa wieki muzeów, Struktura i finansowanie muzeów w Polsce po reformie samorządowej, O zarządzaniu muzeum uwag kilka, Muzea na Śląsku Opolskim w latach 1897-1945, Z historii Muzum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu (1909-1999), 50 lat Muzeum w Oporowie, 15 lat istnienia Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie, Po stronie życia i historii, Inne wystawy, Warsztaty, konkursy, Sesje, konferencje, spotkania
137Cz 9/1Ośrodek Dokumentacji ZabytkówMuzealnictwo1982, Warszawa25Muzealnictwo wczoraj i obecnie, Wstęp do Raportu o stanie muzealnictwa polskiego, Inny punkt widzenia, Zamek Królewski w Warszawie jako Muzeum Narodowe, Muzeum Śląskie w Katowicach, O projekcie Muzeum Literatury Warmii i Mazur, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Zagadnienia ukierunkowania modernizacji wystaw oraz ich podłoża przyczynowego, Pyły nieorganiczne i organiczne jako czynnik destrukcji w środowisku muzealnym,
138Cz 10/1Ministerstwo Kultury i SztukiBiuletyn informacyjny zarządu muzeów1973, Warszawa105Badania i odkrycia naukowe, Wydawnictwa, Wystawy, Nabytki, Akcje oświatowe, 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, Współpraca z zagranicą, Konferencje, Komunikaty, Wstępny program rozwoju sieci muzeów historyczno-wojskowych, Widowiska światła i dźwięku, Muzeum historii Włocławka
139Cz 10/2Ministerstwo Kultury i SztukiBiuletyn informacyjny zarządu muzeów1973, Warszawa106/107Badania i odkrycia naukowe, Wydawnictwa, Wystawy, Nabytki, Akcje oświatowe, 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, Współpraca z zagranicą, Konferencje, Komunikaty, Nowy schemat zarządzaniamuzeami i ochroną zabytków w Finlandii, Niektóre spostrzeżenia dotyczące muzeów czeskich i morawskich, Zbiory fajansu włocławskiego w Muzeum Kujawskim, Wystawa pt.Hanse in Europa w Kolonii
140Cz 10/3Ministerstwo Kultury i SztukiBiuletyn informacyjny zarządu muzeów1973, Warszawa108/109Badania i odkrycia naukowe, Wydawnictwa, Wystawy, Nabytki, Akcje oświatowe, 500 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, Prace konserwatorskie, Współpraca z zagranicą, Konferencje, Komunikaty, Muzea w obchodach XXX-lecia powstania Ludowego Wojska Polskiego, Pierwsza wystawa Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych przy cechu złotników, zegarmistrzów, optyków, grawerów i brązowników Warszawy, Nowe wystawy Muzeum Zamkowego w Malborku, Pomoc stoczniowców przy rozbudowie siedziby centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku
141Cz 10/4Ministerstwo Kultury i SztukiBiuletyn informacyjny zarządu muzeów1974, Warszawa110Badania i odkrycia naukowe, Wydawnictwa, Wystawy, Nabytki, Akcje oświatowe, Prace konserwatorskie, Współpraca z zagranicą, Konferencje, Komunikaty, Zarząd muzeów, Muzea Resortu Kultury i Sztuki w liczbach w 1973 r.
142Cz 10/5Ministerstwo Kultury i SztukiBiuletyn informacyjny zarządu muzeów1974, Warszawa112Badania i odkrycia naukowe, Wydawnictwa, Wystawy, Nabytki, Akcje oświatowe, Prace konserwatorskie, Współpraca z zagranicą, Komunikaty, Problemy wykonawstwa prac konserwatorsko-budowlanych w parkach etnograficznych, Centralne Muzeum Morskie - oddział w Helu, IV międzynarodowa wystawa biżuterii Jablonec '74 w Jabloncu
143Cz 10/6Ministerstwo Kultury i SztukiBiuletyn informacyjny zarządu muzeów1974, Warszawa113Badania i odkrycia naukowe, Wydawnictwa, Wystawy, Nabytki, Akcje oświatowe, Prace konserwatorskie, Współpraca z zagranicą, Konferencje, Komunikaty, Muzealnictwo i ochrona dóbr kultury w Finlandii, Badania podwodne w Finlandii, Uwagi i spostrzeżenia z mojej podróży służbowej do Francji, Moja ojczyzna Polska Ludowa w XXX-leciu, Działanie światła - promieniowania na zabytki i metody ochrony
144Cz 10/7Ministerstwo Kultury i SztukiBiuletyn informacyjny zarządu muzeów1975, Warszawa114Badania i odkrycia naukowe, Wydawnictwa, Wystawy, Nabytki, Akcje oświatowe, Prace konserwatorskie, Współpraca z zagranicą, Konferencje, Komunikaty, Muzea podległe Ministerstwu Kultury i Sztuki w liczbach 1974 r., Kilka uwag o stanie muzealnictwa przyrodniczego w Polsce, Kilka uwag na temat muzeów i innych instytucji sprawujących opiekę nad ruchomymi dobrami kultury w Holandii, Odtworzenie pierwotnego układu wnętrz w Pałacu Opatów w Lubiążu
145Cz 10/8Ministerstwo Kultury i SztukiBiuletyn informacyjny zarządu muzeów1975, Warszawa115Badania i odkrycia naukowe, Wydawnictwa, Wystawy, Nabytki, Akcje oświatowe, Prace konserwatorskie, Współpraca z zagranicą, Konferencje, Komunikaty, Współpraca stoczni i Muzeum Narodowego w ramach Sojusz świata pracy z kulturą i sztuką, Wystawa fajansów i porcelany europejskiej, Ochrona zabytków obowiązkiem państwa i powinnością jego obywateli
146Cz 10/9Ministerstwo Kultury i SztukiBiuletyn informacyjny zarządu muzeów1975, Warszawa116Badania i odkrycia naukowe, Wydawnictwa, Wystawy, Nabytki, Akcje oświatowe, Prace konserwatorskie, Współpraca z zagranicą, Konferencje, Komunikaty, Inwentaryzacja muzeliów w muzeach Resortu Kultury i Sztuki w 1974 r., Ważniejsze zakupy muzeów polskich z roku 1974 sfinansowane przez Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków, Powstanie zbiorów i wystawy XXV-lecia gospodarki morskiej w Muzeum Narodowym w Szczecinie
147Cz 10/10Ministerstwo Kultury i SztukiBiuletyn informacyjny zarządu muzeów1975, Warszawa117Badania i odkrycia naukowe, Wydawnictwa, Wystawy, Nabytki, Akcje oświatowe, Prace konserwatorskie, Współpraca z zagranicą, Konferencje, Komunikaty, Dwa nowe filtry ochronne, Zagroda skansenowska, i plener w Polanach, O potrzebie utworzenia Muzeum Historii Szkolnictwa i Oświaty, Założenia programowe zespołu Westerplatte-Wisłoujście, Uwagi i spostrzeżenia z pobytu w Czechosłowacji
148Cz 10/11Ministerstwo Kultury i SztukiBiuletyn informacyjny zarządu muzeów1976, Warszawa119Międzynarodowy rok ochrony zabytków, Badania naukowe, Wystawy, Nabytki, Akcje oświatowe, Prace konserwatorskie, Współpraca z zagranicą, Konferencje, Komunikaty, Zagraniczne wystawy muzealne, muzea o wysokiej frekwencji i kilka liczb o muzeach resortu dotyczące 1975 r., Dar M. Grabowskiego z Londynu, Pracownie konserwatorskie Związkowego Urzędu Zabytków w Wiedniu - konserwacja malarstwa sztalugowego, Udział muzeów w obchodach XXX-lecia Polski Ludowej
149Cz 10/12Ministerstwo Kultury i SztukiBiuletyn informacyjny zarządu muzeów1976, Warszawa121Badania i odkrycia naukowe, Wydawnictwa, Wystawy, Nabytki, Akcje oświatowe, Prace konserwatorskie, Współpraca z zagranicą, Konferencje, Komunikaty, Sprawozdanie z centralnego zakupu muzealiów w 1975 r., Arcydzieło Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem w Zamku Malborskim, Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Malborskie jubileusze, Arsenał Wrocławski
150Cz 10/13Ministerstwo Kultury i SztukiBiuletyn informacyjny zarządu muzeów1976, Warszawa122Badania i odkycia naukowe, Wydawnictwa, Wystawy, Ciekawsze kolekcje muzealne, Nabytki, Akcje oświatowe, Współpraca z zagranicą, Konferencje, Komunikaty, Towarzystwa przyjaciół muzeów, Niektóre muzea duńskie - historia, zbiory, wybrane formy działalności, Miedziowiec
151Cz 10/14Ministerstwo Kultury i SztukiBiuletyn informacyjny zarządu muzeów1986, Warszawa161Badania i odkrycia naukowe, Wydawnictwa, Wystawy, Nabytki, Akcje oświatowe, Prace konserwatorskie, Współpraca z zagranicą, Konferencje, Komunikaty, Nowe inicjatywy skansenowskie, Muzea historyczne w Polsce po 1945 r., Prace konserwatorskie na Zamku w Malborku w 1985 r., Unikalna placówka muzealna w Polsce, Badania naukowe Muzeum Oceanograficznego i Akwarium Morskiego Urzędu Gospodarki Morskiej w Gdyni
152Cz 10/15Ministerstwo Kultury i SztukiBiuletyn informacyjny zarządu muzeów1986, Warszawa162Badania i odkrycia naukowe, Wydawnictwa, Wystawy, Nabytki, Akcje oświatowe, Kolekcje, Współpraca z zagranicą, Konferencje, Komunikaty, Sztuka Palmyry, Marcin Kasprzak i jego epoka - udział MHRR w Poznaniu w obchodach rocznic M. Kasprzaka w 1985 r., Wystawa Kossakowie - Muzeum Narodowe w Krakowie - nowy gmach - czerwiec-październik 1986 r., Wystawa 2000 lat ceramiki chińskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie, Wystawa Strój ludowy Podkarpacia do 1945 r., Holenderskie Muzeum Wojny i Oporu w Overloon i niektóre inne muzea w Holandii, Program wprowadzenia techniki mikrokomputerowej do pracy Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
153Cz 10/16Ministerstwo Kultury i SztukiBiuletyn informacyjny zarządu muzeów1986, Warszawa163Badania i odkrycia naukowe, Wydawnictwa, Wystawy, Nabytki, Akcje oświatowe, Prace konserwatorskie, Współpraca z zagranicą, Konferencje, Komunikaty, Dzieje i problematyka badań archeologicznych Muzeum Zamkowego w Malborku w latach 1961-1985, Prace badawcze zespołu etnograficznego Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi w 1986 r.
154Cz 11/1Muzeum ŚremskieGazeta Śremska1995, Śrem12Informacje samorządowe, Szkoły przed nowym, Czy w Śremie jest miejsce dla kultury młodzieżowej, Edward Raczyński i jego córki, Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu, Na weekend do Turwi, Wigilia, Dwoistość poglądów na modę, Wielkość małych rzeczy, W rytmie flamenco, Co wiemy o pierniku, Muzyka łagodzi obyczaje,
155Cz 11/2Muzeum ŚremskieGazeta Śremska1996, Śrem1Sygnały z góry, Przyroda w mieście, Najsłynniejszy polski Adam - śladami wieszcza po Białorusi, Bez jednego wystrzału, Płakali, gdy słuchali hymnu - rzecz o muzeum w Manieczkach, W Gogolewie nad Wartą, Fotografia z Wałęsą, Semiologia ubioru, Mężczyzna w rodzinie, Czy naprawdę piękne
156Cz 11/3Muzeum ŚremskieGazeta Śremska1996, Śrem2Jutro zaczyna się dzisiaj, Śremianie w Bergen, Nieobecni zawsze tracą, Gimnazjum i liceum im. J. Wybickiego, Nierentowne, Morderca dusz, Gdy może pomóc pedagog lub psycholog szkolny, Byłem chory a nie odwiedziliście mnie, Kajety Babci Krychy, Włościejewskie sanktuarium, Haute couture, Tłuszcz i filc, W rytmie derbuki,
157Cz 11/4Muzeum ŚremskieGazeta Śremska1996, Śrem3Długi objazd objazdowego ministra kultury, Budżet 1996 racjonalnie i bezpiecznie, Czy warto mieć pieniądze, Co to znaczy mieszkanie TBS-owskie, Wysiedlenie, Brodnica, Poetycznie o Książu Wlkp., Gimnazjum, uczniowie, 30-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Śremie, Recepta na sukces, Kajety Babci Krychy, Moda a kultura, Performance - sztuka jako fakt realny, Multi Lotek - nowy przebój, Ferie w naszych szkołach, Książko będziemi Ciebie szanować,
158Cz 11/5Muzeum ŚremskieGazeta Śremska1996, Śrem4Wielki turystyczny show, Muzeum Śremskie - 20 lat tradycji, Śremski rynek komputerowy, Pytania i odpowiedzi o tematyce ubezpieczeń społecznych, Bamber - to brzmi dumnie, Ktokolwiek będzie w Błociszewskiej stronie, Uroczyste otwarcie Centrum Profilaktyki i Alternatyw Młodzieżowych, 148 lat temu w Książu Wlkp., Nowy preparat zwalczający chwasty Casoron G, 120 rocznica urodzin Pauli Wezyk, Droga krzyżowa w Jerozolimie, Wielkanocne obyczaje, Z pomocą zwierzętom, Pytania wewnętrzne, Trendy w modzie wiosna-lato '96, Minęło 10 lat Pro Sinfoniki w Śremie, Nie potłuc się
159Cz 11/6Muzeum ŚremskieGazeta Śremska1996, Śrem5Po huku cisza, Malinka, Dwustulecie narodzin Mazurka Dąbrowskiego, 130-lecie pierwszego w Wielkopolsce Kółka Rolniczego w Dolsku, 2 czerwca 1996 r. tworzy się samorząd rolniczy, Kościół św. Mikołaja, Wspieranie naszych dzieci, Szlak tradycji wielkopolskiej, Kaszanka w słodkim cieście oraz inne brytyjskie ciekawostki, Highway to hell, Henryk Sienkiewicz prywatnie, Mój kolor, Ujrzeć niewidzialne, Muzeum Śremskie zaprasza, Minęło 10 lat Pro Sinfoniki w Śremie, Aby słońce miłości świeciło dla każdego
160Cz 11/7Muzeum ŚremskieGazeta Śremska1996, Śrem6Nie czekając na jutro, Budżet, Co nowego w śremskim TBS-ie, Jesteśmy znowu, Taka sobie Warta, Sukienki, Z okien karetki pogotowia, Śnieżna mgławica w czerwcu, Zwyczaje ludowe okolic Śremu z ponad 150 lat, Ocalić od zapomnienia, Śrem w podręcznikach szkolnych, 5 lat z księdzem Piotrem, Sukcesy uczniów z piątki, Spotkanie z Księżniczką Emilią i złym Liczyrzepą
161Cz 11/8Muzeum ŚremskieGazeta Śremska1996, Śrem7Owocna rewizyta, Gospodarka nieruchomościami komunalnymi, Wakacje przy ognisku, Lipa, Na pielgrzymkowym szlaku, Ogień, woda, kwiat paproci i czarownice - świętojańskie wierzenia i obyczaje w litewskiej tradycji ludowej, Kościół św. Ducha, Podnoszenie nosów w górę, Z działalności Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami, Plażowa moda, Śremska Mekka sztuki, Kilka moich wrażeń z Polski, Zespół, Owady i ludzie
162Cz 11/9Muzeum ŚremskieGazeta Śremska1996, Śrem9Pomniki przyrody, Dąb, Czy należy i jak reformować oświatę w gminie, Kuchnia, męski punkt widzenia zgodnie z przepisami, Dolsk, Twórczość Barbary Houwalt w śremskich kolekcjach, O współczesnym utrwaleniu tradycji patriotycznych na wsi wielkopolskiej, TUL w Grzybnie, Pisane w środku lata, Jeśli się nie nawrócicie, Triumf ducha nad materią, Plener, Lato w Muzeum Śremskim, Dwór Andrzejówka zaprasza
163Cz 11/10Muzeum ŚremskieGazeta Śremska1997, Śrem5O sejmiku samorządowym, Strategii ciąg dalszy, Karma bella, Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Śrem na 1997 rok, Czy warto wspierać finansowo działalność śremskich organizacji społecznych, Matura i co dalej, Dąbrowski, Wybicki - Wielkopolska, Konstytucje, konstytucje, Kolejne doświadczenia, Matka, Oświatowe koszty, Co decyduje o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej, Z działalności Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami, Gotujmy z sercem, Zalew Śremski, Śrem-Nochowo-Dalewo-Mórka-Mełpin-Bodzyniewo-Międzychód-Gawrony-Śrem, Z głową w chmurach, Prawie 2000 lat temu, Pomnik Powstańców Wielkopolskich, Kimono, miecz i origami, Śremsong '97
164Cz 11/11Muzeum ŚremskieGazeta Śremska1999, Śrem9Jaki będzie nowy rok szkolny, W 2000 rok z ekologiczną oczyszczalnią, Siłami zjednoczeni, ksiądz zapomniany, W kręgu księdza Piotra Wawrzyniaka, Porozumienie, Sławny i nieznany, Ostrygi, krewetki i pędy bambusa, czyli Śrem po wakacjach, Koniec wojny, Kontakty z partnerskim Roznovem, Zabytki w krajobrazie, Orla perć, Śremscy żeglarze na Adriatyku, Pamiętnik z podróży do Polski, O powstańczej banderze i konfederackich kliprach, W odwiedzinach u Księżniczki Halszki i nieuczciwej karczmarki, Galeria '99,
165Cz 11/12Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2000, Śrem3Tutaj są moje korzenie, Wirtualna edukacja, Nowa biografia ks. Piotra Wawrzyniaka, Przyjaciel w drodze, WOPR nad Jeziorem Grzymisławskim, Jacku wybacz, Pierwsze miesiące wolności, Początki klasztoru w Lubiniu, Problem kultu, O zapomnianych rocznicach, związkach polsko-włoskich i niedocenianym kompozytorze, Kłótliwe książątko czy król - jednoczyciel, Peregrynacja Ottona III w 1000 roku do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, Roman Kosmala - rzeźba, Kartka muzyczna
166Cz 11/13Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2001, Śrem12Wieści z ratusza, XXIV Międzynarodowy Listopad Poetycki również w Śremie, Walczyć czy współpracować, Wiślanie - toast bożonarodzeniowo-noworoczny, Może się uda, Lektura w świątecznym nastroju, Kim jestem, Spotkanie, Wieś śremska w świetle starych dokumentów, Ludmiła, Język japoński, Ciemność malowana światłem, Tadeusz Wieczorek - malarstwo
167Cz 11/14Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2002, Śrem1Wieści z ratusza, Poznajemy ojcowiznę, Śnieg był tak czysty i świeży, Jubileusz pracy badawczej nad patriotyczną działalnością H. Sienkiewicza, Z warsztatu architekta, Wieś śremska w świetle starych dokumentów, Co słychać w Śremie, Jeden na pewno, Ach ta poranna kawa, Język japoński, Mroźne pejzaże, Co się stało Grzegorzu
168Cz 11/15Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2002, Śrem2Wieści z ratusza, Fotoreportaż z Poznaniem w tle, O stresie szkolnym, Mamy swoje powody, Głos o Malince, Safona słowiańska, Z warsztatu architekta, Ignacy Moś, Język japoński, Komiksowy dystans, Seneka w Antwerpii oraz rubensowskie kształty, Jarosław Łukasik, Pociąg poetycki, Zachować w pamięci
169Cz 11/16Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2003, Śrem3Wieści z ratusza, Dlaczego się trujemy, Pan na Manieczkach, Niezapominajki czyli urywki z życia wzięte, Lektury nadobowiązkowe, O nowej monografii Śremu, Wspomnienia przy świątecznym stole, Śremski pomnik poległych powstańców, Mniejszości narodowe w Śremie, Franciszkanie w Śremie, Kazimierz Wierzyński, Literatura Polska drukuje wiersze śremskiej młodzieży, Otto III i Bolesław Chrobry w Gnieźnie, Renesans zmanierowany
170Cz 11/17Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2003, Śrem9/10Wieści z ratusza, Patrzysz i myślisz, że wiesz, Z życia cegielszczaka, Czy znasz taki Śrem, Okres międzywojenny, Listy do brata, Władysława Hampel, Edmund Bojanowski - twórca ochronek i założyciel zgromadzenia Służebniczcek, Wspomnienia przy świątecznym stole, Niezapominajki czyli urywki z życia wzięte, Unrugowie, Skąd bierze się bunt, Karpaty Wschodnie
171Cz 11/18Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2003, Śrem11/12Wieści z ratusza, Rocznica odzyskania niepodległości w ZSM, Kościoły drewniane ziemi śremskiej, Legendy czasów potopu, Listy do brata, Niezapominajki czyli urywki z życia wzięte, Moje miasto Śrem, Leontyna Janiszewska - zasłużona nauczycielka, związkowiec, działacz społeczny, Wspomnienia przy świąteccznym stole, Lekarski etos, Trzecia książka z Sienkiewiczem w tle, Spotkanie chóralne w Psarsiem, Teatr w Śremie, Oczami mojej miłości, Joanna Kożuch, Kręte ulice
172Cz 11/19Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2004, Śrem1/2Wieści z ratusza, Błażejewo, Wspomnienia przy świątecznym stole, Wyzwolenie, Izabela Perlińska, Niezapominajki czyli urywki z życia wzięte, Jak ducha ludzkiego uczynić heroicznym, Lekarski etos, Kiedy serce mi pęknie, Razem raźniej, Lektura nieobowiązkowa, Śremskie Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru w Poznaniu, Aconcagua - góra marzeń, Elżbieta Krygowska-Butlewska, Gniazdo czyli rozliczne ołtarze Matki Natury
173Cz 11/20Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2004, Śrem5/6Wieści z ratusza, Pamiętajmy o świątyni pofranciszkańskiej, O uczeniu historii w szkole średniej, Modny świat XVIII w., Karol Gawin-Gostomski, Jubileusz, Przemek - legenda Śremu, Gdy przez mrok próbują oczy przebić się, Karolina Ciesielska, Wspomnienia - tak było, August Zaleski, Historia parku miejskiego w Roznovie, Jak szyje się piękno, Fotoklub R9, Teatr w Śremie, Bohdan Kaczmarek
174Cz 11/21Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2004, Śrem11/12O świętach, W uznaniu dla nieprzeciętności, Kwitnąć i wonieć nie przestaniecie, Trzy pokolenia muzyków, Zapisana złotymi literami w naszych sercach, Wspomnienie o Krystynie Wojciechowskiej, Patriotyczne tradycje śremskiej młodzieży w latach 1865-1922, Profesor Arab, Chór Moniuszko w 2004 roku, Tylko ten jeden krok, O autorze Sentymentów, O śremskich Żydach, A ślady zasypał czas, Muzeum Śremskie - aktualności, Malarstwo, Znaki czasu, Niemen na wielki bis, Wiersz prosty, szept przemijania, Atrakcyjność turystyczna Śremu
175Cz 11/22Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2005, Śrem1/2Wieści z ratusza, Profesor Arab, Przywracanie blasku, Lecz o jutro mnie nie pytaj, Człowiek z pasją, Wyzwolenie Śremu, Czesław Klaczyński, Wędrówka po Śremie śladami Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, Śremianin Heliodor Święcicki, Pamięci Witolda Prus-Głowackiego, Podróż do Sangri La, Muzeum Śremskie - aktualności, Kalendarz działań edukacyjnych w Muzeum Śremskim w I półroczu 2005 roku, Orędownik Świeżego Powietrza - Stanisława Mrowińskiego wizerunek subiektywny, Cezary Rafał Markiewicz, Ciepło, ciepło, Uniwersytet ludzi ciekawych świata
176Cz 11/23Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2005, Śrem9/10Nigdy nie żałowałem swojego zaangażowania, Odważni Kuklarowie na tropie szalbierstw Gryziogona i jagiellońska kariera rodu Łodzia Opalińskich, Spadkobiercy Pilaszkowa, Islandia 2004, Chórowi strzeliło 125 lat, Wieści z ratusza, Musisz się z mroku wynurzyć na światło, Przeznaczony na życie, Ksiądz z odległych krańców Wielkopolski, Wspomnienia z Roznova uwiecznione w rysunku, Teatraln przestrogi, Zbrodnia w muzeum, Śremski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śremie
177Cz 11/24Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2005, Śrem11/12Pod protekcją Brata Seweryna, Droga do wolności, Iwanczena - Junacka legenda, Biegnę ku niej zdyszana, 15 lat Księgarni Przy Rynku w Śremie, Żyjesz i jesteś meteorem, Wieści z ratusza, Wspomnienia ziemianina, powstańca i dyplomaty z Błociszewa, Islandia 2004, Jeden skok do filmu, Andrzej Maldzis, Muzeum Śremskie - aktualności, Śremski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śremie
178Cz 11/25Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2006, Śrem11/12X zjazd Małoletniaków, Bo pieśń rodzi i pieśń wskrzesza, To był strzał w dziesiątkę, Wspominam, Śremskie realizacje Magdaleny Abakanowicz, Wieści z ratusza, Pomnik Józefa Piłsudzkiego, Między kulisami a krawędzią estrady, Muśnięcie ciszy, Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, Witold Adamczyk, Jacek Jaraczewski, Muzeum Śremskie - aktualności, Śremski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śremie
179Cz 11/26Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2007, Śrem1/2Między pasją a powołaniem, Kościół pofranciszkański w Śremie, Chłop śpi a zboże mu rośnie, Mistrz Walenty, Wieści z ratusza, Wielkopolskie świętowanie, Z Brodnicy na Poznańską Skałkę, Jeden skok do filmu, Między kulisami a krawędzią estrady, Apetyt na teatr, Muzeum Śremskie - aktualności, Śremski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śremie
180Cz 11/27Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2007, Śrem5/6Jubileusz na roboczo, W nas jest siła i my jesteśmy siłą, Brillat-Savarin literatury polskiej XX wieku, Jak Boruta z Łęczycy do Śremu przyleciał czyli o grzechu brata Hieronima, Wieści z ratusza, Aktorowie i spektatorzy, Udane dwie kadencje Zarządu chóru Moniuszko, Wojenne dzieciństwo, Wielkopolskie świętowanie, Nim rozpłyniemy się w błękicie, Muzeum Śremskie - aktualności, Śremski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śremie
181Cz 11/28Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2010, Śrem1/2Światełko z przeszłości, Wieści z ratusza, Wielkopolskim szlakiem Fryderyka Chopina, Życie nie jest mozaiką niewiadomych, Pamiętnik z lat 1919-1920, Harcerski Obóz Przyjaźni, Kiedy nagrywam mam dreszcze, Romantycznie, muzycznie i dramatyczcnie, Truchtem przez muzea, Ostatni rycerze, O pastelu prawie wszystko, Kwiaty z różnych bukietów, Muzeum Śremskie - aktualności, Śremski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śremie
182Cz 11/29Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2010, Śrem3/4To wciąż się kręci, Gala pieśni patriotycznej, IV powiatowa wystawa kronik w Śremie, Recepta na mikrofon i dobre opowiadanie, W sprawie zapominania, Wieści z ratusza, 130 lat Śremskiego Stowarzyszenia Śpiewackiego im. Stanisława Moniuszki, Jedyna spośród wielu, Pamiętnik z lat 1919-1920, O pastelu prawie wszystko, Wielkopolskim szlakiem Fryderyka Chopina, Krzysztof Molenda, Nie tylko patrzeć ale dostrzegać, Muzeum Śremskie - aktualności, Śremski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śremie
183Cz 11/30Muzeum ŚremskieGazeta Śremska2010, Śrem5/6Samorządność - możliwość budowania ojczyzny lokalnej, Cech Obywatelski, Tradycja Wielkopolskich Bractw Kurkowych, Stara Strzelnica - u Kuby Błoszyka, Wieści z ratusza, Przez Żabno do Composteli, Opowiadać prawdziwe historie, Teatr Siemion, Truchtem przez muzea, Dróg rozstaje, Stanisław Ciesielski, Muzeum Śremskie - aktualności, Michał Wielopolski, Śremski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śremie
184Cz 12/1Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1978, Warszawa7/8Zapraszamy do Meksyku, Projekty i realizacje krajowe, Projekty i realizacje zagraniczne, Reportaż, Polemiki, Informacje, Rewaloryzacja miast historycznych, W świetle dotychczasowych doświadczeń, Forma, funkcja czy naśladownictwo, Innowacja czy konserwacja, Dom, System MB
185Cz 12/2Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1983, Warszawa4Kalendarium, Notatnik, Informacje krajowe, Streszczenia obcojęzyczne, Forma wyniknie z energii, Biennale Paryskie 1982, Miasto-ogród Utrata, Budownictwo dla człowieka - pięć zasad, Domy ekologiczne - dalekie czy bliskie, Czternaście projektów domów ekologicznych, Mówić prozą, Elementy konstrukcji, niekonwencjonalne systemy zasilania budynków mieszkalnych, Mity i utopie architektury XX wieku, Architekci świata - Ralph Erskine, Udział warszawskiej uczelni architektonicznej w kształtowaniu architektury polskiej, Wywiad z W. Krassowskim, Przegląd zagraniczny
186Cz 12/3Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1983, Warszawa5Kalendarium, Notatnik, Informacje krajowe, Streszczenia obcojęzyczne, Ruch nowoczesny w architekturze sakralnej: nowość a tradycja myśli klasycznej, Konkurs SARP nr 655 - Świątynia Pokoju na Majdanku, Kościół na Żytniej czyli o potrzebie ruiny i potrzebie ubóstwa, Zabytkowe cerkwie, Mity i utopie architektury XX wieku, Architekci świata - Kisho Kurokawa, Kolumna studencka: Studia architektoniczne na uniwersytecie Harvard w Cambridge
187Cz 12/4Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1983, Warszawa6Kalendarium, Notatnik, Informacje krajowe, Symbol i alegoria na przykładzie aktualnej architektury kościołów katolickich w Polsce, Streszczenia obcojęzyczne, O górnośląskiej ziemi, Efekty zewnętrzne rozwoju przemysłu na Górnym Śląsku, Dokąd zmierza aglomeracja, Zespoły zabytkowe Górnego Śląska, Katowice-Murcki, Konkurs SARP nr 652 na opracowanie koncepcji programowo-funkcjonalno-przestrzennej budownictwa jednorodzinnego o niskiej intensywności, Elementy konstrukcji - znaczenie geopatii w budownictwie, Przegląd zagraniczny
188Cz 12/5Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1984, Warszawa2Kalendarium, Informacje krajowe, Streszczenia obcojęzyczne, Problem mieszkaniowy i architekci, Federacja małych miast, Udział społeczeństwa w sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Uspołecznienie planowania - komu to potrzebne, Potrzebny jest dialog, Przebudowy w Wielkiej Brytanii, Partycypacja - z praktyki brytyjskiej, Dwa projekty - Ivry-sur-Seine i Blanc Mesnil, Co dalej - dlaczego postmodernizm, Hotel w Podkowie Leśnej, Symetria ignorancji, Problematyka rewaloryzacji małych miast, Historia nauką pomocniczą architektury, Architektura polska 1944-1984 - realizm socjalistyczny
189Cz 12/6Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1984, Warszawa3Kalendarium, Informacje krajowe, Streszczenia obcojęzyczne, Architektura mieszkaniowa, Przegląd osiedli mieszkaniowych, Stalowa Wola 1936-1939, Konkurs SARP na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dzielnicy Malce w Stalowej Woli, Kształt i proces, O poplataniu słów i ich znaczeń, o paradygmacie miasta, o garbatym kliencie i o obrazie przyszłości, Co dalej - dlaczego postmodernizm, Nie Jencks wymyślił postmodernizm, Architektura polska 1944-1984 - 1956-1965 poszukiwania
190Cz 12/7Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1984, Warszawa4Kalendarium, Informacje z kraju, Streszczenia obcojęzyczne, Jakie miasto, Krzyż i koło, Miasto idealne - renesansowa mrzonka czy program działania, Kamień - analogia i archetyp, Nowa urbanistyka: miejskość, ciągłość, wielość, Szkic o metodzie, Blokowisko czy jurydyka czyli rozważania nad współczesną dzielnicą miasta, Zespół mieszkaniowy Tarnów-Rzędzin, Konkurs SARP nr 654 - zespół mieszkaniowy Lubostroń w Krakowie, Miasto czy osiedle, Auroville - idea i rzeczywistość, Co dalej - dlaczego postmodernizm, Architektura polska 1944-1984 - 1956-1965 ciąg dalszy
191Cz 12/8Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1984, Warszawa5Kalendarium, Informacje z kraju, Streszczenia obcojęzyczne, Współczesne zespoły mieszkaniowe - ich krytyka i propozycje przeobrażeń, Bliskie spotkania zawodowe, Humanizacja osiedli mieszkaniowych o zaniżonym standardzie, Humanizacja to początek, W poszukiwaniu różnorodności, Między niebem a ziemią, Historia metra w Warszawie, Z tradycji budownictwa i architektury Ghany, Architektoniczna spuścizna Gruzji, Dlaczego postmodernizm, Architektura polska 1965-1975 - skrajny technologizm
192Cz 12/9Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1984, Warszawa6Obecna i przyszła misja architekta, Architektura wyrazem kultury, XIV Kongres Międzynarodowej Unii Architektów, Przestrzenie i przedmioty pamięci czyli pochwała sztuki konceptualnej, Architektura bez architektów, Architektura bez kubatury, Ekspresja geometrii, Geometria ekspresji, Odtwarzanie znaczeń, Forma i symbol, Symbolizm tradycyjny, Dom w miasteczku, Dom polski, Odkrywanie współmieszkańców, Mały regionalizm, W pogoni za, Poszukiwania - dom na Bednarskiej, Nawiązanie do przeszłości - dom pod zamkiem, Granice architektury, Architektura polska - 1976-1983 - ekspresjonizm eklektyczny
193Cz 12/10Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1985, Warszawa1Informacje z kraju, Streszczenia obcojęzyczne, Heideggera myśli o architekturze, Eric Adlercreutz, Pekka Salminen, Sverre Fehn, Biblioteka Uniwersytecka, Sztokholm, Riksplan, Sztokholm, UNI, Oslo, Centrum Kursów, Ski botn, Sala sportowa, Oslo, Galeria Albin Upp, Oslo, Dom jednorodzinny, Oslo, Między racjonalizmem a postawangardą, Richard England, Architektura Malty, Lucien Kroll, Arata Isozaki - gra negatywności, Architektura Kuwejtu, Holenderski konkurs architektoniczny Kiedy mieszkanie staje się domem
194Cz 12/11Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1985, Warszawa3Kalendarium, Informacje z kraju, Streszczenia obcojęzyczne, Struktura i problemy przestrzennego zagospodarowania wsi, Krajobrazy, Rodzimy krajobraz wsi, Dwa powroty, Samo życie, Fascynująca wieś Młyny, Nasze spojrzenie na architekturę regionalną, Co zostało z dawnego Spisza, Architektura regionalna wsi Dolnośląskiego Pasma Sudetów, Budownictwo wiejskie - skala, jakość, dylematy, Budownictwo zagrodowe w Wielkopolsce, Kaszuby i Żuławy czyli rzecz o metodzie, Projekty zabudowy mieszkaniowej dla Kaszub, Kościoły na Kociewiu, Logika architektury regionalnej, Mieszkanie rolnika
195Cz 12/12Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1985, Warszawa4/5Kalendarium, Informacje z kraju, Streszczenia obcojęzyczne, Wnętrze architektury, Poza godnością i wolnością, Pod prąd, Przedmioty-podmioty, Stonehenge, Projekty z hasłem, Metamorfozy estetyki, Między funkcjonalizmem a estetyką, Architektura - drugie ubranie człowieka, Modernizacja - współczesny duch architektury, Przebudowa wnętrza, Biennale Paryskie 1985 - widok od wewnątrz lub przyczyna architektury, Architektura wiejska w Badenii-Wirtembergii, Refleksje szwajcarskie, Ciągłość tradycji w architekturze węgierskiej, Budownictwo jednorodzinne na Węgrzech, Imre Makovecz, Urbanistyka i architektura dla społeczeństwa, Trzecie Światowe Biennale Architektury w Sofii Interarch '85
196Cz 12/13Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1986, Warszawa6Kalendarium, Informacje z kraju, Streszczenia zagraniczne, Biennale weneckie '85, Pogranicza architektury, Nowy Luwr w rejonie Ogrodów Tuileries w Paryżu, Zabudowa placu Defilad, Zwierciadło lustra wody kamieniołomu w Graczach, Centrum Kultury Krajów Demokracji Ludowej we Wrocławiu, Ośrodek Katechetyczny w Siennicy, Uwarunkowania rozwoju polskiej architektury współczesnej w latach 1945-1985, Przyszłość dla naszej przeszłości, Didaskalia architektury
197Cz 12/14Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1987, Warszawa1/2Kalendarium, Informacje z kraju, Streszczenia obcojęzyczne, Sudety - obszar problemowy, Główne typy zabudowy rodzimej w Europie Środkowej, Architektura regionalna Sudetów - problemy kontynuacji, Zabytkowa architektura i urbanistyka w Jeleniogórskiem, Nowa architektura pod Karkonoszami, Nowa architektura w Sudetach Wschodnich, Zaszady ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w obszarze Karkonoszy i Gór Izerskich, Karkonosze w obiektywie T. Olszewskiego, Problemy przestrzennego zagospodarowania Gór Stołowych, Rekonstrukcja miasta, Zasady rewaloryzacji Starego Miasta w Bystrzycy Kłodzkiej, Czwarty rok w Czarnem, Budownictwo mieszkalne dla rolnictwa pod Jelenią Górą, Szansa dla architektury regionalnej, Ziemia dolnośląska czyli rzecz o środowiskowości architektury oswojonej, Mirsk czyli o próbach szukania swojego miejsca, LGOM - gdzie jesteśmy, Budownictwo ludowe w górskim rejonie Sudetów Czerskich, Przemiany urbanistyczne Hradca Kralowe, Didaskalia architektury
198Cz 12/15Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1987, Warszawa3Kalendarium, Informacje z kraju, Streszczenia obcojęzyczne, Nowa utopia - polska myśl urbanistyczna lat 80 na tle tendencji powojennych, Trzy plany, Homo urbanisticus - czyli projektować tak by ludzie żyjąc w mieście mieszkali u siebie, Dzielnica Podolszyce - Południe w Płocku, Trzy kwartały w Turku, Forma uwolniona a nie poszukiwana, Kwartał w Rudzie Śląskiej, Cztery kwartały miejskie Liburnia w Cieszynie, Ulica Szkolna w Krzeszowicach, Ulica Asłanowicza w Siedlcach, Ulice 3 Maja i Jana Matejki w Zabrzu, Plac Bawół i ulica Józefa w Krakowie, Przekształcenia przestrzenne ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, Rynek i uliczka handlowa, Jak się wpisać w miasto, Budynki mieszkalne na Grochowie Zachodnim w Warszawie, Budynek Studenckiej Spółdzielni Pracy w Krakowie, Budynek mieszkalny przy ulicy Jakuba w Krakowie, Budynki mieszkalne przy ulicy Kościuszki w Ostródzie, Uzupełnienie tkanki urbanistycznej Prokocimia i Bieżanowa w Krakowie, Galeria Sztuki Współczesnej w Warszawie, Park Ursynowski, Didaskalia architektury
199Cz 12/16Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1987, Warszawa4Kalendarium, Informacje z kraju, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Konkursy, Urbanistyczne koncepcje Le Corbusiera w zetknięciu z rzeczywistością, Didaskalia architektury, Materiały do sporządzania miejscowych planów ogólnych miast dużych i średnich
200Cz 12/17Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1988, Warszawa1/2Kalendarium, Informacje z kraju, 2 Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 1987, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Czas architektury, Architektura i mity odrodzenia kultury, Problemy kształcenia architektów, Współczesna architektura Norwegii, Przegląd czasopism
201Cz 12/18Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1988, Warszawa3Informacje z kraju, Streszczenia obcojęzyczne, Architektura mieszkaniowa, Zagadnienia percepcji w Pracowni Architektury Żywej, Architektura, natura i słowa, Architektura i mity odrodzenia kultury, Portret Polaka we wnętrzu, Schronisko wysokogórskie Vyrovka
202Cz 12/19Stowarzyszenie Architekt?w PolskichArchitektura1988, Warszawa6Kronika, Streszczenia obcojęzyczne, Architektura brytyjska lat 80
203Cz 13/1Wielkopolskie Wydawnictwo PrasoweIKS1990, Poznań2Galerie, Muzea w Poznaniu, Muzea koło Poznania, Muzyka, Teatr, Wypożyczalnie kaset video, Kina Estrada, Kalendarium, Trzy pytania do Agnieszki Duczmal, Domy kultury, Kluby MPiK, Polecamy, odradzamy lokale Poznania, Posnania - książki, Iksik, Sport i rekreacja, Kantory, Biura podróży, Wycieczka miesiąca, Nie tylko domy, Globtroter, Rajdy
204Cz 13/2Wielkopolskie Wydawnictwo PrasoweIKS1992, Poznań3Galerie, Muzea w Poznaniu, Muzea koło Poznania, Muzyka, Teatr, Wypożyczalnie kaset video, Kina, Ośrodek Kultury Filmowej, Książki, Kalendarium, Domy kultury, Kluby MPiK, Polecamy, odradzamy lokale Poznania, Sport, Biura podróży, Na Targach Poznańskich, Weekend w pałacu, Varia
205Cz 13/3Wielkopolskie Wydawnictwo PrasoweIKS1992, Poznań6Galerie, Muzea w Poznaniu, Muzea koło Poznania, Muzyka, Teatr, Wypożyczalnie kaset video, Kina, Ośrodek Kultury Filmowej, Książki, Kalendarium, Domy kultury, Kluby MPiK, Polecamy, odradzamy lokale Poznania, Sport, Biura podróży
206Cz 13/4Wielkopolskie Wydawnictwo PrasoweIKS1992, Poznań7Galerie, Muzea w Poznaniu, Muzea koło Poznania, Muzyka, Teatr, Wypożyczalnie kaset video, Kina, Ośrodek Kultury Filmowej, Książki, Kalendarium, Domy kultury, Kluby MPiK, Polecamy, odradzamy lokale Poznania, Sport, Biura podróży, Cenne dary dla muzeum, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta, Pałac Kultury, Zbigniew Zakrzewski, osobowość renesansowa, Rock Globe - Poznań '92
207Cz 13/5Wielkopolskie Wydawnictwo PrasoweIKS2005, Poznań12Galerie, Muzea w Poznaniu, Muzea koło Poznania, Muzyka, Teatr, Wypożyczalnie kaset video, Kina, Ośrodek Kultury Filmowej, Książki, Kalendarium, Domy kultury, Kluby MPiK, Polecamy, odradzamy lokale Poznania, Sport, Biura podróży, Akademia Sztuk Pięknych, Profil Sztuki, Co jest grane, Okiem prezydenta, Centrum Kultury Zamek, O Budzyniu, Biblii Poznańskiej, seminarium i Romanie Brandstaetterze, Worek nowości, Miasto bogate w imprezy sportowe
208Cz 13/6Wielkopolskie Wydawnictwo PrasoweIKS2008, Poznań7/8Galerie, Muzea w Poznaniu, Muzea koło Poznania, Muzyka, Teatr, Wypożyczalnie kaset video, Kina, Ośrodek Kultury Filmowej, Książki, Kalendarium, Domy kultury, Kluby MPiK, Polecamy, odradzamy lokale Poznania, Sport, Biura podróży, Trzymajmy się razem, Pod pretekstem, I Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator 2008, XV Międzynarodowe Warsztaty Tańca Współczesnego, IX Letnie Pogotowie Sztuki, Jakie tajemnice kryją kamienice, O dobrych klimatach nie tylko nad Wartą
209Cz 14/1ArkadyDom1983, Warszawa4Miejsce dla dziecka, Pokoik dziecinny i moda na młodzież, Dziecko w mieszkaniu, Domena dziecka, Pokój wielofunkcyjny - czyli wszystko jest możliwe, Letnisko, Podróż do kresu miasta, Zanieczyszczenia, Dobrodzieńska Fabryka Mebli, Piętrus czyli maszyna nie tylko do spania, Wiertarka EMA-COMBI, Nawigacja budowlana i symbole, Moje i nasze, Łóżko-świat
210Cz 14/2ArkadyDom1984, Warszawa1Peryskop, Lokalizm, Regionalizm nie jedno ma imię, Góralu pewno ci żal, Familoki, Ni miejski ni wiejski, Gazda, Dwór w Niepołomicach, Mieszkanie na 30 m2, Wigwamy dla tubylców, Auto kontra dom, Radzimy: jak zagospodarować M-3, Ład: sztuka dla wszystkich, Domus w domu, Zrób to sam, Dom radzi
211Cz 14/3ArkadyDom1984, Warszawa3Peryskop, Strychy, Pracą ludzie się bogacą, Więźba jak namiot, Przebudowa poddasza, Budownictwa model liryczny, Dom z pudełka, Spotkania z ceramiką, Domus w domu, Radzimy jak zagospodarować M3, Dom radzi, Spadek po Chanelce, O kamiennych skrzyniach, kamiennych szczelinach, kamiennych wyspach i o tym co jest pomiędzy nimi, Ze strychu widać inaczej
212Cz 14/4ArkadyDom1984, Warszawa4Drzewa, Materiał dla bogaczy - jest czyli go nie ma, Kup pan deskę, Budować z drewna, Krótka historia 33 papierków, Leśniczówka nad Wigrami, Szwecja, Wieńcówka, Na ganku, Krzyżyk, toledo i kardynał Richelieu, Radzimy jak zagospodarować M-4, Fotele, Zrób to sam, Dom radzi, Bez kolejki czyli kupić nie kupić, wiedzieć warto, Szkoda tego drewna na stos, Pomiędzy drewno a korę palca nie wtykaj
213Cz 14/5ArkadyDom1984, Warszawa5Ten stary, dobry dom, Budowa przebudowa, Stare wcale nie jare, Plomba na Hożej, Retrospekcja pesymistyczna, Prawdziwy dom, Transformacja mieszkań o różnym standardzie, Cudzymi rękami, Zespół budynków mieszkalnych Śniadeckich, Dom w Bielsku-Białej, Bez kolejki czyli kupić nie kupić, wiedzieć warto, Norwegia, Pozostaw starą rzecz, Radzimy jak zagospodarować M-4, Zrób to sam, Składak, Dom radzi, Tandetny przepych lat 50, Przemijanie, Pochwała krzywych podłóg, Biurko, biureczko, Miasto i kwiaty
214Cz 14/6ArkadyDom1984, Warszawa6Przestrzeń osobista i własny kąt, Osobowość w betonie, Kąt sypialny, Z klimatem, Zamienię na większe, Kącik w kącie, Własny kąt, Japoński dom pod Karkonoszami, Dom w Podkowie Leśnej, Dom przyszłości, Bez kolejki czyli kupić nie kupić, wiedzieć warto, Okno, Radzimy jak zagospodarować M-5, Zrób to sam, Lampy, Dom radzi, Wariacje na temat bawełnianej koszulki, Własny kąt i kółko graniaste, Głową muru nie przebijesz, Własny kąt, Kabinet
215Cz 14/7ArkadyDom1985, Warszawa1Anatomia snu, Wagony sypialne, Sen-jawa, Gwiżdżę na łóżko, Własnymi rękami, Miasteczko, Z boku świata, Na przykład Rawa, Dom jednorodzinny w Makowie Mazowieckim, Bauhaus, W zakresie sztuki użytkowej, Tkanina w domu, Komandosi z Wawrzyszewa, Radzimy jak zagospodarować M-5, Kołyska, Dom radzi, Fruwa moja marynara w karnawałową noc, Bezpieczne schronienie, Łoże
216Cz 14/8ArkadyDom1985, Warszawa2Ani praca ani zabawa, Na kominku ogień płonie, Wypoczynek, Według cudzego pomysłu, Człowiek - istota zmęczona, Mieszkam centralnie, Ciche centrum, O tempora, o mores, Zespół domów szeregowych w Łodzi - Bałutach, August - norweski dom jednorodzinny o konstrukcji drewnianej, Kupić nie kupić - wiedzieć warto, Sztuka w domu, Herbata by się uśmiała, Radzimy jak urządzić M-6, Kanapa, Dom radzi, Wieczorowe gnieciuchy, Duch mody, W drodze do serca miasta, Krzesło
217Cz 14/9ArkadyDom1985, Warszawa4Ubóstwienie brzucha, W poszukiwaniu brakującego miejsca, Jedzenie, Z cyklu mieszkanie, Zaproście mnie do stołu, Różnorodność bawi, Tanie domy dla Zamojszczyzny, Osiedlowy kac, Kolor, Grafika ścian, Wszystkie nasze osiedlowe sprawy, Trzy mity o sadach, Kupić nie kupić - wiedzieć warto, Gdzie są ci piękni nastoletni, Zrób to sam, Stół, Jak zagospodarować M, Dom radzi, Różne szkoły łączeń, Zdrada
218Cz 14/10ArkadyDom1985, Warszawa5Rośliny we wnętrzu, Zielony pokój, Małe mieszkanie na…, Zamiast doniczki, Poetyka blokowiska, Tanie budownictwo, Mieszkać na przedmieściu, Kto dorówna Bielanom, Lustra jak obrazy, W poszukiwaniu brakującego miejsca, Jak zagospodarować M, Regał, Dom radzi, Schody-schowki, Swetry bezdrutowo robione, O cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa, Rewolucja antymody, Skrzynie, szafy, komody
219Cz 14/11ArkadyDom1986, Warszawa1Stół, Klimaty stołu, Wariacje na temat stołu, Na Ursynowie pod prąd, Płasko, Architektura jest nieskończonym ruchem form, Dywan, Podłoga, Dom australijski, Dom jednorodzinny, W teorii jesteśmy mocarstwem, Życie budynku czy wegetacja, Seks w M-3, Tanie budownictwo, Cegła, Domus, Dom radzi, Interart '85, Makijaż jak kostium
220Cz 14/12ArkadyDom1986, Warszawa2Parter życia, Sen o tradycji, Trzy okładziny bez kleju, Poducha, Cum excitatorio alias z pobudką, Łóżko, Człowiek niewidoczny, Schody, Trawa na dachu, Wyssane domy, Benedyktyn z Podkowy Leśnej, Dom bliźniaczy w Warszawie, Chcę mieć taki sam dom, Niee ma na czym spać, Rzemiosło, rzemieślnik, Dom radzi, Gdzie spać, Litości, Zwariowane domy, Garnitur pod kołdrę, Wartości i zagrożenia mody
221Cz 14/13ArkadyDom1986, Warszawa6Poszukiwanie przestrzeni i nie tylko, Jak mieszkają robotnicy, Własny kąt, wspólny dom, Studenci projektują meble, Przerabianie domu, Piwnica, Czechosłowacja, Mediolan, Jak powstaje beczka, Kobierce, makaty, karabele, Dom radzi, Szanse dla zakompleksionych, Filozofia mieszkania
222Cz 14/14ArkadyDom1987, Warszawa1Postmodernizm, Sami sobie, Słowa i fakty, Dwa strychy, Pod podłogą, Dom norweski, Barwienie drewna, Wieszak, Przedpokój, W co się bawić, Fabryka fajansu Stanisława Mańczaka w Chodzieży, Stolik w stylu Biedermeier, Projektant na pustyni, Fotel-huśtawka, Tiffany - największy reprezentant secesji amerykańskiej, Przyjaciele dzieciństwa, Cztery ściany i dach, Dom radzi, Domowe szkodniki, Biseksowe nakrycia głów, Dobra wystawa, dziwny sondaż
223Cz 14/15ArkadyDom1987, Warszawa2Tęsknoty do lat 50, Prostokąt 4x9, Dwiee kuchnie, Stara komoda, Trzy balkony, Sypialnia, Ogród, Malowanie, Ostrożnie z chemizacją drewna, Załatwiamy sobie strych, Metamormofoza pudełka, Szansa rzemiosła, Suchy dom, Rozmofa o kaflach, Marimekko, Młodzi projektują meble dla siebie, Nie wykorzystana, Patchwork - ciuch z wyobraźnią, Zew z daleka
224Cz 14/16ArkadyDom1987, Warszawa3Być szczęśliwym w bloku, Dom a zdrowotność rodziny, Kuchnia - laboratorium, British is great, O łóżku, Włoskie wzornictwo w Warszawie, Sufit podwieszony, Kabel pod listwą, Barwa we wnętrzu mieszkalnym, Szkło i ceramika - najnowsze tendencje we wzornictwie, Dom radzi, Tworzywa jutra, Wyznania ignoranta
225Cz 14/17ArkadyDom1987, Warszawa4Co nowego w prawie lokalowym, W kierunku ekonomizacji czynszów, Dom który mi się podoba, Ceramika secesyjna, W pół drogi, Allersmaborg, O domu suwalskim mówi Andrzej Strumiłło, Młyn koło domu, Galeria Piotra Nowickiego, Jak mieszkają inni, O domokrążcach minionego czasu, Mniej chemii w mieszkaniu, Sztuka czytania, Dzieło sztuki, Tapetujemy mieszkanie, Służbówka, Szóste do kompletu, Sweter modny - sweter klasyczny, 1:0dla biurokraty czyli żegnaj design shopie
226Cz 14/18ArkadyDom1987, Warszawa5Stwarzanie świata, Jak mieszkają inni, Krzesło, Promienie ziemi, Dom mongolski, Dom eskimoski, Dom japoński, Ceramika secesyjna, Co nowego we wzornictwie, Przesłony, Do radzi, Drugi dom, Szczęście dla osiedla, Dlaczego zmierzch pnączy, Tadeusz Brzozowskki
227Cz 14/19ArkadyDom1987, Warszawa6Coraz więcej domów w budowie, Dom żuławski, I znów Ursynów, Coś za coś, My kieszonkowi biznesmeni, Jak Francuzi modernizują stare mieszkania, Meble dla dzieci, Książki, Okiennica, Plecionki, Stanisław Jagmin - pierwszy polski ceramik, Kolorowo, Wpływ materiałów drewnianych na środowisko budynków, Opakowania, Oranżeria w oknie, Na antypodach obszerności, Kolejna próba reanimacji
228Cz 14/20ArkadyDom1988, Warszawa1Nowe meble dla dzieci i młodzieży, Ach ten dom, Układanki z przedmiotów, Niedziela na Perskim, Atrium - wytworna czynszówka w Tokio, Pająki czyli o przodkach zwisów, Antresole, Płaskie -przestrzenne-płaski, Malownicze stawy przydomowe, Schody w budynku jednorodzinnym, Echa salonów, Galeria Grażyny Hase
229Cz 14/21ArkadyDom1988, Warszawa2Domowe kłopoty, Pudełko w kapeluszu, Wzornictwo a muzea holenderskie, Mieszkać w jednym pokoju, Duński dom, Apteczka, Działka, Zabawa z przedmiotem, ASP - dyplomy '87, Mieszkanie 1988
230Cz 14/22ArkadyDom1988, Warszawa6Balkon we wnętrzu, Pod betonowym dachem, Inny świat, Romantyczna mansarda, Strychy z tarasem, Schody w mieszkaniu, W dobrej dzielnicy, Pracownia malarza, Okna w dachu, Na zakończenie jeszcze dwa strychy, Nie dalej jak od siebie samego, Dom grecki, Świat Jana Tarasina
231Cz 15/1Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej1998, Środa Wielkopolska9Wybory do rad samorządowych, Pamiętaj żebyś dzień święty święcił, Afrykańscy pątnicy, Rekolekcje dzieci Maryi, O ewangelizacji misji Ojców Oblatów, Powrót Madonny, Uleczyć rozdarte dusze, Nie piję, Duch i woda, Wczasy pod gruszą, Awanse i odznaczenia dla policjantów, Znak wiary i mocy, Solidarni z chorymi, Powracające wspomnienia, Ekumeniczna kolonia, Ksiądz Marceli Weychan, odnowiciel Kolegiaty zbudował dzwonnicę, Był czas kolekcjonowania, Podróż do ptasiego żłobka, Piwo bez reklamy, Proteza szczęścia, Z policją bezpieczniej, Wiersze, Rzymski męczennik, Wodny patrol, Cywil zachwycił dzieci, Drogówka w akcji, To warto wiedzieć, Intruz musiał zniknąćArtykuł L. Otty o Muzeum Ziemi Średzkiej
232Cz 15/2Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej1998, Środa Wielkopolska11Odwiedzić znanych i zapomnianych, Tam gdzie życie spotyka się ze śmiercią, Nie sami tworzyliśmy historię Środy, Śmierć trzeba zaakceptować, Okaż im Panie miłosierdzie swoje, Moja, twoja i słuszna racja, Wygrane bitwy, Holenderscy partnerzy polskich ipowców, Duszpasterze za kratkami, O apostolstwie dobrej książki, Gdy słychać maszyny rodzi się słowo, Wychowanie bez klapsa, Jarosławiec w PTV, Zawitaj Królowo, Po tym poznajemy miłość, Duszpasterstwo młodzieży, Z kalendarza młodych, Misje w dżungli, Rocznica pontyfikatu, Miłość która zespala Ojca z Synem, Wiersze, Cztery dni resocjalizacji, Bractwo Więzienne, Złote lecie, Na zakończenie lata, Profilaktyka i terapia, Września pozazdrościła Środzie, Zbratani w marszu, Szczęśliwa 13, Sekty terapeutyczne, Zastąpiłem Jana
233Cz 15/3Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej1999, Środa Wielkopolska1Wigilia w areszcie, Do światła dobro garnie się, Poświąteczny remanent chrześcijańskiego ducha, Rodzinna wigilia, Między przeszłością a przyszłością jest teraźniejszość, Betlejemskie światło - symbolem pokoju, Za kratami Bóg się rodzi, Roraty z nagrodami, Świąteczne dzieło pomocy dzieciom, Kanony z Taise, Karolinie z podziękowaniami za..., Lubię konie, O umiejętności bycia psychologiem, Na ten zakład czekano od dawna, Wiersze, Felieton okołoalkoholowy, Trzeźwościowe dni skupienia, Spod chmurki do salonu, Zakazana obecność, Pogrzeb śp. ks. kan. Józefa Walenciaka, Spotkanie więzienników, Autokarem do św. Mikołaja, Kiedy dziecko ucieka z domu, Patron szczęśliwej śmierci
234Cz 15/4Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej1999, Środa Wielkopolska2Rodzina z problemami, Kolędowe odwiedziny, Miłość i zawierzenie, Przedwojenny Rycerz Niepokalanej, Jasełka z moralnym przesłaniem, Pomyślności w Nowym Roku, Nieoptymistyczny sylwester, Opłatek ludzkiej życzliwości, Młodzi w Kościele - wspólnoty modlitewne, Koncert dziecięcego chóru, Uczę się Ciebie kłopotliwe dziecko, O sztuce, projektowaniu i zabezpieczaniu wnętrz kościelnych, Miejsca pamięci na nieludzkiej ziemi, Charytatywny bal, Święty Mikołaj u Iskierek, Pielgrzymka zaufania, Diariusz z tatarskiej wyprawy, Pojednanie z przeszłością, Szkolenie ewangelizatorów, Ponura statystyka, Wiersze, Wikariusz biskupi gościem policjantów, Widoczni po zmierzchu, Niee wiedziałam, Serce na krzyżu
235Cz 15/5Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej1999, Środa Wielkopolska4Który z nami cierpisz rany, Serdeczne słowa w dniu imienin, Po co reforma oświaty, Droga do Ojca niebieskiego, Bóg i rodzina, Dopowiedzieć losy, Teatr gestu i słowa, O deptaniu ludzkiej godności, Pielgrzymka Amazonek, Trudny kaganek oświaty, Powracam do pełni życia, Jan Budziaszek zaprasza do różańca, Panie powołałeś mnie, Dlaczego bardziej narażone na wpływy różnych sekt są środowiska studenckie, ruchy odnowy, młodzież z dysfunkcyjnych rodzin, Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie, Żeńskie Liceum im. św. Urszuli we Wrocławiu, Chłopiec z pasjami, Ołtarze Kolegiaty, Diariusz z tatarskiej wyprawy, Ruch abstynencki w Polsce, Parafia wspiera program profilaktyczny, Wiersze, Zuchowe sprawności, Dni skupienia, Sukcesy marynistów, Lednica 2000, Kamienny ból
236Cz 15/6Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej1999, Środa Wielkopolska5Sztandar dla średzkiego Sokoła, Hołd krzyżowi, Odpust miłosierdzia, O problemach bezdomności, Miłosierdzie ponad pieniądze, Dni Paschalne w Kolegiacie, Noc Zmartwychwstania, Licytacja, Konfesjonał nadziei, Prawo do wolnych wyborów, Cieknący dach, Na czym polega uzależnienie od sekty, Matka Boska Piasecka - Królowa Pomorza i Matka Jedności, Święty Jerzy patronem średzkich skautów, Młodzież w Ośrodku Szkolenia Policji, Odmładzająca moc uśmiechu, Ołtarz Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz św. Katarzyny i Barbary, Niepełnosprawni twórcy, Ruch abstynencki w Polsce, Wiersze, Szybcy jak sokoły, Dzieci ofiarami alkoholu, Przyjacielski Ekson, Niespodzianki sprytnego zająca, Radarowcy w akcji, Święty Wawrzyniec
237Cz 15/7Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej1999, Środa Wielkopolska6/7Wdzięczność po dzwonku, Srebrny jubileusz, Wyświęcono nowych diakonów, Ze służby parafialnej do diecezjalnej, Strażackie święto, Do Lichenia w konwoju, O posłudze kapelana wojskowego, Trzeźwość to strzał w dziesiątkę, Bezdomni na pokładzie Barki, Kresowa Pani, Dopowiedzieć losy, Ludzie z fotografii, Przy napoleońskim trakcie,Park sam się nie obroni, Polska - Watykan, Być przy umierającym, Zjazd u Garczarkowej, Twórcy niegodziwego świata, Trening czyni mistrza, Mister targów, Ruch abstynencki w Polsce, Policyjny czar par, Wiersze, W pogoni za piłką, Wytłumiona dysproporcja, Głośna plaga, Czekając na Ojca Świętego, Polskie Bolesne
238Cz 15/8Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej1999, Środa Wielkopolska8Prymicyjna niedziela w Kolegiacie, Chcę być dobry jak chleb, Czterdzieści lat służby Kościołowi poznańskiemu, Bądźmy razem z Ojcem Świętym, Jednogłośne wybory, O Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Odpocząć i pokochać życie, Łzy i obietnice poprawy, Przykład abstynencji, Cztery godziny na wolności, Jubileuszowe misje święte, Chleba naszego, Wspomnienie srebrnych godów kapelana, Koledzy jubilaci u metropolity poznańskiego, Wiersze, Redaktorzy i sekretarki, Czysci i wolni, Zalany w trupa, Sokolnicy wśród dzieci, Zainteresowani teologią, Ruch abstynencki w Polsce
239Cz 15/9Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej1999, Środa Wielkopolska9Ocalić ojcowstwo w Roku Ojca, Między Środą a Brazylią, Sakrament chorych czy umierających, Delegalizacja kościelnych stowarzyszeń, Dzielna dziewczyna, Modlitwa obolałymi stopami, Długie lata bezinteresownej posługi, Duszpasterstwo w rytmie brazylijskiej kultury, Celnik apostołem Jezusa, Czy reforma oświaty zrodzi gorzkie owoce, Wczasy na jednośladach, Z przeszłości rodzi się przyszłość, Mury nie runą, Przewrotne oceny rzeczywistości, My się nie nudzimy, Trzy pamiętne daty, Czworonożni stróże porządku, Wiersze, Dzieje Roku Jubieuszowego, O studiowaniu w Rzymie, Liturgia Bożego pokrzepienia, Aktorski początek lata, Strach przed nieznanym jutrem, Charytatywna pomoc, Patron polskich dzieci i młodzieży
240Cz 15/10Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej1999, Środa Wielkopolska11Kolegiata w blasku jupiterów, Biskupi wyjaśniają cele i założenia Jubileuszu 2000, Papieże Roku Świętego, Kalendarium Jubileuszu w Archidiecezji Poznańskiej, Dzieje Roku Jubileuszowego, Smutne oblicza bezdomności, O wikariuszu biskupim, Służyć chorym, Wojtki '99 zostały rozdane, Charyzmat miłosierdzia, Czas jest drogą ku wieczności, Oto ziemia Boga, Kodeks moralności, Żałoba wśród pielgrzymów, Posłuszne i zdecydowane psy, Nie odstraszył mnie wzrost Klimkówki, Bądźmy rzeźwi, Wiersze, Z dentystyczną precyzją, Pokochać trzeźwość, Między miłością a służbą, Wspomnienie srebrnego jubileuszu, Nie chciał złota
241Cz 15/11Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2000, Środa Wielkopolska1Nie zakwitną nam kolorowe ogrody, Dom Boży jest bramą nieba, Dom Boży jest bramą nieba, Medaliki dla więźniów, Mundur i sutanna w służbie człowiekowi, Pokonać kalectwo i tysiące problemów, Do Nowego Miasta przyjechał św. Mikołaj, Bazylika św. Piotra, Oto Twoi parafianie, W hołdzie zasłużonemu organiście, Pierwsze forum prasy parafialnej, Korzyści z przeprowadzki, Dzielimy się słowem i chlebem, O misjonarzach z Kazimierza Biskupiego, Ucieczka w życie, Wiersze, Na Wielki Jubileusz do Rzymu, Matka Boża z Candelarii
242Cz 15/12Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2000, Środa Wielkopolska3Zagubieni wobec cierpienia, Paleta uzależnień, Alkoholowe mity, Klub dla niepijących, Co zrobić, żeby on, ona przestali nadużywać alkoholu, Świetlica pełna dzieci, Uzależnieni od hazardu, Początki ruchu AA w Polsce, Profilaktyka niepokojących zachowań, Na ratunek człowiekowi, Pożegnanie dyrektora, Tak rodziło się Zmartwychwstanie, O świątyni Świętej Bożej Opatrzności, Jubileusz chorych w Kolegiacie, Chorzy na placu św. Piotra, Wiersze, Jubileusz życia konsekrowanego, Ciąg dalszy cudu domniemanego, Dar z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Ochrona średzkiego dziedzictwa kulturowego, Bazylika św. Pawła za Murami, Miejsce dla fundatora
243Cz 15/13Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2000, Środa Wielkopolska5Bóg miłości miłosiernej, Obradowano na temat młodzieży, Któż postawi straż na ustach, Walenty Dymek, Odwołana do Zdun, Nie dajmy się zwodzić głupocie, Fabryka umunurowania, Gorzkie wyznania, Bazylika św. Jana na Lateranie, O Szkole Policji w Słupsku, Policja uczy dzieci, Ile mamy szkół katechetów i uczniów, Nuncjatura Apostolska w Warszawie, Co to znaczy być chrześcijaninem, Pierwsza pomoc, Szpital zmienia oblicze, Pielgrzymi z nekli, Dłutem i piórem, Wiersze, Przekroczył próg Soboru Watykańskiego II, Uruchomiono nowy zegar, Ochraniacze z automatu, Gdy jedzenie staje się obsesją, Dziesięć przykazań dla młodych małżonków, Zbuduję Kościół mój
244Cz 15/14Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2000, Środa Wielkopolska11Ojczyzna to także groby, Modne kwiaty i ekologiczne znicze, Chwała Maryi, To i owo, 576 lat średzkiego szpitalnictwa, Wychowanie to wspólna sprawa, O prawdziwym i pełnym uczestnictwie we Mszy świętej, Edmund Dalbor, Patron dzieł miłosierdzia, Śladami świętego Pawła, Katakumby, Mieszkańcy Qumran, Z dawna Polski Tyś Królową Podhala, Antydepresyjne rady, Wiersze, Krucyfiks pustelni
245Cz 15/15Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2001, Środa Wielkopolska4Pod krzyżem i u grobu, Przyjąć cierpienie, Co daje częsta spowiedź sakramentalna, Był proboszczem w Mądrem, Gdy wiara obumiera pozostają tylko zwyczaje, Zjazd katolickich dziennikarzy, Chora wiara, Wspominani spoglądają ze ściany, To i owo, Kolegiacie przybyło więcej światła i miejsca dla ludzi, Ksiądz prałat na antypodach, Dzielnicowy w zasięgu ręki, Bezpieczna dla środowiska obróbka zdjęć, Choroba nie stoi w miejscu, Objechać ziemię sześć razy dookoła, Jednoślady minionej epoki, Bezpiecznie i komfortowo we włoskich samochodach, Niszczejące zabytki powiatu średzkiego, Wiersze, Niesienie krzyża
246Cz 15/16Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2001, Środa Wielkopolska11Nad grobem miłość zamienia się w łzy, Maryjna droga Prymasa Tysiąclecia, Dzieci Maryi, Pocieszająca lud Matka, Pielgrzymi trud, Żołnierz legenda, Przeżyć czasów wiele, W hołdzie św. Wincentemu, Gdy przychodzi czas dojrzewania, Nowe powołania, Obraz dla Ojca Świętego, Dziwny jest ten świat, Akcja Katolicka, Chrystus nadzieją przyszłości, Stare i nowe dzieje średzkich skautów, Szkoła rodzenia, Dzieci w komendzie policji, Ofiarny kapłan, Paweł nie jest Szawłem, Zawsze razem, Droga do trzeźwości, Niebezpieczne drogi, niebezpieczni kierowcy, Niszczejące zabytki powiatu średzkiego, Istota religii chrześcijańskiej, Święty Jerzy w drewnie
247Cz 15/17Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2002, Środa Wielkopolska1O życiu poczętym, Kościół w obronie nienarodzonych, Nowa ewangelizacja, Chronić każde istnienie, Tańcowała królewna z doktorem, Nakarmić głodne dzieci, Dzieło Nowego Tysiąclecia, Nagrody dla najlepszych, Bezpieczne powroty, Przyjaciel zabłąkanych dusz, Zmarszczki czasu, Znienawidzone świętości, Byłem w więzieniu a przyszliście do mnie, Z posługą za kraty, Świadectwa skazanych, Mediacja jako alternatywa dla wymiaru sprawiedliwości, Drobny z pozoru gest, Krwi wciąż brakuje, Kochałam swój zawód, Bracia kurkowi są wśród nas, Matka, Pietrzyńskich orzeł biały, Tradycji stało się zadość, Mistrz pozwolił dokończyć, Kościół w Internecie, Kontrowersyjny Pius XII, Bóg mnie kocha, 12 kroków do trzeźwości, Wielkopolska Misja Medyczna, Klan organistów, Nie tylko szkiełkiem i okiem, Prosto z mostu, Więcej obcych niż swoich, Niszczejące zabytki powiatu średzkiego, Kultowy pies Japończyków, Dynia niczym muchomor
248Cz 15/18Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2002, Środa Wielkopolska2Karol Wojtyła przyszły święty, W szpitalu jak w domu, Wigilia za kratami, Z opłatkiem i kolędą, Zasypane śniegiem drogi, Życzę wam nawrócenia, Wierni Bogu i sobie, W zgodzie serc i głosów, Czy przepowiadanie przyszłości jest grzechem, Przełamać się sercem, Zwyciężyła szopka z Robakowa, Obdarowani przy muzyce, Święty Józef na wózku, Siedem par zdartych butów, Dar z siebie samego, Frunę ponad wszystkimi, Dobra siostra Paula, Sajama - samotny olbrzym boliwijskiego altiplano, Ekonomia wypiera etykę, Kościół Pokoju w Świdnicy, Przemierzać drogę razem, Komendant Główny za duszpasterstwem w policji, Od dachu po parter, Gdańskie organy, Osamotniony, Po 35 latach pracy, Taniec w piekle osaczenia, Stara gazeta, Niszczejące zabytki powiatu średzkiego, Zaśnij, przyśnij coś miłego
249Cz 15/19Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2002, Środa Wielkopolska3Idź i więcej nie grzesz, Trzecia ręka Ukrzyżowanego, Zaproszenie do Sanktuarium Eucharystycznego, Zaczerpnąć Bożej ciszy, Kościół Bożego Ciała, Centrum wspólnoty liturgicznej, Po modlitwie na zabawę, Urodzinowy bal, Bajkowo i tanecznie, Sposób na wakacyjną nudę, Wirowały 72 pary, Śpiewać z pasją, Miłość sprawiedliwie pozielona, Mocni w mądrości i dobroci, Uśmiech Opatrzności, Civitas Christiana, Samorząd terytorialny obszarem realizacji dobra wspólnego, Aby życie mieli w obfitości, O życiu decydują sekundy, Zaufanie do szpitala, Nie będziesz miał bogów innych oprócz mnie, Poszli za Chrystusem, Pokochał trzeźwe życie, Trzy podejścia, Niszczejące zabytki powiatu średzkiego, Wierne psy, Pierwszy orzeł agrobiznesu, Przepowiednie o papieżu Polaku, Wilki morskie
250Cz 15/20Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2002, Środa Wielkopolska4Doczekaliśmy okrągłego jubileuszu, Godność osoby ludzkiej, Kult Miłosierdzia Bożego, Wierzyć bez Kościoła, Spowiednik od trudnych przypadków, Sens paschalnej tajemnicy, Od Synodu do Michaela, Rekolekcje, Im jestem starsza tym zdrowsza, W kręgu nieludzkich praktyk, Klasztory na skałach, Lodowa biel Czarnego Lądu, Dzieci jednego Boga, Krzyż na śniegu, Odzyskać raj utracony, Z alkoholikiem do ołtarza, Policjanci pod prysznicem, Chcą grać i śpiewać, Trucizny, które leczą, Profilaktyka zachorowań, Z ofiar wiernych i donatorów, Daj nam Boże zdrowie, Pani Marii dobre rady, Niszczejące zabytki powiatu średzkiego, Odpracować dług, Złodziej w kaplicy, Dwa albumy, Nikczemność sekt, Analfabetyzm religijny, Caritas znaczy miłość
251Cz 15/21Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2002, Środa Wielkopolska5Arcybiskup Stanisław Gądecki - metropolitą poznańskim, Świętowanie miłosierdzia, Wymodlone kapłaństwo, Święcenia prezbiteratu, Pięścią we własne piersi, Szczęśliwi ubodzy w duchu, Przymnóż nam Panie wiary, Wiadomości rekolekcyjne, Dziesięciolecie hospicjum w Środzie, Pan jest moim pasterzem, Feminizm niestraszny, Jan Nowak-Jeziorański o matce, Muzułmanka kobieta-matka, Ważniejsze od czasu są dary Kościoła, Czy pani ma żylaki, Dzień święty, Niepełna satysfakcja, Historia leczenia krwią, Ustrzeż się raka, Wielkanocne obrady, Godność osoby ludzkiej, Niedosyt bezpieczeństwa, Kombatancka wdzięczność, Papież na temat Internetu, Charków, Katyń, Miednoje - Polskie Cmentarze Wojenne, Niszczejące zabytki powiatu średzkiego, Frasobliwy przy kominiem, Obława, Status starszego człowieka, Dzieci jednego Boga, Wstydliwy kaszel, Słodkie jarzmo cierpienia, Nowy Fiat
252Cz 15/22Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2002, Środa Wielkopolska8Nie tylko moralny obowiązek, Zmienili parafie, Kapłańska jesień, Tajemnicze wyspy, Stulecie obrazu, Być dla tych, którzy potrzebują Boga, Dyplomowani rowerzyści, Wybrałem Chrystusa, Zagraniczne wojaże, Nowi wikariusze, Niech przybywa szczęśliwych chwil, Podzielono dekanat, Radio Maryja poleca, Panu Bogu na chwałę, Alkoholicy kochają Maryję, Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Bez dopingu, Nawadnianie Duchem Bożym, Mity i fakty o alkoholikach i piwie, Czy rośliny i zwierzęta mają duszę, Zakratowane uzależnienie, Rola katechezy w zapobieganiu narkomanii, Kościół o państwie, Nie przespać czasu nawrócenia, Ostatni etap dojrzewania, Odnowa w Duchu Świętym, Dzieci jednego Boga, Neptun dzieli się diabłem, Jakim prawem dziecku się odmawia, Pogrzeb wedle zasług dla Królestwa Bożego, Błogosławiona siostra Sancja, Uzbrojona w miłość Jezusa, Przywracanie sprawności, Wyrabianie właściwych nawyków, Bomba z opóźnionym zapłonem, Rozwiązane stowarzyszenia, Odkryto podziemny korytarz, Globalizacja - oczekiwania i zagrożenia, Niszczejące zabytki powiatu średzkiego, Na miarę XXI wieku
253Cz 15/23Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2002, Środa Wielkopolska9Elastyczna oświata i byle jacy uczniowie, KAI zachęca do lektury, Świeccy w życiu społeczno-politycznym, Podsumowanie akcji, Półkolonie w Jarosławcu, Piękna i kosztowna, Usługi czy posługi sakramentalne, Wstrętny zwyczaj, Pożegnanie proboszczów, Poszła za Bożym głosem, Bł. Siostra Sancja, Mam blisko do Pana Boga, Udane wczasy, Nędzny i nikczemny rynek pracy, Boża radość w Wagowie, Na przyjazd Papieża, Owsiak o Ojcu Świętym, Urozmaicenie ferii, Na łące księdza Władysława, Aktywna starość, Rozruszać kości, Tajmyr - królestwo nieokiełznanej przyrody, Muzyką Środa stała, Święto Policji, Dwa Światy, Istota Mszy świętej, Historia policji w Polsce, Kamyczek do małżeńskiego ogródka, Dzieci jednego Boga, O sektach na katechezie, Bomba z opóźnionym zapłonem, Trzeźwość potrzebna jak chleb, Wiatraki - Czwojdraki, Zostań apostołem Bożego Miłosierdzia Faustinum, Wysypane z szuflady, Niszczejące zabytki powiatu średzkiego
254Cz 15/24Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2002, Środa Wielkopolska10Polski nauczyciel i jego szkoła, Z pokłonem do Maryi, Objawienia budzą wątpliwości, Szczęście przyszło przez modlitwę, Pomorskie Sanktuarium Maryjne - Wejherowo, Czy wiecie, że, Ulecz to co słabe, Dzień Chorych, Ratujmy cmentarne zabytki, Pogrzebu kościelnego nie było, Do pięciu razy sztuka, Stały diakonat, Bł. Siostra Sancja, Istota Mszy św., Msza św. na Błoniach, Inicjatywa radnego, Problematyka współczesnej katechezy, Skarbem jest przyjaźń, Wobec nowych wyzwań, Ślad, Kościół a Internet, W gościnie u szarytek, Święta wojna, Brud nie ma żadnych szans, Z nienawiści i pogardy, Obozowiczów portret własny, Pouczeń nigdy dosyć, Nie ma szkoły bez narkotyków, Historia polilcji w Polsce, Oblicza zazdrości, Bomba z opóźnionym zapłonem, Jesteśmy potrzebne, Dzieci jednego Boga, Podróże kształcą, Niszczejące zabytki powiatu średzkiego, Pochwała sukcesu
255Cz 15/25Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2002, Środa Wielkopolska12Tajemnica Bożego Narodzenia, Przebijanie głową muru, Kiedy narodził się Jezus Chrystus, Szopki i obyczaje europejskie, Dzień świętości kapłańskiej, Konwenans pośmiertny, Zdjęcie z Papieżem, Największe wydarzenie religijne XX wieku, Dzieci jednego Boga, Niesłodka choroba, Nowe tajemnice różańca, Stawiam na Tolka Banana, Wskazania a wnioski, W życiu i śmierci należał do Pana, Leki ze szpitalnej apteki, Pierwszokomunijne serduszko, Bł. Siostra Sancja, Dziewięć parafii i ośmiu proboszczów, Katechetka i organistka, Sztuka szycia kapłańskich szat, Na najbardziej piaszczystej drodze świata, Cudowne uzdrowienie, Być a nie bywać nauczycielem, Historia policji w Polsce, Schwytać bandytów, Święto szkolnictwa, Bieluń zabójca, Służba chorym w Chrystusie, Pozwólcie sobie pomóc, Zainwestujesz - zaoszczędzisz, Statut Drogi Neokatechumenalnej, Niszczejące zabytkki powiatu średzkiego, Średzkie cmentarze, Jan Paweł II o roli świeckich, Przyszpitalne podziemia, Pies św. Bernarda
256Cz 15/26Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2003, Środa Wielkopolska2Opłatkowe spotkania, Jasełkowe spektakle, Łezka w oku, Święty Ogień z Betlejem, I Kongres Demograficzny alarmuje, Caritas Polska, Po pikiecie bezrobotnych w Sejmie, Brak zgody na święcenia kobiet, Diakon, z greckiego diakonos - znaczy sługa, Tenisista w dalmatyce, Bł. Siostra Sancja, Czyściec mamy na ziemi, Beatyfikacja Matki Teresy, Herb papieski, Trzeźwe rady dla młodzieży w wieku pozaszkolnym, Dzieci jednego Boga, Historia policji w Polsce, W nowoczesnym areszcie, Bezpieczne Parkingi Wielkopolski, Kontrola drogowa, www.bezdomni.pl, Dlaczego - pytanie wciąż aktualne, Na dwóch kółkach w stronę Afryki, Dzieje sądu i więziennictwa w Środzie Wlkp., Spełnione marzenia, Wyprawa do królewskich krajów, Gimnazjaliści w sieci, Bioterroryzm, Największe wydarzenie religijne XX wieku, Sylwester z pacjentami, Sakrament miłości, Włoski echokardiograf, Życ w zgodzie z własnym sumieniem, Dysk nie olimpijski, Dziennikarze wspierają duchowieństwo w USA, Katecheci diecezjalnego Kościoła, Zawracanie głowy nogami, O bogatej rzeczywistości sakramentu bierzmowania, I wnoszę o rozebranie go, Niszczejące zabytki powiatu średzkiego
257Cz 15/27Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2003, Środa Wielkopolska3Zrozumieć krzyż, Nie przeciwstawiajmy Europy Ameryce, Śmierć zbiera żniwo na misjach, Spełnione marzenia, Bal na 60 par, Symbolika maryjna flagi Unii Europejskiej, Bogaty finał wigilijnego dzieła, Ferie w Jarosławcu, Największe wydarzenie religijne XX wieku, Wypłynąć na głębię trudnych wyborów, 3,5 miliona pątników, Dzieci jednego Boga, Refleksje nad starością, Pod pruskim zaborem, Integracyjny balik u Budaszów, O bogatej rzeczywistości sakramentu bierzmowania, Ksiądz prawnym rodzicem, Pracownia endoskopii, Obyśmy zdrowi byli, Kryzys w lecznictwie, Średzka, publiczna opieka zdrowotna, Biuletyn Bogurodzica, Bł. Siostra Sancja, Zadania i środki RTMK, Trzeźwe rady dla pracujących, Maluje, rzeźbi, rybom przywraca wolność, Na dwóch kołach w stronę Afryki, Kto śpiewa dwa razy się modli, Dzień babci i dziadka, W Polsce jest ponad 30 tysięcy księży, Autor 300 obrazów, Uśmiech znad poduszki, Zakroczym, Mam obrońcę Pana Boga, Rodzina i edukacja seksualna, Jak ratować prostytutki, Zabójczy koncern, Małoletnia Środa wieczorową porą, Dysk nieolimpijski czyli bóle krzyża, Deklaracja wspólnego działania, Niszczejące zabytki powiatu średzkiego
258Cz 15/28Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2003, Środa Wielkopolska4Arcybiskup apelował, Dziesięć lat po zabójstwie, Rekordowy rok w Łagiewnikach, Ojciec Święty zawsze blisko chorych, A bramy piekielne go nie przemogą, Sprzeciw wobec liberalizacji, Czasami trzeba zejść z ambony, Destrukcyjne sekty a polskie prawo, Wychowana z rottweilerami, O bogatej rzeczywistości sakramentu bierzmowania, Uzdrawiający sakrament, Wrócił z deską i medalem, Bł. Siostra Sancja, Kłopotliwe przykazanie, Biznes na grzejnikach, Brać bezpiecznie, Narkotyki są we wszystkich szkołach, Karakoram Highway, Rodzina i edukacja seksualna, Nitką i szpachelką, Największe wydarzenie religijne XX wieku, Formacja katechetów, Tańcowała Chinka z kowbojem, Łyczaków - Campo Santo Lwowa, Uderz w stół, Pod opieką Dobrego Łotra, Trzeźwe rady tylko dla pań, Owoce śmierci, Maszerować z optymizmem, Niszczejące zabytki powiatu średzkiego, Dzieje sądu i więziennictwa w Środzie Wlkp.,W służbie liturgii
259Cz 15/29Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2003, Środa Wielkopolska5Arcybiskup w areszcie święcił i bierzmował, Majem wielbimy Maryję, Największe wydarzenie religijne XX wieku, Człowiek pokoju, Między Starym Sączem a Łopuszną, Odpust w poznańskim seminarium, Pięć westchnień do św. Józefa, Stalin a rosyjskie prawosławie, Cichy i pokornego serca, Program Apelu III Tysiąclecia w Lednicy, Aby ludziom sprawiać radość, Przeciwnicy liberalizacji ustawy alkoholowej, A bramy piekielne go nie przemogą, Spełnione marzenia, Karakoram Highway, Sulisław przypadł szpitalowi, Potrzeba krytyki, Prymas Polski kardynałem od 20 lat, Sanktuarium Królowej Polskiego Morza w Swarzewie, Zapatrzyć się w milczenie, O bogatej rzeczywistości sakramentu bierzmowania, Z miłości jesteśmy i w miłości się obrócimy, Dzień Kobiet, Dzieci jednego Boga, Wiedza i celne oko, Miejsca katechezy, Wielkopostne skupienie w szkołach, Dawne ksiązki, Akwarium niczym Tanganika, Kiedy strzyka w kościach, Żelazny Krzyż II, Zakrapiana pielgrzymka maturzystów, Niszczejące zabytki powiatu średzkiego, Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
260Cz 15/30Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2003, Środa Wielkopolska8Dziękczynienie za kanonizację, Pierwszy rodzinny festyn parafialny, To nie miało się stać tak szybko, O starożytnej figurze Matki Boskiej Bolesnej Mędrskiej, Grobowce nie mogą runąć, Kongregacja dekanalna, Kościół potrzebuje ludzi świętych, Radio Maryja piąte, Nie wszyscy wytrzymują ciężar powołania, Jestem przed ślubami wieczystymi, Festyn z kucykiem, Doskonalenie partnerstwa, Święto motocyklowe, Sierżant Pyrek, Atrakcyjny biwak, Jabłkowo-cytrynowy patrol, W trosce o jakość w policji, Obietnice małych rowerzystów, Marzenie Michała, Dzień Dziecka w Klęce, Chrześcijanijn a trzeźwość, XVIII stacja niepijących alkoholików, Elbrus - wycieczka na Kaukaz, Powierzyli swoje życie Bogu, Wylatuje wróblem a powraca wołem, Krzyż na szczycie świata, Historia polskiej narkomanii, Pożegnanie z pogotowiem, Opowieści Stefan Wierskiego, Ptaszkarnia i modraszki, Obrońcy nieba, Na Pólku pod Bralinem, Naznaczeni ale nie bezwartościowi, Wezwanie do abstynencji, Rodacy na misjach, Pofiltruj ze mną, 2,5 roku poza Watykanem, Kartonowa armia, Uczczono Xawerego Czernickiego, Duszpasterstwo i readaptacja społeczna, Niszczejące zabytki powiatu średzkiego
261Cz 15/31Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Kręgu Rodziny Kolegiackiej2003, Środa Wielkopolska9Wczasy z różańcem, Czy tak musi być, Maryjna premiera neoprezbitera, Poswięcenie brackiego sztandaru, Boże Ciało w Spicymierzu, Co nowego u księdza Radka, W czarnym habicie, Siostra Bronisława, Doceniono polskiego duchownego, Pierwsi Męczennicy Polski, Malowane Miłosierdzie, Wesołe okna, Duszpasterstwo i readaptacja społeczna, Klub najcenniejszych dawców, Koniec z końcem trzeba chcieć wziąć, Chrzest dzieci pozamałżeńskich, Zamiast epitafium, Budować szczęście w sobie, Rola katechizacji w promowaniu trzeźwego stylu życia, Mama to dom, ojciec i dzieci, W Sarbinowie miło było, Do serca przytul psa, Autostrada zawalidrogą, Podanie ludowe o powstaniu nazwiska wsi Mądre, Narkotyki w szkołach, Uwaga na sekty, Trafić w dziesiątkę, Kryształowe odznaki, Pożegnanie z policją drogową, Wyprawa w Tatry, Zemsta złotego skrzydła, Polsko-białoruskie forum w Jarosławcu, Pół etatu za Bóg zapłać, Misie księdza Kuby, Szkoła w duchu księdza Tischnera, Przyjaciel Boga, Plener Pod koziołkami, Koszmar którego nie musiało być, Żyć bez alkoholu, Niszczejące zabytki powiatu średzkiego
262Cz 16/1Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Świetle Kolegiaty2005, Środa Wielkopolska1Św. Antoni z Padwy, Oto Pan Bóg przyjdzie, Rozważania biblijne, Tradycje bożonarodzeniowe, Dzieciństwo Pana Jezusa, Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, Matka wszystkich grzeszników, Ze Świętą Bożą Rodzicielką w Nowy Rok, Kolonia 2005, Rekolekcje Adwentowe w Liceum Ogólnokształcącym, Trzej Królowie, Jeszcze Polska nie zginęła, Mów Panie bo sługa Twój słucha, Cud eucharystyczny w Poznaniu
263Cz 16/2Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Świetle Kolegiaty2005, Środa Wielkopolska2Zawsze służyć, Wskazania pasterskie dotyczące przepisów pokutnych w związku z Wielkim Postem 2005, Czas oczekiwania na Zmartwychwstanie, Rozważania biblijne, Św. Cyryl i św. Metody, Odnowa w Duchu Świętym w parafii p.w. św. Józefa, Czy warto się spowiadać, Ożyw swą wiarę, przyjdź na katechezy, Jasełka pomocników Matki Kościoła, Cud w Alcala De Heneres, Słowo, które staje się Ciałem, staje się także naszym udziałem
264Cz 16/3Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Świetle Kolegiaty2005, Środa Wielkopolska3Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica, Każde cierpienie ma sens, Siedem grzechów głównych - pokonaj je, Naśladowcy Chrystusa, Święty Dominik Savio, Modllitwa i prezenty, Droga Krzyżowa, Rok Eucharystii, Gdzie jest Bóg, Mali aktorzy ze Śniecisk u Księdza Arcybiskupa,Tajemnica grzechu i łaski, Cud w Blanot
265Cz 16/4Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Środzie Wlkp.W Świetle Kolegiaty2006, Środa Wielkopolska7Wydarzenia miesiąca, Co to jest czas, Kim wy jesteście - myśmy też byli, Czas ucieka, Czy boję się śmierci, Łuna, Po nocy nadchodzi dzień, Wywoływanie duchów, Tęskno mi Panie, Każdy ma być sługą miłosierdzia, Gdy odejdzie ktoś bliski, Jan Paweł II - papież, który pozostał człowiekiem, Komentarz do ewangelii
266Cz 17/1Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1990, Środa Wielkopolska1Sukcesy demokratycznych wyborów, Czy nauczymy się samorządności, Zaczynać trzeba od siebie, Średzkie PTTK ma 35 lat, Rolnicza wiosna - tak samo a jednak inaczej, Sport na cenzurowanym, Co z bezrobociem, Nowa siedziba Usługowej Spółdzielni Inwalidów, Nasz region w liczbach
267Cz 17/2Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1990, Środa Wielkopolska2Z kart historii - regionalizm średzki, Zatwierdzono budżet, Na Średzkim targowisku.Kradzież w bazie ZHP, Mam pomysł, Polskie obyczaje czyli niechlubne relikty przeszłości, Przepraszam że żyję, Nie stójmy z boku, Harcerski sprawdzian przed sezonem, Kulisy sportu
268Cz 17/3Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1990, Środa Wielkopolska6Wybory do samorządu lokalnego, Mały przewodnik po Środzie, Aktualności sportowe
269Cz 17/4Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1990, Środa Wielkopolska8Pracowita noc włamywaczy, Sukces dzieci z Jarosławca, Rejon Dróg Publicznych, Zwiedzamy Środę, My - w arce poddasza, Danuta Muszyńska - Zamorska znów w Środzie, Językowe ciekawostki, Pan FranciszekArtykuł L. Gniotowskiej o Muzeum Ziemi Średzkiej
270Cz 17/5Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1990, Środa Wielkopolska9Czujemy się potrzebni, Wpisane w nasz pejzaż, Ciekawostki językowe, Łaskawe oko św. Huberta, Zwiedzamy Środę, Szewc Jan Kiliński w Środzie, Wiadomości sportoweArtykuł L. Gniotowskiej o Muzeum Ziemi Średzkiej
271Cz 17/6Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1990, Środa Wielkopolska10Średzkie Sejmiki Kultury '90, Minister w Środzie, O Hipolicie Paulu, Powyborcze przemyślenia, Mały przewodnik po Środzie, Niebieska tarcza z białą trójką - czyli jaka jest Szkoła Podstawowa nr 3, Zawód kurator, Wiadomości sportowe
272Cz 17/7Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1990, Środa Wielkopolska11Spotkanie po 25 latach, Goście z Holandii, Kino zamknięte, Dwóka jaka jest, jaka będzie, Co w Jurze piszczy, Rzemiosło indywidualne w Środzie w XIX w., My się deszczu nie boimy, Wiadomości sportowe
273Cz 17/8Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1991, Środa Wielkopolska21Ruski przyjechali, Z obrad Rady Miasta i Gminy, Burmistrz informuje, Telewizor dla dzieci, Czy wolno posłowi, Parafialny Kongres Eucharystyczny, Trzecie pokolenie, Robimy biznes, Ślub w muzeum, Zakazany owoc, Dębicz, Wiadomości sportoweArtykuł A. Gniotowskiego o Muzeum Ziemi Średzkiej
274Cz 17/9Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1991, Środa Wielkopolska25Jak pies z kotem, Całuski pod jemiołą, Jubilatom diamentowych godów, Trochę optymizmu, Warsztat na plecach, Co w rejonie, Nie bałem się ryzyka, Tęcza nadziei, Palce lizać, Co to jest choroba wieńcowa i zawał serca, O przyszłości POM, Europejskie myślenie, Wiadomości sportoweArtykuł A. Gniotowskiego o Muzeum Ziemi Średzkiej
275Cz 17/10Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1992, Środa Wielkopolska56Noc w paryżu, Jak żyć za 200 tysięcy, idę do opieki, Adoracja lebiody, List otwarty do Premiera, Nie produkować bezrobotnych, Komu własnościowe mieszkanie, W oczekiwaniu na remont wieży kolegiackiej, Trochę o podatku od nieruchomości, Pomóż swojemu sercu, Pomnik pamięci pomordowanych nauczycieli, Zasłużeni dla Ziemi Średzkiej, Winnagóra, Wiadomości sportowe
276Cz 17/11Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1992, Środa Wielkopolska60Od pierwszego do pierwszego, Poświęcenie Sztandaru Armii Krajowej, Życie po zawale serca Doradztwo rolniczce, Odpust w Jarosławcu, Drzązgowo, Pomnik żołnierzy Armii Poznań, Średzka grupa AA ma swój dom, Wiadomości sportowe
277Cz 17/12Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1992, Środa Wielkopolska62Liliowe wspomnienia, Naparstkowe oszustwo, Od pierwszego do pierwszego, Pomnik i tablica rozstrzelanych na Starym Rynku w Środzie Wlkp. 29 Polaków w dniu 20 października 1939 r., Najszlachetniejszy cel: ofiarować radość dzieciom, Podaj łapę w Koszutach, Dwójka ma już wakacje, Pławce, Mieszkańcy ul. 20 Października oczekują, Wiadomości sportoweArtykuły A. Gniotowskiego o Muzeum Ziemi Średzkiej
278Cz 17/13Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1992, Środa Wielkopolska64Egzaminy wstępne do LO, Siedząca Japoneczka premiera Pawlaka, Uczeń najważniejszy, Kółko z fantazją, Pozazdrościć takiej sali, Zakwitł kwiat paproci, Wieża Babel, Ach co to był za ślub, Znowu w Koszutach, Iwno, Wiadomości sportoweArtykuł E. Czajki o Muzeum Ziemi Średzkiej
279Cz 17/14Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1992, Środa Wielkopolska66Muszą być konie, Jestem otwarty na inicjatywy mieszkańców, Obóz z Perszingiem, Pomnik Powstańców Wielkopolskich poległych w walkach, kwatera zmarłych powstańców oraz miejsce wiecznego spoczynku ofiar terroru hitlerowskiego, W rytmie kastanietów, Polski tropik, Podstolice, Piękno kwiatów, Wiadomości sportowe
280Cz 17/15Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1992, Środa Wielkopolska67Porachunki dniem i nocą, Uskrzydlona dwójka, ZOZ pokazał figę, Opadła ściana wody, Peryskop średzki, Kolce w środowisku, Z wypchanymi portfelami, Tropem rycerzy i babć, Wieśniaki z Białej Waki, W bagażu rybak, Każdy zakręt to niespodzianka, Muskuły czy rozum, Kosze dostają nogi, Średzki groch z kapustą, Kolegiata, Śmiełów, Za poległych w wojnie 1920 roku
281Cz 17/16Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1992, Środa Wielkopolska70Hokus-pokus w ZOZ-ie, 42 lata cierpliwości, Mistrzowie na kolanach, Dziewięć sztandarów nad grobem, Pistolet w ciemnościach, Złowroga ślina, Nawet z ciułacza zrobimy bogacza, Średzki groch z kapustą, Zamiast złota przywiozłem wrażenia, Stchórzyli najstarsi, Pyry nasze kochane, Przemowa końskim głosem, Kaplica grobowa J.H. Dąbrowskiego w kościele w Winnogórze, Profanacja na arenie, Sto lat - toast niezręczny, 5000 piszczałek na jubileusz, Wiadomości sportowe
282Cz 17/17Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1992, Środa Wielkopolska71Pamięć i zaduma, Dramaty wieczorową porą, Tajemniczy dom z okiennicami, Peryskop średzki. Kolce w środowisku, Z okolicy i zza Buga, Łociec kłyń na płolu, Pod gilotynę, To bzdura, że jesień ponura, Chcę żyć, Nie został testament, zostało serce,Taśtali konika, Kolorowe dziewczyny, przysmaki i bile, Średzki groch z kapustą, Więzy krwi, Dwa potknięcia, Wiadomości sportowe
283Cz 17/18Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1992, Środa Wielkopolska72Te krzesła parzą, Poloneza czas ulepszyć, Likwidator zamilkł, Chłopcy jak dęby wśród poborowych, Peryskop średzki, Tajemniczy dom z okiennicami, Jasiu zbłądziłeś, Najważniejsza bywa dębowa trumna, Rozkosz w wannie, Kinomani przeproszą Basztę, Dudziarze i tancerze z krową, Jesienna radość, Plony przyjaźni, Średzki groch z kapustą, Nieżyczliwość kościołowi, Jak 74 lata temu wolność wybuchła, Wiadomości sportowe
284Cz 17/19Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1992, Środa Wielkopolska73Szaraki w kapeluszach, Kolejarskie piersi do orderów, Wspinaczka ku nowemu życiu, Pomóżmy cierpiącej, Pani przestanie być naczelną, Dlaczego nic nie robicie, Ze środowej poczty, Dzwony zabiły szczególnie, Zazdroszczę służącej, Spadek po opryszkach, Wiadomo wreszcie kto trzęsie Środą, Historia z dodatkiem pieśni, Oko w oko z foką, Strzały w złotym lesie, Średzki groch z kapustą, Zachował się pas króla, Wiadomości sportowe
285Cz 17/20Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1992, Środa Wielkopolska74Ciepło - naprzód, dymy - stop, Peryskop średzki, Z dedykacją ministra, Zuchwalcy w kominiarkach, Kamieniami w autobus, Hasło Marzena, odzew serce, Z środowej poczty, Strach przed przyjaciółmi, Czary i prawdziwa kaczka, Wirtuozi przed garstką słuchaczy, Obojętność tłumu, Bieda kontrolowana, Gościnne progi dla emigrantów, Śpiew bywa lekarstwem, Oczko pana Józefa, Średzki groch z kapustą, Powroty sentymentalne z Oleszyc,Wiadomości sportowe
286Cz 17/21Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1993, Środa Wielkopolska78Życzenia i prezenty, W pielgrzymce przez Ziemię, Peryskop średzki, Trzeciego stycznia z trzema milionami, Ze środowej poczty, 520 porcji lodów, Kolędy wśród wspomnień, Wokół stajenki, Sterczący czubek, Średzki groch z kapustą, Wiadomości sportowe
287Cz 17/22Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1993, Środa Wielkopolska90Wianki pod parasolami, Peryskop średzki, Talenty jak perły, Najmniejszy z ośmiu powiatów, Aż żal żegnać taką szkołę, Alkohol podgrzał sesję, Budżet średzki w pigułkach, Trwoga kierowców, Opatrunek na banknocie, Dwa nowe podatki, Ze środowej poczty, Wiadomości sportowe
288Cz 17/23Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1993, Środa Wielkopolska96Z siniakami bez wypłaty, Premier przy straganie, Peryskop średzki, Wiadomo kto się nie sprawdził, Pędzi już tyle lat, Medale na piersiach i sztandarze, Bochen z wielkiego trudu, Pogawędki w korowodzie, Polowa msza 50 lat po Ripoście, 80-letnia legenda pielgrzymki, Koszutskich korzenie w Koszutach, Amant zza muru, Piękne sąsiadki tracą cnotę, Ze środowej poczty, Wiadomości sportoweArtykuł A. Gniotowskiego o Muzeum Ziemi Średzkiej
289Cz 17/24Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1993, Środa Wielkopolska99Radiowozem tu i tam, Uchwała skrytykowana jeszcze na sesji, Areszt źle parkujących, Peryskop średzki, Promem na poczęstunek, Przystanki cmentarne, Wojewoda oceniał smalec, Powody do dumy dwojga średzian, Konserwator zmięknie, Aż nadto pompatycznie, Dużo nas do recytowania, Ugodzona nożem - zamilkła, 100 kilometrów nocnej Środy, Ze środowej poczty, Kolce w środowisku, Wiadomości sportowe
290Cz 17/25Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1993, Środa Wielkopolska100W Żuku tykała bomba, Wiatr historii zbyt silny, Peryskop średzki, Na rondzie pod prąd, Kierownik z dyrektorką w stodole, Rozdano karty w grze o Stomil, Padną rekordy - podniesie się cena, Najgorzej kupić auto w pośpiechu, Trzeci jeszcze się ukrywa, Śliski plac pod specjalnym nadzorem, Nieodżałowany biały domek, Środa faworyzowana w Białymstoku, Imperium luksusui grzechu, Ze środowej poczty, Bez lukru, Małżeństwo księdza, Ogrody jak z bajki, Wiadomości sportowe
291Cz 17/26Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Nowy Kurier Średzki1996, Środa Wielkopolska157Kumoterstwo u strażaków, Peryskop średzki, Śmiały plan na kartonie wyrysowany, Zapłatą konary drzew, Budżet jak krótka kołdra, Przesłuchanie posła, Na wieczną wartę, Po kilku godzinach ponowny pożar, Przeciw zimie i młoty, Eksplozja gazu i życzliwości, Wiadomości sportowe
292Cz 18/1Stowarzyszenie Nasza ŚrodaNasza Środa1999, Środa Wielkopolska1Szkoła, której nie ma, Król jest nagi, Lepper w Środzie, Boyowsko w Średzkim Ośrodku Kultury, Święto Mikołaja, Sesja Rady Gminy w Dominowie, Przełamać monopol, Przepraszam, że piszę czyli dlaczego muszę, Jaki kryzys, Monopolista zrobi taniej, Ideowcy kontra typy, Sziedziba wodza Legionów, Artysta darta, Na zawsze harcerz, Wszyscy jesteśmy Armią Pana, Młodzi rozmyślają o Bogu, Sport
293Cz 18/2Stowarzyszenie Nasza ŚrodaNasza Środa1999, Środa Wielkopolska3Budżet mało optymistyczny, Jest taki jeden dzień w roku, Świątecznie u diabetyków, Sołtys złota rączka, Mikołaj u przedszkolaków, 51 opowiadań, Młodości ty nad poziomy wylatuj, Znajdź przyjaciela, Witowo pełne listonoszy, Wojewoda jakiego nie znamy, Hyde Park, Dydaktyczne prezenty, Hotelowe wigilie, Jak spędzą święta, Świąteczne przysmaki, To najpiękniejsze ze świąt, Przed świętami, O Mikołaju wiedzą wszystko, Szwagier w krainie reniferów, To był rok, Narodziny Pana, Z życia kościoła, Sport
294Cz 18/3Stowarzyszenie Nasza ŚrodaNasza Środa2000, Środa Wielkopolska4Podlewają swoje ogródki szambem, Mamy rówieśnika, Będą pieniądze dla rolników, W Środzie jest DKF, Jasełka w szkole nr 2, Ostatnia taka sesja w starym roku, Miałem być policjantem, Bez dyskusji, Uwaga - kradną w twoim domu, Wigilia w OPS, Sesja krótka, ale treściwa, Sianko jak swieże bułeczki, Powstańcom oddano cześć, Jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze, Statuetki w PCK, Docenić piękno, Agresja słowna - czytaj ohyda a przecież język polski jest piękny, Wierzę ogromnie w naukę, Buraki przerobione - pieniądze wypłacone, Wigilijne polowanie, Złoto, Wielka Orkiestra Serc, Sylwester taki sobie, Muzeum na strychu, Ja ciebię chrzczę, Jubileusz 2000, Sport
295Cz 18/4Stowarzyszenie Nasza ŚrodaNasza Środa2000, Środa Wielkopolska5Średzka orkiestra też grała, Błoto na Ogrodowej, Przepraszam czy tu biją, WC problem, Kiedy znikną śmieci, Dragon Cup 2000, Przyjdź i zwiedź, Czekając na grypę, Kobieta sołtys, Droga - bagno, Kolczyk w uchu, Samotnie kolędować źle, Drzwi otwarte u Citroena, To był czadowy koncert, Co nowego w oświacie, Większość nie ma racji, Mistrz w bieganiu, Gospodarzom pomagało nawet UFO, Sylwester u przyjaciół, Dworowanie z dra Dwornika, Orkiestra serc zagrała, Spotkanie pełne wspomnień, Piszę na trzeźwo, Rozważania II niedzieli zwykłej, XXII Europejskie Spotkanie Młodych Warszawa 28.12.1999-01.01.2000, Sport
296Cz 18/5Stowarzyszenie Nasza ŚrodaNasza Środa2000, Środa Wielkopolska8Poseł nie ma kasy, Będzie przetarg na płatne parkingi, Dar godny drugiego tysiąclecia, Sala zamknięta, Czy to jest monopol, Marzę o wakacjach, Sołtys z Dębicza, Czy powstanie nowy supermarket, Prowizja bez zmian, Harcerskie spotkanie noworoczne, Nasi na Budmie, PCK w nowym roku, Nie tylko tenis, Dojeżdżać do szkoły, Czy lewica zasługuje na zaufanie, W trosce o kulturę, Sataniści ze Środy, To nie był huragan ale..., Szkolny rebus, Jubileusz strażaków, Jestem wolnym strzelcem, Bracia kamieniotłuki, Xsara Picasso, Jak żyć, Święto Oczyszczenia, Sport
297Cz 18/6Stowarzyszenie Nasza ŚrodaNasza Środa2002, Środa Wielkopolska132Samoobrona wychodzi naprzeciw, Tu na razie jest ściernisko, Pożegnanie przedszkola, Strażackie zmagania, Rozśpiewany dom, Wspomnienie o Stanisławie i Lechu Palinkiewiczach, Mało brakowało, Hakerzy w miejskim portalu, Wycieczka do Międzyrzecza, Zakończenie roku szkolnego, Piętnasty jubileusz, Konkurs na dyrka, Średzianie w Orlim Gnieździe, Pielgrzymka i wczasy, Odwiedziłem miasto Lwów, Letni piknik, Zakończenie bez pointy, Mama, tata i ja, Biblijni prorocy, Książka dobra na wszystko, Nowi kapłani, Tchnienie Ducha, Dyskoteki na koniec roku, Pierwszaki rodzicom, Imprezy w Zaniemyślu, Katolicy a UE, Dobra inicjatywa, Zjazd koleżeński, Spartakiada Wsi, Truskawkowe szaleństwo, Jednokierunkowa Daszyńskiego, Człuchów, Poznać Chrystusa, Sport
298Cz 19/1Przedsiębiorstwo WojanNowy Tygodnik Średzki2002, Środa Wielkopolska1Lepper z receptą, Malownicze święto plonów, Sympozjum planistyczne, Trzy listy kandydatów, Rodzice nie chcą, 100-lecie średzkiej bany, Pielgrzymka do Biechowa, Nadwarciańska przechadzka, Strzały na Zamojskich, Zderzył się z dzikiem, Potrójne zderzenie, Ukradli motocykl, Wysypał koks, Pół wieku razem, Co słychać w bibliotece, Kółka ruszają, Rozśpiewane Tośtoki, Wybory coraz bliżej, Chodnik na cmentarzu, Czekając na Zemstę, Dość, Stacja, której nie ma, Sport
299Cz 19/2Przedsiębiorstwo WojanNowy Tygodnik Średzki2006, Środa Wielkopolska1Pięciokrotne szczęście, 103 lata minęły, Cud pomocy dla Wojtusia, W Środzie coraz taniej, Czy korzystamy z BIP-u, Gwiazdkowy i internetowy, Moje plany, moje wizje, Mniejsze ryzyko awarii, Kolejne remonty, Kupiec nie utonie, Najważniejsze - dobra współpraca, Pierwsze kroki, Municypalni przed komendantem, Czy będą blokady, W nowym składzie, Volkswagen dostarczy, Bądź widoczny z Decorą, Areszt za usiłowanie zabójstwa, Sąd czynny całą dobę, Policja apeluje, Każdy zagrać i zaśpiewać może, Sport w gminie, Nasza mała ojczyzna, Andrzejkowe mikołajki, Laudate Dominum w Warszawie, Jubileuszowy bez Grand Prix, Ślubowanie i diety, Mniej za żyto, Współpraca - popękana droga, Z ręką na piersi, Coś dla każdego, Nowy wójt, nowa rada, Kwiaty i podziękowania dla wójta, Bezkrwawe łowy, Święta tuż tuż, Cała prawda o zimówkach, Pomoc dla bezrobotnych, Dłuższy urlop macierzyński, Sport, Multimedia, Zdrowie, Moda i uroda, Agrorynek, Der, die, das, Świąteczne świece, Elfy z Bieganowa, Zamiast przesilenia - mag, Wigilijna twórczość najmłodszych, Radosne święta, Magia sztuki chińskiej, Młodzi, utalentowani, aktywni, Zerwali kajdany, Poznańskie kościoły w Środzie
300Cz 20/1Gazeta ŚredzkaGazeta Średzka1996, Środa Wielkopolska47Nadal bezpieczni, Czy znasz swojego dzielnicowego, W ramach wymiany, Korespondencja z Miami, Czynsze znów w górę, Szlabany też się psują, Nawyki pozostają, Poszukaj partnera, Wydarzenia nie było, Pianino i organy, Objawienie, Kolacja w Wodniku, Skąd nazwa Kórnik, Ulepsza, modernizuje, Kwesta na schronisko i filozofia tłumu, Apelacja i kasacja, Wsi spokojna, wsi wesoła, W trosce o kulturę ludową i narodową, Dokąd po ósmej klasie, Dokąd po książki, Żyjmy radością, Pomór w Babinie, Rozterki, Jak zrobić rolmopsa ze zdechłego mopsa, SportArtykuł Z. Króla o Muzeum Ziemi Średzkiej
301Cz 20/2Gazeta ŚredzkaGazeta Średzka1996, Środa Wielkopolska50Areszt za spowodowanie wypadku, Ile jeszcze cierpliwości, Maluchy w bieli, Czy zepsuć ulice, Matura kołem się toczy, Bieg po zdrowie - przeciw nałogom, Uwaga pułapka, Remonty przed wizytą Figury MB Fatimskiej, Owocna prezentacja, Szkoła Podstawowa w Słupi ma 20 lat, Poseł Łybacka w Środzie, Izby Rolnicze czyli chłopski parlament, Wszyscy lubimy, Kto zdobędzie Laur Senatorski, Oświata wzmocniona jodem, Smutny western, Uczył nas Środy, Korekta i zmiany planów, Nikt o nas nie pamięta, Zaprzyjaźnić się z sąsiadem, Tematy maturalne 1996, Środa bliżej świata, Dzieje sztandaru, Zloty, Historia obozami znaczona, Sport
302Cz 20/3Gazeta ŚredzkaGazeta Średzka1996, Środa Wielkopolska55Bez wielkich wydarzeń, Czas włamywaczy, Sucho do autobusu, Aż bolą ręce, Już wakacje, Domowa ekologia, Susza dla ogródków, Zasypać dla rozrywki, Debata nad przyszłością średzkiej kultury, W labiryncie, Powiedzieć prawdę nie bacząc na konsekwencje, Wydarzenie historyczne, Na co wystarczy, Dozorca potrzebny od zaraz, Nowa historia dworu, Wkrótce renowacja, Woda jak piwo, Zbiorowe malowanie na ścianie, Paraliż miasta, Kasjer PKP - naszpan, Nowości okołokodeksowe, SportArtykuł Z. Króla o Muzeum Ziemi Średzkiej
303Cz 20/4Gazeta ŚredzkaGazeta Średzka1996, Środa Wielkopolska64Dwie kolizje na dzień a co trzy dni wypadek, W centrum miasta niebezpiecznie, O rolnikach i kasie, Szekspir i brudny sedes, Sypnęło w ochronce, Na straży miejskich pieniędzy, O cudzie w Turystycznej, Ile za zeszyt, Nie znasz dnia ani godziny, Żelazka z duszą, miech i bormaszyna, Archiwalne fotografie, A jednak nie wrócił, Podróż metafizyczna, Mówić - nie mówić, a jeśli - to jak, Przed galą na Starym Rynku, Kuchnia w gotowości, Szlifowanie formuły, Przyjechał Monsieur Fugue, Jak wypoczywano w OK, Sport
304Cz 20/5Gazeta ŚredzkaGazeta Średzka1997, Środa Wielkopolska120Sesyjny tydzień, Pozytywy i drobne błędy, O duchu Zenona A., Ostre słowa, zaległe rachunki, Gazeta Średzka w roku 1922, Zbiórka na dożywianie, Śmiertelny wypadek w Skrzynkach, Napad na samotnego mężczyznę, Śmierć na dachu, Światła przed sezonem, Ćmy samochodowe, O co tutaj chodzi, Na rowerze z telefonem komórkowym, Strach pierwszych rzędów, Rubinowe serduszko, Muzyka ubiegłych dziesięcioleci, Wypłaty dla wójta i radnych, Trzy miesiące jubileuszu, Koncert dla trzech panów, Podpisujemy umowę o pracę, Stylista żywności, Dwa skarby, SportArtykuł L. Gniotowskiej o Muzeum Ziemi Średzkiej
305Cz 20/6Gazeta ŚredzkaGazeta Średzka1997, Środa Wielkopolska121Morderstwo na życzenie, O zwyczajnym dniu Włodka N., Kup pan pieska, Arcybiskup i kanonicy, Przesłuchanie radnych, Zatrzymany podczas szykowania łupu, Śmiertelny wypadek w Czmoniu, Centrum handlowe, Wstępne wyniki, Do zaprzysiężenia jeden krok, Sprawdź swoje światła, Parking szkolny, Jogurty, kawa, wino, soki, Koń na medal, Piosenki sprzed lat, Do Śremu na Tyma, Za tydzień wieczór poezji, Profilaktyka jest opłacalna, Cisza po burzy, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, Sprzedaż obligacji, Ciasnota na parkingach, Rzuciłam się w wir, Wygrała Liga Licealistów, Sen na jawie, Szkoda, że tak krótko, SportArtykuł L. Gniotowskiej o Muzeum Ziemi Średzkiej
306Cz 20/7Gazeta ŚredzkaGazeta Średzka1997, Środa Wielkopolska127Budżetowe dyskusje, Normalny tydzień, O spotkaniu z poetą, Ekologia w zagrodzie, Liczenie mieszkań, Inwestycja proekologiczna, Nie wszyscy zapłacili, Spójrzmy pod nogi, Bałagan poczeka do przyszłego roku, Wizyta biskupa, Telefony po podpisie, Rodzinne i sąsiedzkie waśnie, Kij służy do walenia po głowie, Wózek na drodze, Nieszczęśliwe światła, Młody idzie na piwo, Mówienie o zagrożeniach, Wózek na drodze, Człowiek z tamtej strony głośnika, Po prostu poeta, Panoramiczny czwartek, Krótkie majteczki kultury, Idziemy na kabaret, Przed adwentem zabawa, Andrzejki w Brodowie, Pierwsze przymiarki, Nie ma powodów do radości, Uniwersytet we Francji, 7,4 % bezrobotnych, Dni Krwiodawców, Baron i Szafran w Słonku, Koronki ze sklepu dziadka, Po pijanemu, Ustawy na czasy szczególne, Sport
307Cz 20/8Gazeta ŚredzkaGazeta Średzka1997, Środa Wielkopolska128Budżet a potem powiat, Garść obyczajów, Wykład za wykładem, Jednokierunkowa decyzja, Wiadomość dobra i zła, Jest ale nie ma, W oczekiwaniu na reprezentację, Wokół świątecznego tortu, Obrady po przerwie, Plastikowe okna w cenie, Uwaga na pieszych, Trzeźwi jak nigdy, Agresja po kielichu, Spragnieni nie znają przeszkód, Koniec nieustannej podróży, Czas na kabaret polityczny, Muzyka i rysunki, Spojrzenia z Wrześni, Kłopoty w OK, Zagubiony wulkan, Czekoladowe mikołajki, Budżet bardziej konsumpcyjny, Presley nad Wartą, O średzkich Żydach, Czas na starostę, Czas na odważnych, Zabawa warta telewizor, Komitet uporządkowania, Z życia kościoła, Egipskie ciemności, Pracownict i pracodawcy, Sport
308Cz 20/9Gazeta ŚredzkaGazeta Średzka1997, Środa Wielkopolska131Zima atakuje, budżet uchwalają, O drzewie, domu i synu, Może jeszcze zdążą, Nie tylko o budżecie na sesji budżetowej, Budżetowe korekty, Nadzieja na czyste Raczyńskie, Zamknięte skrzyżowanie, Pechowe Miąskowo, U drzwi swoich stoję, Zły doradca alkohol, Apetyt na kompot, Ciężarówki dobre i złe, Dyrektor musi być oszczędny, Czerwone Gitary w Środzie, Morskie pasje Ryszarda Grześkowiaka, Salon z gwiazdami, Jaka jesteś poezjo, Prezentujmy siebie lepiej, Antyśniegowy arsenał, Realizacja uchwał, Niechciane drzewo, Ostatnie poprawki w miejskiej kasie, Wybrano nowe władze, Służyy do grania - wyroki za kije, Szynka i kawa, Świąteczne paczki, Zasady usuwania śmieci, Tajemnicza Viki, Na odsiecz łabędziom, Nie jesteś sam, Ciągłe spadki, Życzenia, Sport
309Cz 21/1Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Biuletyn Samorządowy2006, Środa Wielkopolska5Komputer dla SP ZOZ, Pierwsza sesja, Spotkania komisji, Tor łyżwiarski, Tylko jedna oferta, Podziękowanie za tablicę, Totalna kontrola Komisji Rewizyjnej, Komputery czekają, Decyzje w druku, Komputery oddane do użytku, Niższe ceny za basen, Mrozy nam nie straszne, Inwestycje w śniegu, Jak jest naprawdę, Termin do 15 lutego, Przetarg na wysypisko, Spotkanie z TeleŚredzianinem, Nowa polityka informacyjna, Najnowsza mapa, Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy, Przetargi na remonty ulic, Ankieta w EkoFunduszu, Aktywna Straż Miejska, Miliony potwierdzone, Zimowe obowiązki, Środa w Teleexpresie, Średzianie pytali, Ferie tuż tuż, Zimowe atrakcje, Interesujące ferie w OK, Turniej szachowy rozegrany, Kluby sportowe dofinansowane, Najlepsi sportowcy, Konkurs roślin runa leśnego
310Cz 21/2Urząd Miejski w Środzie Wlkp.Biuletyn Samorządowy2007, Środa Wielkopolska28Obchody Święta Niepodległości, Z prac Rady Miejskiej, Burmistrz w Waszyngtonie, Klub Pogodnej Jesieni w kinie, Guma - szlachetna technika fotografii, Jeszcze półtora miesiąca, OPS przed zimą, Dla sympatyków poezji E. Waśniowskiej i zwierząt, IV Jesienny Konkurs Teatrów Młodzieżowych Melpomena 2007, Zawody pływackie dla uczniów, Będą zmiany w Studium Zagospodarowania, Inwestycji ciąg dalszy, Zawody taekwondo, Koniec sezonu prac plenerowych, Na chwilę koniec remontu, Przebudowa przedszkola, Nowy plan zagospodarowania, Poezja Edwarda Stachury śpiewana przez Marka Gałązkę, Autorka Buby w bibliotece, Nasza gmina na Expo Real, Spotkanie z sołtysami, Decyzje stypendialne do odbioru, Rozmowa z W. Grząślewiczem, Wypłata dodatków mieszkaniowych w okresie od 2004-2007, 10-lecie Średzkiego Kwartalnika Kulturalnego
311Cz 22/1Agencja Reklamowa bardzo.pl7 Dni Środy2003, Środa Wielkopolska2Dekada doświadczeń, Koncert karnawałowy, Emerycki podkoziołek, 65 lat razem Sołtys przez 44 lata, Bank chleba, Pomnik do rozbiórki, Zebrania spółdzielcze, Nowy kurs w Euronauce, Pierwsze szlify dziennikarskie, Radzili w Dominowie, Pytania do opozycji, Oferty współpracy, Dobrzy ludzie w złych czasach, Gimnazjalny bal sportu, Już dziś spektakl, Siła orkiestry dętej, Nagrody za szopki, Księżniczka i przedszkolaki, Bieda i beznadzieja wymogły na nas protesty, Protest trwa, Bezpieczne gospodarstwo, Sztuka autoreklamy, Już od trzech lat, Dawnych wspomnień czar, Gwiazdy w cenie, Inspiracja na karnawał, Walka o fotel lidera trwa, Ostatnia niedziela Grupy B, Przegrana hokeistów
312Cz 23/1Wielkopolski Koncern MedialnyWiadomości wielkopolskie2000, Środa Wielkopolska14Blokada bez blokady, Samodzielne wspólnoty, Nieczynna pływalnia, Nowe połączenie, Środa pod ostrzałem, Pozostaną wspomnienia, Modlitwa i wypoczynek, Country w Zaniemyślu, Pierwsi absolwenci gimnazjum, Sukces Mateusza, Zielona szkoła, Zakończenie trójki, Wakacje w Ośrodku Kultury, Spotkanie w kinie Hollywood, Niepełnosprawni sportowcy, Zgodnie z planem, Także Swarzędz, Klęska urodzaju, Sport
313Cz 24/1Instytut Wydawniczy Związków ZawodowychPrzyjaciel przy pracy1984, Warszawa3Widzieć i być widzianym, Odbudowa społecznego nadzoru, Z działalności Państowej Inspekcji Pracy, W fabryce ciepła i prądu, Jak organizować kontrolę stanu BHP, Bruceloza, Zdarzenia - sygnałami ostrzegawczymi, Przenośniki przejezdne, Czy muszą dalej okaleczać i uśmiercać, Kwasy i zasady źródłem oparzeń, Ochrona pracy kobiet, Ostrożnie z gazem, Społeczny inspektor kontroluje, Co nowego w przepisach, Orzeczenie Sądu Najwyższego
314Cz 25/1Klub Regionalistów Ziemi JarocińskiejMagazyn Regionalny2005, Jarocin3Cmentarze na Ziemi Jarocińskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu, Koło Jarocin, Ziemia Jarocińska w Rocznikach Kaliskich, Lecą żurawie, Sazan, lustrzeń, golec
315Cz 26/1Ośrodek Ochrony Zabytkowego KrajobrazuKrajobrazy Dziedzictwa Narodowego2000, Warszawa1Krajobraz widziany przez historyka, Czytanie krajobrazu, Krajobraz miasta - obrazem jakości życia, Programowa Edukacja Krajobrazu, Muzea a Rządowy Program Edukacyjny, Kształcenie architektów krajobrazu w Polsce - osiągnięcia i niedostatki, Ochrona przyrodniczych i kulturowych wartości krajobrazu, W poszukiwaniu utraconego piękna i użyteczności, Ochrona krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w badaniach krajobrazu, Symbolika drzew i ich znaczenie duchowe w krajobrazie kulturowym, Co ciekawego w ekologii, Młodzi Miłośnicy Starych Miast, Konwencja o europejskim krajobrazie, Edukacja Narodowa dla krajobrazów, Karkonosze 2000 - Święto Gór, Wiadomości Konserwatorskie, Wydawnictwa Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Interdyscyplinarny obóz studencki w Kotlinie Jeleniogórskiej
316Cz 27/1Instytut Promocji KulturyArt & Businnes1997, Warszawa7/8Fudatorzy Nowosielscy, 500 lat odbijania, Wspólna korona Drezna i Warszawy, Trzy graficzne etapy, Japońska podróż akademików, Gorzelnicy z Łańcuta, Zawado w muzeum, Świetlna wizyta Sawki, Wystawa Biegasa w Płocku, Paryski Stażewski, Majdanek '97, Egzotyka i kobiecość, Esej o wieku XX, Transformacja przedmiotu, Ryba wyjęta z wody, Igor Mitoraj, SAGA '97, Wystawa Valie Export, Emil Orlik, artysta Wiedeńskiej Secesji, Galicja w obrazach, SIAC '97, Rozmowa o sprzedawaniu sztuki abstrakcyjnej, Czas przypływów, Remanenty sztuki XX wieku, Lalkowe typy, mody i kolekcje, Lalkarze z ulicy Boissonade, Traktacik o marionetkach, Bezcenność w Seattle, Dekada trwogi czy dekada zbytku, Na przekór rzeczywistości, Nie tylko wortycyści, Wyuczyć studenta na artystę, Specyfika polska, Kto w Polsce lubi kicz i dlaczego, Arlekin Minotaurem, Cienka niebieska linia i ja, Kim jest tajemnicza Ewa Kuryluk, Krytycy łódcy - łączcie się, Wyższa szkoła hobbistów, Fizjologia artystyczna, Postkonceptualne propozycje, Sztuka nowych mediów, Scalanie okruchów sztuki, Plakacista przy sztalugach, Hetmańska sprzedaje Biegasa, Triumf orderów, Rekordowe wywoławcze, Niedocenieni klasycy, Brzydcy wielcy, Imponująca oferta, Stech na jubileusz, Malarstwo dawne, lwowskie i tkaniny, Prymat starych przyzwyczajeń, Wariacje z Rosenthalem, Malarka Maria Leszczyńska, Znaki na srebrach cesarstwa austriackiego,
317Cz 28/1Krajowa Agencja Wydawnicza RSWProjekt1978, Warszawa2Między obrazem a plakatem, Młoda sztuka fińska, Zofia Butrymowicz, Stockholm, Metro, Rysunki Jana Dobkowskiego, Hiperrealizm, Troje słowackich grafików, Wanda Golakowska, Sny dzienne, Związek Radziecki w plakacie polskim, Przedmioty do domu, Szkło i tkanina radziecka, Festiwal Filmów Artystycznych, Współczesna sztuka grecka, Andersen według Stannego, Okno, Przejście,
318Cz 29/1Stowarzyszenie Tw?rc?w LudowychTwórczość ludowa1987, Lublin3Dusza chłopska na rozdrożu, W Globalnej Wiosce, Kultura podstawą integracji narodu, Z uchwały XIV Plenum NK ZSL, Co w człowieku siedzi, Turniej Jednego Wiersza, Z uchem przy ziemi, Eksport sztuki ludowej, Leki na ludzkie tęsknoty, Folklor, folkloryzm i dzień powszedni, Tylko kując zostaje się kowalem, Chcę żyć a nie być, Sztuka ludowa w szkole podstawowej, Ludowa poezja religijna, Harmonia piękna i wartości - o modelu poezji Hanki Nowobielskiej, Pożegnania Józefa Małka, Pamięci Leszka Gwarka, Ponad milczeniem, Drewno, które ma duszę, Ziemia skarbem, Echo czyli krótkie wspomnienie, Rurociąg do Mościc, Lubliniacy z Bostonu, Goście z Litwy, Chodzi o korzenie, Lepiej później niż wcale, Recenzje, Czytelnicy piszą, Siła życia, Trybuna poetycka, Kronika, Słownik twórców ludowych
319Cz 30/1Polski Instytut Sztuk PięknychSztuki Piękne1925, Krak?w3Olga Boznańska, Wystawa starych mistrzów w Akademii Berlińskiej, Sztuka świecka w Perugii, Domy dla urzędników i pomieszczenia dla Korpusu Ochrony Pogranicza w województwach wschodnich, Kronika artystycznaOlga Boznańska
320Cz 31/1Ośrodek Ochrony i Konserwacji ZabytkówOchrona i konserwacja zabytk?w1995, Warszawa1Ocena stanu zabezpieczenia przed pożarem w skansenach i zagrodach skansenowskich, Ocena stanu zagrożenia i zabezpieczenia przed pożarem i przestępczością muzeów na wolnym powietrzu, Wykrywanie i gaszenie pożaróww obiektach zabytkowych, Zabezpieczenie przed pożarem kościołów drewnianych, Przeciwpożarowe instalacje alarmowe i automatyczne gaszące ogień, Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych przy użyciu silnie rozpylonej wody jako środka gaszącego, Konwencjonalny czy adresowalny system sygnalizacji pożarowej - kryteria wyboru i porównanie systemów, ALGOREX - przełom w technice wykrywania pożarów, System przeciwpożarowy VESDA, Urządzenia sygnalizacji pożarowej systemu TELSAP 3, Adresowany system sygnalizacji pożarowej TELSAP 2000, Stan realizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej w zakresie monitoringu pożarowego, Monitoring systemów sygnalizacji pożaru, Rękaw ewakuacyjny firmy INGSTROM
321Cz 32/1Robotnicza Spółdzielnia WydawniczaOdra1983, Wrocław2Przed półwieczem: Polacy a Hitler, Elektronika zmienia społeczeństwo, Klucznik dźwięku, Wszystko, przytomnie, król, nie dotykaj, Nike, Teatr - nauka - życie, Najkrótszy zarys topografii najnowszego dramatu, Szansa poetyckiego historyzmu, Heroizm bierności w rozrachunkowej prozie Kazimierza Brandysa, Artyści amerykańscy polskiego pochodzenia: Francis Piątek, Mały traktat alkoholiczny, studium ginącego gatunku włóczęgów, Do końca życia, W wariatkowie, Wu-wu, Dobiega, dzisiaj, przechodzień, stracony dzień, Czy jesteśmy samotni we wrzechświecie, Kanały na Marsie, Ohydne przeczucia, Z poczekalni, Listy o muzyce nad książkami, Lament Polski ostatniego z rodu słowików, Stan posiadania, Gdzieś daleko za smugą cienia, Myśl nie upadła
322Cz 33/1Ośrodek Ochrony Zabytkowego KrajobrazuKomunikaty dendrologiczne i ochrona krajobrazu1998, Warszawa3Zintegrowana ochrona przyrodniczo-kulturowa krajobrazu, Prawna ochrona drzew - pomników przyrody jako ochrona dóbr kultury, Arboretum Kórnickie, O możliwości zwiększenia liczby drzew pomnikowych w Polsce, Najcenniejsze drzewa - pomniki przyrody w Warszawie i okolicy, Pomniki przyrody ożywionej na Opolszczyźnie, Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Wacław Tański, Ludzie i drzewa, Mówiące drzewo, Międzynarodowa organizacja działkowców i miłośników ogrodnictwa
323Cz 34/1Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa ZiemiańskiegoWiadomości Ziemiańskie2007, Warszawa30Wizyta Zarządu Głównego PTZ u abp Kazimierza Nycza, II Kongres OPOR, Reprywatyzacji ciąg dalszy, Miejsce i wartość, W Parskach u pań Kretkowskich, Przeminęło z wojną, Sekcja Pomocy dla Rodzin z Kresów, Dokumenty Towarzystwa Młodych Ziemian, Dwór polski - młodemu pokoleniu dla przypomnienia, Wzorowa wieś Lisków, Wojnowice Wincentego Smoleńskiego-Myślińskiego, Z działalności Związku Ziemian, Ślub, Srebrny jubileusz ks. prałata M. Nowosielskiego, Spotkanie wielkanocne warszawskich ziemian, 50-lecie Unii Europejskiej, Prezes Oddziału PTZ W. Wrzecionowski Honorowym Konsulem Niemiec w Olsztynie, Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, Domus Polonorum, Zjazd Rostworowskich w Tykocinie, Letni Piknik Rodzinny w Zaborówku, Siedziby ziemiańskie na terenie projektowanego Parku Kulturowego Doliny Środkowej Bystrzycy i Kosarzewki, Pożar pałacu w Oporowie, Pożegnanie A. Slaskiego, Odeszli
324Cz 35/1Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SAZabytki Heritage2006, Warszawa14Zamek cesarski, Czy można odbudować zamek królewski w Poznaniu, Palatium wczesnopiastowskie na poznańskim grodzie, Klucz do kórnickiego zamku, Kościół kórnicki: od prywatnej świątyni do romantycznego sejmu Rzeczypospolitej, Renowacja wnętrz w pałacu w Dobrzycy, Co o Czerniejewie wiedzieć warto, XIX i XX wieczne fortyfikacje w Wielkopolsce, Zabudowa folwarczna w Wielkopolsce, Zaradna i romantyczna, Historia pałacu Baworowskich i arsenału Sieniawskich, Pierwsze publikacje w języku polskim, Powrót władców Polski, Banita wodzem, Frida - Malinche, Tajemnice Wielkiego Zimbabwe, Podróż do Dalmacji, Zawód miłosny
325Cz 36/1Robotnicza Spółdzielnia WydawniczaPrzemiany Ziemi Gnieźnieńskiej1987, Gniezno48Wyciszyć, Piórem i obiektywem, Dziesięć lat w pół roku, Na dyżurze redakcyjnym, Burzliwa jesień, Teraz albo…, Dwa pytania, PRON przed referendum, Bez immunitetu, Prosta droga do łatwizny, Mój dom, Gol samobójczy, Pewny interes, We władzy Białej Damy, Postawić na kulturę, Lisy zjadły turystę, Jak w sezamie Ali Baby, Pokuta albo kino w Gnieźnie,Notatnik kulturalny, SportArtykuł J. Kałwaka o Muzeum Ziemi Średzkiej
326Cz 37/1Akademia Małych OjczyznMałe ojczyzny - tradycja dla przyszłości1993, Toruń1Relacja z przebiegu pierwszej sesji Akademii Małych Ojczyzn, Jak się zabrać do opracowania projektu przedsięwzięcia, Miajsca kultury
327Cz 38/1Wydawnictwo Dominika KsięskiegoGazeta Biskupińska2004, Biskupin78Celtowie, Wczoraj zmarł Andrzej Rosiak, Biskupiński rezerwat w czasie festynu, Uderzenie celtyckim mieczem, Pod filarem Europy
328Cz 39/1Związek Kapłanów UnitasWiadomości dla duchowieństwa1929, Poznań9Śp. Ks. B. Żychliński, O współżyciu kapłańskim, Laicyzm religijny w dobie obecnej, Rozprężenie obyczajów, Ograniczenie urodzin, Agencje prasowe, Jednodniowy kurs przeciwalkoholowy dla duchowieństwa, Otwarcie pierwszego kursu Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu, Sprawozdanie z działalności zarządu Letnika Księży - Hel
329Cz 40/1Księgarnia Trzaski, Everta i MichalskiegoNowa Książka1938, Warszawa8Matejko, Dział sprawozdawczy, Przekłady z literatur obcych, Kronika, Bibliografia
330Cz 41/1Stowarzyszenie Konserwator?w Zabytk?wWiadomości konserwatorskie1999, Warszawa5Krajobraz Kalwarii Zebrzydowskiej promowany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Problematyka parków kulturowych, Interdyscyplinarny obóz studencki w Kotlinie Jeleniogórskiej 16-26.06.1999, Praktyki uczniów szkoły w Gdańsku w zabytkowych parkach, Park Zamkowy w Oporowie, II Konferencja Konserwatorów Zabytków Polski i Litwy w 1998 r., Znaczenie, rozwój i ochrona ogrodów historycznych w metropoliach środkowej i wschodniej Europy, Akademia Nieświeska, Placówki miejskich konserwatorów zabytków w latach 1945-1989, Dni Dziedzictwa Europejskiego - sesja Woda dla Warszawy, Informacja o archiwach dokumentacji PP PKZ, Zagospodarowanie przestrzenne
331Cz 42/1Wojew?dzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w PoznaniuKronika Wielkopolski2009, Poznań4Piotr Mocek - zapomniany powstaniec z Mosiny, Motocykl Lech z Opalenicy, Wielkopolskie fundacje charytatywne w świetle sprawozdania wojewody poznańskiego z 1936 roku, Aparat represji III Rzeszy w Kaliszu w czasie II wojny światowej, Juwenalia studenckie w Poznaniu w maju 1957 roku, Zofia Urbanowska, Staropolskie portrety kobiece w galerii kórnickiej, Księga wpisów Eugeniusza Paukszty, Alfred Smoczyk, Słoniarnia w Poznaniu, Muzykalia w zbiorach muzeum w Krotoszynie, Dawne ostrowskie cmentarze żydowskie, Nowości wydawnicze, Recenzje, Wydarzenia, Wiadomości z miast i gmin
332Cz 43/1Związek Szlachty PolskiejVerbum Nobile1998, Warszawa12Deklaracja programowa Związku Szlachty Polskiej, Tradycje ruchu szlacheckiego w Polsce, Stratyfikacja warstw wyższych w dawnej Polsce, Nie rzuciłem ziemi skąd mój ród, Korozja wartości, Zaosie czy Nowogródek, Polskie ślady w Smoleńsku, Pomniki szlacheckie na cmentarzach pod Łęczycą, Cmentarzysko tradycji, Polski Lancelot, Ordery i oznaki zaszczytne w Polsce, Rycerze Zgromadzenia Żelaznego Krzyża, Majewscy
333Cz 43/2Związek Szlachty PolskiejVerbum Nobile2008, Warszawa17Sprawa honoru, Zarysy konserwatyzmu, Czy Polacy mają swojego pretendenta do tronu, Działalność Związku Szlachty Zagrodowej i próby jego wykorzystania w walce o repolonizację ziem południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, O przenikaniu stanowym w dawnej Rzyczypospolitej słów kilka, Szlachta dzisiaj, Kronika Związku, Szlechectwo na Mazowszu, Obrazki z życia konsultanta albo uwag kilka o fałszerstwach dokumentów dołączonych do ankiet kandydackich, Podzambrowscy przodkowie Jarosława i Lecha Kaczyńskich, Złoty medal Kolumba, Stół dworski Potockich z Łańcuta w XIX wieku, Spis szlachty Ziemii Różańskiej, Szlachta Starostwa Chmielnickiego w 1739 r., Ród kniaziów Holszańskich, Ossowscy - zarys genealogi, Z dziejów dóbr Leszczyce pod Łęczycą, Archiwalia parafii Kunów, Cmentarz rzymsko-katolicki w Bielawach, Cmentarz w Tarłowie, Skwirczyńscy, Albinowscy, Miszewscy, Cisewscy
334Cz 44/1Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań112 godzin na zegarze życia, Opiekun do rodziców i nauczycieli, Coraz więcej krzywoprzysięstwa, List z Paryża, Gawęda Janka Obleciświata, Papiery szkolne spadają, Odwiedziny Pana Jezusa, Jak powstały jasełka, Z wspomnień Siostry Miłosierdzia, Z życia katolickiego, Różne wiadomości, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Rola i ogródReligia
335Cz 44/2Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań2Bohaterka, Żłobek Nitusi, Na stypie, Zaloty, Z wspomnień Siostry Miłosierdzia, Z życia katolickiego, Różne wiadomościReligia
336Cz 44/3Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań3Stolica św. Piotra, Wielebny sługa boży o. S. Papczyński, Pan Jezus nie dopuszcza rozwodów, Gawęda Janka Obleciświata, Gra w loterię państwową i jej wartość moralna, To czynisz Bogu samemu, W dziewiczym lesie na nocnej straży, Królestwo Boże jest sprawiedliwość i pokój i wesele w Duchu Świętym, Jak Walkowa męża poprawiła, Z życia katolickiego, Różne wiadomości, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Rola i ogródReligia
337Cz 44/4Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań4Zdrowy duch narodu, Dlaczego św. Franciszek Salezy jest patronem głuchoniemych, Stulecie szkolnictwa dla głuchoniemych w Wielkopolsce, Do każdego zawodu trzeba mieć odpowiednie uzdolnienie, Przez 144 godzin żywcem pochowani, Ucieczka do Egiptu, Jest rada na sekciarstwo, Ten który naoliwia dusze, Reporter w opałach, Z życia katolickiego, Różne wiadomości, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Rola i ogródReligia
338Cz 44/5Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań5Święto światła, Modlitwa w Ostrejbramie, Czy jeden garnek dla wszystkich, Przepiliśmy 15 miliardów złotych, O imię Jezus w szkole, Potentat kniei, Rozmowa chłopa z panem, Reporter w opałach, Z życia katolickiego, Różne wiadomości, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Rola i ogródReligia
339Cz 44/6Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań6Polska i Rosja, Król papież niech żyje, Jak to katoliccy dziennikarze zakładali swoje zjednoczenie, List do pani Kunegundy Petroneli, Największy cud w dziejach świata, Pięć obrazków - pięć miesięcy, Był sobie raz, W godzinę próby, Reporter w opałach, Z życia katolickiego, Różne wiadomości, Z tygodnia, Rola i ogródReligia
340Cz 44/7Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań7Kto się chce dostać do nieba musi spełnić dużo dobrych uczynków w pokorze, bez rozgłosu, Wśród lodów polarnych, Dramat w dżunglach, Gawęda Janka Obleciświata, Największy cud w dziejach świata, Reporter w opałach, Z życia katolickiego, Różne wiadomości, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Rola i ogródReligia
341Cz 44/8Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań8O religijną zasadę wychowania w ustawie o ustroju szkolnictwa, Elżbieta Seton, W paszczy jaguara, Wśród lodów polarnych, O pacierz w szkole, Największy cud w dziejach świata, Może pan jeść albo nie, Doktór Więcek, Z życia katolickiego, Pali się na Dalekim Wschodzie, Różne wiadomości, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Rola i ogródReligia
342Cz 44/9Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań9August, Wśród lodów polarnych, Jakie żyją u nas jadowite zwierzęta, X, Doktór Więcek, Z życia katolickiego, Dokoła Szanghaju, Różne wiadomości, Z tygodnia, Sprawy kobieceReligia
343Cz 44/10Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań10Największy cud w dziejach świata, Ahasverus - wieczny tułacz, Doktór Więcek, Gawęda Janka Obleciświata, Koronowo, Z życia katolickiego, Liga - swoje, Japonia - swoje, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Rola i ogródReligia
344Cz 44/11Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań11Matka Boska Jurowicka w kościele św. Barbary w Krakowie, Ahasverus - wieczny tułacz, Największy cud w dziejach świata, Jeszcze jeden list do pani Kunegundy Petroneli, Obrazki Raju bolszewickiego, Doktór Więcek, Jak się będzie kształcić nasza młodzież, Chiny się bronią, Z życia katolickiego, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Rola i ogródReligia
345Cz 44/12Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań13Na niedzielę wielkanocną, Wesoły nam dziś dzień nastał, Czy Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał, Kaziuki, Gawęda Janka Obleciświata, Małżeństwo Pawła Dołęgi, Lis, Z życia katolickiego, Różne wiadomości, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Rola i ogródReligia
346Cz 44/13Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań15Największy cud w dziejach świata, Gawęda Janka Obleciświata, Duch, Polska armia błękitna, Małżeństwo Pawła Dołęgi, Z życia katolickiego, Różne wiadomości, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Rola i ogródReligia
347Cz 44/14Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań16Do naszych chorych, Najważniejszy z sakramentów, W jaki sposób dokonuje się nawrócenie kaferskiego poganina, Na pobojowisku, Nie ma złota, są tylko miedziaki, Małżeństwo Pawła Dołęgi, Z życia katolickiego, Różne wiadomości, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Rola i ogródReligia
348Cz 44/15Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań18Brońmy domu, Czy wczuwasz się w życie Kościoła, Jak Jurek napisał wypracowanie Wiosna, Tęgoryjec, W Wniebowstąpienie Pańskie, Rozrywki przy rodzinnym stole, Małżeństwo Pawła Dołęgi, Z życia katolickiego, Różne wiadomości, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Rola i ogródReligia
349Cz 44/16Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań20Na zesłanie Ducha Świętego, Święty Paschalis, O chrześcijańskie zasady życia państwowego, Z moich wspomnień, Fatalny banknot, Wielka misja na Podlasiu w roku 1905, Małżeństwo Pawła Dołęgi, Z życia katolickiego, Różne wiadomości, Z tygodnia, Rola i ogródReligia
350Cz 44/17Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań27Mszał rzymski, Czem jest papiestwo dla Kościoła katolickiego, Z pielgrzymki na wyspę św. Patryka, Hrad Karlstejn, Gawęda Janka Obleciświata, Małżeństwo Pawła Dołęgi, Z życia katolickiego, W dziesięciolecie odzyskania Śląska, Różne wiadomości, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Rola i ogródReligia
351Cz 44/18Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań40W sprawie dnia opieki polskiej nad rodakami na obczyźnie, Ku Matce różańcowej, Polski kapłan i polski pacierz ratuje polskość na wychodztwie, Z życia katolickiego, Przygoda na jarmarku, W afrykańskiej dżungli, Brat Walenty, Oni wszyscy tacy, Dobre słowo, Budujemy dom, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Różne wiadomościReligia
352Cz 44/19Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań42Co powiedziano o religii na światowym kongresie wychowawczym, Największy cud w dziejach świata, Co słychać w świecie katolickim, Czy to Janek Obleciświat, Kilka wspomnień i obrazków z Warmii, Złodziejka, Brat Walenty, Różne wiadomości, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Rola i ogródReligia
353Cz 44/20Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań43Do Poznania na Święto Wdzięczności, W walce Krzyża z Żółtym Smokiem, Godzina jedenasta, Gawęda Janka Obleciświata, Serce, Brat Walenty, Różne wiadomości, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Rola i ogródReligia
354Cz 44/21Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań44Chcemy, aby ten królował nad nami, Rzeźby na Pomniku Wdzięczności, Precz z bezwstydem i pornografią w druku i obrazach, Jak odlano postać Chrystusa do Pomnika Wdzięczności w Poznaniu, Na cmentarzu, Czy w Polsce zamierzają skasować niedzielę, Przez brak kapłanów ginie Polska, Z życia katolickiego, Śmierć kumoterom, Brat Walenty, Różne wiadomości, Z tygodnia, Odwiedzajmy chorychReligia
355Cz 44/22Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań45Do młodzieży, Dzwon św. Wojciecha w Gnieźnie, Jubileusz redemptorystów, Spiszesz na jednym paznokciu te prawdy wiary, Gawęda Janka Obleciświata, Wieniec Najświętszego Serca na Pomniku Wdzięczności, Ci co wrócili na ojczyzny łono, Jak się nauczyłem dzień święty święcić, Pomagać kupcom - ale nie kosztem niedzieli, Brat Walenty, Różne wiadomości, Z tygodnia, Rola i ogródReligia
356Cz 44/23Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań49Jest godzina abyśmy już ze snu powstali, Największy cud w dziejach świata, Z wędrówki po barakach, Z życia katolickiego, Gawęda Janka Obleciświata, Serce ludzkie, Tajemnica Andrzeja, Brat Walenty, Różne wiadomości, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Rola i ogródReligia
357Cz 44/24Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań50Jakie znaczenie ma dogmat Niepokalanego Poczęcia, U stóp Madonny Afrykańskiej, Pogadanka duszpasterska, Ostatnia chwila, Rozbite małżeństwo, Za późno, Obrazki jugosłowiańskie, Z życia katolickiego, Brat Walenty, Różne wiadomości, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Rola i ogródReligia
358Cz 44/25Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań51W przeddzień Gwiazdki, Nasz chrzestny, Na 60-lecie Posłańca Serca Jezusowego, Z życia katolickiego, O cnej Kościerzynie i kaszubskim teatrze, Obrazki jugosłowiańskie, Brat Walenty, Ziuta, Święta Łucja - dnia przyrzuca, Różne wiadomości, Z tygodnia, Rola i ogródReligia
359Cz 44/26Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1932, Poznań52Boże Narodzenie a odrodzenie świata i Polski, Moje pierwsze Boże Narodzenie w Japonii, Ciekawostki, Gawęda Janka Obleciświata, List gwiazdkowy, Obrazki jugosłowiańskie, Brat Walenty, Szaraczki, Z tygodnia, Sprawy kobiece, Nowy etap w dziedzinie ubezpieczeniowej na ziemiach zachodniej Polski, Rola i ogródReligia
360Cz 44/27Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1956, Poznań4W 30 rocznicę zgonu Arcybiskupa Floriana Stablewskiego, Twoje dziecko i Bóg, Czasu nie traćmy, Dzieci z całego swiata głoszą Pokój Boży, Nie zabijaj, I wołał do zgody, do sprawiedliwości, Obowiązek poznania prawd wiary, Święci tygodniaReligia
361Cz 44/28Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań1Blaski stajenki, Czwarty mędrzec wschodu, Pieśń o Bernadecie, Cachot, O człowieku dobrym, Król Herod, Miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa, Katolicy, Gawęda o kolorowych ludach, Święci tygodnia, Srebrny jubileusz ks. Biskupa A. BaraniakaReligia
362Cz 44/29Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań2Posłannictwo nauczania, Wychowanie katolickie, Zycie ludzkie powierzone rodzinom, O jakiej miłości myślałeś, Diecezja gdańska i jej nowy biskup, Gawęda o wiankach mirtowych, Rozważania, Święci tygodniaReligia
363Cz 44/30Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań3Błogosławieństwo życia, Węgier na polskim tronie, Dla matki, Dla narodu miejsce to Bóg wybrał, Pieśń o Bernadecie, Św. Sebastian, Ze świata, Święci tygodniaReligia
364Cz 44/31Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań4Życie jest światłością ludzi, Pieśń o Bernadecie, Obowiązek czci bożej, Góra prawa bożego, Ze świata, O miłości rodzicielskiej, Św. Jan Bosko, List, Święci tygodniaReligia
365Cz 44/32Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań5Dziewięć lat na stolicy prymasowskiej, Zadania Stolicy Świętej w okresie wojny, W świętojańskiej katedrze, Święty najbardziej ludzki, Ostatnia wypowiedź Papniego, Pieśń o Bernadecie, Święty Andrzej Corsini, Wiadomości, Gawęda o świętych obrazkach, Święci tygodniaReligia
366Cz 44/33Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań6W obronie godności człowieka, Z dolnośląskiego notatnika, Dwa orędzia, Repatrianci, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
367Cz 44/34Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań7Geniusz nauki, cierpienia, miłości, Pieśń o Bernadecie, Na Śląsku Opolskim, Chrystus morskich głębin, Angina temporis, Oleńka, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
368Cz 44/35Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań8Abym nie był ślepy i wodzem ślepych, Męczeństwo św. Wojciecha, Z Warmii i Mazur, Nad kartkami albumu, Pieśń o Bernadecie, Cisza starości, W Poznaniu urodziły się trojaczki, Trzy etapy, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
369Cz 44/36Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań9Przerażające liczby, Alkohol i alkoholizm, Pieśń o Bernadecie, Ostrzyhom - kościelna stolica Węgier, Gawęda o podwórzach wielkomiejskich, Śp. Zofia Rzepecka, Śmierć przyjacielem, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
370Cz 44/37Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań10Wielki Post, Papieże naszych czasów, Watykan sercem Kościoła, Gdy burza wojenna przechodziła nad wiecznym miastem, Prawdę czynić będzie w miłości, W szeroki boży świat, Szczęść Boże, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
371Cz 44/38Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań11Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, Bolesław Prus o wychowawczym znaczeniu religii, Pieśń o Bernadecie, Kulki, W stolicy nad Sekwaną, Pielgrzymka do Chartres, Trzy kwadranse czasu, Św. Józef, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
372Cz 44/39Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań12Przyrzekamy usilnie pracować, Najpiękniejszy z brzydkich, W drodze do Ziemi Świętej, List z Japonii, Śp. Ks. Arcybiskup W. Dymek, Pieśń o Bernadecie, Zło dobrem zwyciężyć, WiadomościReligia
373Cz 44/40Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań13Radość dzieci bożych, Chcemy uwolnić wreszcie ojczyznę naszą od grzechu, Świętokradztwo, Pieśń o Bernadecie, Ottokar Prohaszka, List z Francji, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
374Cz 44/41Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań14Mater Dolorosa, Módl się i pracuj, Pieśń o Bernadecie, Do Ziemi Świętej, Pionierski trud, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
375Cz 44/42Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań15U grobu Pana Jezusa, Gorzkie Żale w Dachau, Wielki Tydzień, Pieśń o Bernadecie, Historyczny dokument, W Ogrodzie Oliwnym, w Wieczerniku i w bazylice Grobu Pańskiego, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
376Cz 44/43Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań16Chrystus znowu żyje, U pustego grobu Zbawiciela, Wielkanoc w Jerozolimie, Pieśń o Bernadecie, W oczekiwaniu Zmartwychwstania, Tajemnicze słowo Watauinewa, W oczekiwaniu wielkiego dnia, Kto, Alleluja, Do słonecznej Italii, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
377Cz 44/44Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań17Dręczy mnie troska, Święty Józef Rzemieślnik, J.I. Kraszewski i jego wiara, Synu mój nie umkniesz, W katedrze gnieźnieńskiej wre praca, W wiecznym mieście, Pieśń o Bernadecie, Zgubiony obrazek, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
378Cz 44/45Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań18Chrystus w braciach naszych, Z myślą o polskiej rodzinie, Czy moje dziecko umie się modlić, Cześć Matki Bożej w Polsce, Pieśń o Bernadecie, Pielgrzymka do Jasnej Góry, Widziałem Ojca Świętego, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
379Cz 44/46Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań19Zachęcam Was do pożyczki narodowej, Św. Andrzej Bobola, W płonącej Warszawie, Pieśń o Bernadecie, Na 40-lecie konsekracji biskupiej Ojca Św. Piusa XII, Wielkie przygotowania, Irlandia - kraj katolicki, Piękny sukces nauki, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
380Cz 44/47Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań20Z wielkich dni Kościoła w Polsce, 100-lecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Tajemnice chwalebne, Pieśń o Bernadecie, Razem z dzieckiem, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
381Cz 44/48Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań21Sygnały życia, Z redykiem na tatrzańskie hale, Droga trudu i ewangelicznej prostoty, Rota rzymska - najwyższy trybunał w sprawach małżeńskich, Wiadomości, Pieśń o Bernadecie, Podróże Matki Boskiej z Fatimy, Pymas Wyszyński w Stolicy Apostolskiej, Święci tygodniaReligia
382Cz 44/49Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań22Odpowiadam odważnie, Z Indii, z Persji, z granicy mongolskiej, Przyjechał do Polski, Czerwone maki na Monte Casino, Pieśń o Bernadecie, Wiedeń - miasto stu kościołów, Pochodnia wśród nocy, Myślcie jak temu przeciwdziałać, Wszystko dla Polski, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
383Cz 44/50Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań23Przyrzekamy usilnie pracować, Dlaczego Kościół podaje prawdy do wierzenia, Pieśń o Bernadecie, Polskie dni w Rzymie, Śp. Juliusz Kleiner, Serce Wiednia - Św. Stefan, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
384Cz 44/51Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań24Miłość - najgłębsza treść chrześcijaństwa, Karmel - czym jest i krótkie dzieje Karmelu Poznańskiego, Pieśń o Bernadecie, Mugenzai no sono czyli Niepokalanów Japoński, Na ruinach starożytnego miasta Ostii, Czy koniecznie przy pomocy łokci, Babunia, Gwizdek Beniamina Franklina, Dni polskie w Rzymie, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
385Cz 44/52Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań25Miłość - najgłębsza treść chrześcijaństwa, Kowal moralnego hartu, Ciało moje prawdziwie jest pokarmem a krew moja prawdziwie jest napojem, Matka która nie ustaje w pomocy, Dopiero się zaczyna, Genezaret, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
386Cz 44/53Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań26Ty jesteś Piotrem, Nowy arcybiskup poznański, Święty gwałtownik, U grobu św. Piotra, Jakie powinno być stanowisko lekarza, Pozwólcie mi żyć, Pieśń o Bernadecie, Minął już rok, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
387Cz 44/54Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań27Nauczyciel, Rozesłanie 72 uczniów, W bazylice Matki Boskiej na Zatybrzu, Pieśń o Bernadecie, List z kraju Basuto, W wakacyjnym słońcu, 100 lat pracy wśród młodego pokolenia, Do wspinaczki za mały, Pytam jakże to uczynić, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
389Cz 44/55Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań28Pochylcie wasze głowy, będziemy wam błogosławili, Na górze Karmel, Z południa Wielkopolski, Religia w życiu Amerykanina, Pieśń o Bernadecie, Świat się zakolebał, Gorliwość, miłosierdzie, ofiara, List z Gwadelupy, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
390Cz 44/56Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań29Znaki widzialne, Przychodzę do was jako wasz arcypasterz, Tropiciel człowieka i Boga, Ks. Arcybiskup A. Baraniak, Pieśń o Bernadecie, Krzysztof, Zboże, Przed nami praca, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
391Cz 44/57Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań30Przecież to święty, Wołam już z poza świata, Pieśń o Bernadecie, Wysokościowce i wieże kościelne, Krew, Proszę i dziękuję, Jak zdobyłem Robinsona Crusoe, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
392Cz 44/58Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań31Byłem chory, Pieśń o Bernadecie, Nie widzieli a uwierzyli, Droga do stu nowych tajemnic, Rozmowa przy studni, Święty Proboszcz, Magnetofon, Słowa które ukazały mi tajemnicę, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
393Cz 44/59Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań33Modlitwa, Człowiek który pokochał nędzę, Czy miłość bliźniego dotrze do nich, Na Synaju, Pieśń o Bernadecie, Wspominam Leopolda Staffa, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
394Cz 44/60Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań34By ani jedno nie zginęło, Nauczyciel dobry, 50 lat apostolstwa ojca Mateo, Wybór imienia, Pozdrowiła Polskę, Na wychodztwie polskie dusze giną, Pieśń o Bernadecie, Na Jasną Górę, Zjazd w Złotowie, Coś o papierosach, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
395Cz 44/61Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań35Wychowanie - czyje to prawo, Bracia szkolni, Pieśń o Bernadecie, Święty Pius X, Czy Bóg żąda od nas miłości ojczyzny, Węgierskie serca, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
396Cz 44/62Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań36Wdzięczność, Bazylika Narodzenia NMP, Pieśń o Bernadecie, Madagaskar, Służba ojca Beyzyma, Piłeczka, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
397Cz 44/63Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań37Rodzina - to jest polska racja stanu, 26 sierpnia na Jasnej Górze, Padre Pio, Milczenie które wybrałem, Jakiej miłości ojczyzny Bóg od nas żąda, Jadwiga Romerówna i jej zasługi, Przekażcie to memu ludowi, Któryż człowiek nie zapłacze, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
398Cz 44/64Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań38Bądź wierny, Naród polski ma serce szerokie, umysł powszechny, Wspomnienie o pięknym człowieku, Od Zaolzia przez Ołomuniec i Pradziada do Pragi, Pieśń o Bernadecie, Wśród nas, O czym nie trzeba przekonywać a o czym przykro pisać, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
399Cz 44/65Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań39My chcemy żeby Państwo zaczęło nas kochać, Dociekam i mniemam, Święty zawsze czczony i kochany, W ojczyźnie Biedaczyny, Papież który skreślił 10 dni z kalendarza, Pieśń o Bernadecie, Szanujemy, Gdzie jest moje miejsce, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
400Cz 44/66Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań40Dźwigniemy razem inną ruinę, Arcybiskup A. Baraniak w latach drugiej wojny światowej, Na prastarej stolicy poznańskiej, Swego nie znacie, W odbudowanej katedrze, Pieśń o Bernadecie, Znaleźć Boże rozwiązanie, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
401Cz 44/67Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań41Tylko Bóg odpuszcza grzechy, Od atomu do mgławic, Kto twórcą tych konstrukcji, Kto ich tego nauczył, Kimże ty kimże, A więc jeśli nie chaos to kto, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
402Cz 44/68Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań42Obojętność wobec Boga, Błogosławiony który przychodzi w imię Pańskie, Kwiaty, Bliźni za ścianą, Każdy za wszystkich, za każdego wszyscy, Encyklika Piusa XII o filmie, radio i telewizji, Katolicka ocena filmów, Pieśń o Bernadecie, Zelia Martin, Szary różaniec, Polska Maria Goretti, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
403Cz 44/69Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań43Wiara - łaska, Przez śmierć do życia, Szary różaniec, Zapomniana wielkość narodowa, Poznańska lekarka leczy trędowatych w Ugandzie, Pieśń o Bernadecie, Już wiem kto, Rozmowa przyjacielska, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
404Cz 44/70Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań44Nie wolno się zaprzeć, U podstaw filozofii chrześcijańskiej, Doktor Bramachari, Pieśń o Bernadecie, Trzemeszno, Szacunek dla człowieka czyli o rzeczy zapomnianej, Podsłuchana rozmowa, Ze starych tradycji religijnych Belgii, Szary różaniec, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
405Cz 44/71Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań45Bóg sądzi, By ożywić ducha wiary i pobożności, Święty chłopiec, Pieśń o Bernadecie, Wioska św. Antoniego, Cudowne uzdrowienia w Lourdes, Cyfry - groźne ale rzeczywistość groźniejsza, W długie wieczory na wsi, Nie mam z kim się ożenić, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
406Cz 44/72Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań46Dwie księgi, Gałąź błogosławionego drzewa, O dwóch wielkich Wincentych, Nowoczesna sztuka religijna, W 30 rocznicę śmierci Stanisława Przybyszewskiego, Nad Gopłem, Jeszcze raz o szacunku dla człowieka, Pieśń o Bernadecie, Z filmu, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
407Cz 44/73Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań47Prawda Pisma Świętego, Wymowa śmierci, Poeta, malarz, człowiek, Pieśń o Bernadecie, Holandia, Dziewczynka ze stopni, Tacy są ludzie, Nasza garstka żyje nadzieją, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
408Cz 44/74Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań48W oczekiwaniu Mesjasza, Św. Franciszek Ksawery, Pieśń o Bernadecie, Św. Mikołaj potrzebny od zaraz, Conrad, Przez 8 granic, List z Japonii, Fellini, Nie dobrze być człowiekowi samemu, Wiadomości, Święci tygodniaReligia
409Cz 44/75Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań49Prorok, Błogosławiony żywot który cię nosił, Matka, Czuła opiekunka macierzyństwa, Miałam być Basią, Program mój jest znany, Pod znakiem pióra w służbie krzyża, Pieśń o Bernadecie, Ostatni liść, Fara Bydgoska, WiadomościReligia
410Cz 44/76Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań50Pokutne wskazania, U podstaw etyki, Pieśń o Bernadecie, Ptaszki, Promienny uśmiech, Przyrodnik, Na włoskich drogach, WiadomościReligia
411Cz 44/77Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki1957, Poznań51/52Światłość wielka zabłyśnie dzisiaj, Który zstąpił z nieba, Poeci w hołdzie dzieciątku, Człowiek i jego dzieło, Wigilia, Floryda, Pieśń o Bernadecie, Dzisiejsza palestyna, Pożegnanie, Szczęśliwa para, WiadomościReligia
412Cz 44/78Drukarnia i Księgarnia św. WojciechaPrzewodnik Katolicki2000, Poznań26Akt wielkiej łaski, Informacje, Nie dajcie się zniewalać, Lednica 2000, Z Bolkiem i Lolkiem w świat, Święto patronów, Pochyl głowę, Matka kościołów w Polsce, Moda na aktywność, Krakowski lajkonik, Zagłuszyć grzmienie Boga, Wędrówka z Wyspiańskim, Tydzień z Bogiem, Przy bramie kościoła, Komentarz etyczny, Raj utracony, Zależy mi na ludziach, Santa Maria in Aracoeli, Na wakacjach z alergikiem, Towarzyska młodzież, PoradyReligia
413Cz 45/1PAXGłos Katolicki. Tygodnik Ilustrowany1956, Poznań32 (574)W grodzie słowiańskich apostołów, Służba Boża i sakramenty święte w pierwszych wiekach (Bernard Pawlak), Drobna sprawa (Alicja Kosmowska), Ołtarz w kościele katolickim (Paweł Bernacki), Słowniczek pojęć religijnych, Rozmowy przed kościołem…cukier i mąka w kościele, Kościółek w Rogalinku, Wielki kompozytor polski [Stanisław Moniuszko] (Maria Prokopowiczowa), Mleczko pszczele jako środek leczniczy (Elżbieta Kudla), Oparzenia niemowląt, Ze świata. Z kraju.Religia
414Cz 45/2PAXGłos Katolicki. Tygodnik Ilustrowany1956, Poznań34 (576)Na Anioł Pański biją dzwony (Kazimierz Tetmajer), Wierzę w Boga (Bernard Pawlak), Alegoria Odkupienia, O dawnych bractwach literackich, Święty Bartłomiej Apostoł, Z cyklu Bajki Włoskie Maksym Gorki, Andrzej Majchrzak. Otatni z świątkarzy wielkopolskich (Wiesława Cichowicz), Kraków Północy (Zofia Ozdowska), Pisarz Zdrowego Rozsądku, Słowniczek pojęć religijnych, Jak dawniej latano w Polsce, Wartości odżywcze, lecznicze i gospodarcze czosnku, Z kraju. Ze świata.Religia
415Cz 45/3PAXGłos Katolicki. Tygodnik Ilustrowany1956, Poznań35 (577)Pan Bóg czuwa nad nami (Bernard Pawlak), Piekło Tomasza (E. Elsner), Obrazki z Gdańska (Maria Bogusławska), Słowniczek pojęć religijnych, Z kraju. Ze świata.Religiabrak stron 413 - 414
416Cz 45/4PAXGłos Katolicki. Tygodnik Ilustrowany1956, Poznań36 (578)Uroczystość narodzenia Najśw. Maryi Panny, Jeden jest Bóg w trzech osobach (Paweł Bernacki), Znaczenie imion, Jan Śniadecki. W dwusetną rocznicę urodzin (Jan Ujda), Wacek z Vib (Konrad Doberschütz), Kartki z Bułgarii, Czarny skarb ziemi I (St. Krokowski), Górnik w starożytnej kopalni, Słowniczek pojęć religijnych, Zapobieganie kamicy żółciowej, Współpraca rodziców ze szkołą, Ze świata. Z kraju.Religia
417Cz 45/5PAXGłos Katolicki. Tygodnik Ilustrowany1956, Poznań37 (579)Ukochane miasto [Warszawa], O stworzeniu świata (Paweł Bernacki), Uroczystości na Jasnej Górze, Katolicy w NRD (Tadeusz Jankowski), Światło na torach (Stella Laskowicz), Warszawa. Miasto wiecznie młode, Na dzień kolejarza, Słowniczek pojęć religijnych, Czarny skarb ziemi II (Stanisław Krokowski), Dzieci po zajęciach szkolnych, Z kraju. Ze świata. Religia
418Cz 45/6PAXGłos Katolicki. Tygodnik Ilustrowany1956, Poznań38 (580)Miłość bliźniego na codzień, Wywyższenie i upadek człowieka (Bernard Pawlak), W rocznicę krwawych walk pod kutnem (Józef Jastrzębski), Słowniczek pojęć religijnych, Maraton (Alicja Kosmowska), Reforma rolna w Kaczanowie (Marian Mika), Z terenów wykopaliskowych powiatu Międzyrzecz (Wiesława Cichowicz), Czarny skarb ziemi III (St. Krokowski), Przyrządzanie herbat leczniczych, Z kraju. Ze świata.Religia
419Cz 45/7PAXGłos Katolicki. Tygodnik Ilustrowany1956, Poznań39 (581)Któż jak Bóg, Jezus Chrystus - Synem Bożym (Bernard Pawlak), Grzech jest największym nieszczęściem człowieka, Ks. Wacław Gieburowski (Stanisław Wajda), Kościół św. Michała Archanioła w Poznaniu, Najlepsza droga (Jan Norda), U stóp Jasnej Góry. W 300 rocznicę ślubów kazimierzowskich, Rok i jego miesiące, Z kraju. Ze świata.Religia
420Cz 45/8PAXGłos Katolicki. Tygodnik Ilustrowany1956, Poznań43 (585)Tajemnice chwalebne (Bernard Pawlak), Danina cesarska, Refleksje o katolickim kapłanie (Mieczysław Malski), "LX" słucha (Eugeniusz Elsner), Płock. Miasto i katedra (Irena Dymkowska, Kazimierz Mayer), Sposoby rachuby czasu (Marian Mika), Weselne obrzędy. Zwyczaje przedślubne (Zofia Ozdowska), Słowniczek pojęć religijnych, Ks. dr Jan Nepomucen Fijałek wybitny historyk kościoła w Polsce (J. Ujda), Z kraju. Religia
421Cz 45/9PAXGłos Katolicki. Tygodnik Ilustrowany1956, Poznań45 (587)Wspomnij Panie tych, którzy nas wyprzedzili… (ks. Bogdan Bolz), Wysłuchana prośba, Zgon Metropolity Poznańskiego [ks. Arcybiskup Walenty Dymek], Chrześcijański pogrzeb (Bernard Pawlak), Szer-szing Dzielny. Opowieść o hinduskim chłopcu (Norah Burke), Pompeja - miasto zamarłe (Zofia Ozdowska), Procesja zaduszna (Maria Bogusławska), Z wędrówki po starych cmentarzach Poznania, Zabytki polskie znowu w kraju, Jak zapobiegać odmrożeniom, Z kraju. Ze świata, Słowniczek pojęć religijnych.Religia
422Cz 45/10PAXGłos Katolicki. Tygodnik Ilustrowany1956, Poznań46 (588)O autorytecie rodzicielskim (ks. Józef Żelazek), Nieprzyjazny człowiek, Kontakty z zaświatem (Bernard Pawlak), Św. Stanisław Kostka. Listy; Gawrońska wraca na oddział (Konrad Doberschütz), Pogrzeb J.E. Księdza Arcybiskupa Walentego Dymka, Słowniczek pojęć religijnych, Środki przeciwgrypowe, Z kraju. Ze świata. Religia
423Cz 45/11PAXGłos Katolicki. Tygodnik Ilustrowany1956, Poznań47 (589)Apostołka miłosierdzia [św. Elżbieta], Kościół Mistycznym Ciałem Chrystusa Pana, Strajk szkolny pod zaborem pruskim (Zofia Ozdowska), Skasowany pociąg (Alicja Kosmowska), Kórnicki skarb kultury polskiej (Jan Ujda), Słowniczek pojęć religijnych, Święci w statystyce, Kolos z Kaczanowa i jego mistrz, Męczące napady astmy, Admirandi sed non imitandi (Bernard Pawlak), Z kraju.Religia
424Cz 45/12PAXGłos Katolicki. Tygodnik Ilustrowany1956, Poznań48 (590)Refleksje nad dniem ostatnim, Praktyka pokory (K. Abgarowicz), O jedności narodowej, Głowy wawelskie, Dlaczego pszczoła rewolucji nie robi i małpa prochu nie wymyśliła (Mieczysław Malski), Na progu (Stella Laskowicz), Węglówka (Bernard Pawlak), Słowniczek pojęć religijnych, Więź rodzinna (Zofia Ozdowska), Giną nasze ślady (Stanisław Krokowski), Zwiedzamy Dębno (Maryna Gronik), Miłość względem Boga i jej zaprzeczenie, Zewnętrzne stosowanie lekarstw, Z kraju. Ze świata.Religia
425Cz 46/1Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1448U progu nowego roku, Wypoczynek na co dzień (Wilhelmina Skulska), Rozmowa z K. Natwar-Singhiem ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Indii (Roman Burzyński), Z Wajdą w Moskwie (Wojciech Kubicki), O nowościach filmowych (Leon Bukowiecki), O Epidemiach i epizootiach. Czy wirusy zaatakują ze zdwojoną energią, Sławne obrazy - "Wieczór nad Sekwaną" Aleksander Gierymski, Winston Marks - Wykład wstępny, Pływający "Wawel" (Henryk Mąka), Dobra żona, Nowości z ziemniaków, Kłamstwo i paragraf - Wanda Falkowska z kroniki sadowej, Większe spódnice, Sport jakiego nie znacie - Kopniak za 300 batów (Mieczysław Staszewski), Teatr - Książka - Film - Muzyka - Plastyka, Kochamy stare gruchoty.
426Cz 46/2Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1449Serdeczne życzenia, Rzmowa z panem Alessandro Tasson Estense Di Castelvecchio ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Włoch w polsce (Roman Burzyński), Jak co roku Roman Burzyński podsumowuje najważniejsze dokonania w Warszawie, Dzieło rozwichrzonego talentu czyli "Borys Godunow" w Teatrze Wielkim w Warszawie (Lucjan Kydryński), Idziemy na Kilimandżaro (Stanisław Januszko), W świątecznym Rzymie (Jerzy Hordyński), Teatr - Książka - Film - Muzyka - Plastyka (Jan Cybis), Dom Balzaka (Wanda Kragen), Śmierć Konrada - opowieść lekarza pogotowia (Jerzy Godziński), Nou Chi (Georgen Simenon, Czy Gniezno zbudowali słowianie połabscy? (Janusz Roszko), Dynamit nie detonował (Czesłąw Morawetz), Kochamy stare gruchoty, Moda - mucha, Saga rodzinna (Wanda Falkowska), O skokach i skoczkach narciarskich (Zbigniew Ringer).
427Cz 46/3Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1450Kto jest kto? W "Weselu" Wyspiańskiego, Przekrój tygodnia, W blasku miedzi (Andrzej Lisowski), Rozmowa z panem Marin Mihai, ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Socjalistycznej Republiki Rumunii (Roman Burzyński), Na amerykańskim kontynencie (Wojciech Dzieduszycki), Wisła nad Angarą. korespondencja z ZSRR (Stanisław Jankowski), Książki - Teatr - Film - Plastyka - Muzyka, Andrzeja wajdy "Chata rozśpiewana" (Lucjan Kydryński), Zdrowie psychiczne na starość. Ciesz się życiem, gdyż masz na to mniej czasu niż przypuszczasz, Sławne obrazy - "Bachanalia" Tycjan, Przygody przygód dobrego wojaka Szwejka (Janusz Anderman), Koniec mitu o Bormanie, Kochamy stare gruchoty, Piro i jego biżuteria, Napad. Kronika sądowa (Wanda Falkowska), Moda - wszystko o swetrach, Sport - Monte Carlo 1973.
428Cz 46/4Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1451Przekrój tygodnia, Rozmowa z panem Vlado Maleskim, ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (Roman Burzyński), Świat w hołdzie Kopernikowi w 500-lecie urodzin, W Kolonii i gdzie indziej. Korepondencja z NRF (Krystyna Pisarkowa), O spotkaniu z królem Baudouinem, wawelskich arrasacg, zainteresowaniu Belgów polską kulturą mówi prof. dr Jerzy Szablowski (Jerzy Z. Lessmann), Teatr - Ksiązki - Film - Plastyka (Współczesna grafika japońska) - Muzyka, Kurier Warszawski (lucjan Kydryński), Za i przeciec Witamina C, Leiningen przeciw mrówkom (Carl Stephenson), Nie daj się stresom, Kochamy stare gruchoty, Skąpiec - kronika sądowa (Wanda Falkowska), Moda - sposób na Coś.
429Cz 46/5Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1452Przekrój tygodnia, Kopernik (Lucjan Kydryński), Toruń. Za pięć dwunasta, Ten, który buduje Amerykę (Zbigniew K. Rogowski), Jak wędrowny ptak (Jerzy Steinhauf), Książki - Teatr - Film - Plastyka - Muzyka, Harenda moja miłość (Barbara Wachowicz), Debiut (Maria Nurowska), Rozbitkowie z Andów, Nowa dieta, gimnastyka, kuracja odchudzająca, Kochamy stare gruchoty, Kryptonim "Dopłać Panu"! (Wilhelmina Skulska), Moda na narty.
430Cz 46/6Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1453Przekrój tygodnia, Jedziesz w Tatry - to znaczy do Tatrzańskiego Parku Narodowego (Adam Liberak), Do Syrii jest blisko. Rozmowa z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Arabskiej Republiki Syryjskiej panem Mohammedem Talab Hilalem (Roman Burzyński), Avenue Kleber (Zygmunt Broniarek), Plastyka - Grafika Szwajcarów i Duńczyków, Szekspir o Polsce i Polakach (Kazimierz Gutaker), Moje spotkanie z Edwardem G. Robinsonem (Zbigniew K. Rogowski), Sławne obrazy - "Koncert w parku" Jan Piotr Norblin, Co komu z nieśmiertelności? (Siergiej Żemaitis), Bezsenność i sen, Worek soli - kronika sądowa (W. Falkowska), Moda - O wiosennej.
431Cz 46/7Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1454Przekrój tygodnia, Rozmowa z panem Christianem D. Holten - Eggertem, ambasadorem nadzwyczajnym i pełnoprawnym Królewstwa Danii (R. Burzyński), Astronom z Niepołomic. Rzecz o pasji działania (Bronisław Cieślak), Smak pokoju, Droga do gwiazd czyli najkrótszy kurs astronomii, Plastyka - Meksykańska sztuka ludowa, Centrum kopernikowskie powstanie w Chicago (Zbigniew K. Rogowski), Jak, dlaczego i gdzie trzęsie się Ziemia?, Sławne obrazy - "Autoportret" A. Dürer, Koty (Boileau - Narcejac), Kielankowski (W. Falkowska), Moda - Czego można się spodziewać. Samobójstwo na raty. Nowa polemika na temat boksu.
432Cz 46/8Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1455Przekrój tygodnia, Saura nad Eufratem (Zbigniew Turek), Gdyby wszystkie rzeki świata… 9Wojciech Kubicki), Plastyka - Sztuka związana z życiem, Urok Czarownika M'Pua czyli jak realizowano "W pustyni i w puszczy" (Janusz Roszko), Sławne obrazy - "Pod Samosierrą" Juliusz Kossak, Sen i metro (Andre Pieyre De Mandiagues), Śmierć za burtą - kronika sądowa, Moda - Na kolekcjach paryskich, Co w strunach piszczy (Marek Garztecki).
433Cz 46/9Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1456Przekrój tygodnia, O tych, które nam wiercą (Janusz Roszko), Dymek z papierosa. Na amerykańskim kontynencie (Wojciech Dzieduszycki), Nim zaprosisz na wesele, Książki - Teatr - Film - Plastyka (Hiperrealizm) - Muzyka, Knapikowscy grają i śpiewają (Zdzisław Hołowiecki), Dziady (Marian Sienkiewicz), Sławne obrazy - Pajac i jego syn (Alessandro Magnasco), Wiatr (Dino Buzzati), Shindai, Kochamy stare gruchoty, Czy Caruso był najlepszy (Lucjan Kydryński), Blacha - kronika sądowa, Moda - Spodnie, O narciarstwie zjazdowym (Zbigniew Ringer).
434Cz 46/10Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1457Przekrój tygodnia, W samo południe (Aleksander Kurzius), Baba Gazy - ojciec fresków czyli pan Podbipięta w Chartumie (Janusz Roszko), Paryż pod gwiazdą Kopernika (Zygmunt Broniarek), Plastyka - Wiedeńska secesja, Byli także poławiacze pereł na Dolnym Śląsku (Marian Sarama), Jak psuć krem przyjaciółce (Jerzy Wittlin), Sławne obrazy - "Burza" Giorgione, Połowy szefa (Domenico Rea), Marcowe Kocie Vademecum, Trans "Superspokoju" przy pomocy elektryczności, Kochamy stare gruchoty, Pierwsza jazda - kronika kryminalna (Wanda Falkowska), Moda - płaszcze, Piłkarska wiosna 1973.
435Cz 46/11Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1458Przekrój tygodnia, Kiedy topimy Marzannę? (Marek Kalisz), Król oczekuje o 10.15, Bonn - miasteczko, które staje się stolicą (Barbara Lulińska), Transsyberyjską koleją przez Tajgę (Wojciech Kubicki), Teatr - Książki - Film - Plastyka - Muzyka, Talizman dla Ciebie. Klejnot najcenniejszy, Seksokracja (Jacek Maziarski), Sławne obrazy - "Don Kichot" Honore Daumier, Rene de Obaldia, Miała zaledwie 23 lata...[Helena Marusarzówna] (Zbigniew K. Rogowski), "Wesele" w teatrze i filmie (Jerzy Got), Za oknem (Wanda Falkowska), Moda - swetry, Jeszcze raz o boksie (Szymon Kobyliński).
436Cz 46/12Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1459Przekrój tygodnia, Rozmowa z panem Fransem R. Taelemansem, ambasadorem pełnomocnym i nadzwyczajnym Belgii (Roman Burzyński), 600 megawatów w brzuchu Góry Żar (Janusz Roszko), Boję się zegarów (Leszek Mazan), Czy papież może abdykować (Ignacy Krasicki), Podwodne spotkanie z żarłoczną barakudą. Opowieść z Wysp Dziewiczych (Tad Michel), Plastyka - Pejzaż górski, Tajemnica grobu matki królów (Jerzy Lessmann), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), Sławne obrazy - "Sąd Ostateczny" Hans Memling, Faun (A. Tołstoj), Jazzowe przedwiośnie nad Odrą (Marek Garztecki), Niczego mu nie brakowało (Wanda Falkowska), Język dla szympansicy (Peter Vatson), Moda - koszule, Cza dżudo (Marek Kalisz).
437Cz 46/13Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1460Przekrój tygodnia, Trąba słonia na patelni świata (Janusz Roszko), Węgier chętnie wita Polaka, nowa znajomość, ale przyjaźń stara (Wacław Felczak), Na Izabella Utca 33 (Barbara Adamska), Plastyka - Sztuka fińska, Warszawski Przegląd Filmów Świata politykuje... (Lucjan Kydryński), Sławne obrazy - "Szaser i dziewczyna" Wojciech Kossak, Droga do Dover (Julian Symons), Szkice z historii filozofii (Stanisław Czycz), Kochamy stare gruchoty, Moda - jak wszystko razem nosić?, Gra o dziecko (Wanda Falkowska), Ekstraklasa...młodości.
438Cz 46/14Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1461Przekrój tygodnia, Wiosna konsumenta? (Marek Kalisz), Wokół najdłuższej rury świata (Wojciech Kubicki), Godziny trwogi (Wilhelmina Skulska), Polskie jachty na salonie paryskim (Zygmunt Broniarek), Plastyka - Alina Szapocznikow, Dymek z papierosa. Na amerykańskim kontynencie (Wojciech Dzieduszycki), Spotkanie weteranów polarnych (Krzysztof Birkenmaier), Sławne obrazy - "Portet żony artysty" Amadeo Modigliani, Samotnica (Jan Stoberski), Szok przyszłości (Franciszek Welczar), Alchemicy biżuterii (Andrzej Sawicki), Polski len, Kochamy stare gruchoty, Moda, Z nartami w herbie (Zbigniew Ringer).
439Cz 46/15Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1462Przekrój tygodnia, Rozmowa z panem Hermanem Hagenaarem, ambasadorem pełnomocnym i nadzwyczajnym Holandii (Roman Burzyński), Operacja "Bariera" (Leszek Mazan), Nieuchwytny kurier (Zbigniew Święca), Pocztówka z wiosennej Pragi (Mieczysław Kieta), Kopernik w Lyonie (Zygmunt Broniarek), Plastyka - Sztuka nadrealna i metaforyczna, Sławne obrazy - "Sprzedawczyni krewetek" William Hogarth, Pójdziesz precz, Ward! (Ivan Raos), Wyższa szkoła jazdy samochodowej (Sobiesław Zasada), Alvin Toffler (Franciszek Welczar), Społem unowocześnia handel, Opętanie (Wanda Falkowska), Moda - Dziś szmizjerki.
440Cz 46/16Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1463Przekrój tygodnia, Rozmowa z panem Jorgem Bolanosem Suarezem, ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Kuby (Roman Burzyński), 300 dyplomów. O Polakach internowanych w czasie wojny w Szwajcarii (Adam Vetulani), Picasso w okresie błękitnym (Roland Dorgeles), Stanisław Ignacy Witkiewicz o dandyzmie zakopiańskim, Szósty, szósty (Marian Sienkiewicz), O jajkach z Melchiorem Wańkowiczem (Zbigniew K. Rogowski), Fascynacje - Adam Bujak, Sławne obrazy - "Chłopi grający w karty" Adriaen Brouwer, Mecz (Jerzy Ofierski), W kegu Czerwonej Oberży (Leszek Mazan), Dieta wyłącznie dla Ciebie, Moda - Te długie sukienki.
441Cz 46/17Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1464Przekrój tygodnia, W takim Krakowie mieszkał Lenin (Mieczysław Czuma), Władza na jeden rok. Z merem Genewy (W. Skulska), Hebanowski (Andrzej Żurowski), Jest piosenka! (Marian Sienkiewicz), Laboratorium dzwięków (Maria Stanilewicz), Jak faraon Horemhab ukrył w swoim pylonie świątynię Atona, Sławne obrazy - "Oddział ułanów przechodzący przez zamarzniętą rzekę" Maksymilian Gierymski, Urządzamy balkon na zielono, W niedzielne popołudnie (Wanda Falkowska), Kochamy stare gruchoty, Ślubna żona (Abiose Nicole), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), Moda męska, Wyższa szkoła jazdy samochodowej. Jeździec doskonały (Sobiesław Zasada).
442Cz 46/18Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1465Przekrój tygodnia, Jak zatknięto biało-czerwoną flagę na Siegessaule (Janusz Roszko), Rok 1940. Polskie skrzydła nad Francją (Wacław Król), Moskiewska wiosna (Wojciech Kubicki), Paryż w majowym słońcu (Zygmunt Broniarek), Białostocki festiwal (Maciej Szumowski), Słynne grupy i soliści (Marek Garztecki), O bibliomanach, bibliokleptomanach i wampirach książek (Zofia Walczy), Pola Negri dla Muzeum Teatru w Warszawie (Zbigniew K. Rogowski), Sławne obrazy - "Książę Baltazar Carlos na kucu" D. Velazquez, Srodzy podpalacze (Ray Bradbury), Wnuczek (Wanda Falkowska), Szok przyszłości (Alvin Toffler), Płyniemy na połów po białko z głębi mórz, Moda - Inaczej nosić, Mózg i rękawice (Krystyna Kurczab), Wyższa szkoła jazdy samochodowej (Sobiesław Zasada).
443Cz 46/19Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1466Przekrój tygodnia, Jak docent dr Kazimierz Kordylewski odkrył dwa mgławicowe księżyce ziemi (Teodor Bogdanowicz), Limanowa cudownie w europejskie miasto przemieniona (Irena Kaczmarska), Ziemia traperów i bobrów (Konstanty Unrug), Wiosenna korespondencja z Rzymu od Jerzego Horodyńskiego, Sztuka zakopiańska 1909 - 1973, Piąty wymiar muzyki rozrywkowej (Lucjan Kydryński), Psychozabawa - czy popadasz w depresję?, Szok przyszłości (Alvin Toffler), Sławne obrazy - "Rzeź na Chios" E. Delacroix, Weekend. Nowela filmowa (Leopold R. Nowak), Na balkonie - jak w ogrodzie, Moda - Tak straszliwie szerokie?, Wyścig pokoju, już po raz dwudziesty szósty!
444Cz 46/20Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1467Przekrój tygodnia, Blisko z polonią (Zbigniew K. Rogowski), Konstancin - nadzieja i duma, czyli o polskiej koncepcji rehabiblitacji (Roman Burzyński), Krok przez Bałtyk (Mieczysław Czuma), Balanchine, W pracowni wizjonera (Józef Opalski), Podglądałem życie bobrów (Konstanty Unrug), Sławne obrazy - "Dziewiąta fala" I. K. Ajwazowski, Kobieta z kości słoniowej (Ivo Andrić), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), Serce o napędzie atomowym, Moda - Letnie sweterki, Wyższa szkołą jazdy samochodowej (Sobiesław Zasada).
445Cz 46/21Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1468Przekrój tygodnia, Rozmowa z panem Necdetem H. Kentem, ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Turcji w Polsce (Roman Burzyński), Walcownia znaczy Sendzimir (Marek Kalisz), Komunikacyjna przyszłość Pragi (Mieczysław Kieta), Moje dzieci - moja mama, 1 biennale sztuki dla dziecka (Marian Sienkiewicz), Rodzi się balet w Bytomiu (Paweł Chynowski), Czy Joanna D'arc nie zgnięła na stosie? (Tadeusz Rojek), XVIII targi książki w Warszawie, czyli 100 tysięcy odpowiedzi na zaciekawienie światem (Lucjan Kydryński), Sławne obrazy - "Portret Federiga da Montefeltro" Pierro della Francesca, Piękne zbiory (Jerzy Godziński), Szok przyszłości (Alvin Toffler), Niszczycielka (Wanda Falkowska), Moda - Szerokie sukienki.
446Cz 46/22Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1469Przekrój tygodnia, Mistrz pięknej książki [Ryszard Ziemba] (Zbigniew Święch), Atak na przylądek burz (Bolesław Wojtowicz), Dr Jerzy Wianecki i paryskie drapacze, Twarze roku, rekiny atakują, moda na Jamajkę, the free dzisiaj (Marek Garztecki), Nowe objawienie Belcanta, Plastyka teatralna w Szczecinie, Moralistyka Brechta - moralitet Kordzińskiego (Marian Sienkiewicz), Te nieślubne dzieci..., Sławne obrazy - "Trójka" Józef Chełmoński, Pająk - krab (Emile Erckmann i Alexandre Chatrian), Potęga ufności .100 rad na szczęśliwe i pełne sukcesów życie (Elżbieta Tabakowska), Elżbieta - królowa Anglii. Fakty z jej życia, Wizyta krewnego (Wanda Falkowska), Moda - Coś nowego na lato, Monachium na rok przed Mistrzostwami Świata (Leszek Mazan).
447Cz 46/23Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1470Przekrój tygodnia, Dookoła świata i blisko, Pałac 132 narodów, Śladami wielkiej miłości Balzaka. Wyprawa do Wierzchowni (Monika Warneńska), Woytka Lowskiego droga do sławy (Paweł Chynowski), Po 500 latach. Głowa i miecz (Jerzy Z. Lessmann), Sławne obrazy - "Duch zmarłych czuwa (Manao Tupapau)" Paul Gaugin, Co mi opowiedziała Nur (Tolire Djahat), Uroda to tak, jak książeczka PKO...trzeba oszczędzać na późniejsze lata! (Bogdan Danowicz), Kochamy stare gruchoty, Nic tak nie plami (Wanda Falkowska), Moda - Krótkie sukienki, Bokserzy o boksie.
448Cz 46/24Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1471Przekrój tygodnia, Rozmowa z panem Rudolfem Rossmeisl, ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym NRD w Polsce (Roman Burzyński), Na trasie Paryż - Keflavik (Zygmunt Broniarek), Roman Broniarek pisze o czterdziestych drugich MTP. Na wiosnę - Technika, na jesień - Konsumpcja, Na Telefraph Avenue, która jest symbolem amerykańskiej młodzieży (Piotr Sztompka), Żaglowiec Conrada (Stanisław Dauksza), Cannes 73 (Wanda Błońska), Sławne obrazy - "Kuszenie św. Antoniego" H. Bosch, Piękna nieznajoma (Aleksy Tołstoj), Wyższa szkoła jazdy samochodowej (Sobiesław Zasada), Melina (Wanda Falkowska), Moda - Wdzianka.
449Cz 46/25Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1472Przekrój tygodnia, Nauka polska w 1973 (Wilhelmina Skulska), Promowa ofensywa (Bolesław Wojtowicz), W pierwszym rejsie do Helsinek (Leszek Marcinik), Moskwa - Waszyngton: coraz bliżej (Wojciech Kubicki), Eskimosi z Przylądka Nadziei. Czy można jeszcze odszukać Anaruka? (Krzysztof Birkenmajer), I Ogólnopolski Konkurs Choreograficzny Nowe Talenty (Paweł Chynowski), Jazz w filharmonii (Marek Garztecki), Taki jest nasz wiek dwudziesty? (Marian Sienkiewicz), Belle science - piękna wiedza, tak niegdyś nazywano - konchyliologię - naukę o muszlach /z greki "konchion' = muszla/, Pół milenium - Książki polskiej (Teodor Bogdanowicz), Sławne obrazy - "Lekcja tańca" Pietro Longhi, Poczujesz się lepiej... (Carol Emshwiller), Nocne polowanie na lokomotywy (Jerzy Damsz), Kochamy stare gruchoty, Jerzy Ofierski opowiada o biegu po zdrowie, Syneczek (Wanda Falkowska), Moda - Bluzk i koszule.
450Cz 46/26Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1473Przekrój tygodnia, Polscy uczeni (Teodor Bogdanowicz, Jerzy Piekarczyk), Jak się robi wywiad z premierem? (Zygmunt Broniarek), Spotkanie z wyspą cesarza (Kaziemierz Z. Sowa), Opole 1973 czyli…miał być raj, miał być cud (Lucjan Kydryński), Plastycy tworzą i sprzedają, Krótkie dialogi z Shirley Maclaine (Zbigniew K. Rogowski), Pierwszy rekord świata Fiata 125 P (Janusz Roszko), Sławne obrazy - "Portret dziewczynki" (Olga Boznańska), Dziwne stworzenie (Ivan Vyskocil), Przekrojowa parada jamników, Wyższa szkoła jazdy samochodowej (Sobiesław Zasada), Kosztowny bukiet (Wanda Falkowska), Moda - Wszystko o kostiumach kąpielowych.
451Cz 46/27Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1474Przekrój tygodnia, Miejsce Polski w Europie i świecie, minister Stefan Olszowski o perspektywach polityki zagranicznej (Mieczysław Czuma), W czasie Dni Morza reporter delegowany przez P. odwiedził obserwatorium na Kasprowym Wierchu. Dlaczego z tej okazji? Przeczytajcie (Leszek Mazan), Przed 20 laty po raz pierwszy ludzie weszli na najwyższą górę naszej planety. Potem różne ekspedycje próbowały tego samego z różnymi wynikami. Opowiada o tym człowiek, który tam był, Daleko od Buenos Aires (Ignacy Krasicki), Dlaczego w Gabrowie nie zdejmują wieczorem spodni? (Eryk Lipiński), Polscy artyści w Wenezueli [Helena Łazarska] (Danuta Jasińska), Wrocławskie spotkania z Witkacym (Wojciech Dzieduszycki), Nasz czas - Metafora - Tendencje (Jerzy Jurczyk), Nowości w łódzkim TW (Małgorzata Komorowska), O tym, który napisał i sfilmował Układ, Chirurgia leczy otyłość, Sławne obrazy - "Toledo w czasie burzy" El Greco, Audiencja (W. Somerset Maugham), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), Chłodne - smaczne - odżywcze. Koktajle mleczne - najlepszy napój na lato, Kochamy stare gruchoty, Daj Pan forsę (Wanda Falkowska), Moda - Kostiumy kąpielowe, Okulary słoneczne.
452Cz 46/28Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1475Przekrój tygodnia, Jak to było w Rambouillet? (Zygmunt Broniarek), Najmłodsi (W. Skulska, B. Wernichowska, W. Wrześniewska, A. Łaz), Dni polskie w Danii, czyli… (Bogdan Kołodziejski), SOS na Atlantyku (Eligiusz Sienkiewicz), I Targi Sztuki Ludowej. Sztuka ludowa wraca do salonów (Stefan Ciepły), Kopernik i jublileusz (Maria Stanilewicz), V Lubuskie Lato Filmowe Łagów 73 (Marian Sienkiewicz), Życie paryskie w Warszawie (Małgorzata Komorowska), Kobieta i samochód (Klementyna Śliwińska), Sławne obrazy - "Modelki" G. Seurat, Buzkaszi (Jan Petrus), Malaparte opowiada o przygodzie z czasów okupacji w krakowskiej restauracji (Elżbieta Zawada), Tsunami - wielka fala śmieci, Wyższa szkoła jazdy samochodowej (Sobiesław Zasada), Jak jeść loda w foremce?, Chody (Wanda Falkowska), Moda - Szerokie rękawy, marszczone sukienki, Kometka podbija świat (Marek Alber).
453Cz 46/29Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1476Przekrój tygodnia, 29 lat temu była niedziela…, Gdzie znajduje się środek Europy? Gdzie jest środek Polski?(Janusz Roszko), Moskiewskie wakacje, Royan i jego mer (Włodzimierz Strzyżewski), II Międzynarodowy Konkurs Artystów Baletu. Moskwa w dniach konkursu (paweł Chynowski), Spotkanie artystów. V prezentacja malarzy krajów socjalistycznych (Jerzy Jurczyk), Nowa Bagatela (Marian Sienkiewicz), tylko dla rodziców? Jak żyć pod jednym dachem z nastolatkiem?, W pełni turystycznego sezonu. Letniska (Andrzej Zalewski), Sławne obrazy - "Trzęsawisko" Jacob van Ruisdael, Eksperyment (Jerzy Wallich), Gdy świadkowie kłamią (Wanda Falkowska), Moda - Zwykłe bawełniane szmizjerki, moda męska.
454Cz 46/30Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1477Przekrój tygodnia, Jak się rodzi 126p (M. Kozłowski), Kulisy wielkiego rajdu (M. Kozłowski), Czego można doświadczyć w londyńskich pubach (Krystyna Tyszkiewicz), Jak w wiedniu wymyślono pocztówkę (M. Glebowski), Tam, gdzie zawsze w grudniu toną statki (Leopold R. Nowak), Korneliana (Barbara Wachowicz), Sławne obrazy - " Martwa natura z jabłkami" (Paul Cezanne), Zielonu wiatr (Eduardo Mendicutti), Hitchcock! Jedna wielka groza przyprawiona śmiechem (H. Olekinaz), Nie są aż tak groźne, ale strzeżcie się żądeł, Moda na wakacjach.
455Cz 46/31Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1478"Zamówcie mi potem omnibus do Kielc…", Polskie gniazdo w "Rancho Beskid", "W przyszłym tygodniu nie dzwoń - przyleć do Krakowa" (Zbigniew Święch), Ptaki na gruzach Warszawy (Maciej Luniak), Jupitery w blasku faraonów (Mieczysław Czuma), Zygmunt Krauze i warsztat muzyczny (Danuta Jasińska), Teatr Pirandella i Renego (Bożena Frankowska), Brawa dla młodych tancerzy (Małgorzata Komorowska), Kurier Warszawski (Lucjany Kydryński), Chirurgia bez skalpela, I w Polsce operacyjnie leczą otyłość, Sławne obrazy - "Cecylia" Rafael, Artystki (Jan Stoberski), Jak być szczupłym...(Wilhelmina Skulska, Krystyna Kurczab), Wyższa szkoła jazdy samochodowej (Sobiesław Zasada), Moda - Paznokcie, Jak zestawiać?
456Cz 46/32Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1479Przekrój tygodnia, Pieniny (Adam Liberak), Plac trzech dworców - największe skrzyżowanie kolejowe świata, Kolos z Nara (Adam Borzym), Korespondencja własne P. z Islandii od Zygmunta Broniarka, Interesuje mnie przede wszystkim opinia krytyków polkich mówi Sławomir Mrożek (Tomira Lipińska), Łódzki TW w Jugosławii (Grzegorz Michalski), Drzewiecki i Polski Teatr Tańca (Paweł Chynowski), Williams w Szczecinie (Jerzy Jurczyk), Renesans magii gwiazd (bogna Wernichowska), Sławne obrazy - "Rybak" Leon Wyczółkowski, Polowanie na Andre (Nathan M. Adams), Kochamy stare gruchoty, Moda - Znani aktorzy na zdjęciach mody.
457Cz 46/33Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1480Przekrój tygodnia, Dobrze wykorzystany atut (Wilhelmina Skulska), Pałac darmo (Roman Burzyński), Da Cracovia a Roma per Bicicletta (Mieczysław Śpiewak), Polscy artyści za granicą (Teresa Wojtaszek-Kubiak), Kalisz, Cywińska i Rodziewiczówna (Jerzy Jurczyk), Maciej Piotrowski i jego rzeźby (Lechosław Koch), W Odeonie requiem z cykadą (Jan Kalkowski), Za pięć dwunasta i trochę później... (Stanisław Mariusarz), Sławne obrazy - "Autoportret" Anton van Dyck, W piękny jesienny dzień pod sosnami... (Andre Pieyre de Mandaiargues), Świat dotknięty różdżką (Marek Kalisz), Umiejętność znana od wieków (Marek Kalisz), Wyższa szkoła jazdy samochodowej (Sobiesław Zasada), Złe prognozy dla opornych (Wanda Falkowska), Moda - Kamizelki.
458Cz 46/34Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1481Przekrój tygodnia, M-15 nowy sukces polskiej myśli technicznej (Marek Kalisz), Polska tęcza - egipska Samosierra (Janusz Roszko), Mówią o polskim przemyśle w Egipcie, Siedem osób i dwa fiaty 126p czyli z Bielska na Kaukaz z powrotem (Wojciech Kubicki), Pierwsze oddziały oddała Abwehra (Zygmunt Broniarek), Latynoska "Nowa fala", niebiaśka panna M., Paul McCartney na usługach Bonda, Języczki skowronków w auszpiku (Marek Garztecki), Sylwetki artystów - Tatiana Nikołajewa (Danuta Jasińska), Tkacka przygoda pani Barbary (Stefan Maciejewski), Fama o "Famie" (Barbara Natkaniec), Wspomnienia przyrodnika z ostatniej książki Władysława Szafera, Sławne obrazy - "Maria i Elżbieta" z fresku Giotto di Bondone, Świąteczny człowiek (Richard Matheson), Płk. pilot Wacław Król opowiada o bitwie o Anglię i swoim pojedynku z Messerschmittami, Kochamy stare gruchoty, Dostawca antyków (Wanda Falkowska), Moda - trencze.
459Cz 46/35Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1482Przekrój tygodnia, Moje olśnienie w kombinacie Goraj (Jerzy Ofierski), "Pieski Polak" i "Brutus" (Zygmunt Broniarek), Tam, gdzie dzień trwa dwa miesiące, Szkoła, w której "Przekrój" trafił do muzeum… (Monika Warneńska), Parterowy Gershwin (Bogusław Kaczyński), Trzy sezony u Bejarta (Gerard Wilk), XIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki, czyli Ach, kim jest ta pani...(Lucjan Kydryński), Biegajmy po zdrowie (B. Wernichowska), Wyższa szkoła jazdy samochodowej, Sławne obrazy - "Portret mężczyzny czytającego gazetę" Andre Derain, Czarodziej (Dino Buzzati), Tenor o tenorze, czyli wspomnienie o Kiepurze (Anatol Wroński), Midinetki i najdroższe modele 74-74, Nieopatrzny strzał (Wanda Falkowska), Moda - Suknie wieczorowe"Weteran" mistrzem świata! (Jan Rotter)
460Cz 46/36Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1483Przekrój tygodnia, SOS dla Bałtyku (Leszek Marcinik), "Rano…siódma buczy na kolei" (Leszek Mazan), Generał Zaimow powiedział NIE! Dramatyczna karta z dziejów Bułgarii (Jan Światłowski), Demokracja pod Koroną (Mieczysław Czuma), Chopin i zamek Ostrogskich (Maria Stanilewicz), Gaude Mater Polonia w Koszalinie (Krystyna Kozłowska), Zen dla zdrowia (Adam Borzym), Słońce dla wszystkich, Sławne obrazy - "Chłopiec z psem" Murillo, Przy kominku (J. Schellenschmidt), Dziwny zawód (Ed Dumonte), Koncert Kiepury ze wspomnień Anatola Wrońskiego, Parę dobrych rad jak się uczyć (Konstanty Sobolski), Kochamy stare gruchoty, Oddana żona (Wanda Falkowska), Moda - Męskie garnitury, Buciki.
461Cz 46/37Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1484Ziemia kręci się wokół Polski (Marek Kalisz), "Platerówki" na bojowym szlaku i w cywilu (Leszek Mazan), Małżeństwo po polsku, Widział dużo, odczuł więcej… (Anda Ilnicka), Pierwsze spotkanie z cywilizacją (Andrzej Sładowski), Wieś wesoła - i niewesoła (Jan Pieszczachowicz), Amarcord - nowy Fellini, Goleniów i plastyka (Jerzy Jurczyk), Burza nadchodzi, damski rock and roll, nowe płyty i nowe twarze oraz Faust z bonifikatą (Marek Garztecki), Oczarowanie, czyli "nasze ciekawe czasy" (Bogdan Rutha), Dla znawców wina i folkloru, Sławne obrazy - "Martwa natura ze złtymi rybkami" H. Matisse, Wrócić na Rue Cologne (Robert L. Fish), Zen dla zdrowia (Adam Borzym), Lalki czyli świat dziecinnych marzeń (Bogna Wernichowska), Wyzsza szkoła jazdy samochodowej, Człowiek o dwóch twarzach (Wanda Falkowska), Moda - Przede wszystkim sweter.
462Cz 46/38Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1485Przekrój tygodnia, Allende (Zbigniew Turek), Cud w Przemyślu (Zbigniew Święch), Reportaż z bieguna zimna (Wojciech Kubicki), Na pampie i w stolicy (Ignacy Krasicki), Górale, górale, góralska muzyka… (Danuta Jasińska), Pięc dni niezapomnianych przeżyć muzycznych Wratislavia Cantans (Walentyna Węgrzyn), Balet z Melbourne (Małgorzata Komorowska), Polskie wystawy w Pradze, Fred wraca do Soho, Z uśmiechem o wielkim turyście (Hanna Zaniewska), Sławne obrazy - "Widok Wenecji" W. Turner, Eugene Lonesco, Zen dla zdrowia (Adam Borzym), Czy będziemy grywać w golfa? (Leszek Mazan), Jaki kolor ma Twoja choroba, Kochamy stare gruchoty, W obronie koniecznej (Wanda Falkowska), Moda - Trzeba ubrać się w sweter, Ryszard Skowronek - najwszechstronniejszy sportowiec świata (Zdzisław Hołowiecki).
463Cz 46/39Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1486Przekrój tygodnia, Za dużo kibiców - za mało sportowców (Wilhelmina Skulska), Tak budujemy w NRD (Roman Burzyński), Protony w ataku, Z wizytą u Ajnów (Jerzy Śliziński), West side story (Antoni Marianowicz), Peiper i Ionesco we wrocławskim Teatrze Polskim (Marian Balwiński), Kurierka (Józef Bieniek), Jak szybciej czytać (Bogdan Krakowian), Sławne obrazy - "Dziewczęta na moście" E. Munch, Partian Preferansa (Ivan Raos), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), Tajemnice grobu królowej Tu-e, Wyższa szkoła jazdy samochodowej, Kto się nudzi w majową noc (Wanda Falkowska), Moda - Płaszcze, Zen dla zdrowia (Adam Borzym).
464Cz. 46/40Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1487Przekrój tygodnia, 30-lecie LWP parada nowoczesności (Leszek Mazan), Śladami Stasia i Nel (Janusz Roszko), Ostatni wywiad wielkiego pisarza - Pablo Neruda (Władysławm Józef D. Dobrowolski), Jak uciekłem tisowcom (Stanisław Marusarz), sławne obrazy - Kawiarnia, 1919r., Georges Braque; opowiadanie: Powrót do ZIelonego Wzgórza (Ewa K. Kossak), Spodnie zwane pożadaniem, W poszukiwaniu dowodów winy (Wanda Falkowska). Moda - kurtki.
465Cz. 46/41Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1488Przekrój tygodnia, W 200 rocznicę Komisji Edukacji Narodowej - Takie będą rzeczypospolite…, Szkoło! Szkoło! Gdy cię wspominam…oczy mam pełne łez…, Przed sezonem (Jerzy Hordyński), W Edynburgu na festiwalu (Krzysztof Miklaszewski), XVII Warszawska Jesień Muzyczna - Temat z wariacjami (Lucjan Kydryński), Teatr jako sposób życia (Marian Sienkiewicz, Krzysztof Jasiński), Kochany Przekroju! (Barbara Wachowicz), sławne obrazy - Panna Młoda, 1940r., Max Ernst; Il Duce na co dzień (Franciszek Welczar), Po upojnej nocy (Wanda Falkowska). Moda.
466Cz. 46/42Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1489Przekrój tygodnia, Wśród Hubalczyków (Maciej Kozłowski), 100 lat polskiej turystyki - Peregrynacja do Pienin i Szczawnic na jubileuszową okazję uczyniona (Mieczysław Czuma), Pomiędzy Newport i Jazz Jambore (Roman Kowal), Polonez na londyńskiej ulicy (Kt\rystyna Tyszkiewicz), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), sławne obrazy - Święta Urszula żegna rodziców, Vittore Carpaccio; Pomyłka Maigreta - Georges Simenon (Bogusław Panek), Gdy dzieci bawiły się bogami (oprac. uh.), Sąsiadka (Wanda Falkowska), Moda - ciepłe płaszcze i kurtki.
467Cz. 46/43Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1490Przekrój tygodnia, Obywatel z telefonem (Minister Edward Kowalczyk, Wilhelmina Skulska), Cena zwycięstwa (Zenon Wadecki), Nie szumią im wierzby płaczące (Leszek Mazan), Polska mysł techniczna w świecie - złote polskie ręce (Jerzy Z. Lessman), Polskim Fiatem do Oceanu Indyjskiego (Janusz Roszko), Przygody z Panem Twardowskim (Paweł Chynowski), Znów wśród tygrysów (Wiesław Książek), Sławne obrazy - Hołd Pruski, Jan Matejko; Długi postój pod Park Avenue - John Godey (Franciszek Welczar), Zatargi z władzą (Wanda Falkowska), Moda - sukienki.
468Cz. 46/44Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1491Przekrój tygodnia, Ewa i Adam o sobie (Wilhelmina Skulska), Dobosz z Dili (Lucjan Wolanowski), Reportaż o bombach (Jerzy Oficerski), Jak Callas została reżyserem, czyli wieczór galowy w Teatro Regio (Bogusław Kaczyński), Z Hubertem i Merkurym w sercu Bieszczadów (Leszek Mazan), Długi postój pod Park Avenue - John Godey (Franciszek Welczar), Sumienie naszego czasu - Pablo Casals (Lucjan Kydryński), Pod wspólnym dachem (Wanda Falkowska), Moda - spódnice.
469Cz. 46/45Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1492Przekrój tygodnia, Rozmowa z panem Georgi Bogdanowem, ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomcnym Bułgarii (Roman Burzyński), Słodka miss Europy (Janusz Roszko), Przeminęło z pierzem (Lucjan Wolanowski), Bergman - o swoim filmie i o sobie, IV Międzynarodowy Studencki Festiwal Teatru Otwartego - Wrocław '73 Młodzi i Świat (Marian Sienkiewicz), Kłopoty ze zwierzętami - Konrad Lorenz (Wanda Kragen), Długi postój pod Park Avenue - John Godey (Franciszek Welczar), Podpalacz (Wanda Falkowska), o dywanach: piękno, wygoda, stół, łoże i dom cały (Lucyna Winnicka), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), Moda - czapki.
470Cz. 46/46Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1493Przekrój tygodnia, Porządek - spokój - bezpieczeństwo (komendant główny MO. Marian Janicki, Wilhelmina Skulska), Byłem przy otwarciu (Aleksander Kurzius), Relacje o dwu Europejskich inwestycjach komunikacyjnych - po 170 latach - w końcu KANEL (Marek Kalisz), Bukareszteńskie notatki teatralne (Małgorzata Komorowska), Jasne kwiaty mojej doliny (Barbara Wachowicz), Sławne obrazy - Dziewczęta z Lokalu, Henri de Toulouse - Lautrec; Długi postój pod Pakr Avenue - John Godey (Franciszek Welczar), Piszące Pianino (oprac. A. O.), O pościeli, w której chciałoby się spać i o polskiej projektantce użytkowych tkanin (Hanna Janikowska), Na przedmieściu w biały dzień (Wanda Falkowska), Moda męska.
471Cz. 46/47Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1494Przekrój tygodnia, Wybory - obywatelski przywilej - obywatelska powinność (Stanisław Gawor), Szczecin, 12 listopada, poniedziałek (Leszek Mazan), Godziny strachu i nadziei (Andrzej Fersten), Zbliżanie atmosfer (Wojciech Kubicki, Potomkowie rekina (Lucjan Wolanowski), Ogólnopolska prezentacja malarstwa i rzeźby - sztuka cywilizacji niekochanej (Stefan Papp), Polihymnia nad Wełtawą... (Bogusław Kaczyński), Twarz we mgle (Włodzimierz Nakariakow), Sławne obrazy - Procesja w Guberni Kurskiej, Ilia Riepin; Długa postój pod Park Avenue - John Godey (Franciszek Welczar), Monety specjalne (Zbigniew K. Rogowski), Gdy nie jest jeszcze za późno (Wanda Falkowska), Moda - na wieczór w spodniach.
472Cz. 46/48Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1495Przekrój tygodnia, O reformie władz terenowych mówili w sejmie (Zygmunt Prorok), Cenniejszy niż srebro… (Marek Kalisz), Alabaster na pustaki (Leszek Mazan), Pagpdy nad Irawadi (Monika Warneńska), Ślub księżniczki, królowa i londyńczycy (Jerzy Pomorski), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), VII Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Radzieckiej w Katowicach - Tradycja i współczesność (Marian Sienkiewicz), Pamięć, czyli tajemnica naszych mózgów (Melchior Wańkowicz), Sławne obrazy - Zuzanna w kąpieli, Jacopo Robusti; Długi postój pod Park Avenue - John Godey (Franciszek Welczar), Tajemnica Egipskich Piramid (oprac. E. T.), Sylwester (Wanda Falkowska), Moda - coś na wieczór.
473Cz. 46/49Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1496Przekrój tygodnia, Rozmowa z Panem Tran Van Tu, A,basadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Tymczasowego Rządu Republiki Wietnamu Południowego (Roman Burzyński), Tak Powstał Polski Tydzień (Mieczysław Czuma, Maciej Kozłowski), Polska Wiktoria nad Tygrysem (Janusz Roszko), Palimy! Pełny ogień! czyli NOCE I DNIE w Krakowie (Leopold R. Nowak), W szrankach pamięci syntetycznej (Melchior Wańkowicz), Sławne obrazy - Portret Franciszka, Jean Clouet; Długi postój pod Park Avenue - John Godey (Franciszek Welczar), Nie graj Wojtek - Karty (Leszek Mazan), Moda - długie suknie.
474Cz. 46/50Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1497Przekrój tygodnia, 25 lat PZPR, Zanim popełnisz samobójstwo (Alina Budzińska), Łączy nas nie tylko Kopernik (Wiktor Zin), Ay-Koo-Somanya!*Ay-Koo-Somanya! (Krzysztof Dębnicki), Baletowe prezentacje (Paweł Chynowski), Po raz pierwszy do Polski… (Zbigniew K. Rogowski), Sławne obrazy - Leda Atomica, Salvador Dali; Długi postój pod Park Avenue - John Godey (Franciszek Welczar), Ah, Ci Bracia Concourt (Krystyna Kurczab), KOT (śnieżny) (Janusz Zielonacki), Kto płaci? (Wanda Falkowska), Moda - modne szczegóły na wieczór.
475Cz. 46/51Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1498Przekrój tygodnia, Prawem Najwyższym - dla nas i dla nich na całym świecie (Hieronim Kubiak), Nauka podsłuchuje, co mówią zwierzęta… (Leszek Mazan), Demonizm Zakopanego (Stanisław Ignacy Witkiewicz), Jak pracują pisarze (Melchior Wańkowicz), Jasełka w Gross-Rosen (Wojciech Dzieduszycki), Długi postój pod Park Avenue - John Godey (Franciszek Welczar), Namiastki - Desmond Morris (TOP), W czepku urodzony (Wanda Falkowska), Moda narciarska.
476Cz. 46/52Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1973, Krak?w1499Na powitanie roku 1974 (Mieczysław Czuma), Dlaczego Nowy Rok zaczyna się 1 stycznia (Aleksander Krawczuk), Myśli po armatnim wystrzale (Wojciech Kubicki), X Łódzkie Spotkania Teatralne - Przesilenie trwa (Marian Sienkiewicz), Dowiedzmy się wreszcie jak działa zegarek (Krystyna Kurczab), Sławne obrazy - Tancerka Camargo, Nicolas Lancret; Długi postój pod Park Avenue - John Godey (Franciszek Welczar), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), Kometa Kohoutka nad nami! (Leszek Marcinik), Bez komplikacji (Wanda Falkowska), Moda - jak się ubrać na sylwestra jeśli człowiek nie ma się w co ubrać?
477Cz. 46/53Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1500Samochodowy świat w zupełnie nowym stylu (Leszek Mazan), Spotkanie po 15 latach (Krystyna Kurczab, Barbara Lovell, Bogna Wernichowska, Maciej Kozłowski), Taneczny trudn (Małgorzata Komorowska), Kto uratuje Broadway? (Antoni Marianowicz), W swoim domu i pod wieżą Babel (Melchior Wańkowicz), Sławne obrazy - Opętana Dziewczyna, 1924r., Paul Klee; Młody Kowalski w Ameryce (Maria Kuncewiczowa), Długi postój pod Park Avenue - John Godey (Franciszek Welczar), Kobra (Wanda Falkowska), Moda - nostalgia.
478Cz. 46/54Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1501Przekrój tygodnia, Warszawa - 1973 (Roman Burzyński), Prawie wszystko o zapałkach (Leszek Mazan), Ramadan w El Dorado, W najsławnieszym teatrze świata (Bogusław Kaczyński), Czar Areny (Bogdan Danowicz), Sławne obrazy - Odaliska, Jean Auguste Dominique Ingres; Długi postój pod Park Avenue - John Godey (Franciszek Welczar), Człowiek o niezwykłym Zyciorysie (Stanisław M. Jankowski), Ślizgamy się w samochodach i na łyżwach figurowo, hokejowo, szybko, dla zdrowia (Zbigniew Ringer), Prywatka (Wanda Falkowska), Moda - Era Wodnika, rok swetra.
479Cz. 46/55Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1502Przekrój tygodnia, Jak jest teraz - jak było: Może o komunikacji w Zakopanem (Jan Kalkowski), Em Luta Pela Paz (Oskar Sobański), Ten teatr tworzą ludzie głusi - Olsztyńska Pantomima (Gabriela Rajchert), Mistrz Ildefons miał szczęśliwą rękę (Jerzy Jurczyk), Adam lub Ewa na zamówienie? Czyli o determinacji płci i planowaniu rodziny, Sławne obrazy - Powitanie, Artur Grottger; Długi postój pod Park Avenue - John Godey (Franciszek Welczar), Z wizytą u Gucwińskich (Bogna Wernichowska), Dzika Planeta Topora (Barbara Wachowicz), Mój przyajciel - babcia (Alicja Sokół), Moda - Już coś wiemy o wiośnie, Pomysłowy kelner (Wanda Falkowska).
480Cz. 46/56Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1503Przekrój tygodnia, Nasze zimowe propozycje na urlop (Stanisław Gawor, Marek Kalisz, Julian Woźniak), Cała Polska - na narty! (Zbigniew Ringer), Moje polowanie na lamparty (Krzysztof Dębnicki), Stambuł na co dzień (Aleksander Kurzius), Co w strunach piszczy, czyli weterani wracają (Marek Garztecki), Festiwalowy Paryż (Magdalena Sokołowska), W Poznaniu: Efektowna inauguracja Nowego Teatru (Małgorzata Błażewicz), Galernicy i improwizatorzy (Melchior Wańkowicz), Czy można sobie poradzić z samotnością? (Władysław Tatarkiewicz), Mniej samotni w Amicusie (Bogna Wernichowksa, Maciej Kozłowski), Sławne obrazy - Czerwone Drzewo, ok. 1910r., Piet Mondrian; Długi postój pod Park Avenue - John Godey, Franciszek Welczar), Mieszkałemw Hotelu Forum (Jerzy Z. Lessman), Zaćmienie (Wanda Fakowska), Moda - Trudno, u nas wiosna.
481Cz. 46/57Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1504Przekrój tygodnia, Epitafium dla Ciuchci (Leszek Mazan), Rozmowa z Andrzejem Żuławskim (Wilhelmina Skulska), Ba Osiem - Szcześć - Zero czyli podróż z komputerem (Lucjan Wolanowski), Klemperer o sztuce dyrygowania (Marek Kalisz), Ujrzyjcie bohatery i karły (Marian Sienkiewicz), Ósma "Złota Tarka" czy stary Jazz wiecznie młody (Marek Garztecki), Sławne obrazy - Lato, Giuseppe Arcimboldi, Długi postój pod Park Avenue - John Godey (Franciszek Welczar), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), A może by tak... kotyliona? (Bogna Wrenichowska), List do teściowej (Wanda Falkowska), Moda - do tegośmy doszli...
482Cz. 46/58Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1505Przekrój tygodnia, Jaki jest "Śląsk" w domu (Jan Kalkowski), Gigantyczna lodówka przechowuje brudy naszej cywilizacji (Wiesław Maczek), Marlena Dietrich - nie jest aktorką jak Sarah Bernhardt, jest mitem jak Fryne (Maria Malatyńska), Sukcesy i kłopoty Teresy Kujawy - Wrocławki Balet (Paweł Chynowski), Luzie i roboty (Jan Pieszczachowicz), Bateria eklektyczna bogów - astronautów (Janusz Roszko), Fotopsychografia, czyli rehabilitacja magii?, Sławne obrazy - Krajobraz, Raoul Dufy; Długi postój pod Park Avenue - John Godey (Franciszek Welczar), Na dziwnym dworcu w Rolandseck (Barbara Lulińska), Wybryk (Wanda Falkowska), Moda - Zmiany.
483Cz. 46/59Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1506Przekrój tygodnia, Bracia Kolumbowie prawdziwi (Janusz Roszko), Paryski Polonez (Jerzy Hordyński), Na weselu w Maroku (Stanisław E. Nahlik), Kabaret i Lisa Minneli (Antoni Marianowicz), Maria, Magdalena, Joanna, czyli trojaczki w dniu ich powszednim (Małgorzata Kruzowa), Sławne obrazy - Ambrogio Lorenzetti'ego; Cefalotron - Thomas M. Disch (Krzysztof Malinowski), Kup pan traktor (Wanda Falkowska), Moda - Różne style.
484Cz. 46/60Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1507Przekrój tygodnia, Kręci się i to jeszcze jak (Marek Kalisz), Babski dzień w Bonn (Barbara Lulińska), Samo życie czyli reporter w akcji (Leszek Mazan), "Lilla Weneda" w salonie (Marian Sienkiewicz), Czy są spsoby na tremę?, O przyzwyczajeniach. Które są bodźcami (Melchior Wańkowicz), Sławne obrazy - Czerwone Słońce Toczy Pająka, Juan Miro; Samotnie do Antarktydy - David Lewis (Teresa Remiszewska), Fundusz, na który czekamy (Wanda Falkowska), Val Camonica - rysy naskalna odsłaniają swoje tajemnice, Moda - spódnice wiosenne.
485Cz. 46/61Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1508Przekrój tygodnia, Adam o Ewie: co nam się w Nich najbardziej podoba? Adam w roli Ewy: Męska sekretarka. Ewa o Adamie: Playgirl contra Playboy (Wanda Błońska, Barbara Lovell, Bogna Wernichowska, Zbigniew Hołowiecki, Arkadiusz Pilarz), Stara Dongola - stolica na końcu świata (Janusz Roszko), Polska w Norwegii (Janina Januszewska - Skreiberg), Z Marią Kuncewiczową w Kazimierzu (Wilhelmina Skulska), Mężczyźni - płeć silniejsza czy słabsza? (Adam Kowalski), Słabsza płeć - także w samochodzie (Zbigniew Święch), Sławne obrazy - Portret Dziewczynki, Józef Pankiewicz; Hala Hańska - Iwan Bunin (Maria Leśniewska), Narty w Szczyrku (Zbigniew Ringer), Trójkąt (Wanda Falkowska), Moda - na wiosną swetry.
486Cz. 46/62Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1509Przekrój tygodnia, Co dalej ze stafilokokcyną (Jerzy Z. Lessman), Bogusław, Miedź, Małgorzata (Janusz Roszko), O historii, architekturze i legendach Azji Środkowej (Władysław Loranc), Co w strunach piszczy, czyli rock po holendersku, nowe szaleństwa Frabka Zappy i przebój... zza grobu (Marek Garztecki), Thea - Te - Cay - Tea - Czaj - The - Tee - Tea - Te - a po naszemu Herbata, Samowary moja miłość (Wilhelmina Skulska), Sławne obrazy - Wróżbita. Giorgio De Chirico; Słownik Diabelski - Ambrose Bierce (Arnold Mostowicz), Żywot człowieka szczęśliwego (Jerzy Waldorff), Co się stało z dr. Stefanią K.? (Wanda Falkowska), Moda - Dżinsy.
487Cz. 46/63Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1510Przekrój tygodnia, Z Czechosłowacji - połączone systemy (Zbigniew Turek), Od Żozefa Delila do Wiktora Ambarcumiana (Wojciech Kubicki), Co nowego w Rzymie (Jerzy Kordyński), Po premierze Wagnera Turniej Zwycięzców (Małgorzata Komorowska), 26 godzin muzyki, 35 kompozytorów, 600 wykładowców, czyli X Wrocławski Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej (Wojciech Dzieduszycki), U Polonii za oceanem (Zbigniew K. Rogowski), Najkrótsze dzieje Polaków w Ameryce Południowej (Mieczysław Czuma), Karta witamin i kalorii, Moje Zycie z Buzzatim - Carla Marchi (Uta Hrehorowicz), Sławne obrazy - Święta Rodzina ze Świętą Katarzyną, 1648r., Jusepe De Ribera; Pech (Wanda Falkowska), Moda - szerokie rękawy.
488Cz. 46/64Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1511Przekrój tygodnia, Świat kręci się wokół stołu (Adam Jaracz, Marek Kalisz), Lahor - miasto zabytków i legend (Włodzimierza Nakariakowa), Z wizytą w Minou Drouet (Hanna Karolak), Spotkanie z królem (Stanisław Hadyna), Juliusz z Adamem dosiadają Hondy (Andrzej Husbrandt), "Jaskółczy niepokój" (Melchior Wańkowicz), Sławne obrazy - Beata Beatrix, Charles Dante Gabriel Rossetti; Zadzwonił telefon... - Arthur C. Clarke (Marek Maj), Szklana Symfonia Ludwika Mosera (Zbigniew Turek), Mężczyzna w białym golfie - to nie ja (Wanda Falkowska), Moda - na lata 30-te.
489Cz. 46/65Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1512Przekrój tygodnia, Gospodarz w polskim sadzie (Janusz Roszko), Wyspa piętro niżej. Dziwna i daleka (Lucjan Wolanowski), Spotkanie z Mifune i Kyo (Jerzy Pomorski), Polska premiera "Turandot" - Brecht szyderca (Marian Sienkiewicz), W pracowni, u stóp przemyskiego ferderum - Artysta niepokorny (Zbigniew Święch), Mamy szansę! (Leszek Mazan), Poważna rozmowa na poważny temat z prof. dr. Stefanem Manczarskim: Czy można zobaczyć duchy? (Jerzy Z. Lessmann), Sławne obrazy - Les Menines, Pablo Picasso; O człowieku, który nie chciał płakać - Stig Dagerman (Maria Leśniewska), Wspomnienia Stanisława Marusarza: W oblężonym Budapeszcie, czyli jak uniknąłem rozstrzelania (Zbigniew K. Rogowski), Muzeum Indian (Janusz Kukulski), Gdy przedmioty mówią (Wanda Falkowska), Moda - szalik, kostiumy, buty.
490Cz. 46/66Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1513Przekrój tygodnia, Od dzioba i rufy Ts/s Stefan Batory (Leszek Mazan), Wyspa piętro niżej: Tobruk i Tasmania (Lucjan Wolanowski), Metropolitan Czechosłowackiej Metropolii (Marek Kalisz), Woytek Lowski - gwiazda Boston Ballet (Paweł Chynowski), Jazz(got) nad Odrą (Marek Garztecki), Bądź mi dobrą sekretarką (Wilhelmina Skulska), Sławne obrazy - Portret rodzinny, Frans Hals; Słownik Diabelski - Ambrose Bierce, Moje spotkanie z Osoowieckim (Anatol Wroński), Wielkie czaty (Zbigniew Święch), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), Moda - prostuję plotki, Dla dobra dziecka (Wanda Falkowska).
491Cz. 46/67Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1514Przekrój tygodnia, Płużnicy dzień powszedni (Mieczysław Czuma), Łowcy tygrysów (Monika Warneńska), Ostatni dom Eleonory Duse (Wiesława Czapińska), Łyżka za cholewą a widelec na stole (Tadeusz Przypkowski), Urząd Pegaza (Stanisław Lem), Trucizny - Julio Cortazar (Zofia Chądzyńska), Sławne obrazy - Mały Bachus, Guido Reni; Moda - letnie sukienki, Niezawodny sposób (Wanda Falkowska).
492Cz. 46/68Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1515Przekrój tygodnia, EKG przez telefon (Jerzy Z. Lessman), Ósmy dworzec główny w Warszawie (Roman Burzyński), O najmniejszych państwach Europy: W Lichtensteinie, W Monaco, w San Marino… (Stanisław Nahlik), Co dalej? (Marian Sienkiewicz), I tyś był we mnie i ja troszku w tobie - nieznane wiersze Witlacego, Usuwa zmęczenie i stan nerwowego napięcia, czyli masaż dla wszystkich, Nasi w Hollywood (Zbigniew K. Rogowski), Zielone serce przyrody to także ogrody i parki (Marek Kalisz, Bogna Wiernichowska), Mucha - Georges Langelaan (Maciej Kozłowski), Sławne obrazy - Notre Dame De Clignancourt. Maurice Utrillo; Niebezpieczne hobby (Wanda Falkowska), Moda - Szalik, szalik!
493Cz. 46/69Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1516Przekrój tygodnia, W dni leninowskie: Wspomnienia telegrafistki października (Arkadiusz Pilarz), Pełnomocnik w tworzeniu (Janusz Roszko), W stolicy fajki (Jerzy Skibniewski), Wiosenna Moskwa (Wojciech Kubicki), Merkuriusz Nadodrzański (Wojciech Dzieduszyński), Kim pan jest, panie Jansco? (Janina Szymańska), Niagara książek (Melchior Wańkowicz), sławne obrazy - Żółtne Konie, Franz Marc; Paulina - Adolfo Bioy Casares (Michał Kasprzycki), Trawa i kwiaty koło naszych domów?, Moda - Szmizjerka, Odwet (Wanda Falkowska).
494Cz. 46/70Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1517Przekrój tygodnia, Jaka będzie książka przyszłości? (Zbigniew Święch), Najdroższy pociąg świata… (Stanisław M. Jankowski), Wybór miss na wyspie Catalinie (Wacław Gnioński), Kupić nie kupić - potargować można (Marek Garztecki), Muzyka i poezja w Białymstoku (Józef Opalski), Co urzeka mnie w pracy Lubimowa?, Sienkiewiczowskie szaleństwo Ignacego Mosia (Barbara Wachowicz), Sławne obrazy - Odpoczynek, Wojciech Gerson, Arsen Lupin w paszczy lwa - Boileau i Narcejac (Stella Varcaby), Kurier Warszawki (Lucjan Kydryński), Wyścig pokoju (Jan Frandofert), Peleton pośród powodzi (Jan Frandofert), O rozkoszach podniebienia (Jerzy Hordyński), Zakzane ścieżki (Wanda Falkowska), Moda - kolekcja, której nie będzie.
495Cz. 46/71Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1518Przekrój tygodnia, Ich myśl - w murowanym kształcie (Janusz Roszko), O skarbcu klejnotów koronnych Iranu (Franciszek Michalski), Co w strunach piszczy, czyli produkcja płyt spada, jazzmani na listach przebojów i "słaba szansa" Ronnie Lane'a (Marek Garztecki), Studenci i kamera filmowa (Krzysztof Romanowski), Fotograf Jan z Bogumina (Anna Hannowa), Sławne obrazy - Bitwa Pod San Romano, Paolo Doni; Krew i piasek (Ewa K. Kossak), Przeżyłem tornado (Jerzy Vetulani), Moda - letnie spódnice, Pacjent (Wanda Falkowska),
496Cz. 46/72Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1519Przekrój tygodnia, Rozmowa z Edmundem Królem: O rozwoju i modernizacji polografii prasowej (Zbigniew Turek), Sum, kum, gum, czyli prawie wszystko o polskim brzegu Bałtyku (Roman Burzyński), Veletrh spotrebniho zbozi (Jan Kalkowski), Na początku było trzęsienie ziemi (Oskar Sobański), Gry Gombrowicza - Teatr Jarockiego (Marian Sienkiewicz), Monte Cassino - legenda i prawda (Olgier Terlecki), Nowa Matura, Sławne obrazy - Kobie w Czarnym Kapeluszu, Cornelius Theodorus-Marie van Dongen; Biedna mała Ofelia - Fanny Morweiser, Na zabawie (Wanda Falkowska), Moda - koszulki trykotowe.
497Cz. 46/73Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1520Przekrój tygodnia, Miliard pasażerów w 6500 wagonach (Roman Burzyński), 14 449 dni i 5 godzin (Oskar Sobański), Pocztówka z Rumunii: Osiedlili się 200 lat temu, Dedykacje, czyli salon literatury (Kazimierz Wyka), Dante w teatrze Szajny (Marian Sienkiewicz), O mojej matce (Jan Sztaudynger), Horoskop z dalekiego wschodu (Stefan Leks), Guzik! Guzik!... - Richard Matheson (Krzysztof Malinowski), O czarnych (tajemniczych) monolitach w filmie Kubricka (Jacek Klimowski), Sławne obrazy - Wieśniaczka z Taczkami, Camille Pissarro, Człowiek w potrzebie (Wanda Falkowska), Moda.
498Cz. 46/74Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1521Przekrój tygodnia, Na koniu, przy budowie i w todze (Janusz Roszko), A jednak cukier (nas) krzepi (Wilhelmina Skulska), Na walijski sposób - ciuchcią po Bieszczadach (W. Kay - Korzeniewicz), Pocztówka z Bratysławy: Flora 74 (Ryszard Stachnik), Prawdziwa historia Czarodziejki Circe (Wiesława Czapińska), Baletowe peryegrynacje (Paweł Chynowski), Świat w oczach dziecka, Sławne obrazy - Dziewczyna z Jednorożcem, Domenico Zampieri; XIX Targi Książki w Warszawie: Starzy i nowi znajomi (Lucjan Kydryński), Prawie wszystko o psie (Alina Budzińska, Krystyna Kurczab), Słodkie życie - gorzka śmierć (Wanda Fakowska), Moda - Sukienki i koszula.
499Cz. 46/75Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1522Przekrój tygodnia, Nowa huta XXV (Barbara Lovell), Kurs na Kobe: przez Penang, Bangkok i Hongkong (Eryk Kulm), Pocztówka z Frankfurtu n/Odrą (Ryszard Stachnik), Nowa ekranizacja Fitzgeralda: Wielki Gatsby, Talent-Profesjonalizm-Nowoczesność, Niezwykła pasja melomana (Małgorzata Komorowska), Czy szwejk istniał naprawdę? (Leszek Mazan), Sławne obrazy - Kobiety Przesiewające Zboże, Jean Desire Gustave Courbet; Ryby szczęścia - słudzy Posejdona - towarzysze okrętów - zwierzęta obdarzone rozumem - delphinus delphis, czyli delfin, Cyrk w basenach (Wacław Gnoiński), Laura (Jan Stoberski), Moda - inny podkoszulek, X Piłkarskie Mistrzostwa Świata 1974 na 5 min. przed... finałami (Jan Frandofert).
500Cz. 46/76Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1523Przekrój tygodnia, Co raduje serce (Roman Burzyński), Promem szybko wygodnie (Marian Sienkiewicz), Polska - Haiti. Niesportowe rozważania (Andrzej Jędrzejowski), Kierat przeciw narkotykom (Wilhelmina Skulska), Baletowy Poznań. Premiery u Conrada (Małgorzata Komorowska), "Sława i chwała" (Janina Szymańska), Kupiłem wagę i normex (Stanisław Lech), Sławne obrazy - Powódź W Port Marly, Alfred Sisley; Bajka o człowieku, który się zwał Tatez'o Flando - Flando, czyli "dotknij - się - ciasta - z - pianką" - Jacques Stephen Alexis (Maria Ziębina), Literatura Haiti i Jacques Stephen Alexis (Anna Jasińska), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryńska), Czy Ziemia była kanciasta?, Podpalacz (Wanda Falkowska), Moda - Kolekcja bieszczadzka,
501Cz. 46/77Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1524Przekrój tygodnia, Życie na linie gwarantują polskie defektostopy (Stanisław M. Jankowski), Ojciec polskich statków (Janusz Roszko), Z czym na Kaukaz? (Wojciech Kubicki), Pocztówka z Norwegii: "Made in Poland" po raz pierwszy w Oslo (Janina Januszewska - Skreiberg), 9 dni rozczarowań i nadziei (Marian Sienkiewicz), 25 czerwca - dzień ojca, czyli kwiaty dla taty (Konrad Turowski), Ojciec za pięć 12 (Stanisław Lech), Szcześdziesiąt lat malarstwa (Joana Miro), Murder Lady - Catherine Arley (Stella Varcaby), To ważne: kogo poprosimy i ile osób? (Maria Iwaszkiewicz), Porywacz królewski (Wanda Falkowska), Moda - Gdyby przypadkiem było lato.
502Cz. 46/78Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1525Przekrój tygodnia, Czy pogoda pod psem? (Zygmunt prorok), Co słychać w Krynicy, bo właśnie pełnia seoznu kuracyjnego (Leszek Marcinik), Jak poznać Londyn niekonwencjonalnie?, Joyce w teatrze Grzegorzewskiego (Marian Sienkiewicz), Tajemnica zaginionego pamiętnika, Sekunda ciszy (Maciej Szumowski), Z naszej najpoczytniejszej książki (Leszek Mazan), Sławne obrazy - Podwójny Portret Lizy Pareńskiej, Stanisław Wyspiański, Dziura - Komatsu Sakyo (Blanka Yonekawa), Poradnik! Wszystko o przyjmowaniu gości: Siadamy do stołu (Maria Iwaszkiewicz), Od banana z Kolumbii do banana z rusztu: Banany dojrzewają na ulicy Tęczowej (Stanisław M. Jankowski), Ciosy na oślep (Wanda Falkowska), Moda - Długie kretonowe sukienki.
503Cz. 46/79Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1526Przekrój tygodnia, Polska piosenka w Opolu: Na trzydziestym kilometrze (Lucjan Kydryński), Dwa tomy Tołłoczki i prakseologia (Janusz Roszko), W domu Hemingwaya w Key West, Bułgaria: Tam, gdzie tanio, wygodnie, romantycznie (Zdzisław Krupa), V MGB w Krakowie (Andrzej Sawicki),Bratysławska lira - 24 czechosłowackie Sopoto - Opole (Marek Garztecki), Teatr na dworcu a szaleńczy pomysł wielkiego Barrault (Roman Szydłowski), W krainie pachnącej żywicą - mały słownik Polaków Kanadyjskich (Mieczysław Czuma), Sławne obrazy - Portret Aktorki Marii Jermołowej, Walentin A. Sierow; Ślizgarstwi - nowy sport dla umiejących pływać, Po zakończeniu jarmarku - Dylan Thomas (Teresa Truszkowska), Czego nie wiemy o piłkarzach (Zdzisław Hołowiecki), Poradnik! Wszystko o przyjmowaniu gości: Co, w czym i jak podamy (Maria Iwaszkiewicz), Rodzice i dziecki (Wanda Falkowska), Moda - Letnie sukienki.
504Cz. 46/80Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1527Przekrój tygodnia, Róże albo trud nagrodzony (Janusz Roszko), W sypialni hrabiny Cosel (Zenon Wadecki), Gdańsk - morska stolica Polski (Roman Burzyński), IV Łódzkie Spotkania Baletowe: Kto obronił honor organizatorów? (Paweł Chynowski), Merkuriusz Dolnośląski Extraordynaryjny (Wojciech Dzieduszycki), Plakaty (Magdalena Hniedziewicz), Sławne obrazy - Kaprys W Purpurze i Złocie Nr 2: Ekran Złoty, James A. M. Whistler, Nasz poradnik wakacyjny, Psychozabawa wakacyjna, Poradnik! Wszystko o przyjmowaniu gości: Kieliszki, obrusy i serwetki (Maria Iwaszkiewicz), Nienawiść (Wanda Falkowska), Moda męska.
505Cz. 46/81Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1528Jaka byłas, jaka jesteś, jaka będziesz: Spacer po Polsce, przekrój tygodnia, Czarodziej z dwiema różdżkami (Janusz Roszko), Nie kapuję alienacji (Maria Kuncewiczowa), Konteksty literackie: Wyobraźnia i pasja (Jan Pieszczachowicz), Tańczy, jakby mówił, opowiadał, szeptał, krzyczał (Małgorzata Komorowska), Słownictwo trzydziestolecia (Walery Pisarek), Sławne obrazy - Shylok i Jessica, Maurycy Gottlieb; Pewien Swiat Takuyi Tsukahary (Wanda Błońska), Maszyna do pisania (Melchior Wańkowicz), Automobilowe stroje (Aleksander M. Roztocki), Nowe uprawnienia i nowe obowiązki. Po uchwaleniu kodeksu pracy (Wanda Falkowska), Moda - Koszulowe.
506Cz. 46/82Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1529Przekrój tygodnia, A tak niewiele potrzeba! Z trasy: Chyżne - Gdańsk (Leszek Mazan), Gdy poznałem Juana Perona (Ignacy Krasicki), Byłem, gdy wiśnie przekwitły (Eryk Kulm), Z Kają Danczowską (Krystyna Kurczab), Żywioły i poezja (Mairan Sienkiewicz), 63 dni powstania - diariusz i fragmenty dokumentów (Marek Kalisz, Jan Kalkowski), Sławne obrazy - Święta Agata, Fransisco de Zurbaran, Pomyleni (Tadeusz Nowak), Czy naturalne jest naturalne? - Lyall Watson (Michał Kasprzycki), Poradnik! Wszystko o przyjmowaniu gości: Dekoracja stołu (Maria Iwaszkiewicz), Napastnik (Wanda Falkowska), Moda - Z chustki.
507Cz. 46/83Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1530Przekrój tygodnia, Błysk myśli, błysk metalu (Janusz Roszko), Z Daru Pomorza (Wojciech Plewiński), Cyklon "Dolores", pierwsze wybory w Matanzas, grający dom Du Ponta (Mieczysław Kieta), Co kto lubi - Komu czto po dusze - To one's liking "Powiedz mi jakie masz idiomy, a powiem jakim jesteś narodem", Sławne obrazy - Czerń Towarzysza, Wassily Kandinsky; Kicia - Colette (Maria Leśniewska), Anatomia Falszerstwa (Jerzy Vetulani), Poradnik! Wszystko o przyjmoaniu gości: Ostatnie przygotowania (Maria Iwaszkiewicz), Klient biur matrymonialnych (Wanda Falkowska), Moda - sweterki.
508Cz. 46/84Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1531Przekrój tygodnia, Ojczulek Antall (Józef Bieniek), Uwaga, uwaga! Opóxniony pociąg z Przemyśla do Szczecina wjedzie na tor drugi przy peronie czwartym. Prosimy odsunąć się od torów. Z toru przy peronie trzecim odjedzie pociąg do… (Leszek Mazan), Polska wystawa podbiła Moskwę (Wojciech Kubicki), Łagodnych Wikingów - wywczasy na dzikim zachodzie (Andrzej Jędrzejowski), Młody teatr i jego problemy (Bogdan Hussakowski), Pomagałyśmy żołnierzom (Barbara Adamska), Sławne obrazy - Świat Krystyny, Andrew Wyeth; Czas zaprzeszły - Robert Escarpit (Wanda Błońska), Upragniona wolność (Wanda Falkowska), Moda - Firma.
509Cz. 46/85Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1532Przekrój tygodnia, Gdzie się podziałeś czarny baranie? (Kazimierz Kudroń), I cóż nam z baranów waszmości? (Lucjan Wolanowski), Comune Di Barbengo (Wilhelmina Skulska), Jadąc przez Rumunię: W Bukareszcie, śladem starożytnych Rzymian, spotkanie z delfinem (Jerzy Z. Lessmann), Rzecz o prawdzie historii (Jan PIeszczachowicz), Na próbie u Stehlera (Roman Szydłowski), Bitwa o wiatrak Windmill Point (Mieczysław Czuma), Sławne obrazy - Lukrecja (portret żony), Andrea D'Agnolo; Kapitan, który nigdy nie pływał - Antun Soljan (Daniela Zdybicka), Zmierz! Swoją efektywność czytania (Bogdan Krakowian), Poradnik! Wszystko o przyjmowaniu gości: Wchodzą pierwsi goście... (Maria Iwaszkiewicz), Przez głupotę (Wanda Falkowska), Moda - płaszcze kurtki.
510Cz. 46/86Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1533Przekrój tygodnia, Mistrzowie spadochronu (Zdzisław Hołowiecki), To co piszemy poniżej - dedykujemy pierwszoklasistom i ich rodzicom (Barbara Lovell, Bogna Wernichowska), Kosztowne miłostki (Lucja Wolanowski), Yapi Ve Kredi Bankasi (Eryk Lipiński), Impresjonizm włoski (Marian Kwaśny), Magnetofo (Melchior Wańkowicz), Dalekie rejsy Józefa Conrada (Barbara Wachowicz), Sławne obrazy - Port w Mentonie, Albert Marquet, Najpiękniejsza jest hiszpanka (Klarner - Śniadowska), Rekreacje Mikołajka (Tola Markuszewicz, Elżbieta Staniszkis), Moda - krótkie kurteczki.
511Cz. 46/87Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1534Przekrój tygodnia, W pierwszych minutach agresji (Leszek Mazan), Jak poszukuje się odpowiedzi na pytanie:gdzie zbudujemy nowy port na Bałtyku? (Roman Burzyński), Jak podróżować po Europie płacąc 7 franków (Hanna Janikowska), Portret arcybiskupa (Ignacy Krasicki), Festiwal na 23 cale (Lucjan Kydryński), Kwadrans z żoną "króla jazzu" (Zbigniew K. Rogowski), Gdzie ci mężczyźni? (Paweł Chynowski), Wspólny lot Sojuza i Apolla (Andrzej Głowacz), Wywiad z dr. Robertem Parkerem: W UFO nie wierzę, bo nie widziałem (Leopold R. Nowak), Sławne obrazy - Portret Martelliego, Jacopo Carrucci; Gino - Mario Puzo (Elżbieta Jogałła), Prognozy pogody - jeszcze ciągle zawodne (Zygmunt Prorok), Tajemnice makijażu, Pod wspólnym dachem (Wanda Falkowska), Moda - zmiana: duże; męskich kurteczek ciąg dalszy.
512Cz. 46/88Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1535Przekrój tygodnia, Sztuka wróżenia z ręki: Ramzes II i współczesna kryminalistyka (Wilhelmina Skulska), O owocach, warzywach i kwiatach (prof.. Dr Szczepan Pieniążek), Pułtuskim szlakiem niebieskiego mundurka (Leszek Mazan), Syn księcia Pepi dowodził Stahisami (Władysław i Olgierd Stanilewiczowie), Sławne obrazy - Gotyccy Amerykanie, Grant Wood; Wołanie we mgle - Ray Bradbury (Marek Kalisz), Synek (Wanda Falkowska), Co z tą pogodą? O czym mówie pierścień Saturna, Moda - Na wieczór, O omasztowaniu i olinowaniu żaglowca - co każdy powinien wiedzieć (Mieczysław Boczar).
513Cz. 46/89Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1536Przekrój tygodnia, Wszyscy chcą tańczyć pod Giewontem (Jacek Pałamarz), Ballada o pacyfikacji wiśniowej (Dorota Terakowska), Najbardziej karkołomna gonitwa na kontynencie (Andrzej Jędzrejowski), Vina la Amistad Cuba - Polaca (Mieczysław Kieta), Palić - nie palić (Krystyna Kurczab), Dubrovacke Ljetne Igre (Andrzej Hausbrandt), Urodzony na wozie (Janusz Roszko), Sławne obrazy - Janek i Franek, Wojciech Weiss; W objęciach fotela - Edogawa Rampo (Blanka Jonekawa), UFO, czyli o powrocie latających talerzy (A. Altenberger), Poradnik! Wszystko o przyjmowaniu gości: Przyjęcie w pracowni, domku letnim, na działce (Maria Iwaszkiewicz), Moda.
514Cz. 46/90Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1537Przekrój tygodnia, Na Bałkany przez Łupków (Stanisław Lech), "Góry moje domowe…" (Barbara Wachowicz), Impresje Holenderskie… (Roman Szydłowski), Skok do Angoli: Szczepionka z Johannesburga (Zygmunt Broniarek), Dolnośląskie Festiwale Muzyczne (Wojciech Dzieduszycki), Gdy krzyżują się szlaki ptaków i samolotów (Maciej Luniak), Samotni - bez samotności (Jerzy Z. Lessmann), Sławne obrazy - Cud św. Franciszka, Giovanni Battista Tiepolo; Balon - Donald Barthelme (Elżbieta Tabakowska), Głowy ich jak komputery - fenomeny są wśród nas, Kurier Warszawki (Lucjan Kydryński), Moda - naprawdę szeroko i luźno.
515Cz. 46/91Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1538Przekrój tygodnia, Z posagiem czy bez? (Barbara Lovell, Wilhelmina Skulska), Bam otworzy zabajkalski sezam (Wojciech Kubicki), Skok do angoli: lot wokół Afryki (Zygmunt Broniarek), Teatr, któy łączy (Marian Sienkiewicz), Na tropie "Lwów Gdańskich" (Władysław Cybulski), Romantyzm, most i stal (Janusz Roszko), Zanim energia elektryczna popłynie z elektrowni atomowej (Zbigniew Święch), Sławne obrazy - Kościół w Marissel, Jean Baptiste Camille Corot; ...A wokoło Polska szumi... (Janusz Roszko), Serce- Yasunari Kawabata (Zdzisław Rzeszelewski), Ciągłość parków - JulioCortazar (Zofia Chądzyńska), Beryl - Iwan Bunin (Maria Leśniewska), Misja Jana Witkiewicz w Kabulu (Włodzimierz Nakriakow), Zrób to sam - ale czym? (Wiesław Górnicki), Jedna rodzina - mieszkanie (Wanda Falkowska), Moda - płaszcze i peleryny.
516Cz. 46/92Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1539Przekrój tygodnia, Nie ma dnia bez nowin (Wiesław Górnicki), 12 lat przed Mayflower - Polacy w Wirginii (Mieczysław Czuma), Podróż po królestwie przesławnego baśniopisarza (Bogna Wernichowska, Andrzej Jędrzejowski), Weekend w Berlinie (Wilhelmina Skulska), Latynoskie niepokoje (Jan Pieszczachowicz), Mówi Miguel Otero Silva (Andrzej Nowak), Shirleyka ambasadorem (Wiesława Czapińska), Powrót cennego dokumentu (Wiktor Zin), Sławne obrazy- Po Kąpieli, Mary assat; Suknia, Prawdziwa historia - Dylan Thomas (Teresa Truszkowska), Czerwony komar (Wilhelmina Skulska), Poradnik! Wszystko o przyjmowaniu gości - Podwieczorek (Maria Iwaszkiewicz), Moda - spódnice),
517Cz. 46/93Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1540Przekrój tygodnia, Czasy sprzeczności i przetrząsania duszy (Wiesław Górnicki), Kraków na nowo lokowany (Leszek Marcinik), W dniu wojska: o trojaczkach w czerwonych beretach (Leszek Mazan), Skok do angoli: Spotkania w Luandzie (Zygmunt Broniarek), W krainie Tokaju (Jan Światłowski), Chopin w Mariankach (Małgorzata Komorowska), po XVIII Warszwaskiej Jesieni Muzycznej: Tęsknota za puszkiem (Lucjan Kydryński), Wśród tysiąca barw (Krystyna Kurczab, Bogna Warnichowska), Sławne obrazy - Portret Damy, Rogier van der Weyden; Opowiadanie - Rolf Schneider - Pamflet (Maria Szematowicz), Płonie ognisko i szumi knieja w naszym jesiennym weekendzie - Co i jak upieczemy w ognisku, Alarm w "Zaciszu" (Wanda Falkowska), Moda - tweedowa na jesień.
518Cz. 46/94Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1541Przekrój tygodnia, Polska obecność polskie sprawy (Wiesław Górnicki), Jak zostałem łowcą Żab (Leszek Mazan), Nad pięknym, modrym Dunajem (Leszek Marcinik), Skok do angoli: w murzyńskiej dzielnicy (Zygmunt Broniarek), "Chcemy obniżyć wiek przytszłych aktorów" (Tadeusz Łomnicki), Nowy pamiętnik Anny Dostojewskiej odczytany po 50 latach (Ałła Sarachanowa), Ergonomia, czli w poszukiwaniu modelu lepszego życia, Sławne obrazy - Rozdzielone Kolory, Hans Hartung; Templer House - Michel Deon (Elżbieta Jogałła), Pochwała fasoli i parę uwag o naszym odżywianiu (Jan Kalkowski), Marilyn Monroe - niedokończone wyznania (Stella Varcaby), Prawo silniejszego (Wanda Falkowska), Moda -całkiem nowe swetry.
519Cz. 46/95Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1542Przekrój tygodnia, Polska intitutet - otwarty (Jan Kalkowski), Science -fiction w garderobie (Krystyna Kurczab), Dom na zatrzaski (Arkadiusz Pilarz), Na całym świecie rozsiane są groby Polaków. Dzis wracamy do nich myślą. Do grobów znanych i zapomnianych (Wiesława Czapińska, Janusz Roszko, Euzebiusz Chyła, Barbara Sokołowska), iędzy szkołą a teatrem: Schiller często miewał rację (Małgorzata Komorowska), Co w strunach piszczy,czyli łabędzi śpiew Led Zeppelin, hałas zagraża...koncertom oraz Penderecki na liście przebojów (Marek Garztecki), Bitef po raz ósmy (Jerzy Sokołowski), O zegarze biologicznym człowieka, 25 lat Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji: Zagrałem w Orkiestrze Henryka Debicha (Zbigniew K. Rogowski), Sławne obrazy - Brzozowy Gaj, Archip Kuindży; Sprawozdanie - Shina Rinzo (Blanka Yonekawa), Prawdę zna tylko dwoje (Wanda Falkowska), Najdziwniejsza dieta - cud, czyli jak stracić na wadze za sprawą... własnej wyobraźni, O kulcie zmarłych dawniej i dziś (Jan Bujak), Moda - spodnie, szale, płaszcze.
520Cz. 46/96Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1543Przekrój tygodnia, Jeden dzień… (Andrzej Gesing, Leszek Mazan), Fiedlerów jest pięciu (Roman Burzyński), Moskwa po Polsku: komentarz do planu miasta (Mieczysław Czuma), Dzień dzisiejszy w krainie poetów (Krystyna Tyszkiewicz), shinseisakuza: japońskiteatr dl wszystkich (Blanka Yonekawa), Na tropie Walthera Rauffa (Ignacy Krasicki), Sławne obrazy - Szewc, Tadeusz Makowski, Pisma rozproszone - Jospeh Conrad (Leszek Elektorowicz), Ministerstwo imaginacji,czyli jak Anglicy chieli walczyć z NIemcami (S. Pata), Moda-szerokie sukienki.
521Cz. 46/97Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1544Przekrój tygodnia, Rozmowa z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Czechosłowacji Janem Musalem (Roman Burzyński), Wyprawa szlakiem nowoczesności (Zbigniew Święch), Chromowana zmora (Jerzy Velutani), Safari w cieniu Eskurialu (Wilhelmina Skulska), Festiwal z Niedźwiadkiem (Andrzej Hausbrandt), "Chant du Monde",czyli muzykowanie w Saint Cere (Maciej Rudziński), Spotkania z Lubimowem (Roman Szydłowski), U Indian plemienia Chavantesów (Ewa Żmija, Zygmunt Adamski), Sławne obrazy - Komnata Małżeńska, Adrea Mantegna; Opętani (Witold Gombrowicz), Tęsknota słowo zużyte (Krystyna Pisarkowa), Moda - czapki męskie.
522Cz. 46/98Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1545Przekrój tygodnia, O wystawie "Polska 74" w Essen i pożytkach z niej płynących (Barbara Lulińska), LOT-em po Polsce: Co zobaczylii usłyszeli wysłannicy Przekroju w samolotach, na dworcach lotniczych i w dyrekcjach (Stanisław Lech), Bagdad, noc 1003 (Janusz Roszko), Tajemnica listów z Vanse (Rudolf Hoffmann), Wokół "Egzorcysty", O "Egzorcyście" na pocztówce ze Sztokholmu (Jan Kalkowski), Najwyższe na świecie - polski maszt 646m (Roman Ciesielski), Sławne obrazy - Konie Schwytane Przez Niewolników, Jean Louis Andre Theodore Gericault; Opętani (Witold Gombrowicz), Wampiry (Wanda Falkowska), Moda - jeszcze szerkie sukienki.
523Cz. 46/99Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1546Przekrój tygodnia, Encyklopedia dla Jasia i Małgosi (Zbych Ciepiela), Keskimaara o Finlandii (Zdzisław Hołowiecki), Ten wspaniały jazz (Marek Garztecki), Pisarstwoludowe (Jan Pieszczachowicz), Wstrząsy w salonikach (Lucjan Kydryński), Ledołabędziologia niepospolita (Zbigniew Świąch), Sławne obrazy - Święta Erazm i Święty Maurycy, Mathias Nithart Gothardt; Opętani (Witold Gombrowicz), Kurier Warszwaki (Lucjan Kydryński), Pocztówka zWiednia: Iwo Binkenmajer o Czedekowskim, Maturzystka (Wanda Falkowska), Moda - na wieczór.
524Cz. 46/100Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1547Przekrójtygodnia, Nasz nowy węgiel - lubelski (Anna Radczak), Na kogo czeka tron? (Wilhelmina Skulska), Wśród wojowników Nowej Gwinei (Mira Fikus), Ze smyczkiem w herbie (Małgorzata Komorowska), Teatr Twostonogowa (Marian Sienkiewicz), Komputer rozwiązał zagadkę portretu wielkiego Leonarda?, Perypetie rękopisów Leonarda da Vinci (Maciej Kuczewski), Sławne obrazy - Panna Violeta H., Odilon Redon; Stracony honor Katarzyny Blum albo jak rodzi się przemoc i dokąd może doprowadzić - Heinrich Boll (Andrzej Feliks), Czt tężec nadal groźny? (Krystyna Kurczab), Porozmawiajmy o zabawkach (Bogna Wernichowska), Niespokojna starość (Wanda Falkowska), Moida - długie wieczorowe.
525Cz. 46/101Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1548Przekrój tygodnia, Wyżej są tylko gwiazdy (Wiesław Górnicki), Raport ze "Stefana Batorego" (Zbigniew K. Rogowski), Wśród "Niebieskich beretów" na wzgórzach Golan (Tadeusz Haluch), "Człowiek niegu" - prawda czy zbiorowa halucynacja? (Marek Kalisz), Istnieje tylko jedna szkoła śpiewu - włoska Szkoła Bel Canto mówi Nicolai Ghiauroy (Bogusław Kaczyński), Sztuka lansowania sztuki w łodzi i na kontynentach (Zbigniew Święch), Sławne obrazy -Pierrot z Gitarą, Juan Gris; Kroki na śniegu - Mario Soldam (Amelia Swieykowska), Zielone interesy (Wanda Falkowska), Czy nasi przodkowie przeżywali owiedziny z wrzechświata? (Leszek Szuman), Przedświątecznie i przyprawach (Jan Kalkowski), Moda - coś na wieczór, Przed sezonem zimowym: Skracamy narty (Stanisław Krupski).
526Cz. 46/102Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1549Przekrój tygodnia, Ziemia ma trzy księżyce (Jerzy Z.Lessmann), Zakopane i Szczyrk: 5 minut przed sezonem (Zbigniew Ringer), Mister Maychalef zrzuca Disz-Daszę (Janusz Roszko), "Ziemia obiecana" - nowy film Wajdy (Janina Szymańska), Kurier Warszwaki (Andrzej Hausbrandt), Programować może każdy (Stefan Bratkowski), O parapsychologii - sceptycznie, Sławne obrazy - Helena van der Schalcke w Dzieciństwie, Gerard Tex Barch; Tam gdzie dziewczęta były inne - Erskine Caldwell (Roman Gorzelski), Przed 21 laty w grudniu zmarli dwaj wiekcypoeci -Tuwim i Gałczyński (Eryk Lipiński), Judy poszła na wojnę (Henryka Lań - Mirowska), Moda - Hurra! Mamy te szerokie suknie!
527Cz. 46/103Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1974, Krak?w1550/15511974 w obiektywie (Zbigniew Turek), Wigilijne bajki z lipowego drzewa (Bogna Wernichowska), Nazwę cię Kościuszko, czyli dwanaście portretów naczelnika (Barbara Wachowicz), ls Maksiniana (Wojciech Giełżyński), Szpieg w nylonowych pończochach (Andrzej Krzysztof Wróblewski), Opowieść z Gór Wierchojańskich (meczysław Czuma), Rycerze XX wieku: Jak Jego Ekscelencja Markiz Eugeniusz Kucharski, Wielki Przeor od "Świętej Agaty", Kanclerz od Złotego Runa iprofesor od elektroniki wprowadził mnie w tajemnice zakonu rycerskiego (Leszek Konarski), Niemyte dusze (Stanisław Ignacy Witkiewicz), Miłość Tomasza Manna do Katii Pingsheim (Aleksander Rogalski), Gdzie niemożliwe jest możliwe (Leszek Mazan), Jeszcze żywe tradycje: Wigilia Góralska (Jan Bujak), Co inni robią (i jedzą) w święta? (H. Olekinaz), Raj zwany Dziedzinką (Zbigniew Święch), Czarownica z dziedzinki (Barbara Ewa Wysmułek), Bolek i Lolek & Reksio - bohaterowie animowanych seriali (Jacek Lubart - Krzysica), Programować może każdy: Algorytm na szyjki rakowe (Stefan Bratkowski), Wielkie Wygranie - Julio Cortazar (Zofia Chądzyńska), Sławne obrazy - Wenus Przy Toalecie, Giovanni Bellini; Nie jestem ojcem (Wanda Falkowska), Niezwykle przeraźliwa historia o wydawaniu książek (Kazimierz Dziewanowski), Portret damy z dziadem (Stefan Kozicki), Moda - fryzury
528Cz. 46/104Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1552Przekrój tygodnia, Jakie będzie Zakopane? (Jerzy Piekarczyk), Wyspa zapomniana przez czas (Lucjan Wolanowski), Polskie muzyczne rodziny (Małgorzata Komorowska), XI Łódzkie Spotkania Teatralne: Dwa zespoły i inni, czyli Rejterada (Marian Sienkiewicz), Wielkie wygranie - Julio Cortazar (Zofia Chądzyńska), Programować może każdy: Naucz go mówić ludzkim językiem (Stefan Bratkowski), Moda, Boicie się błotnego luda? (Lucjan Wolanowski).
529Cz. 46/105Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1553Przekrój tygodnia, Nowocześnie, szybko, niedrogo: Ratujmy zabytki (Zbigniew Święch), W dżungli i w buszu (Zbigniew Milko), Tajemnice Ementalera (Wilhelmina Skulska), Maurice - Edgar Coindreau król francuskich tłumaczy mówi o Faulknerze, Hemingwayu, Dos Passosie, Steinbecku (Elżbieta Jogałła), Kto zna dzieje karabinu Maroszka? (Kaziemierz Satora), Programować może każdy: Dziś o sztuce łapania komputerowych pcheł (Stefan Bratkowski), Sławne obrazy - Skradziony Pocałunek, Jean Honore Fragonard; Umarłem o godzinie 10.52 - Victor D. Solow (S. Pata), Jak nas widzą ci z orkiestry? (Krystyna K. - K.), To nie tylko jedno danie, ale cała kulinarno - towarzyska zabawa - czyli: Fondue (Jan Falkowski), Fakty i plotki (Wanda Falkowska), Moda - Dawno nie było swetrów.
530Cz. 46/106Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1554Przekrój tygodnia, Kolejny warszawski rok (Roman Burzyński), Flaga nad Wawelem (Jan Kalkowski), Szkicownik z dni wyzwolenia (Mieczysław Kieta), Dantejskie sceny w murach płonącego wieżowca (S. Pata), Rzym pod choinką (Jerzy Hordyński), Vitto Rio De Sica (Elżbieta Jogałłą), Rozmowa z doc. dr fil. Kazimierzem Kordylewskim (Dorota Terakowska), Sypialnym - ku chodnikowi śmierci (Krzysztof Kąkolewski), Sławne obrazy - Mary Hrabina Howe, Thomas Gainsborough; Ręce - Henri Troyat (Jolanta Sell), Nic dobrego (Wanda Falkowska), Guma do żucia dla mózgu, czyli Courths - Mahlerowa na fali nostalgii (Barbara Lulińska), Jestem babcią... (Bogna Wernichowska), Programować każdy może: Zaprogramuj automatycznego kioskarza (Stefan Bratkowski), Moda - Robimy się na szaro.
531Cz. 46/107Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1555Przekrój tygodnia, Oświęcim po 30 latach (Wiesław Kielar), Wieczór w Krośniewicach, czyli hetman kolekcjonerów mieszka w samym środku Polski (Janusz Roszko), Z aladą (Wilhelmina Skulska), Wywiad z prezydentem Nowego Jorku Paul'em O'Dwyer'em (Zbigniew K. Rogowski), "Muzeum Konia" w Slatinanach (Andrzej Jędzrejewski), Peter Brook i jego "Tymon Ateńczyk" (Wanda Błońska), Improwizacje fantastyczne Wojciecha Gizy (Jan Mitarski), Lęk i fantastyka (Jan Mitarski), Sławne obrazy - Wenus, Leon Chwistek; Tik - tak - Dino Buzzati (Michał Kasprzycki), Programować może każdy: Czy komputer może obliczyć linie biustun Brigitte Bardot? (Stefan Bratkowski), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), Kuchnia astrologiczna, Boccaccio z rzymskiego zamku (Wanda Falkowska), Moda - Jak teraz wygląda męski garnitur?.
532Cz. 46/108Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1556Przekrój tygodnia, Tu Gdynia - radio: do wszystkich polskich statków (Leszek Mazan), O zimnej zimie (Mieczysław Czuma), Spotkanie w Stambule (Andrzej Żurowski), Pierwsze tango w Paryżu (Andrzej Hausbrandt), Madame Opacki (Bogusław Kaczyński), Żuławski pierwszy stworzył wizję "samochodu" na srebrnym globie - rozmowa z inżynierem Mieczysławem Jerzym Bekkerem, wspołkonstruktorem wehikułu księżycowego (Zbigniew K. Rogowski), Sławne obrazy - Śnieg, Henryk Weyssenhoff; Spotkanie - Jorge Luis Borges (Zofia Chądzyńska), Programować może każdy: Zaprzyjaźnijcie się z językiem basic (Stefan Bratkowski), Ostatni akt (Maksymilian Berezowski), Ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi... (Zygmunt Prorok), Śnieg i artyści: "Modlitewnik księcia de Berry - Luty", BNracia Limburgowie; "Koszary", Maurice Utrillo; Po siedmiu latach (Wanda Falkowska), Moda - Narciarska.
533Cz. 46/109Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1557Przekrój tygodnia, Czary Światowita, czyli jak każdy może zostać archeologiem (Teodor Bogdanowicz), W sanatorium na Bystrem te słowa znaczą b. wiele: orthos - prosty, pais - dziecko, habilitas - sprawny. Od nich pochodzą: ortopedia i rehabilitacja (Krystyna Kurczab), Wyka (Jerzy Kwiatkowski), Japonia znów pragnie zadziwić świat (Krzysztof W. Kasprzyk), Dagny (Rudolf Hoffman), Smutny los Emila Gauguna (S. Pata), Pierwsza premiera w Nowym Teatrze Powszechnym: Sprawa Robespierre'a (Marian Sienkiewicz), O którlowej nauk (Zygmunt Zahorski), Sławne obrazy - Święty Florian, Albrecht Altdorfer; Konkury (Aleksy Tołstoj), Wieczerza z widokiem na tatę (Wiesław Górnicki), Kłopoty bombardiera Agnew (Maksymilian Berezowski), Kamienie z Ica - niezwykłe odkrycie czy oszustwo?, Odwet (Wanda Falkowska), Moda - Styl prymitywny.
534Cz. 46/110Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1558Przekrój tygodnia, Wszystko o śniegu w Rabce (Ireneusz Kasprzysiak), Polskie drzewa (Zbigniew Święch), Ten nieduży Bałtyk… (Stefan Bartkowski), Polscy alpiniści w Patagonii: Zmagania z Fitz Royem (Zdzisław Ryn), Polowanie na prezydenta (Maksymilian Berezowski), Merkuriusz Nadodrzański (Wojciech Dzieduszycki), Rozmowa z Reginą Resnik: Można być prorokiem we własnum kraju (Bogusław Kaczyński), O śnie i marzeniach sennych (Lech Marc), Sławne obrazy - Grający w Kości, David Teniers Młodszy; Raport w sprawie efektu Barnhouse'a - Kurt Vonnegut jr. (Krzysztof W. Malinowski), Epilog romansu (Wanda Falkowska), Moda - Wiosna!
535Cz. 46/111Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1559Przekrój tygodnia, Gdzie pieniądze liczy się na tony… (Leszek Mazan), Morze, ruiny, pomarańcze i soda (Jerzy Z. Lessmann), W zakątku szczęścia? (Wilhelmina Skulska), Louis de Funes - mistrz techniki śmiechu, Pierwszy "Falstaff" w Warszawie (Lucjan Kydryński), Miasto umiera pod stertą bezsensownych praw: S.O.S. dla Wenecji, Jak rozmieszczona jest materia we wszechświecie? (Konrad Rudnicki), Sławne obrazy - Triumf Amfitryty, Nicolas Poussin; "Odmieniec" - "Kolberg z Jodłówki" (Zbigniew Święch), Samotnie przez Atlantyk: Przedstawiam "Komodora" (Teresa Remiszewska), Życie i śmierć Diplodoka - James A. Michener (S. Pata), Napastnik (Wanda Falkowska), Moda - Męskie płaszcze.
536Cz. 46/112Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1560Przekrój tygodnia, Nike z Grudnej (Janusz Przymanowski), Muzeum książki dziecięcej (Andrzej Jędrzejowski), Odpowiedzialność (Wiesław Górnicki), Weekend w Las Vegas (Zbigniew K. Rogowski), Przed jubileuszem 1000-lecia Weimaru: W mieście Goethego i Schillera (Leszek Marcinik), Gwiazda (Władysław Cybulski), Teatr Hebanowskiego (Marian Sienkiewicz), Karol Kurpiński - w 190 rocznicę urodzin (Tadeusz Przybylski), Udział nauki polskiej w stworzeniu nowej dziedziny archeologii: nubiologii (prof. dr Kazimierz Michałowski), Sławne obrazy - Kompozycja 1975 - Zao Wou-Ki; List miłosny - Dino Buzatti (Wanda Błońska), Czy można żyć bez stresów?, Voodoo, czyli magia rytmu (Jerzy Bartz), Najście (Wanda Falkowska), Moda - Z Paryża o nowych kolekcjach - coś ciekawego.
537Cz. 46/113Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1561Przekrój tygodnia, Enegia (Wiesław Górnicki), Dlaczego śledź po szwedzku jest na słodko? (Jan Kalkowski), Dziewczyna ze znaczka pocztowego (Monika Warneńska), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), Piotr Wollny - dyrygentem w La Scali (Bogusław Kaczyński), Panowie nie wstydzą się patelni (Wilhelm Skulski), Sławne obrazy - Portret Tancerki Barberiny Campagni, Rosalba Carriera; Miasto jak pastwisko - Hoshi Shintchi (Blanka Yonekawa), Samotnie przez Atlantyk: Start (Teresa Remiszewska), Przyrzekam mówić prawdę... (Wanda Falkowska). Moda - Trochę inaczej.
538Cz. 46/114Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1562Przekrój tygodnia, Rozmowa z prof.. Dr Jerzym Bafią: Małżeństwo - rodzina - rozwód (Wanda Falkowska), W zębie wszystko jest naj (Zbigniew Święch), E Kaszanie - mieście "Polskich dywanów" (Franciszek Machalski), 527 kroków (Jurij Dokuczajew), Twarze Gombrowicza (Jan Pieszczachowicz), Wyspiański w życiu prywatnym: "Gdy miłość chce mnie bogacić..." (Krystyna Zbijewska), Dwa starty (Kazimierz Koźniewski), Noc - Sergio Pitol (Andrzej Soboł - Jurczykowski), Sławne obrazy - Gwiazda Polarna, Alfons Mucha, Moda.
539Cz. 46/115Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1563Przekrój tygodnia, "Cygan" - pies na lawiny: Nowy etat w GOPRze (Jan Kalkowski), W kraju gospodyń domowych (Barbara Lulińska), Jeszcze jeden raz dookoła (Kazimierz Zimnal), Między niebem a ziemią, czyli "Ptaki" w Powszechnym (Marian Sienkiewicz), Gustaw Holoubek reżyseruje filmowego "Mazepę" (Wiesława Czapińska), Silniej, niż kwiat (Krystyna Kurczab), Sławne obrazy - Zwycięstwo Czasu Nad Miłością, Angelo di Cosima di Mariano, O makijażu - Colette (Maria Leśniewska), Lucky Luciano - Testament (Michał Kasprzycki), Samotnie przez Atlantyk: Przedsmak klęski (Teresa Remiszewska), Pół roku po klęsce (Jerzy Bartz), Jesienią (Wanda Falkowska), Moda - Już jakby wiosna.
540Cz. 46/116Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1564Przekrój tygodnia, Gdzie jadamy? (Agnieszka M., Andrzej Gesing), Seksowanie najważniejsze (Krystyna Kurczab), Moja irkucka historia… (Mieczysław Czuma), Nieznane listy Wysockiej do Zegadłowicza (Milan Kwiatkowski), 26 lat na peruwiańskiej pustyni (Zdzisław Ryn), Sławne obrazy - Spiżarnia, Frans Snyders; Kogo w konia? Mnie?! (Leszek Mazan), Historia pewnej przyjaźni - Max Frisch (Krzysztof Radziwiłł), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), Moda - życie wytworne, Ryboboks - nowy, prawdziwie męski sport (H. Olekinaz),
541Cz. 46/117Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1565Przekrój tygodnia, Rezmiosło stare jak świat (Jerzy Z. Lessmann), Fatamorgana z Hortobagy Zbigniew Turek), Rozmowa z Polą Negri (Zbigniew K. Rogowski), Jazz nad Odrą (Wojciech Dzieduszycki), Zmienił się czytelnik…pismo też (Kazimierz Koźniewski), Wiatry, wichry, huragany... (Bogna Wernichowska), Sławne obrazy - Rugby, Andre Lhote; Życie na różowo - Fanny Morweiser (Gabriela Mycielska), Lucku Luciano - Testament (Michał Kasprzycki), To nie moja córka (Wanda Falkowska), Moda - Trencze...
542Cz. 46/118Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1566Przekrój tygodnia, Cały kraj jak na dłoni (Wiesław Górnicki), Opis ltu nad Atlantykiem, Anno 1947 (Edmund Osmańczyk), W pobliżu jeziora Titicaca (Bogusław Kaczyński), O muzyce w Brazylii mówi Krzysztof Meyer (Danuta Jasińska), Rozmowa z Maxem Frischem (Jerzy Gren), Marek i Vacek, czyli prawdziwa kariera (Lucjan Kydryński), Sławne obrazy - Święty Paweł Wstępujący na Statek, Claude Gellee; Wampir Paryża - Claude Klotz Stella Varcaby), Zabawa w tokarzy (Wanda Falkowska), Moda - Koszulki trykotowe z koronkami.
543Cz. 46/119Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1567Przekrój tygodnia, Wtenczas zapłakała świętokrzyska góra… (Barbara Wachowicz), Rzymska wiosna (Jerzy Hordyński), Ostatnie spotkanie z Leonem Wójcikowskim (Bogusław Kaczyński), Liu Ullmann - gwiazda północy; Codziennie gimnastyka: Finowie wiedzą jak biegać... (Krystyna Kurczab), Sławne obrazy - Portret Rodzinny, Lorenzo Lotto; Wampir z Paryża - Claude Klotz (Stella Varcaby), Maszynistka doskonała (Władysław Masłowski), Obrona Konieczna (Wanda Falkowska), Moda - W co się ubrać...
544Cz. 46/120Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1568Przekrój tygodnia, Przed zjazdem w Oświęcimiu: Nosili czerwone trójkąty (Mieczysław Kieta), Bitwa nie skończona (Janusz Przymanowski), Droga żołnierza (Kazimierz Nakariakow), Ethiopia Tikdem: Na brukuAddis Abeby (Zygmunt Broniarek), Żona posarza opowiada jak Feuchtwanger umknął Hitlerowi (Zbigniew K. Rogowski), Wiłkomirscy (Małgorzata Komorowska), Rozmowa z dyrektorem i kierownikiem artystycznym Janem Pawłem Gawlikiem: Stary Teatr po Londyńskim Festiwalu (Marian Sienkiewicz), Już jubilat! (Jerzy Jurczyk), Chleb (Agnieszka M.), Sławne obrazy - Piękność Osome z Herbaciarni Abura-Ya, Kitagawa Utamaro; Wampir Paryża - Claude Klotz (Stella Varcaby), O etnonimach, czyli nazwach narodów: Kiedy słowo staje się symbolem; Zrób to sam, ale czym? A jednak coś się rusza! (Wiesław Górnicki), Okno (Wanda Falkowska), Moda.
545Cz. 46/121Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1569Przekrój tygodnia, Stalingradzka Eroica (Janusz Roszko), Ethiopia Tikdem: Tajemniczy komitet (Zygmunt Broniarek), Polskie Bielany nad rzeką Colo (Jerzy Moskata), Rozmowa z Olgiem Jefremowem, kierownikiem artystycznym MChAT-u: Jestem wyznawcą Teatru Aktorskiego (Marian Sienkiewicz, Ałła Sarachanowa), Białostocki Festiwal Muzyki i Poezji (Józef Opalski), Praska wiosna 1945 Mieczysław Kieta), Sławne obrazy - Kwiaty w Antycznej Wazie, Adolf Senff, Wampir Paryża - Claude Klotz (Stella Varcaby), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), Stworzenia doskonałe (Krystyna Kurczab), Kwiaty naszej wiosny (Bogna Wernichowska), Chuligani (Wanda Falkowska), Moda.
546Cz. 46/122Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1570Przekrój tygodnia, Lewitan, brat Katiuszy (Janusz Roszko), Pani Liselotta walczy z narkotykami (Jerzy Gren), Ethopia Tikdem: Czy był to przypadek bez przyczyny (Zygmunt Broniarek), Aktorzy i ich sztuka (Marian Sienkiewicz), Ślady cywilizacji pozaziemskiej są wokół nas (Janusz Kruk), Sławne obrazy - Groom, Chaim Soutine; Wampir Paryża - Claude Klotz (Stella Varcaby), Czas ślimaka (Jerzy Urban), Dwóch ojców (Wanda Falkowska), Moda - Szerokie suknie.
547Cz. 46/123Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1571Przekrój tygodnia, Jeździłem samochodem po pijanemu (Leszek Mazan), Panie sędzio, porozmawiajmy (Wilhelmina Skulska), Akira Kurosawa w tajdze ussuryjskiej; Ethiopia Tikdem: Aksum, czyli najbliżej Erytrei (Zygmunt Broniarek), London Evening News, czyli "Kurier Warszawski" wieczorem - w Londynie (Lucjan Kydryński), Leningradzki balet i jego gwiazdy (Bogusław Kaczyński), Podróże kosmonauty: Niosąc ogień; Sławne obrazy - Adam i Ewa, Suzanne Voladon; Wampir Paryża - Claude Klotz (Stella Varcaby), Gdy kwitną bzy... oczywiście o miłości (Alina Budzińska), Trąbalska & syn (S. Pata), W światłach rampy (Wanda Falkowska), Moda.
548Cz. 46/124Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1572Przekrój tygodnia, Więcej makulatury - mniej drzew pod piłą drwali - bogatsze w zieleń otaczające nas przestrzenie (Agnieszka M.), Wśród Indian Uros na Titicaca (Zdzisław Ryn), Spotkanie z królową wagnerowskiego śpiewu (Bogusław Kaczyński), Najprawdopodobniej - spłonęła! (Jerzy Z. Lessmann), Sławne obrazy - Przewodnik w Stepie, Józef Brandt; Wampir Paryża - Claude Klotz (Stella Varcaby), Od jednej na minutę: Liczymy kalorie, Droga otwarta dla wszystkich (Wanda Falkowska), Moda - Suknie - lejby.
549Cz. 46/125Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1573Przekrój tygodnia, Kocioł za pół miliarda (Wiesław Górnicki), Czyżby jeszcze jeden skarb Wawelski? (Agnieszka M.), O Linie Feuchtwangerze - z wdową po pisarzu (Zbigniew K. Rogowski), Szwdzka księżniczka… polskim partyzantem! (Rudolf Hoffman), London Evening News, czyli "Kurier Warszawski" wieczorem - w Londynie (Lucjan Kydryński), Tradycja z... Paryża (Marian Sienkiewicz), Dzieje najsławnieszego kanału (MIeczysław Czuma), Sławne obrazy - Dzieci z Rodziny von Putzer, Friedrich Wasmann; Wampiry Paryża - Claude Klotz (Stella Varcaby), XX Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie: Rzut oka na margines (Lucjan Kydryński), Nasza pierwsza i najtrudniejsza książka (Bogna Wernichowska), Mickey - najsławniejsza myszka świata opowiada o sobie; Z ręki brata (Wanda Falkowska), Moda - spódnice.
550Cz. 46/126Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1574Przekrój tygodnia, Mówią o nim… nasz Staszek (Barbara Hubicka), Rozmowa z panem Louisem Dauge, ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Francji (Roman Burzyński), Polskie dźwigi w Pointe Noir (Leszek Mazan), Pułaskiemu na chwałę - rodakom na pożytek; Merkuriusz Nadodrzański (Wojcich Dzieduszycki), Promocye - cenzury - świadectwa (Bogna Wernichowska), Slady kosmitów w piśmie Majów; Sławne obrazy - Drzewo Rosnące w Raju, Seraphine Louis; Raport Brodiego - Jorge Luis Borges (Zofia Chądzyńska), U nas w szpitalu (Anna Strońska), Rozmowa z prof. Julianem Aleksandrowicz: O białaczce, ziemi, chlebie i wodzie (Wojciech Kubicki), Uścisnąłem 600 razy rączkę "Jednorękiego Bandyty" (Andrzej Jędrzejowski), Lęk (Wanda Falkowska), Moda - Kolor khaki.
551Cz. 46/127Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1575Przekrój tygodnia, Peregrynacja do Krasnobrodu (Ireneusz Kasprzysiak), Urodziny miasta (Lucjan Wolanowski), Solista z Lozanny (Jerzy Gren), Reporter polskich rozdroży: W 25-lecieśmierci Ksawerego Pruszyńskiego (Janusz Roszko), Monsieur Lautrec proszony o odbiór Złotej Palmy (Wojciech Wierzewski), XVI Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych: Dramaturdzy, aktorzy, reżyserzy (Marian Sienkiewicz), Powrót do rodzinnego miasta: Rubinstein grał w Łodzi (Lucjan Kydryński), Bóstwo - Razipuram Krysznaswami Narayan (Zdzisław Reszelewski), Urlop czy nuda (Jerzy Urban), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), Dajmy żyć dzikim zwierzętom: komu potrzeby krokodyl?; Ojcowski reżim (Wanda Falkowska), Moda - Chustki na głowę!
552Cz. 46/128Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1576Przekrój tygodnia, A jednak się kręci (Wiesław Górnicki), Awmarya Tantay znaczy dzień dobry panu - w języku Inków (Lech Niekrasz), Zrodzone w gniewie, czyli… państwo, które nie chce być żartem (Lucjan Wolanowski), Diabły w Warszawie (Lucjan Kudryński), Zadyszka krótkiego metrażu (Marian Sienkiewicz), Każdy może mieć ucho muzyka i smak kipera; Sławne obrazy - Błękitne Okno, Charles Walch; Retro (Agnieszka Osiecka)Francja na stole (Jan Kalkowski), W małym pokoiku (Wanda Falkowska), Moda.
553Cz. 46/129Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1577Przekrój tygodnia, W otwartych drzwiach kosmosu (Tadeusz Haluch), Co nowego w starych kątach? (Artur Bober, Leszek Mazan), Wśród tuaregów Tassili i Hoggaru (Stanisław Moskal), Nusantara - jak daleko, jak blisko! (Wilhelmina Skulska), Teatr narodów (Marian Sienkiewicz), Charaszo! Okay! Jesteśmy na orbicie... (Leszek Mazan), Sławne obrazy - Jeźdźcy Nad Jeziorem Tegern, Wilhelm von Kobell; Zawrót głowy - Henri Troyat (Wiesława Pstrąg), Dawnych wspomnień czar (Zbigniew Świąch), Gloria maris - czyli o morskich muszlach (Andrzej Samek), Zatrute źródło (Wanda Falkowska), Moda - Kostiumy kąpielowe.
554Cz. 46/130Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1578Przekrój tygdnia, W 25-lecie Układu Zgorzeleckiego: Mosty nad Odrą i Nysą (Leszek Marcinik), Requiem dla pienińskiej dłubanki (Zbigniew Święch), Rozmowa z prof.. Leonem Dmochowskim z Houston: Nie ustają w walce z rakiem (Wilhemina Skulska), Opowieści znad Himalajów (Lucjan Wolanowski), Co nowego w instytucie? (Krzysztof W. Kasprzyk), Teatr narodów (Marian Sienkiewicz), Medycyna i motoryzacja - Po aviomarinie nie bierz do rąk kierownicy!; Polish canapkis a la Hawelka (Antoni Wasilewski), Sławne obrazy - Plaża w Normandii, Eugene Boudin; Pielgrzymka do Kijowa - Walentin Katajew (Adam Galis), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), Najmodniejsze w mieszkaniu: prostota i naturalność (Teresa Kuczyńska), Życie rodzinne wzorowego ślusarza (Wanda Falkowska), Moda - Jeszcze inne lejby.
555Cz. 46/131Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1579Przekrój tygodnia, Rendez - vous przy kombajnie (Andrzej Zalewski), Jak koronowano króla Nepalu (Andrzej Żurowski), Vaporettem na wyspy (Bogna Wernichowska), Koniec Beatlesów? (Marek Garztecki), Sam na sam z Billy Wilderem (Zbigniew K. Rogowski), Moje wakacje w Porębie Wielkiej (Aleksandra Titzowa), Stara karta przyjaźni (z pozdrowieniami dla generała Bertranda!) (Wielhelmina Skulska), Sławne obrazy - Tancerka z Bukietem Kwiatów, Edgar Degas; O dziewiątej - Ramon Ferreira (Jadwiga Konieczna - Twardzikowa), Relacja córki i ojca ze zwycięskiej walki z białaczką: Zwycięstwo Lindy - Linda Honicker, Rolph Honicker (S. Pata), Chwała gniewu (Wanda Falkowska), Moda - na plażę.
556Cz. 46/132Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1580Przekrój tygodnia, Spotkanie z krajem ojców (Ireneusz Kasprzyk), Panorama wynalazków polskich: Król kowali (Janusz Roszko), Oczarowani Polską (Igor Bełza, U Win Shein, Musa Samgul), Wj\ojciech Bogusławski i jego praprawnuczka (Andrzej Hausbrandt), Juwenilia Feliksa Topolskie odnalezione po 48 latach (Zbigniew Świąch), Wianki, woniącki i mojki kwitną przez rok cały (Stefan Ciepły), Sławne obrazy - Portret Fenny Gail, Heinrich Maria Hess; Z ręką w kudłach psa (Julian Kawalec), Złote runo Andów (S/ Pata), Moda - Szlafroki dżudo.
557Cz. 46/133Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1581Przekrój tygodnia, Dobrze Służą przy +- 40st. C (Barbara Hubicka), Domku: wędrujące i dla wędrujących (Ireneusz Kasprzysiak), Najnudniejsze miejsce świata (Lucjan Wolanowski), Europejski, czyli historia na usługach turystów (Wojciech Kubicki), Teatr narodów we Wrocławiu (Maria Dębicz), Bobby Vinton - współczesny >>Kościuszko<< Ameryki (Andrzej Targowski), Lekarze się śmieją, a włosy rosną... (Andrzej Jędrzejowski), Sławne obrazy - Konny Portret, Simone di Martino; Wrogowie - Nikołaj Vhajtow (Stefan Maciejewski), Rytmy biologii, rytmy kosmosu - jeszcze o chronobiologii (Michel Gauqelin), Coś małego... (Tomasz Domaniewski), Przez kochasia, który ofszedł w siną dal... (Wanda Falkowska), Moda - Całkiem inne kamizelki.
558Cz. 46/134Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1582Przekrój tygodnia, Czy i gdzie można zjeść w nocy przy trasach samochodowych?: Gastronomiczny rekonesans z E-8, E-14, E-16, E-22 (Artur Bober, Leszek Mazan), Dla orłów i aniołów (Lucjan Wolanowski), Krawiec - kolekcjoner: Historie takie kiedyś się zdarzały; Żoliborski epizod: Jedna z kart Powstania Warszawskiego (Andrzej Jędrzejowski), Sławne obrazy - Scena Rodzinna, Jacob Jordaness; Opowiadanie na dwa głosy - Dino Buzzati (Wanda Błońska), Rytmu biologii, rytmy kosmosu - jeszcze o chronobiologii: Biologiczny rytm pór roku; Ryzyko (Wanda Falkowska), Moda.
559Cz. 46/135Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1583Przekrój tygodnia, Harcownik pod murami Niniwy (Janusz Roszko), Wtedy w Landshucie Jagiellonka powiedziała <> (Barbara Lulińska), Włochy - latem (Lesław Lic), Teatralna Moskwa (Ałłą Sarachanowa), Kawallowie (Małgorzata Komorowska), Operacja - Christiaan Barnard; Sławne obrazy - Portret Marii Tudor, Anthonis Mor; Niedziela na Pere Lachaise (Anna Topolnicka), Rytmy biologii, rytmy kosmosu - jeszcze o chronobiologii: Biologiczne rytmu księżycowe; Przyznanie się (Wanda Falkowska), Domki letnie ...i co w środku? (Teresa Kuczyńska), Moda - naprawdę szerokie spodnie.
560Cz. 46/136Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1584Przekrój tygodnia, Stulecie urodzin Władysława Orkana (Ireneusz Kasprzysiak), Robinsonada po Polsku (Zbigniew Święch), Za ciasno dla baranów (Lucjan Wolanowski), Powrót "Króla walca" (Leszek Marcinik), Rozmowa z Danielem Szafranem: Wiolonczela przeżywa renesans )Ałła Sarachanowa), Rytmy biologii, rytmy kosmosu - jeszcze o chronobiologii: Rytmy słoneczne; Sławne obrazy - Francuscy Żołnierze na Brzegu Morza, Giovanni Fattori; Przyjęcie - Pierre Rey (Stella Varcaby), Chodzący paragraf (Wanda Falkowska), Moda - Stroje robocze, Modne fryzury.
561Cz. 46/137Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1585Przekrój tygodnia, Od rysika do mazaka (Leszek Mazan), W krainie ludożerców i łowców głów (Mira Fikus), Tydzień na Malcie (Zbigniew Targosz), Co pan kręci? (Wilhelmina Skulska), Te cudowne szkła (Bogna Wernichowska), Rytmy biologii, rytmy kosmosu - jeszcze o chronobiologii: Rytmy planet; Sławne obrazy - Dwie Dziewczynki, Louis Le Nain; Rejs - Pierre Rey (Stella Varcaby, Pokochajmy krzewy ozdobne (Anna Bach), Na dnie (Wanda Falkowska), Moda - Nocne życie; Pan przeskoczy te skały? (Agnieszka M.)
562Cz. 46/138Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1586Przekrój tygodnia, Woda wodą… (Wiesław Górnicki), Peruwiańskie Terremoto, Maremoto, Tsunami (Lech Niekrasz), Safari w Tsavo (Jerzy Bartz), Podwieczorek u Mary Hemingway (Zbigniew K. Rogowski), Konrad Swinarski - wielki twórca teatru (1929-1975) (Jan Paweł Gwalik), W odwiedzinach u Chaplina; Przyniosłem wam grzyby (Leszek Mazan), Sławne obrazy - Pawie, Natalia S. Gonczarowa; Wybory - Pierre Rey (Stella Varcaby), To przez wódkę... (Wanda Falkowska), Moda - Jesień - zima na wyżynach mody.
563Cz. 46/139Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1587Przekrój tygodnia, Rozmowa z mgr. inż. Zdzisławem Gasidłą: O telewizji, samolotach i wyższych Plonach (Teodor Bogdanowicz), Po kolei do kolei (Leszek Mazan), Późno już, Jasiu (Lucjan Wolanowski), Co myśli o sobie najwyższa kobieta wszech czasów (Zbigniew Targosz), Rozmowa z Romanem Polańskim: Łódzkiej Szkole Filmowej zawdzięczam wszystko (Zbigniew K. Rogowski), Czy cegła może wskoczyń na drugie piętro? (Stefan Manczarski), Sławne obrazy - Strażnik, Carel Fabritius; Spisek - Pierre Rey (Stella Varcaby), Z okazji Fidem: Magia rzeźbionego metalu. (Bogna Wernichowska), Nieprzystosowani (Wanda Falkowska), Moda, Znowu piłka!! (Jan Rotter).
564Cz. 46/140Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1588Przekrój tygodnia, Pod Tatrami tańczyli górale z całej Europy Ireneusz Kasprzysiak), Dior blach miedzianych (Janusz Roszko), Tam, gdzie wyzwolono piekło (Zbigniew Flisowski), Mój somalijski romans: Znajoma piosenka w Mogadiszu (Zygmunt Broniarek), Odwiedziny u Chaplina; Woytek Lowski - Hamletem (Paweł Chynowski), Sławne obrazy - Aktor Baudo Hikosaburo III jako Sigisaka Sanai, Saito Jurobei; Zamach - Pierre Rey (Stella Varcaby), Strychy na mieszkania! (także na wsi) (Teresa Kuczyńska), Węzeł (Wanda Falkowska), Moda - Co z tą jesienią?
565Cz. 46/141Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1589Przekrój tygodnia, Pana jackowej legendy ciąg dalszy (Leszek Mazan), Jak kleić skały? (Stanisław M. Jankowski), Zegary sajgońskie zmieniły czas (Monika Warneńska), Mój somalijski romans: Czego chce generał Barre? (Zygmunt Broniarek), O środowisku literatów w powojennym Krakowie (Tadeusz Kwiatkowski), Dolnośląskie festiwale muzyczne (Wojciech Dzieduszycki), "Pluskwa" w Teatrze Narodowym: Żałosna i tragiczna historia Prisypkina (Marian Sienkiewicz), "Ludzie duszy" rodem z Abchazji; Mariaż - Pierre Rey (Stella Varcaby), Minęło lato stulecia; Nowoczesna kobieta (Wanda Falkowska), Moda - O różnych na jesień, Konie, książę i... Olimpiada? (Kazimierz Zimnal).
566Cz. 46/142Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1590Przekrój tygodnia, Budowlani (Artur Bober), Utworzyć Gorczański Park Narodowy! (Zbigniew Świąch), Śladami Nemeczka (Leszek Mazan), Kłopoty metropolii: Londyn (Krzysztof W. Kasprzyk), W 30 rocznicę urodzin Jesienina: Nowiński Bulwar 32 (Ałła Sarachanowa), Tajemnice Mnemosyne; Sławne obrazy - "Portert Ciotki", Henryk Rodakowski; Dziwny flirt - Armando Leyva (Jadwiga Konieczna - Twardzikowa), Diabelskie strefy; Zakrzewiajmy! (Anna Bach), Mordercy mórz w służbie medycyny?; Syneczek (Wanda Falkowska), Moda.
567Cz. 46/143Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1591Przekrój tygodnia, Uwaga! Trucizna! (Agnieszka M.), Szklane cacka (Michalina Nowak), Człowiek na zamówienie (Wanda Cytowska), Mój somalijski romans: Język znalazł alfabet (Zygmunt Broniarek), Anderesen książę snów - Andre Maurois (Elżbieta Jogałłą), Trzęsienie Ziemi; Sławne obrazy - Maria Magdalena, Jan van Scorel; Dobrze jest żyć w Kumansenu - Abiose Nikol (Zdzisław Reszelewski), Mrówki faraona (Krystyna Kurczab), Kto poręczy... (Wanda Falkowska), Moda - Płaszcze, futra.
568Cz. 46/144Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1592Przekrój tygodnia, Żołnierz Polski (Edward Frankowski), Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów (8-12 X), Dzień Znaczka (8 X), Dzień Łącznościowca (18 X): Spod znaku skrzyżowanych trąbek… (Bogna Wernichowska), Zawsze dziwny świat - Kongo (Leszek Mazan), Gdzieś na Adriatyku (Andrzej Sawek), 100 lat Teatru Polskiego w Poznaniu: Jubileusz i klasycy (Marian Sienkiewicz), To wcale nie rozrywka... (Zdzisław E. Nahlik), Sławne obrazy - Wielka Metafizyczna Martwa Natura, Giorgio Morandi; Zuzanna (Jan Stoberski), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), O pożytkach ruszania głową (Wiesław Górnicki), Patrak (Wanda Falkowska), Moda, Specjalista wart ćwiartki (Jerzy Urban).
569Cz. 46/145Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1593Przekrój tygodnia, Zagadka (Ryszard Wójcik), Miranda de Ebro (Bolesław A. Wysocki), Mińsk - uzdrowisko dla samolotów (Wojciech Kubicki), Mój somalijski romans: Dwa kluczowe słowa (Zygmunt Broniarek), Nowy Jimi Hendrix (Stanisław Danielowicz), XIX Warszawska Jesień: Światła przenikające przez gałęzie drzew (Lucjan Kydryński), Tajemnica fortu nr XII (Leszek Mazan), Sławne obrazy - Bożek Pan, Michaił Wrubel; Stare auto - Dino Buzzati (Wanda Błońska), Wielki świat (Wiesław Górnicki), Jak mieszkają dzeci (Teresa Kuczyńska), Matka i córka (Wanda Falkowska), Moda - Męskie wpływy.
570Cz. 46/146Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1594Przekrój tygodnia, Obyś pracował w tej fabryce… (Leszek Mazan), Jadłem najbardziej sensacyjne owoce świata (Szczepan Pieniążek), Impresje znad Łaby (Leszek Marcinik), Dejmkowa pasja (Marian Sienkiewicz), La Tebaldi (Lucjan Kydryński), Wisła wpada do Morza Bałtyckiego (Mieczysław Czuma), Sławne obrazy - Autoportret, Jerzy Fedkowicz; Dzień w parasolach (Aleksander Ziemny), Czarna plama (S. Pata), Poplotkujmy o plotce (Alina Budzińska), Wieslki Świat (Wiesław Górnicki), Moda - Bluzy, Na głowie.
571Cz. 46/147Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1595Przekrój tygodnia, Jak pan żyje? (Krzysztof Kąkolweski), Odkrywać warto (Jan Kalkowski), Zamki (Zbigniew Targosz), W podziemiach Wawelu (Jerzy Z. Lessmann), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), Rozmowa z Janem Rybkowskim: Dulscy idą na ekran (Maria Malatyńska), Jesień polaskich Tatarów; Sławne obrazy - Kościół Obok Rynku w Halle, Lyonel Feninger; W hołdzie Cezarowi Paladiónowi - Bustos Domecq (Andrzej Sobol - Jurczykowski), Przedostatnie i ostatnie (Ewa K. Kossak), Chojrak (Wanda Falkowska), Moda - dziś swetry, Rajd w stylu retro (Jacek Budweil).
572Cz. 46/148Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1596Przekrój tygodnia, Zapuszczaj motor! (Wiesław Górnicki), Lud wkroczył na pałace (Andrzej Ruchałowski), Dokąd zmierza teatr młodych? (Marian Sienkiwicz), Radość i dramat (Lucjan Kydryński), Tajemnice Białej Wenus (Leszek Marcinik), Sławne obrazy - Handlarka, Jean Baptiste Simeon Chardin; Masza - Aleksy Tołstoj (Ałła Sarachanowa), Nasze własne centralne ogrzewanie (Krystyna Kurczab), Siądźmy do stołu - w kuchni (Teresa Kuczyńska), Podróżnik (Wanda Falkowska), Moda - Wieczór.
573Cz. 46/149Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1597Przekrój tygodnia, Białko smaczne - choć bez smaku (Jan Kalkowski), Holenderskie paradoksy (Ewa Boniecka), Karlovy Vary (Karol Bielecki), Eugenio Montale Nobel 75 (Elżbieta Jogałła), XX Krakowski Festiwal Jazzowy (Roman Kowal), Rozwód Żeromskiego (Barbara Wachowicz), Sławne obrazy - Wiedeński Ogródek, Erasmus Engert, Sąsiedzi - Pauline C. Smith (Elżbieta Tabakowska), Bomba na Piccadilly (Joe Alex), Trzynaście wizyt w Jałnie (Bogna Wernichowska), Wielki Świat (Wiesław Górnicki), Moda - Męska, Dintojra (Wanda Falkowska).
574Cz. 46/150Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1598Przekrój tygodnia, W Siemiatyczach (Zbigniew Święch), Miasteczko rodzinne (Zbigniew Łakomski), Jabłońscy (Małgorzata Komorowska), Pisarz - filmowiec, czyli Pasolini (Elżbieta Jogałła), Villard De Lans (Adam Berger), Ochrona przyrody i postęp nauki (Stefan Manczarski), Sławne obrazy - Kurtyna Teatru im. Słowackiego, Henryk Siemiradzki; Diabelski ogień - Nikołaj Chajtow (Stefan Maciejewski), Rozmowa z prokuratorem Józefem Gurgulem: Śledztwo trwa! (Wilhelmina Skulska), Moda - swetry.
575Cz. 46/151Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1599Przekrój tygodnia, Wspaniała "Warszawa Centralna" (Roman Burzyński), Miasto mojego dzieciństwa (Włodzimierz Nakariakow), James Dean (David Dalton), Najbardziej ufam czynom moich bohjaterów - Wasyl Szukszyn (Ałła Sarachanowa), Sławne borazy - Rozbity Dzbanek, Jean Baptiste Greuze; Za górami, za lasami: "W taką noc..." - Iwan Bunin (Maria Leśniewska), Wielki świat (WIesław Górnicki), Zakrzewiajmy - ale czym i jak? )Teresa Pawłowska), Bez taksy (Wanda Falkowska), Moda - Fryzury, Idzie zima - co nowego w sklepach? (Andrzej Kądziołka).
576Cz. 46/152Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1600Przekrój tygodnia, Duma z osiągnięć, świadomość celów (Mieczysław Czuma), Rytmy kraju; W egzotycznej Tanzanii (Marek Piotr Krzemień), Marzyłem o tym, aby zostać malarzem… (Leszek Marcinik), Staszicową szpadą pasowani (Leszek Mazan), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), Sławne obrazy - Kwiaciarki, Diego Rivera; Z dziełami polskiej kultury przez Europę: Transporty pod specjalną ochroną (Gabriela Lipkowa), Człowiek, który kochał zwierzęta (Bogna Wernichowska), Całkowite zaćmienie księżyca (Kazimierz Kordylewski), W poszukiwaniu ojca (Wanda Falkowska), Moda - spódnice.
577Cz. 46/153Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1601Przekrój tygodnia, Zwycięsca Katarakty (Janusz Roszko), Liban płonie! (Bolesław Nencki), Dzieciństwo w Jasnej Polanie - Tatiana Suchotina (Ałła Sarachanowa), 30 lat Teatru w Opolu - jubileusz i nowe premiery: Seans Tadeusza Kantora. Demiurg z Cricot 2 ) Marian Sienkiewicz), Jak zobaczyć niewidzialne, czyli milion pożytków z termowizji (Zbigniew Święch), Na pobojowisku Austerlitz i w dzisiejszym Słakowie (Leszek Mazan), Sławne obrazy - Portret Anny Codde, Maarten von Heemskerck; Historia neapolitańskiej śpiewaczki - Johann Volfgang von Goethe (Gabriela Mycielska), O rajdzie 19(70)75 Press-on-regardless, z którego wrócił zwycięzca: Naciskaj (gaz) bez względu na wszystko (Sobiesław Zasada), Medycyna ludów pierwotnych; Płacić to nie my (Wanda Falkowska), Moda - Męska.
578Cz. 46/154Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1975, Krak?w1602/1603Przekrój tygodnia, Prawdziwa opowieść o siedmiu braciach (Stanisław Lech), Na górze globusa (Mieczysław Czuma), O opłatku, kutii i pierniku oraz wróżbach wigilijnych (Jan Bujak), Naiwni znad Adriatyku; Gangsterzy malowani w kwiaty (Lucyna Winnicka), Upadek Cesarstwa Rzymskiego (Aleksander Krawczuk), Kaskaderzy (Wiesława Czapińska), Z "Żywota Modrzejewskiej" (Józef Szczublewski), Skarby z dna mórz i oceanów (Leszek Mazan), Jak profesorowie Julian Krzyżanowski i Tadeusz Ulewicz rozszyfrowali niezwykłą zagadkę diabła weneckiego (Zbigniew Świąch), Śnieżne maski - Walentyna Werigina (Ałła Sarachanowa), W murach Szpilbergu (Leszek Mazan), O liczbach doskonałych (Władysław Tatarkiewicz), Krrrokodyla daj mi luby... czyli 20 utworów komediowychAleksandra Fredry (Ludwik Jerzy Kern), Sto smaków słodyczy (Bogna Wernichowska), Siedzący - lub - stojący (Jerzy Gruza), Szczęki - absolutny rekord w historii amerykańskiej kinematografii; Szczęski - Peter Benchley (Franciszek Welczar), Sławne obrazy - Adoracja Dzieciątka, Filippo Lippi; Wielki Świat (Wiesław Górnicki), Romans szantaż dramat (Wanda Falkowska), Moda - Mróz.
579Cz 46/155Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1604Świat 1975 w obiektywie, 10 krzyży dla seledynowo-amarantowych (Andrzej Mularczyk), Harem pana Hare…(Lucjan Wolanowski), Postawiliśmy na samochody małe i średnie (Zbigniew Targosz), Dwie godziny z Błagą Dimitrową (Ireneusz Kasprzysiak), Oryginał, kopie i samolot (Zbigniew Święch), Nowy film Andrzeja Wajdy - Wejście w "smugę cienia" (Maria Malatyńska), Z Nowym Rokiem Trzymajmy się (Wiesław Górnicki), Sławne obrazy - Bankiet gwardzistów miejskich, Antonisz Cornelis, Ukryci staruszkowie (dino Buzzati), Antybiotyki - broń obosieczna, Kondor - władca Andów, Jan Kalkowski ...w słowach wydać trudno bigosu smak przedziwny kolor i woń cudną, Złota ręka (Ewa Starowieyska), Człowiek w czerwonej koszuli (wanda Falkowska), O międzynarodowym salonie komiksu.
580Cz 46/156Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1605Przekrój tygodnia, Dwa dokumenty (Mieczysław Czuma), James Venable nie budzi leku (Maksymilian Berezowski), Kolacja dla kanibali (Lucjan Wolanowski), Światowa kariera Adama Bujaka (Zbigniew Święch), Awangarda w teatrach Rzymu, Niepokoje, stany lękowe, napięcia..., Sławne obrazy - Łapanie indyczki na Dzień Dziękczynienia, Anna Maria Robertson (Babcia Moses), Kłusaki na torze (Jerzy Ofierski), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), Makijaż 1976, Potrzebny nam większy i bardziej urozmaicony bukiet warzyw (Jan Kalkowski), Rodzinna wizyta (Wanda Falkowska), Moda - duży wieczór, Tanti auguri! (Jerzy Hordyński).
581Cz 46/157Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1606Przekrój tygodnia, Nasz doroczny raport Warszawa 1975 (Roman Burzyński), Zmierzch "Czwartego Świata" (S. Pata), Monika warneńska pisze z Wietnamu Południowego, Jack Nicholson (Zbigniew K. Rogowski), Pod gorącym słońcem pełnym miłości, nowa opera Luigi Nono, Babunie piszcie pamiętniki! (Zofia Krauze), Sławne obrazy - Rabuś, Alfred Wierusz-Kowalski, Serenada (George Bernard Shaw), Wielki świat (Wiesław Górnicki), De Titillatione czyli z badań nad niezwykłą istotą zwykłych zjawisk dnia codziennego, Bądź Semiramidą w swoim M-2! (Anna Bach), Małżeństwo i paragrafy (Wanda Falkowska), Moda narciarska, A jednak można zostać prorokiem! (Leszek Mazan), Jeszcze o mininartach (Stanisław Krupski).
582Cz 46/158Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1607Przekrój tygodnia, Ratunek dla zagrożonych kopalni (Jerzy Tomaszewski), Tam, gdzie zawsze jest lato…(Leszek Mazan), W Bułgarii zimą spotkanie z Kukeri i Hadżi Babą (Leszek Marcinik), Ani w buduarze, ani na strzelnicy. O ameryk ańskich feministkach pisze Maksymilian Berezowski, Trzy siostry - genialne i przeklęte, Aktorzy i Mrożek (Marian Sienkiewicz), Antykomfort (Andrzej Rzymkowski, Agnieszka Sztuka), Sławne obrazy - Piosenka ludowa i brazylijski ptak, Amadeo de Souza-Cardoso, Baśń o pączkowej (Zbigniew Brzozowski), Nobilitacja Nessie czyli od baśni poprzez prasę do podręcznika zoologii (Jerzy Vetulani), Jakie jest życie towarzyskie w stylu naszych lat siedemdziesiątych? Skromne i naturalne (teresa Kuczyńska), Najwspanialsza "oszustka" naszych czasów (Agatha Christie), Zgoda buduje - niezgoda rujnuje (Wanda Falkowska), Moda - Kombinezon, Gimnastyka i narty.
583Cz 46/159Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1608Przekrój tygodnia, W sierocińcu dla zwierząt (Leszek Mazan), Od Chamonix do Innsbrucku (Andrzej Stanowski), Czekając na otwarcie zimowej olimpiady 1976 (Krzysztof Cechnicki), Szpilki wiecznie młode. Czterdziestolatek (Wilhelmina Skulska), Gallimard, SP 5 NE (Ludmiła Kruczkowska), Utracona sztuka konwersacji, Sławne obrazy - Siedząca kobieta, Felice Casorati, Spór (Rene Sussan), Kiedy z nieba padał ogień (S. Pata), Lekcje trzeźwości (Wanda Falkowska), Moda - koniecznie kufajka.
584Cz 46/160Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1609Przekrój tygodnia, Życie Literackie ma 25 lat… (Jan Kalkowski), Śmierć wam się kłania (Jerzy Lovell), Niagara (Konstanty Unrug), Odgadnąć sens snu… (Marian Sienkiewicz), Old jazz meeting 76 (Roman Kowal), Nieznany Breughel (Zbigniew Święch), Sławne obrazy - Portret Pani ryszardowej Yates, Gilbert Stuart, Kozi Róg (Nikołaj Chajtow), Opowieści z Rydzyny. Katalog duchów polskich, Poradnik racjonalnego telefonowania, Niech się stanie światło (Teresa Kuczyńska), Niepożądany gość (Wanda Falkowska), Moda - na zakręcie, Jeśli nie Bobak - to Robak (Jacek Stroka).
585Cz 46/161Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1610Przekrój tygodnia, Jeżeli spojrzymy wstecz. Między nowym a starym sejmem, Zdobywca zaklętych filarów (Janusz Roszko), Diabeł opuścił Salem (Maksymilian Berezowski), W ojczyźnie Jana Gutenberga i dobrego wina (Barbara Lulińska), Gwiazdy (czterdziestoletnie) włoskiego filmu, O Witoldzie Doroszewskim (Stanisław Orbanczyk), Laurence Olivier - o sobie i sztuce, Kurier Moskiewski (Lucjan Kydryński), Rewelacja starych rękopisów Majów (Janusz Kruk), Ludzie, macie skrzydła! (Krystyna Kurczab), Gaj mirtowy (Gerarld Durrell), Historia jednej plotki (Wanda Falkowska), Na tropie cudów. Operował mnie Blanche (Lucyna Winnicka), Moda - wąskie spodnie.
586Cz 46/162Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1611Przekrój tygodnia, Przed XXV zjazdem KPZR, Ogród młodości (Barbara Wachowicz), Na plecach Europy (Mieczysław Czuma), 9 miesięcy i 9 dni wojny domowej w libanie czy wreszcie pokój? (Bolesław Nencki), Leonid Jakobson, Craig i duncan (Edward Craig), Ktokolwiek by widział...pościg za mordercą milionów (Lucjan Wolanowski), Sławne obrazy - Fantastyczny akt, F. Picabia, Stworzone do miłości, Wizyta (Andre Malraux), Oddychać - to znaczy żyć, Przede wszystkim - nie szkodzić (Wanda Falkowska), Moda - szerokie spodnie, O nartach zupełnie inaczej (Jerzy Szperkowicz).
587Cz 46/163Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1612Przekrój tygodnia, Poseł - odpowiedzialność i zaszczyt, Śladami Livinstone'a (Mieczysław Dobroń), U źródeł zdumiewających sukcesów sportowych NRD (Stefan Ciepły), Kurier Warszawski (Lucjan Kydryński), "Barry Lyndon" - nowy film Kubricka, Nazywam się James Henderson..., Sławne obrazy - Wrak statku Nadzieja, K.D. Friedrich, Leokadia (Jan Stoberski), Jutro lub za milion lat..., 365 x 4 plus jeden dzień, Karol Dickens i jego "Wielkie Nadzieje" (B. Wernichowska), Numer (Wanda Falkowska), Moda, Wszystko o karnym.
588Cz 46/164Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1613Przekrój tygodnia, Na dużej fali (Leszek Marciniak), Nasza pani inżynier (Leszek Mazan), Okolica szlejącego reportera. Z Pragi (Janusz Roszko), Henry Fonda o sobie, o córce Jane, o synu Peterze (Zbigniew Rogowski), Cudowna tuba Pan Bella (Bogna Wernichowska), Sławne obrazy - Młoda dama przy gotowalni (Angelika Kaufmann), Dziewczyna na przeciwległych chodniku (Robert Escarpit), Rzymska Szeherezada (Jerzy Hordyński), Jakimi jesteśmy rodzicami?, Nocni goście (Wanda Falkowska), Moda - cebulka, Polscy tyczkarze robią furorę! (Zdzisław Hołowiecki).
589Cz 46/165Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1614Przekrój tygodnia, O swojej pracy w czasie XXV Zjazdu KPZR mówią polscy sprawozdawcy, Czysto jak u Polaków (Wiesław Górnicki), Najlepsze - z Szegedu (Leszek Mazan), Między buszem a cywilizacją. O społeczno - moralnych problemach współczesnej Afryki (Alina Konopka), Bohaterzy "Wesela" 1900 (Krystyna Zbijwska), Podzielić się radością, Niezwykły żywot i pośmiertna peregrynacja króla Stanisława Leszczyńskiego (Zbigniew Święch), Świadkowie (Julio Cortazar), Przeżyłem trzęsienie ziemi w Gwatemali (Thor Heyerdahl), Czym jesteś Ziemio i dokąd zmierzasz?, Kocia sprawa (Krystyna Kurczab), Ostatnia nauczka (Wanda Falkowka0, Moda - Jap, Nowojoprski Auto Show 1976 (Leopold R. Nowak).
590Cz 46/166Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1615Przekrój tygodnia, Wspólny program (Edward Gierek z mieszkańcami Śląska i Zagłębia), U Skalniaków ( Jerzy Z. Lessmann), Do Polski, jak do domu ( Zbigniew Łakomski), 88 godzin w Paryżu (Mieczysław Czuma), Przyjaciele pożytecznej zabawy (Marian Sienkiewicz), Oskar po raz 48, Wielkie żarcie (racjolnalnie!) (Jan Kalkowski), Z "Mordercą" za pan brat... (Zbigniew K. Rogowski), Gwiazda Profesora Estreichera (Janusz Roszko), Letniskowe poletka (Teresa Kuczyńska), Pierwszy raz nad zalewem (Wilhelmina Skulska), O kolekcjach naszych.
591Cz 46/167Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1616Przekrój tygodnia, Bułgaria - przed XI zjazdem BPK równanie do naszych ( Z. T.), Dokąd wzrok nie sięga (Ludmiła Kruczkowska), Córeczka (Olgierd Budrewicz), Sahara pod kołami (STARA) (Dobiesław Walknowski), 200 lat Teatru Wielkiego (Lucjan Kydryński), Oblicz swój rytm (opr. wig), Ile jest smoczych Jak Naprawdę? (Zbigniew Święch), Ocean 1212- W (Sylwia Plath), Działka i ja - Na aukcji (Wilhelmina Skulska), Bedekery i Baedekerowie, Zbyt ciężki obowiązek (Wanda Falkowska), Spinodrom - karuzela ery kosmicznej (Marcin Przepielnicki).
592Cz 46/168Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1617Przekrój tygodnia, Sejm VII kadencji, Renesans spalonej ziemi (Zbigniew Święch), Czy pogoda pod psem? (Zygmunt Prorok), Korespondencja własna z Bonn - Lekcja historii (Barbara Lulińska), O sztuce latynoamerykańskiej (Fernando de Szyszlo), Kurier warszawski rok X. Nr 3 Marzec 1976 (Lucjan Kydryński), Luchino Visconti, Czy Bałkany były kobietą cywilizacji europejskiej? (Leszek Marcinik), Apteka (Bohdan Zadura), Gorączka! (S. Pata), Jabłko z drzewa mądrości i bzdury (Lucyna Winnicka), Działka i ja - niech żywi nie tracą nadziei! (Wilhelmina Skulska), Zabawy z breloczkiem (Wanda Falkowska).
593Cz 46/169Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1618Przekrój tygodnia, Uprzedzić chorobę! Z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej - prof.. Marianem Śliwińskim - z okazji Miedzynarodowego Dnia Zdrowia (Ludmiła Kruczkowska), Hasło: Ratunek! (Leszek Mazan), Bez przeładunku - z Krzywego Rogu do Krakowa (Zbigniew Satała), Stolica CSRS PRAGA (Stanisław Lech), Z goździkiem do urny (Leszek Kołodziejczyk), Adela druga córka Victora Hugo (Marian Sienkiewicz), Nieznany język Rąk, Claudia Cardinale (Zbigniew Targosz), Pułkownik Kawalerii (Murena), Pokaż jak prowadzisz, a powiem Ci kim jesteś, Działka i ja - mam sąsiadów! (Wilhelmina Skulska), Jak trafić do encyklopedii? (Alina Budzińska), Piękne lecz niebezpieczne, Upadek (Wanda Falkowska), O hokejowym krążku (Agnieszka M.).
594Cz 46/170Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1619Przekrój tygodnia, "Krakowiakom" Sto lat!, Polonia bliżej kraju (Andrzej Ruchałowski), Czarodziejska moc Bartka (Leszek Mazan), Przyjaciele walecznych (Mieczysław Czuma), Goya w teatrze na Woli - Dramat artysty ( Marian Sienkiewicz). Fred Astaire odpowiada na pytania P. (Zbigniew K. Rogowski), Tajemnice wielkanocnych zabawek, Wielkanoc 1916 (Zdzisław Hołowiecki), niezwykłe odkrycie w Starym Sączu (Zbigniew Święch), Osoby zaginione (Jack Finney), Mała encyklopedia mycia (Bogna Wernichowska).
595Cz 46/171Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1620Przekrój tygodnia, 40-latka z Kasprowego (Józef Kamiński), …To kompania idzie nasza (Leszek Mazan), Syberyjskie - Witaj wiosno! (Wojciech Kubicki), W kregu rodziny Godebskich (Ewa Kossak), "Lot nad kukułczym gniazdem" nowy przebój filmowy (Jacek Klinowski), Bastion sztuki dramatycznej czyli Londyński Teatr Narodowy, Mainau - wyspa miliona kwiatów (Zbigniew Święch), Złote węgorze (Ota Pavel), Monty - legenda i prawda (Olgierd Terlecki), Sztuka Zszywanek (Teresa Kuczyńska), Działka i ja - skarbonka (Wilhelmina Skulska), Spódnice (Hoff), Miłość i parafraf (Wanda Falkowska).
596Cz 46/172Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1621Przekrój tygodnia, Pejzaż z epoki żelaza (Wiesław Górnicki), Nana, skupiony i chamsin (Dobiesław Walknowski), Kurier Warszawski rok X Nr 4 Kwiecień 1976 (Lucjan Kydryński), Człowiek ma prawo być szczęśliwszym niż jest - mówi Akira Kurosawa, Wiolonczela - moja miłość (Małgorzata Komorowska), Pod szczytem Steletowa (Leszek Marcinik), "Wiadomości różne cudzoziemskie" czyli nieznany brat "Merkuriusza" (Zbigniew Święch), Barbara Streisand, Wymarzona (Rene Clair), Dla większości z nas termin FIZYKA wiąże się z czymś trudnym i skomplikowanym, Bukiety to także sztuka (Bogna Wernichowska), Budulce ABC żywienia naszego organizmu (K.), Działka i ja - warszawiacy i górale (Wilhelmina Skulska), Koszula dziadka (Hoff), Jak i kiedy myśli się najlepiej? (oprac. as), Psychiatra - to wróg i lekarz (as).
597Cz 46/173Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1622Przekrój tygodnia, Myśleć kategoriami XXI wieku (Andrzej Ruchałowski), Mówią dokumenty (Leszek Mazan), Jeleniogórskiej dylematy turystyczne (Ireneusz Kasprzysiak), Madryt, godzina 20-ta, Plaza de Cibeles (Wilhelmina Skulska), Spotkania w księgarni "Drużba" (Marina Bagrinowska), Sztuka filmowania sztuki (Marina Sienkiewicz), Jak pracuje Ingmar Bergman (Elżbieta Tabakowska), Wróci na swoje miejsce (Elżbieta Grzegorczyk), Diva (Elżbieta Jogałła), Szpiegowskie love story (Mirosław Azembski), Nowy Jork, Tokio i Londyn pod wodą (Howard A. Wilcox), Sakura - to co piękne trwa krótko (teresa Radzimińska-Nakamura), Kłopoty kierowniczki (Wanda Falkowska), Nasza własna kolekcja sukienek cz. I (Hoff), Daleko od sportu.
598Cz 46/174Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1623Przekrój tygodnia, IX zjazd SED (Jerzy Tomaszewski), Awans wybrzeża środkowego (Andrzej Pawlik), Strażak niezłomny czyli o pracy, którą się lubi jeszcze w 83 roku życia. (Wojciech Kubicki), Podróż karelli (Alla Sarachanowa), MOD zgasi trzecią świeczkę (Jan Kalkowski), O niełatwej sztuce podejmowania decyzji, Sylwia (Julio Cotazar), Szpiegowskie love story (2) - La chatte w rękach Abwehry (Mirosław Azembski), Humor znad Renu i okolic (Barbara Lulińska), Świekry i teściowe (Alina Budzińska), Moda - chustka (Hoff).
599Cz 46/175Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1624Przekrój tygodnia, Nowy rozkład jazdy PKP (Roman Burzyński), Płyń przez morza i oceany, Rozsławiaj imię polskich stoczniowców… (Leszek Mazan), Życie i czyny Pancho Villi - meksykańskiego Janosika, opowiedziane przez jedną z jego trzech żon (Elżbieta Dzikowska), O Tosce, która miała na imię Teresa... (Lucjan Kydryński), Dzieło Napoleona w Bibliotece Czartoryskich - Czyli historia pewenej książki cesatrza (Zbigniew Święch), Działka i środowisko ( Wilhemina Skulska), Robert Delaunay (1885-1941) wieża Eiffla 1926 wieże Laon 1911, Dybuk (Irena Kraszek - Muszyńska), Szpiegowskie love story (3) - Armand stał się Brutusem (Mirosław Azembski), Jak motyle (Krystyna Kurczab), Teodor, który przeżył piekło (Wanda Falkowska), Czy można rzucić palenie? (JOG), Obrzeży świat z kamerą (Zbigniew K. Rogowski).
600Cz 46/176Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1625Przekrój tygodnia, Budujemy elektrownie (Wojciech Ławicki), Paryż->Lizbona (Zygmunt Broniarek), Podróże kształcą (choćby do Paryża) (Bruno Miecugow), Czerny - Stefańscy - Łukowiczowie (Danuta Jasińska), Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie Wybór z większej całości (Lucjan Kydryński), Najpiękniejsza chwila mego życia w wypracowaniach najbardziej przykre moje przeżycie, Śmierć w metrze (Peter Browne), U Pilarzów - spotkanie z Rumcajsem, Dobry kolega (Wanda Falkowska), Transatlantyckie regaty samotników - 1976 Co wywalczą polskie żagle (Andrzej Jędrzejowski).
601Cz 46/177Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1626Przekrój tygodnia, Sens prasoznawstwa (wp), Po terremoto w Friuli (Stanisław Kasprzysiak), Bremeńczycy miewają ciekawe pomysły (Barbara Lulińska), Pokręcone życie (Wanda Falkowska), Techniki graficzne, Krótki kurs optymizmu (do przerobienia natychmiast), Zadaniem futurologów nie jest PRZEWIDYWANIE PRZYSZŁOŚCI (Elżbieta Tabakowska, Wanda Błońska, Jan Kalkowski), Wyzdrowienie (Maria Leśniewska), Pół wieku w Hollywood (top), Milion namiotów (Roman Burzyński), Kostiumy kompielowe (Hoff).
602Cz 46/178Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1627Przekrój tygodnia, 48 Międzynarodowe Targi Poznańskie (Roman Burzyński), W wagonie restauracyjnym Wars-u na trasie Przemyśl - Lipsk (Leszek Mazan), Kocham swoją ziemię (Zygmunt Broniarek), nienawiści nie ma końca! (Wilhelmina Skulska), Jubileuszowe Cannes w aurze retro (Wojciech Wierzewski), Wspomnienie o wielbłądach Baktriany na Gobi (Dobiesław Walknowski), Sarah Bernhardt (jog), Czechosłowacja - kraj kolekcjonerów, Młodzież, obyczaj, paragraf (Wanda Falkowska).
603Cz 46/179Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1628Przekrój tygodnia, Z myślą o przyszłości (Zbigniew Turek), Schronisko jest drewniane i na koło szalowane…(Ireneusz Kasprzysiak), Żeby rodziła więcej i lepiej! (Wilhemina Skulska), Spiżarnia pod biegunem (Mieczysław Czuma), Lekarstwo dla człowieka (Zygmunt Broniarek), Południe w Nohant (Regina Bochenek-Franezakowa), Wspomnienia wielbłądów (II) Na szlakach Nomadów (Dobiesław Walknowski), Dlaczego jesteśmy tak bardzo podatni na infekcje? (jj), Pustynia Buzzatiego (jog), Ballada o dziabliku i liteum czarnej magii (Zbigniew Brzozowski), Lloyd's of Londol, czyli Mariaż Ryzyka i Fortuną (Lech Niekiasz), Naukowcy radzą jak, umeblować mieszkanie - Krzesła twarde czy miękkie?, O kichaniu i ziewaniu etnograficznie (Jan Bujak),.
604Cz 46/180Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1629Przekrój tygodnia, Znaki na szkle (Leszek Mazan), W Montrealu tuż przed Igrzyskami 1976 (Tadeusz Stec), Polak konstruktorem obiektów olimpijskich (Krystyna Kurczab), W rolniczej Portugalii (Leczek Kołodziejczyk), Załote dni baletu (Małgorzata Komorowska), Teatr lali maski i aktora (Marian Sienkiewicz), Wspomnienia o wielbłądach (III) Karawana idzie przez śmierć (Dobiesław Walknowski), Zwierzęta oskarżaja (jj), Na zewnątrz (Teresa Truszkowska), Noś łysinę z podniesioną głową (ej), "Lato, lato,lato czeka..." (wer.), Podręczna encyklopedia warzyw (w kuchni!) - rzodkiewka (jog), Wojna mieszkaniowa (Wanda Falkowska).
605Cz 46/181Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1630Przekrój tygodnia, Na masowych wiecach w całym kraju- Pełne poparcie dla polityki partii i i rządu, Kapitan dwustu żaglowców z mniejszej stoczni świata (Andrzej Pawlik), Olśnienia i zagadki (Ewa Owsiany), Nasiona filodendronów (Zygmunt Broniarek), Pochwała aktorskich umiejętności (Marian Sienkiewicz), Bobrze peregrynacje (Stefan Maciejewski), Wszystko w porządku na Kilimandżaro (Wanda Błońska), W duchu rustykalnym (Teresa Kuczyńska), Zanim wróci... (Wanda Falkowska).
606Cz 46/182Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1631Przekrój tygodnia, Z it na urlopie (Stanisław Lech), Dni stu tysięcy kwiatów (Bogna Wernichowska), Jak ocaliłem swój skalp - Wśród czerwonoskórych (Leszek Mazan), W mieście Lelystad na Polerze Oostelijk Flevoland (Lech Niekrasz), Magia wysokiego, Miedzy pirenejami a Paryżem (Maciej Budziński), Aktorstwo jest jak nałogiem - mówi Gisela May (jj). tajemnice kryształów, kłopoty to moja specjalność (Michał Ronikier), Potwory głębin (Andrzej Samek), Bawimy się z Brueglem (Zenona Stróżyk), Podręczna encyklopedia warzyw i owoców (w kochnia!) - poziomka i truskawka (jog), Prawie wszystko o pocałunku 9ale czy to możliwe?) (Alina Budzińska).
607Cz 46/183Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1632Przekrój tygodnia, Demokracja - dyscyplina i odpowiedzialność obywatelska, Odzyskany dom (Elżbieta Grzegorczyk), Jak całownie w rękeę pomaga w pracy (Zygmunt Broniarek), W najstarszym skupisku polaków na obczyźnie (Jerzy S. Łątka), Gdy pogasły fajerwerki (Ałła Sarachanowa), Nie zobaczymy się nigdy... (as), Ostatnia olimpiada starożytności (Aleksander Krawczuk), Kłopoty to moja specjalność (Michał Ronikier), Armaty przystrojone w wieńce (et), Zabawy zwierząt (as).
608Cz 46/184Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1633Przekrój tygodnia, Światowa spiżarnia niezbyt pełna (jki), Hektary zbudzone z letargu (Andzej Pawłowski), Jak podzielić zasoby mórz i oceanów aby wszyscy byli zadowoleni? (Lech Niekrasz), Każdego roku w Portofino (Stanisław Kasprzysiak), Od kąpieli wiejskiej do filharmonii (Małgorzata Komorowska), Tydzień w Kilonii (Hubert Kozłowski), Potrafiłam wykawać się talentem (Zbigniew K. Rogowski), Czas nasturcji (Barbara Wachowicz), Świetlny telefon (ar), Kłopoty to moja specjalność (Raymond Chandler), o 36 Rajdzie Polski (nieoficjalnie!) (Marek Alber), Podręczne encyklopedia warzyw i owoców (w kuchni!) - kapusta, Relaks w łazience (kk), Gdy wstyd prowadzi do zbrodni (Wanda Falkowska), Z Montrealu (Andrzej Konieczny), Jak było w Olimpii... i 15 wieków później (krystyna Kurczab).
609Cz 46/185Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1634Przekrój tygodnia, Nie jesteśmy na świecie sami (g.), Nie każde pokolenie buduje port… (Jerzy Surdykowski), Opowieść o życiu i śmierci Joski Savanyo ostatniego węgierskiego batiara (Leszek Mazan), Polacy w Nigerii (Zygmunt Broniarek), Nieznane listy Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej (1) (Krystyna Zbijewska), Strehler o Genecie i jego "Balkonie" (jog), Pseudonim: Garbaty (dr Andrzej Rażniewski), Pod czy nad Kanałem La Manche?(Roman Ciesielski), Kłopoty to moja specjalność (Michał Ronkier), Łabędzie raje (Stefan Maciejewski), Kawał (Wanda Falkowska), O modzie młodzieżowej (Hoff), O piłce nożnej-naukowo (prof.dr Tadeusz Perkitny).
610Cz 46/186Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1635Przekrój tygodnia, Jak toczą się żniwa? (Andrzej Zalewski), Dlaczego rekonstruujemy rolnictwo i ile to kosztuje (Edmund Piekarz), Komu przeszadza Raimon? (Wilhelmina Skulska), Marcello Mastroianni (Zbigniew Targosz), Droga do babu - hotel (Ewa Owsiany), Nieznane listy Marii pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Nie tylko filmowe sensacje zachodnioberlińskiego festiwalu (Lucyna Winnicka), Poznanie chorego(fragmenty) (Antoni Kępiński), O dr Kępińskim (Mirosław Pabis), kłopoty to moja specjalnośc (Michał Ronikier), Patrząc niekiedy w słońce... (Jerzy Gren), Pechowiec (Wanda Falkowska), ...deszczowa(1) (Hoff), Rekordów nie brakowało (Andrzej Konieczny), Kanadyjska Polonia żyła olimpiadą (Zdzisław Hołowiecki).
611Cz 46/187Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1636Przekrój tygodnia, Ceny sterują rolnictwem (Andrzej Zalewski), Pasą się, pasą barany wełniane…(Leszek Mazan), Wakacje w Rzymie albo nad morzem albo z sierotą… (Stanisław Ksprzysiak), Jak się dostać do Luandy? (Zygmunt Broniarek), Isadora i Jesienin w Berlinie (Natalia Krandijewska), "My fair lady" skończyła dwadzieścia lat (et), węzły na stalowych prętach, Kłopoty to moja specjalność (Michał Ronikier), O trzęsieniach ziemi (Leopold R. Nowak), Moje spotkania z rekinami , Śmierć królowej z Woli (Wanda Falkowska), ...deszczowa(2) (Hoff), Co samochód ma do powiedzenia (Jerzy Skarżyński).
612Cz 46/188Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1637Przekrój tygodnia, Ziemia dla najlepszych gospodarzy (Andrzej Zalewski), Na plastikowym globie (Leszek Mazan), tTrzy Marie i Święty Janeczek (Elżbieta Dzikowska), Festyn w Kireńsku czyli wianki po syberyjsku (Wojciech Kubicki), Od ostatniego Taboru do pierwszego teatru (Stanisław Siergiejew), Kolejne śpiewanie w Operze Leśnej (Marek Alber), Pinxit wanda... , Moja szkoła na medal (Jan Ł.), Opowieść o tym, jak umarła czarnowłosa fatma (Zdzisław Rszelewski), Oblicze księżyca (Zdzisław Reszelewski), Łączność (Stefan Manczarski), Ośmiornice i mureny (Piotr Frołow), Rodzina i paragraf (Wanda Falkowska), Fryzury (Hoff).
613Cz 46/189Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1638Przekrój tygodnia, Patrz z kim trzymasz (wg), Piloci września (Bronisław Dostatni), W Pescu mieście zabytków i wina (Zbigniew Łakomski), W republice Makayów (Zygmunt Broniarek), Polskie rodziny muzyczne Szeligowscy (Małgorzata Komorowska), Kurier Warszawski rok X nr 8 (Lucjan Kydryński), Za mgłą tysiącleci (as), Randka z nieznajomym (Błaga Dimitrowa), Jak to jest z tym czerwienieniem sie (filozofia rumieńca) (kk), Zlew (Olgierd Budrewicz), Mieszkanie w stylu dżinsowym (Teresa Kuczyńska), "Na koń", czyli karuzel znakomity... (Stanisław Klimowski), Mocne uderzenie (Wanda Falkowska), Garnitury w pewnym stylu (Hoff), Prawie wszystko o pięciuboju nowoczesnym (Roman Burzyński).
614Cz 46/190Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1639Przekrój tygodnia, Wyobraźnia i życie społeczne, Sztuka producenta (Leszek Mazan), Prawda o "Incydencie jabłońskim" (Witold Wróblewski), Nie samą rybą… (Ireneusz Kasprzysiak), Sallah - nigeryjski karnawał (Mieczysław Dobroń), Sto lat Bayreuth (bł), Władysław Jagiełło na koniu poszybuje nad Krakowem przy terkocie kamer filmowych (Jerzy Z. Lessmann), Czarne dziury (B. Krak.), Wieczór w zajeździe (Brin McKeag), Na wyspach wiosłonogich (Stefan Maciejewski),, Pieniądze leżą na śmietniku (Wanda Flankowska), Męskie swetry (Hoff), Emocje żużlowe w Chorzowie (Marek Alber).
615Cz 46/191Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1640Przekrój tygodnia, Dożynki… (Andrzej Zalewski), Centralna Agencja Fotograficzna (Leszek Mazan), Na wyspie św. Tomasza (Zygmunt Broniarek), W Salzburgu - mieście Mozarta (Leszek Marcinik), Twórcy "Czterdziestolatka" o sobie (Wilhelmina Skulska), Figurka z Onyksu (Irena Kisielewska), Gawęda o Cierplikowskim i Boznańskiej (Tadeusz Przypkowski), Coppelia (Wanda Błońsa), Elektryczna teoria spostzregania pozazmysłowego (Stefan Manczarski), Olimpiada Moskwa 1980 (Dorota Terakowska),.
616Cz 46/192Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1641Przekrój tygodnia, Rolników jest w śród nas najwięcej! (Andrzej Zalewski), Pomoagać w codziennej pracy (Trybuna Ludu), Cytat z Seneki (Ewa Owsiany), Kto przegrał tegoroczny festiwal? (Ireneusz Kasprzysiak), Po pyły i wodę z Andów (Jerzy Niewodniczański), Jan - Michael Vincent - nadzieja Hollywood (Zbigniew K. Rogowski), Między pierwszym a trzecim wiekiem (Wilhelmina Skulska), Dom nad morzem (Natalia Ginsburg), Cienie cywilizacji odcinek pierwszy (as), Mowa gwizdów (as), Polecenie służbowe (Wanda Falkowska).
617Cz 46/193Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1642Przekrój tygodnia, Wszystko za wszystko, Po tej kuracji naprawdę nie palą! (Leszek Mazan), Szkice indyjskie (Ewa Owsiany), Do widzenia Angolo! (Zygmunt Broniarek), Gwiazdy estrady (Marek Alber), Tropiąc Lwy Gdańskie… (Władysław Cybulski), Truman Capote o sobie (et), Przybysze z nieznanej planety? (Bogdan Krakowian), Winda (Jerzy Kuhn), Zbrodnicze zamachy na ludzi starych (Wanda Falkowska), Jesień, jesień już... (Bogna Wernichowska), Byłem poszukiwaczem złota (Murad Adżijew), Tragedia lotnicza nad Zagrzebiem (Bronisław Dostatni), Styl klasyczny sportowy (Hoff).
618Cz 46/194Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1643Przekrój tygodnia, Musisz myśleć o wszystkim, Aby nasze ziemniaki były najlepsze na świecie (Edmund Piekarz), Wybory od kuchni i od frontu (Barbara Lulińska), Pocztówka z Norwegii (Bogna Wernichowska), Pół wieku legendy Rudolfa Valentino (jj), 10 lat festiwalu pianistyki polskiej w Słupsku (Małgorzata Komorowska), Pojazd międzyplanetarny sprzed 2500 lat (Bogdan Krakowian), Jeszcze o Garbatym (Bronisław L. Nycz), Odmęt (Wiesława Pstrąg), Październik - miesiącem oszczędności!, Story o siwej czapli (Stefan Maciejewski), Cienie cywilizacji, Moda - styl chłopski (Hoff), Prawie wszystko o zapasach (Roman Burzyński).
619Cz 46/195Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1644Przekrój tygodnia, O potrzebie inwestowania, Wskrzeszony pomnik (B. Wernichowska), Z kroniki uroczystości gruwaldzkich (Justyna Leo), Czas zatrzymać się w Barkerville (Konstanty Unrug), Jesteśmy strarsi o 20 jesieni… (Lucjan Kydryński), Meeting w Jeleniej Górze (Marian Sienkiewicz), Celesto, napisałem słowo koniec (Ewa Szczepańska - Węgrzecka), Dusiciel (Stella Varcaby), Cienie cywilizacji (as), Czy można przewidzieć trzęsienie ziemi? (Jerzy Z. Lessmann), Agory naszych czasów (Marek Kowicki), Moda chłopska ciąg dalszy (Hoff), Pany czy Dziady? (Leszek Mazan).
620Cz 46/196Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1645Przekrój tygodnia, Myśl sam, Wagony widzą węgiel…(Leszek Mazan), Tajemnica Tyszkowieckiego pergaminu (Zbigniew Święch), Noc i Mgła (Wiesław Górnicki), Do Jass szlakiem kupieckich karawan (Bożena Woźniczka), Trudności sprawiły, że żyłem pełnią życia - mówi Robert Redford (jog), Król Roger (Marian Sienkiewicz), Jakucki Linde (Mieczysław Czuma), Gra lisów (Leszek Konarski), Człowiek i ryba (Zdzisław Reszelewski), Cienie cywilizacji (as), Wzgórza jabłkami pachnące, najsłynniejsze owoce świata, Moda - jeszcze inaczej (Hoff).
621Cz 46/197Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1646Przekrój tygodnia, Powrót Jagiełły, Hektary z betonu (Roman Burzyński), Urząd do spraw nadziei (Wiesław Górnicki), W Wiedeńskim kalejdoskopie (Leszek Marcinik), Nowy sezon baletowy w Lascali (Jerzy Hordyński), Benny Coodman czyli "Król" w Warszawie (Zbigniew K. Rogowski), Za nasz spokojny czwarty dom (Helena Guzik), Pierwszy album Wojciecha Kossaka, Opowiadania parkowe (Krzysztof Kąkolweski), Osobliwy połów (Agnieszka M.), Chciałbym mieć te pieniądze... (Leszek Mazan), Bądź Panem swoich snów, Zima w modzie polskiej (Hoff), Przyjaciółka (Wanda Falkowska).
622Cz 46/198Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1647Przekrój tygodnia, Krakowskie - najbogatsze! (Leszek Zalewski), Było więcej - będzie lepiej (Wojciech Kubicki), Żyłem. Nie żyje to wszytsko. (Stanisław Kasprzysiak), Kurier Warszawski Rok X. Nr 10 Październik 1976 (Lucjan Kydryńki), Naszym patronem jest Arlekin (Maria Dębicz), Jak żyć, by zachować zdrowie (Jan Kalkowski), Wykład z historii (Wanda Błońska), Katalog duchów polskich opowieści z Wilanowa (B. i M. Łapiduszki), Tkaniny dekoracyjne (Teresa Kuczyńska), Strzały do prezydenta (Maksymilian Berezowski), Moda - sukienki z aksamitu (Hoff), Pół godziny z trenerem Gmochem (Zdzisław Hołowiecki).
623Cz 46/199Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1648Przekrój tygodnia, Droga przez Dżebel Achdar (Zbigniew Turek), Gazociąg Orenburski: Z Sochranowki do Kriemienczuga - 596 km Pokonać samego siebie (Elżbieta Dziwisz), 63 Paryski salon samochodowy (Wanda Falkowska), Spotkanie na Łużycach (Zenon Wadecki), Konrad i Jim albo rzeczy o odpowiedzialności (Marian Sienkiewicz), Gajna z kozackiej doliny (Stefan Maciejewski), Nagrobek Christopfera Marlowe (Ałła Sarachanowa), Siedemdziesiąt pięć... (Lucjan Kydryński), To i owo z wiedzy o człowieku (as), Wykrywacz kłamstw (Maksymilian Berezowski), Moda - najnowsze fryzury (Hoff).
624Cz 46\200Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1649Przekrój tygodnia, W duchu przyjaźni, współpracy, partnerstwa Polska wizyta partyjno - państwowa w ZSRR (Z.T.), Tam, gdzie liny nie pękają (Leszek Mazan), Stalowowolskie notatki (Ireneusz Kasprzysiak), Abadan w dzień i w nocy (P. Lech Niekrasz), Gabinet lister Richarda Schenera (Elżbieta Tabakowska), Wspomnienia o Dymitrze Szostakowiczu (1906-1975) (Jolanta Janicka), Ostatnie dni nas Lemnem (Barbara Wachowicz), Brylant (Zofia Wasitowa), Kapelusz z miękkim rondem (Maksymilian Berezowski), Podręczna endyklopedia warzyw i owoców (w kuchni) - pory (jog), Ostatnia butelka (Wanda Falkowska), Moda - męska zimowa (Hoff), Prawie wszystko o szermierce (Roman Burzyński).
625Cz 46\201Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1650Przekrój tygodnia, Okiełznać ten żywioł (Jerzy Z. Lessmann), Cena wyścigu (Wiesław Gornicki), Wizyta u wybranki pałacu (Ewa Owsiany), Liczenie Szylingów (Roman Kałuża), Johan Schlesinger i jego filmy (et.), Literatura i zabawa (Marian Sienkiewicz), Rozmaitości kulturalne (jj), Proroctwo Ezechiela wersja druga (Zbigniew Blania), "Byłem po prostu ciekawy..." (Magda Węglińska), Oczy ładne, czyli jak okradałam tęgiego kolekcjonera (fragment większej całości) (Anna Strońska), Lekcje kociej akrobatyki (as), Sprawiedliwość po francusku (Wanda Falkowska), Moda - nowe swetry (Hoff).
626Cz 46\202Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1651Przekrój tygodnia, Uwaga! Pieszy na jezdni! (W.S.), Kuchnia w samolocie (Leszek Mazan), Perspektywy wysowej (Stanisław Lech), Pielgrzymka do Cajamarki (Lech Niekrasz), Czary dla zabawy (Marcela Andrlova), Życie prywatne Moliera (Izabela Rogozińska), Gdy niemożliwe staje się faktem... (Krystyna Kurczab), Zdobyłem wdzięczność lwa (Halszka Wiśniowska), Przyszły ojciec (Elżbieta Tabakowska), Spać dobrym, zdrowym snem... (et), W krainie kowbojów (et), Moda - na co dzień (Hoff).
627Cz 46\203Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1652Przekrój tygodnia, Jutro nasz kongres, Raport z kopalni "Wawel" (Andrzej Niedoba), Do Tarhuny już blisko (Zbigniew Turek), Przepraszam, czy Pani jest gwiazdą? (Zbigniew K. Rogowski), Festiwal rodzinnego muzykowania (Wojciech Dzieduszycki), Kurier Warszawski Rok X. Nr 11 Listopad 1976 (Lucjan Kydryńki), Antylopy tatrzańskich turni (Stefan Maciejewski), Droga bez końca (Janina Z. Klave), W ramionach miałam kapitana (Lucyna Winnicka), Warto ćwiczyć silną wolnę (as), Najbardziej lubie miód spadziowy (Leszek Mazan), Starzy rodzice i dzieci (Wanda Falkowska), Moda - na mróz (Hoff).
628Cz 46\204Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1653Przekrój tygodnia, Zabawka towar na pięciu i pół miliona (Barbara Hubicka), Co warto wiedzieć o komisjach sejmowych? (W. S.), Męksykańskie zakręty (Jerzy Klechta), Z Rzymu (Jerzy Hordyński), Tydzień w podróży (Marian Sienkiewicz), Z Tadeuszem Hołujem (Barbara Lovell), Zielono - srebrne klejnoty, Bijące serce (Wanda Błońska), CZarno na białym (Wilhelmina Skulska), Zakopiańska "Szopka" (piętnasta) po raz ostatni (Krystyna Słobodzińska), Podłaziczka szczęście niesie... (Bogna Wernichowska), Spod znaku cyty (wer.), "Trędowata" czyli trzecie filmowe wcielenie Stefci i ordynanta...(Aleksandra), Moda - prezent gwiazdkowy (Hoff), Lecą świetliki...(et).
629Cz 46\205Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1976, Krak?w1655Przekrój tygodnia, Nim popłynęła stal (Jerzy Z. Lessmann), Osiem córek ma tata… (Stanisław Lech), Czy świat idzie na prawo?, Byłam w Betlejem (Barbara Hubicka), Wszystko o PAP czyli Portret Agencji Prasowej (Lech Niekrasza), Z Pięciu Stawów przz Zawrat (Marian Maurizio), O tulskich kowalach, herbacie z samowarach (Mieczysław Czuma), Jasełka Królowej Elżbiety (Bogna Wernichowska), Liczna 7 z powosu 1977 (Aleksandra Krawczuk), Byłem figurantem w niedźwiedziej skórze (Leszek Mazan), Dom (Wanda Błońska), Rzecz o lojalności, odwadze i poświęceniu, czyli historia o 47 samurajach z Ako (Teresa Radzimińska - Nakamura), Pacific Panam Palisades (Stanisław Dygat), "To najsroższa roku pora..." (W.), Zimowy przekładaniec literacki (Ludwik Jerzy Kern), Luizjoniści i magia (Lucyna Winnicka), Drzewo skała chmura (Jacek Kołątaj), Opłatek w Chlapkowicach (Jerzy Oficerski), Co się śpiewa? (Agnieszka M., Bogna W.), Powieść o muzyce (Michał Chromański), Kurier Warszawski Rok X. Nr 12 Grudzień 1976 (Lucjan Kydryński), Kto komu kupuje Monę Lisę? (Wanda Flakowska), Moda w roku 1977 (Hoff), Zbrodnicza Kasztelanka z Grodna (B. i M. Łapiduszki), Nie jest tak, jak najczęściej myślicie. Przeczytajcie więc i przekonajcie się sami!, Zwierzęta potrafią znacznie więcej niż sądzimy (as), Świąteczna poczta imion (L. M.).
630Cz 46\206Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1656Przekrój tygodnia, Przekrój roku 1976, Znak szczególny odwaga - kawaler dwóch "Virtuti" (Stanisław M. Jankowski), Ucieczka z celi śmierci (Stefan Skibiński), Miasto zbudowane na morzu Jerzy Steradziński), Jak zagrałem w "Casanovie" (Adam Mróz), Nieznany list Witkacego do Stanisławy Wysockie(?), Telegramy. Telegramy...(Staniław Lech), Przyszłość ziemi, czyli co czeka nasze prapraprawnuki w wieku XXX i za 50 mln lat (as), Noworoczna poczta imion, "Księga, bez której ludzkość obejść sie nie może..." (Bogna Wernichowska), Model w butelce (Daniela Zdybicka), Pacyfic Panam Palisades (2) (Stanisław Dygat), Czarne roty naszych kniei (Stefan Maciejewski), Pamietasz, był ogromny mróz? (Hoff), Godzina Jamesa Hunta w "Victorii" (Adam Jaźwiecki).
631Cz 46\207Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1657Przekrój tygodnia, Warszawa - 1976 (Roman Burzyński), Doktorat ze "Spisu Telefonów" (Leszek Mazan), Eksperymenty w wielkiej pustce (Olgierd Dudrewicz), Portugalia w przybliżeniu (Małgorzata Komorowska), Romantyczny detektyw (jj), Jak dr Filipowiak odkrył starożytną stolicę Mali (Zbigniew Święch), Objazd (Henryk Vogler), PAcific Panam Palisades (3) (Stanisław Dygat), Piękny, wesoły, udany tydzień, Za dolary tego bym nie kupił (Kajetan Kotowicz), Wspanialszy od Króla (Wanda Falkowska), Moda (H.), Krynicki Ikar (Jan Botter), Dożyć 100 lat... (jj).
632Cz 46\208Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1658Przekrój tygodnia, Porucznik saperów (Stanisław M. Jankowski), Zuihosho, czyli order świętego skarbu (Lech Niekrasz), Zimowy Pejzaż Norwegii (Janina Januszewska - Skreiberg), Polska choinka w Glasgow (Rafał Pańko), Francuskie nagrody literackie (Wiesław Piechocki), Spotkanie z Romanem Polańskim (Leopold R. Nowak), Śpiewałem pod batutą Arturo Toscaniego (Anatol Wroński), Pacific Panam Palisade(4) (Stanisław Dygat), Uważaj na słodycz rzeczy (Elżbieta Jogałła), Od tańczących myszek- do zwierząt laboratoryjnych (Wojciech Tatarczuch), Widziałam zbrodniarza we Lwowie (Zofia Lewariowska), Modelem jestem... (Agnieszka Fitkau - Perepeczko), Jedno danie bez laureata (Jan Kalkowski), Miejsce w życiu (Wanda Falkowska), Moda - narciarska (Hoff), Andrzej Rosiewicz - jakiego nie znacie (Zdzisław Hołowiecki).
633Cz 46\209Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1659Przekrój tygodnia, Zwolnić natychmiast! (Leszek Mazan), Za kilka misięcy trzecie narodziny Europy (Wiesław Górnicki), Wybrałam doktora Gajduska (Lucyna Winnicka), 30 lat Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego (Tadeusz Kudliński), Skąd się wziął "Carlos" i inni? (Roman Kałuża), Pacific Panam Palisades (5) (Stanisław Dygat), Pedro A. de Alarców Ostatnia kobieta (Halszka Wiśniowska), O mięcopuście, czyli ludowym karnawale, o kuligach, combrze, zabawach żakowskich (Jan Bujak), "Pod złotym gołębiem "około 20.30...(Elżbieta Jogałła), Pierwsze dni wolności (Wanda Falkowska), Moda - spodnie (Hoff), Prawie wszystko o hokeju (Roman Burzyński).
634Cz 46\210Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1660Przekrój tygodnia, Szansa dla rolnictwa (Z. T.), Krajobrazy Jana Wojnarskiego (Ewa Owsiany), Późną jesienią w Wenecji (Stanisław Kasprzysiak), Francis Ford Coppola (et), Psychoanaliza Kopciuszka (Bruno Bettelheim), Lity poety (Eryk Lipiński), W zwyczajny dzień (Edmund Rosner), Pacific Panam Palisades (6) (Stanisław Dygat), Kurier Warszawski Rok XI Nr 1 Styczeń 1977 (Lucjan Kydryński), Przygoda z Koko (Hanna Gucwińska), Z pamiętników wojennych Edena (jki), Moda - spodnie wąskie dołem a szerokie górą (Hoff), Narty nartom nierówne (Andrzej Kądziołka).
635Cz 46\211Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1661Przekrój tygodnia, Opatentować? Nie opatentować? (Leszek Mazan), Co nowego w gastronomii? (W.S.), Z największych "schodów świata" (Tadeusz Stec), Wsłuchać się w biegu czasu czyli archeologia profesora Rybakowa (Tatiana Stroganowa), Przyemijająca młodość najmłodszej muzyki świata (Roman Kowal), Dusza z ciała wyleciała... Zielone łąki... (Tadeusz Różewicz), Kruki z puszczańskich uhołów (Stefan Maciejewski), Wieloryb (Elżbieta Jogałła), Być sobą (as), Małe i duże role.. (Elżbieta Jogałła), Jedzmy powoli! (jj), Pacific Panam Palisades(7) (Stanisław Dygat), Moda - spodnie chwycone dołem (Hoff), Urok osobisty (Wanda Falkowska).
636Cz 46\212Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1662Przekrój tygodnia, Usługi bytowe na pierwszym planie (W. S.), Wielka wygrana Pana Marszłka (Stanisław M. Jankowski), Pontonem przez Wielki Kanon (Krzysztof Solewski), Ucieczka z Paryża (Roman Kałuża), Herbert von Karajan o sobie i o sztuce dyrygowania (jog), Listy Dostojewskiego do Susłowej, Jasnowidząca z Petricz czyli wieszczka na etacie (Dorota Zarębska - Piotrowska), Tajemnica ludzkiego szkieletu (Leszek Mazan), Załudne czuwanie, Być sobą (as), Hollywood (Elżbieta Jogałła), Bez odwrotu (Andrzej Kądziołka), Moda - krótkie spodnie (Hoff), Puchar świata - największe narciarskie wydarzenie roku (et).
637Cz 46\213Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1663Przekrój tygodnia, Przesyłki donikąd (Krystyna Kurczab), Moda na lekarstwa czyli postęp farmacji? (W.S.), Wyspa na ziemi (Mieczysław Czuma), Wspomnienia o artystach (as), przedziwny sen o złtym Rzymie (Stanisłąw Kasprzysiak), Gorączka - najskuteczniejsza broń przeciwko chorobie (jj), Medium (Jadwiga Konieczna - Twardzikowa), Simone Signoret Marilyn (Elżbieta Jogałła), Czy Raskolnikow był schizofrenikiem? (Wanda Falkowska), Moda - spodnie workowate (Hoff), O salonie komiksu Lukka - 12 (Barbara Lovell).
638Cz 46\214Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1664Przekrój tygodnia, Wóz, który wjechał do historii (Leszek Mazan), Do Lalibeli w pore deszczowej (Zuzanna Nowakowska - Rantatalo), Spotkania z Joyce'em (Elżbieta Jogałła), Klęska (Maria Celińska - Król), Brońmy się przed rakiem (et), Złote gody krakowskiego radia (Wiesław Molik), Jedyny wieczór (Halszka Wiśniowska), Dziękujemy Ci kapitanie...(Jerzy Piekarczyk), Pacific Panam Palisades (8) (Stanisław Dygat), Chrońmy wszystko co żyje (as), Kara za niewierność (Wanda Falkowska), Moda - ten sezon (Hoff), Być sobą (as).
639Cz 46\215Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1665Przekrój tygodnia, Nowa administracja- w działaniu (W. S.), Ryba w sieci (Leszek Mazan), W zatoce poławiczy pereł i cudu naftowego (Leszek Marcinik), Kurier Warszawski Rok XI. Nr 2 luty 1977 (Lucjan Kydryński), Umiem się cieszyć - mówi Annie Girardot (jog), Pacific Panam Palisades (9) (Stanisław Dygat), Kraszewski w więzieniu (Jerzy Drobszewski), Inspirował ważne odkrycie (Stanisław Przybyszewski), Hoshi Shinchi - Jaśnie wielmożny Pan Hipopotam (Blanka Yonekawa), Majestat Elżbieta II i dynastia Windorska (Mieczysław Lis - Gawalewicz), Brodacze biebrzańskich uroczysk (Stefan Maciejewski), Raport o egoizmie (Ireneusz Kasprzysiak), Moda - na wiosnę lato (Hoff), Ideał niewiasty (Stanisław Lech).
640Cz 46\216Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1666Przekrój tygodnia, Samolot do wynajęcia (Wilhelmina Skulska), Pani Danusia z Marszałkowskiej (Stanisław M. Jankowski), Widok na Dartayc Mazandaran (Leszek Mazan), W krainie olbrzymów (Sergiusz Ostroumow), Olivier (Irena Tarłowska), Berganza w Warszawie (Lucjan Kydryński), Pacific Panam Palisades (10) (Stanisław Dygat), Co ja mam robić? (Jolanta Janicka), Majestat Elżbieta II i dynastia Windorska (Mieczysław Lis - Gawalewicz), Katalog duchów polskich - myśliwy z Książa (B. i M. Lapiduszki), Bambo (Hanna Gucwińska), Sąsiadki (Wanda Falkowska), Moda - strasznie dawno nie było o spodniach (Hoff), Prawie wszystko o jeździe figurowej na lodzie (Roman Burzyński).
641Cz 46\217Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1667Przekrój tygodnia, Między Wisłą a Wełtową (zt), Czas zaplanować urlop (W. S.), Raport o pracy chronionej (L. N.), Mister Polimex w Kuwejcie (Leszek Marcinik), Najpiękniejsza wyspa świata BORA -BORA (Jerzy Bartz), Pacific Panam Palisades (11) (Stanisław Dygat), Historia zabawek (Jan Bujak i Bogdana Pilichowska), Defilada szczodrych (Jan Stoberski), Maestat Małżeństwo następczyni tronu (Mieczysław Lis - Gawalewicz), Dziennikartwo - przygoda z życiem (Leszek Mazan), Dopóki będą nad nami obłoki... (Stanisław Kasprzysiak), Ile jaskółek czyni wiosnę? (as), Z ręki syna (Wanda Falkowska), Moda - wiosna 77 zaczynamy wiosenne kolekcje przekroju (Hoff), Jeżeli naprawę musisz palić, to przynajmniej....(et).
642Cz 46\218Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1668Przekrój tygodnia, W laboratorium i … w oborze (Stanisław Lech), Jednym tchem (Wiesław Górnicki), Nairobi - metropolia na równiku (Henryk Zins), Nuku - Hiva (Jerzy Bartz), Bertolt Brecht w Stanach Zjednoczonych (jj), Moja diagnoza: świetnie się trzyma! XXV - lecie tatru lekarzy "Eskulap" (Lucjan Kydryński), Cenniejsza od złota...(Lech Niekrasz), Z wizytą u węgierskiego cudotwórcy (Leszek Mazan), Wąż ze złotymi zębami (H. Olekinaz), Pistolet czy rewolwer - o rozwoju broni palnej (Wojciech Plewiński), Śpi czy tylko drzemie? Olbrzym zbudził się... (Jadwiga Winogrodzka), 100 lat rodzinnego zbieractwa (Wer), Pacific Panam Palisades (12) (Stanisław Dygat), Moda sportowa (Hoff), Dzieci z wyboru (Wanda Falkowska).
642Cz 46\219Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1669Przekrój tygodnia, Partnerzy (Włodzimierz Nakariakow), P - jak Polska, Ż - jak żegluga, M - jak morska (Lech Niekrasz), Lendziery i Madziary (Leszek Mazan), Dziś stałeś się muzułmaninem, Z Krzysztofem Kąkolewskim (Hanna Karolak), Kurier Warszawski Rok XI. Nr 3 Marzec 1977 (Lucjan Kydryński), Jak świat światem - nie było grubego Matuzalema (Dorota Zarębska - Piotrowska), Genialne zastosowanie aparatu "Mimete" (Halszka Wiśniowska), Układanka (Pierre Bellemare), Epos króla puszczy (Stefan Maciejewski), Wyszedł z domu, nie wrócił! (Wilhelmina Skulska), Moda - a w co się ubrać? (Hoff), Szczeble naszej drabiny (as).
643Cz 46\220Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1670Przekrój tygodnia, Zanim otrzymamy klucze od mieszkania (W. S.), Cuda w tej budzie…, Z wizytą u Królowej Śniegu (Mieczysław Czuma), Książki dla szczęśliwych (Stanisław Kasprzysiak), Nieznane listy Ady Sari (Bogusław Kaczyński), w 2300 rocznicę śmierci Aleksandra, króla Macedończyków (Aleksandra Krawczuk), Interpelacja w sprawie soli (Jan Kalkowski), Był sobie raz biedny paw - druga strona raju (H. Olekinaz), Coctailowe vademecum (Halszka i Wiesław Brodzińscy), Pacific Panam Palisades (14) (Stanisław Dygat), Moda - długie (Hoff), Trener czy czarodziej? (Wiesław Górnicki).
644Cz 46\221Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1671Przekrój tygodnia, Mielecka droga do przestworzy (Julian Woźniak), Jutro ludzie to kupią (Jerzy Oficerski), Z japońskich obyczajów (Teresa Radzimińska - Nakamra), Zwyczajem przodków… (Andrzej Niedoba), Włodimir Wysocki (Michał Bork), Carson McCullers i Truman Capote (Elżbieta Jogałła), Pustelnik w środku miasta (Pierre Bellemare), Więcej życia na wiosnę (et), Allez! (Henryka Pikulska), Pacific Panam Palisades (15) (Stanisław Dygat), Jane i Henryk Arctowscy (Irena Babel - Rydlowa), "Gdyby Adam był Polakiem" (Barbara Lovell), Pyton w Garsonierze (Krystyna Kurczab), Kraksa (Wanda Falkowska), Moda męska (Hoff), Być albo nie być... w Argentynie (Andrzej Jędrzejowski).
645Cz 46\222Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1672Przekrój tygodnia, Był jednym z nas…, Sprzedaje 6599 drobiazgów (i gazety) (Leszek Mazan), Warzywa na naszym stole (W. S.), Śladami Bizancjum (Ewa Owsiany), Koniec Eastendu? (Adam Kawecki), Gisela May o sobie (Jolanta Janicka), Dostojewski w starym teatrze (Marian Sienkiewicz), Pierwsze złoto słowian (Janusz Roszko), Wieża kontrolna do KLM (Roman Krzyształowicz), Współczesna dermatologia nie wie wszytskiego (et), Czy zwierzęta znają się na medycynie? (as), Urodziny szalonego Joe (Maksymilian Berezowski), Moda - szorty (Hoff), Rozwód po węgiersku (Wanda Falkowska).
646Cz 46\223Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1673Przekrój tygodnia, O młodej inteligencji - słów kilka (Andrzej Ruchałowski), Rzeczy na pozór zwyczajne… (Czesław Jaworski), Na kresach Azji (Mieczysław Czuma), Kurier Warszawski Rok XI Nr 4 Kwiecień 1977 (Lucjan Kydryński), Napiszę farsę i wszyscy będą się śmiać - mów Ingmar Bergman (et), Malediwy (Barbara Buczek - Płachtowa), I Ty możesz zostać Cezarem (as), Spadek, Bociany ze strzech ojczystych (Stefan Maciejewski), Moda - suknie koszulowe(Hoff), Prawie wszystko o kolarstwie (Roman Burzyński).
647Cz 46\224Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1674Przekrój tygodnia, Daleko czyli blisko (Wiesław Górnicki), Berlin- Karlshorst 9 maja 1945, godz. 0.15 i… po 32 latach (Leszek Mazan), W Moskwie nad Tygrysem (Leszek Marcinik), Witkacy na świecie (Janusz Degler), Malediwy (Barbara Buczek - Płachtowa), Czy nie za dużo się martwisz? (et) Wbrew woli (Janusz Radogost Kowalczyk), I Saac Asimow (Roman Gorzelski), Odessa, rok 1941 (Konstanty Paustowski), Niezwykłe losy poematu polskiego hutnika (Stanisław Czarniecki), Ptasie gody (et), Konwalia (as), Uroki nieobyczajności (Maksymilian Berezowski), Moda - bardzo szerokie (Hoff), Rozmowa o rozmowach (as).
648Cz 46\225Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1675Przekrój tygodnia, "Nigdy o tym nie myślę" (Roman Burzyński), Sekundy ryzyka (Jerzy Piekarczyk), Jazdy Pkp (Roman Burzyński), Plutrach nazwał je Wyspami Szczęścia (Wilhelmina Skulska), Dom na wzgórzu (Bogna Wernichowska), Prapremiera opery z Teatru Królowej Marysieńki (WiDz), Zidentyfikowane czy nie zidentyfikowane? (Arnold Mostowicz), Długa podróż (Franciszek Welczar), Francuski przyjaciel Polski - Pan na zamku Marysieńki Sobieskiej (Jolanta Sell), Spadek po Henryku Siemiradzkim (Adam Broż), Co będzie, jeżeli.. (et), Moda - folk (Hoff), Wielkie pragnienie (jj).
649Cz 46\226Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1676Przekrój tygodnia, "Polcargo" zna się na rzeczy… (Lech Niekrasz), O dzieciach (Teresa Rdzimińska - Nakumura), Spektakle zajcewa (Andrzej Matynia), U Polskiego zdobywcy… Oscara (Zbigniew K. Rogowski), Teatr Sowriemiennik (as), Zabawki dla dorosłych (Jan Bujak, Bogdana Pilichowska), Cudowny pokarm śmierci (Wanda Błońska), Ballada Hotelowa (Wiesław Górnicki), Mistrzowie zapomnianego kunsztu (Bogdana Wernikowska), Pojedynek z szatanem (Maksymilian Berezowski), Moda - bluzki (Hoff), Wiosna - a zatem pozbywamy się nadmiaru kalorii! (as).
650Cz 46\227Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1677Przekrój tygodnia, Jest to piękny rozumny prezent! (P), Międzymiatowa! Proszę czekać… (Jerzy Z. Lessmann), Największa wieś zwana Hagą (Lech Niekrasz), Czwarta klasą do Wadi Halfa (Wojciech Dąbrowski), Przygoda z Oniegiem (Ałła Sarachanowa), Greta Garbo (jog), Dziecięca wizja świata 2000 (Krzysztof W. Kasprzyk), Jak sie nazywasz ulico? (Leszek Mazan), Omen (David Seltzer), Ból (et), Bethnal Green - muzeum dzieciństwa (Wiesław Czapińska), Podręczna encyklopedia warzyw i owoców (w kuchni) sałaty (jog-ki), Moda - swetry (Hoff), Na Cyprze i gdzie indziej (Janusz Kukulski).
651Cz 46\228Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1678Przekrój tygodnia, Marszałek polny, pole z orderem (Janusz Roszko), Byłem u czcicieli szatana (Leszek Marcinik), Kurier Warszawski Rok XI Nr 5 Maj 1977 (Lucjan Kydryński), Nancy'77 czyli opisanie festiwalu (Edward Chudziński), Hejnał Mariacki na trąbce Scotta Edmonstona (Leszek Mazan), CZs ma dla mnie inny wymiar, Kość niezgody (Zofia Chądzyńska), Zawodowiec i amator (Pierre Bellemare), Rekiny naszych rzek (Stefan Maciejewski), Ballada hotelowa (Wiesław Górnicki), Moda - sukienki (Hoff), Jesteś sową czy skowronkiem? (as).
652Cz 46\229Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1679Przekrój tygodnia, Promocja żeglugi promowej (Lech Niekrasz), Nie ma miejsca dla ptaków śmierci (Wiesław Górnicki), Tahiti czy jest jeszcze rajem? (Jerzy Bartz), Teatr myślący Jarockiego (Marian Sienkiewicz), Judym z San Michele (Barbara Wachowicz), Krzyż południa oglądany z północy (Dorota Zarębska - Piotrowska), Podwodne skarby (jj), Niezwykły jubileusz (Elżbieta Peczlewicz), Trochę jak pies, trochę jak kot czyli Fene (Hanna Gucwińska), Groźna tajemnica wiosny (et), Brudna podszewka szpiegowskiej love story (Mieczysław Pruszyński), Moda - sukienki składanki (Hoff), Rozum rządzi ciałem czyli prawdziwa dieta cud zaczyna się od myślenia (et).
653Cz 46\230Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1680Przekrój tygodnia, Polska jest tylko jedna, Tu spotykać się będą z Polska (Zbigniew Święch), W muzeum przy ulicy Słodkich Migdałów (Ewa Owsiany), W Mombasie - porcie Oceanu Indyjskiego (Henryk Zins), Kataklizmy jubileuszowego festiwalu (Wojciech Wierzewski), Na wodzie jeszcze pisane (Stanisław Kasprzysiak), Ballada hotelowa (Wiesław Górnicki), Lustra (Amelia Świeykowska), Listy z Żegrzynka, Zdrowie i dobre samopoczucie - w koniuszkach palców (jog.), Na prośbę szefa (Wanda Falkowska), Moda - plażowa (Hoff), 49 Międzynarodowe Targi Poznańskie (Roman Burzyński).
654Cz 46\231Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1681Przekrój tygodnia, 65 lat krakowski "Czas donosił: w Hotelu "Victoria" zamieszkali Włodzimierzowie Ulianoffowie (Jerzy Tomaszewski), Tropem Bizonów (Leszek Mazan), Klient szuka szkła (W.S.), Nedżef - świętym mieście szyitów (Leszek Marciniak), Rossellini (Elżbieta Jogałła), Mafia groźna, wielka i potężna (et), Oliver's story (Elżbieta Peczlewicz), Drugie narodziny bursztynowej komnaty (as), projekty na miraże? (Jan Kalkowski), Podręczna encyklopedia warzyw i owoców (w Kuchni) - jagody (jog), Miedziana Góra - pierwszy w Polsce tor dla wyścigów samochodowych (Marek Alber), Moda - spódnica (Hoff). Prawie wszystko o jeździectwie (Roman Burzyński).
655Cz 46\232Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1682Przekrój tygodnia, Słońce w herbie (Agnieszka M.), Światła w tunelu (Wilhelmina Skulska), Kiedy ma się pięć lat (Mieczysław Czuma), Pierre Quoniam dyrektor Luwru (Elżbieta Grzegorczyk), Nieszczęsna Italia (Stanisław Ksprzysiak), Głębia (et), Zjawy z Melsztyna (B. i M. Łapiduszki), W pogoni za rakiem (Stefan Maciejewski), Ballada hotelowa (Wiesław Górnicki), Moda - na zakończenie (Hoff), i słowo (Wanda Falkowska).
656Cz 46\233Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1683Przekrój tygodnia, Bukiet warzyw przez okrągły rok (W. S.), Z południa na północ jedzie Jelcz (Leszek Mazan), Tu się narodził amerykański samochód (Tadeusz Stec), Gdy jestem w Krakowie jawi mi się Lahore (Władimir Nakarikow), Liv Ullmann o sobie (et), Kurier Warszawski Rok XI Nr 6 Czerwiec 1977 (Lucjan Kydryński), egenda i prawda o paryskiej bastylii (Lech Niekrasz), Ostatnie słowo (Stella Varcaby), O czym mówią zapachy (as), Obrazy pani Amalii (Stefan Ciepły), Gdy brzoza roni łzy... (as), Reinkarnacja (Bohdan Spolitakiewicz), Moda - spódnice (Hoff), XXXVII Rajd Polski (Marek Alber).
657Cz 46\234Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1684Przekrój tygodnia, Miliardy do odzyskania (Krystyna Kurczab), Western gminny (Janusz Roszko), Djalan po dżakkarcje (Stanisława Zawiszanka), Lew Tołstoj przed obiektywem (as), Sekwencja czarno-biała czyli rozmowa z murzyńska aktorką Paulą Kelly (Zbigniew K. Rogowski), Bomba w areozolu (Krzysztof Włodzimierz Kasprzyk), O prawie kosmicznym (Wiesław Górski), Niezwyłe przygody Anzelma - prorog (Stella Varcaby), Angielski płaszcz nieprzemakalny (Pierre Belsemare), Czy wiesz co, jak, ile, kiedy jesz? (et), Podręczna encyklopedia warzyw i owoców (w Kuchni) - groch i groszek (jog - jki), Kobieta za kierownicą (jj), Ballada hotelowa (Wiesław Górnicki), Moda - chciałem dać tytuł: "Nie traktujce mody tak bardzo poważnie" (Hoff).
658Cz 46\235Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1685Przekrój tygodnia, Polska przemienionych kołodziejów czyli Rzeczpospolita nasza codzienna (Janusz Roszko), Polski generał wojnej Kuby (Andrzej Konieczny), Moorea - najpiękniejsze wyspy świata (Jerzy Bartz), Postacie z "Przed burzą" (Jan Buchwald), Holland festival 77 (Małgorzata Karczyńska-Bielas), Każdy ma swoją Itakę... (Barbara Wachowicz), Dziwne przygodny Anzelma (Stella Varcaby), Wędrownicy letnich nocy (Bogna Wernichowska), Czy istnieje życie na Marsie? czyli rozwiązanie zagadki Czerwonej Planety (et), Więcej ruchu! także dzięki tenisowi (Centrala Państwowego Handlu Wewnętrznego Zarząd Obrotu Atrykułami Turystyki i Wypoczynku), Primadonny jak osły krzyczące (jj), Moda - wdzianka (Hoff).
659Cz 46\236Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1686Przekrój tygodnia, W starym dworku babuni (Leszek Mazan, Julian Rachwał), Sensacje z dnaGdańskiej Zatoki (Lech Niekrasz), Miejsce, które jest czyli Auroville reportaż z "Miasta przyszłości) (Lucyna Winnicka), Gwiazdy na Broadwayu (Lucjan Kydryński), Chciałbym ratować przemijające piękno (Hanna Karolak), Atak na drapacz (Bronisław L. Nycz), Dziwne przygody Anzelma (Stella Varcaby), Wagony sypialne narodziły się z nieszczęśliwej miłości (jog), Czym był przybysz z kosmosu? (A. R.), Moda - Nie musi być tak bardzo serio (Hoff), Prawie wszystko o wioślarstwie (Roman Burzyński).
660Cz 46\237Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1687Przekrój tygodnia, Słowa, fakty, chwila namysłu (Wiesław Górnicki), Dlaczego się dziwią w Dziwnowie gdy kury wracają z połowu (Leszek Mazan), Krakowiak po angielsku (zh), Romans z Shjmody - fikcja czy prawda? (Teresa Radzimińska - Nakamura), Mój przyjaciel śmiech (Ałła Sarachanowa), Festiwal bez gwiazd (Wiesława Czapińska), Dwadzieścia scenariuszy końca świata (Arnold Mostowicz), Dziwne przygody Anzelma (Stella Varcaby), Straż tatrzańskich hal (Stefan Maciejewski), Amerykański Don Juan (Pierre Bellemare) Moda - fryzury (Hoff), Sto lat wimbledonu, czyli prawie wszystko o tenisie (et).
661Cz 46\238Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1688Przekrój tygodnia, Czyste - znaczy użyteczne (W.S.), Wpadłam do komina! (Wilhelmina Skulska), Na Majorce u Chopina (Jerzy Parzyński), Mój przyjaciel śmiech (Ałła Sarachanowa), Kurier Warszawski (Rok XI Nr 7 Lipiec 1977 (Lucjan Kydryński), Śladami paziów króla Zygmunta, tych z powieści Domańskiej (Leszek Mazan), Musi zginąć? (jog), Dziwne przygody Anzelma (Stella Varcaby), Kot - istota niepojęta (as), Pożegnanie z etykietą? (Agnieszka M.), Czarna Panna z Janowca (B. i M. Łapiduszki), Moda - koszule dziadka (Hoff), Prawie wszytsko o pływaniu i o skokach do wody (Roman Burzyński).
662Cz 46\239Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1689Przekrój tygodnia, Wylatać własny charakter…(Ireneusz Kasprzysiak), Zboża złote i srebrne (Teodor Bogdanowicz), trzeba było jechać w najlepsze lata… (Dobiesław Walkowski), Baletowe wieczory (Paweł Chynowski), W ciniu bulwaru zachodzącego słońca (Zbigniew K. Rogowski0, Szkolne figle (wer.), Aktorzy z "Przed burzą" - przed lustrem (Leszek Mazan), Epidemia słoni (top), Burzliwy sierpień (Władysław Machejek), Co robią ryby? (k.k.), Gdy wróżka prawdę powie? (Lech Emfazy Stefański, Michał Komar), Moda - jaka będzie moda na jesień (Hoff).
663Cz 46\240Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1690Przekrój tygodnia, Iran - kraj dynamicznych przeobrażeń (Leszek Mazan), Po nitce do kłębka losów ludzkich (Lech Niekrasz), Ekspedycja Kadero (Janusz Roszko), Być w Nowym Jorku i nie widzieć Pappa?...(Lucjan Kydryński), Mój przyjaciel śm,iech (Ałła Sarachanowa), Słoneczne żaglowce umożliwiają lepsze poznanie kosmosu (A. M.), Fraulein Dietrich (Adam Galis), Pan śmierć opowiada (wg), Królewski przysmak (jj), Kariera pospolitego chwastu (G. O. i A. R.), Moda - jesień (Hoff).
664Cz 46\241Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1691Przekrój tygodnia, Sucharski (Janusz Roszko), Kiedy minęła okupacja… (Władysław Markiewicz), Wiedeńskie Rendez - vous (Jerzy Hordyński), Kurier Warszawski Rok XI Nr 8 Sierpień 1977 (Lucjan Kydryński), Spotkanie z Jeanem Marais (Jolanta Sell), W dolinie ptasiego raju (Stefan Maciejewski), Most w Lesdiguieres Johan Barthold Jongking (1819 - 1891 (wer), Erratum (Wiesława Pstrąg - Dworzańska), Sobowtór (Pierre Bellemare), Jak zostać magikiem XX wieku? (Andrzej Ruchałowski), W przedziale klasy pierwszej drogi żelaznej nadwiślańskiej (Agnieszka M.), Moda - sportowo (Hoff).
665Cz 46\242Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1692Przekrój tygodnia, Miła sercu Bułgaria (Leszek Marcinik), Tropem trupicieli morza (Leszek Mazan), Wyrwane płomieniom (Jerzy Piekarczyk), Pora na … sumo (Teresa Radzimińska-Nakamura), Lot nad oceanem (Lucjan Kydryński), Marina Cwietajewa - do Borysa Pasternaka (Ałła Sarachanowa), Diabelskie skrzypce (Leszek Z. Lessmann), Kolekcjoner kolekcji (Zbigniew Święch), Nagie kobiety na brzegu morza Max Pechstein (1881-1955) (WL.), A, B i C - czyli ludzki czynnik w matematyce (Franciszek Welczar), Życiorys małej Gerezy (Hanna Gucwińska), Bez skalpu - wśród Indian, Dokąd płynęły statki Kolumba (as), Mam sztuczny staw biodrowy (Wacław Wierzewski), Moda - kolory, materiały, Włosi (Hoff), Maluchem 126p śladami Niki Laudy (Maria Węgrowska).
666Cz 46\243Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1693Przekrój tygodnia, Wieczne złudzenia (Wiesław Górnicki), Szkic do portretu miasteczka (Ireneusz Kasprzysiak), Jadłem tlen łyżką (Mieczysław Czuma), Ramadan - święty miesiąc postu (Zbigniew E. Szafrański), Mój przyjaciel śmiech (Ałła Sarachanowa), Opowieści życiem pisane (Jan Dziopek), Marsylia Nicolas De Stael (1914-1955) (bł.), Odkrycie (Tomasz Matkowski), niezwykłe historie - doktor Wester Mr Holmes (Pierre Belleare), Na zebrze w lesie (Agnieszka M., julian Rachwał), Podręczna encyklopedia warzyw i owoców (w kuchni) - pomidory (jog-jki), Moda - haute couture (Hoff), Sport przed mistrzostwami świata w Stuttgarcie (Roman Burzyński).
667Cz 46\244Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1694Przekrój tygodnia, Producenci i handel (Andrzej Ruchałowski), Ten Połaniec wszystkim znany (Jerzy Z. Lessmann), Meksyk poznaje Polskę (Elżbieta Dzikowska), Chan Chan potęga na glinianych nogach (Lech Niekrasz), Wśród pamiątek z kosmosu (Krystyna Brodowa), Luis Bunuel 58 lat pracy (jog), Nasi w Metropolitan (Lucjan Kydryński), Festyn pod Giewontem (Ireneusz Kasprzysiak), Polonijni czciciele srebrzystego kura (Jerzy Piekarczyk), Rynek w Kazimierzu Stanisław Masłowski (1853-1926), Upalne popołudnie (Juliusz Zychowicz), Mówią dokumenty (Jan Zych), Zaginiona karawela (Lucjan Wolanowski), Sposób na rywalkę (Wanda Falkowska), Moda męska (Hoff), Prawie wszystko o siatkówce (Roman Burzyński),.
668Cz 46\245Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1695Przekrój tygodnia, Conrad wyręcza kapitana (Ewa Owsiany), Nad Lemanem (Wojciech Dzieduszycki), Złowiłam piranię (Joanna Jurczyńska), Człwoeik, który wie na co wydają pieniądze gwiazdy… (Zbigniew K. Rogowski), kurier Warszawski Rok XI Nr 9 Wrzesień 1977 (Lucjan Kydryński), Słowiańska stolica nad Balatonem (Janusz Roszko), Czytające Silvestro Lega (1826-1895) (wer.), Śmierć w słońcu (Ireneusz Kania), Chcesz zwalczyć stres - naucz się żyć (et), Tygrysy polskich kniej (Stefan Maciejewski), O różdżkach, radiestezji i promieniowaniu podziemnych żył (Jerzy Z. Lessmann), Moda - wdzianka (Hoff).
669Cz 46\246Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1696Przekrój tygodnia, Spotkanie z Berlińskim Alexem (Leszek Marcinik), Sezam przy ulicy Sanguszki (Lech Niekrasz), Palach - miasteczko malarzy (Wanda Falkowska), Adolf Hitler - Superstar (Maria Wągrowska), XXI Warszawska jesień muzyczna czyli: idziemy naprzód, cofając sie wstecz!...(Lucjan Kydryński), Saratoga (Stanisław Hadyna), Maria Callas- śmierć na raty (Lucjan Kydryński), Zdarzenie na ulicy psa (Roman Gorzelski), Ocean bez wody (Stanisław Kasprzysiak), Człowiek, który cicho zamykał drzwi (Pierre Bellemare), Jak budować? Jak mieszkać? (Jerzy Z. Lessmann), Moda - otóż (Hoff).
670Cz 46\247Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1697Przekrój tygodnia, Trzy doby ciszy na Okręciu (Lech Niekrasz), Młyn nad Iną (Leszek Mazan), Krążownik który stał się symbolem (Mikołaj Czerkaszyn), Siedemnaście lat, dzień w dzień… (Lucjan Kydryński), Mój przyjaciel śmiech (Ałła Sarachanowa), Pamiątka z Solury (Barbara Wachowicz), Portret Leonella d'Este Antonio Pisano zwany Pisanello (ok. 1395-1455) (wer), Wyrwana kartka (Elżbieta Jogałła), O ataku na pocztę główną z Powstania Warszawskiego (Edward Mortko), Srebro jest złotem (Wilhelmina Skulska), Bliżej obywatela (Wanda Falkowska), Moda - trochę swobody (Hoff), Czy stenografia jest potrzebna ? (Jerzy Z. Lessmann).
671Cz 46\248Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1698Przekrój tygodnia, Droga do Sofii (ZT), Biegun zimą, biegun żelaza (Janusz Roszko), Dla naszych mieszkań (W.S.), Honwed Janosz - towarzysz Ojczulka Bema (Leszek Mazan), Erfurt - miastem kwiatów (janusz Zaręba), Brodway na czarno (Lucjan Kydryński), Hans Fallada (jj), Wiatr - furiat (Andrzej Kądziołka), Srebrna Liz Andy Warhol ur 1930 (wer), Staw (Stella Varcaby), Niedźwiedź za rubla i 82 kopiejki (Jan Kalkowski), Słowniczek od kuchni rosyjskiej, Skrzydlaci wędrownicy (jj), Moda wspaniała (Hoff), Żaglowiec (Janusz Kirszak).
672Cz 46\249Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1699Przekrój tygodnia, Polska jto jest wielka rzecz (Ireneusz Kasprzysiak), o dwóch bratankach w turystyce (Teodor Bogdanowicz), Żyć wśród czeronych i czarnych (Tatiana Sinicyna), Muzeum Warmii i Mazur (Władysław Ogrodziński), Polska ofensywa w stolicy jazzu (Marek Garztecki), Szwajcarskie żurawie (Barbara Wachowicz), Dzień zaduszny Jules Bastien - Lepage (1848-1884) (wer), Mężczyzna, który się nigdy nie śmieje (Zdzisław reszelewski), Jak przebiega kongres w Hiltonie (Jerzy Pomorski), Sól - kwintesencja życia (et), Ssa miniaturka )as), Moda - żakiet-marynarka (Hoff), Mecz - święta godzina (Leszek Mazan, Witold Ślusarski).
673Cz 46\250Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1700Przekrój tygodnia, Chleb, woność, pokój, Jak nas widzą? (Leszek Mazan), Człowiek z fotografii (Anatolij Bondar), Przygody z Onieginem ciąg dalszy (Janina Januszewska-Skreiberg), "Maluchem" za koło podbiegunowe (Krzysztof Białka), Ulica senatorska Bernardo Belotto zwany Canaletto (1721-1780), Menuet (Ałła Sarachanowa), Październik w ochach ucznia gimnazjum (Kazimierz Spirydowicz), Jaźwiec wyrusza nocą (Stefan Maciejewski), Długie życie w dobrym zdroweiu (as), Moda -płaszcze (Hoff), Amulety talizmany i pola fizyczne (as).
674Cz 46\251Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1701Przekrój tygodnia, Na przykład Gorzów (Wilhelmina Skulska), Jeśli nie sprzedam - nie kupię (Wiesław Górnicki), Przez Stany Zjednoczone w 174 godziny (Halina Kwiatkowska), W cydrowym królestwie Syberii (Borys iwanow), Polacy w metrolitan opera (Jerzy Parzyński), Muzeum Architektury we Wrocławiu (Olgierd Czerner), Nowa encyklopedia (Stanisław Ksprzysiak), Fałszerstwo (Wanda Błońska), Drogi Andrzeja Wiktora Schally'ego (Krystyna Kurczab), Jesienny spacer po londyńskim ZOO (Ewa Cieplińska, Przemko, Maria Grafczyńska), W stanie nieważkości (Wanda Falkowska), Moda - płaszcze i spódnice (Hoff), W kwiecie wieku (et).
675Cz 46\252Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1702Przekrój tygodnia, Ostrożnie z naftą (ZT), Jak wygrałem Tour de Kobylany (Janusz Roszko), XX w przybył na Malediwy (Barbara Buczek - Płachtowa), Na Lazurowym Wybrzeżu - bitwa kwiatów i świat Paula Klee (Jerzy Kordyński), Bing Crosby - znał go cały świat (Zbigniew Korpolewski), Pożegnanie z księciem nocy? (Wiesława Czapońska), Inżynieria Antysejsmiczna - narzędzie obrony człwoeika przed żywiołem (Roman Ciesielski), Filologia (Franciszek Welczar), Żywa maszyna do pisania życie bez paliw (et), Przeczytaj nim zaboli Cię ząb! (Krysyna Kurczab), Kosygin i Johanson czyli rozmowa o wnukach (Zygmunt Broniarek), Moda w męskim stylu (Hoff), Prawie wszystko o judo (Roman Burzyński).
676Cz 46\253Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1703Przekrój tygodnia, Samarytanie XX wieku (Lech Niekrasz), Liczą się sentymenty. Decydują fakty (Wanda Cytowska), Skarby Linmanów (Mieczysław Czuma), Kurtyna Wyspiańskiego (Krystyna Zbijewska), "Róża pachnęła góra Palatynu…" (Barbara Wachowicz), Dwa lata w życiu Tomasza Manna (bł), Smutek Corneliusa Berga), Anatomia przeziębienia (TOP), Leśni mocarze (Stefan Maciejewski), Przeszkoda do usunięcia (Wanda Falkowska), Moda (Hoff), W co się bawić? Andrzejki - Jędrzejki - pół żartem pół serio (Zenona Stróżyk).
677Cz 46\254Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1704Przekrój tygodnia, Edward Gierek we Włoszech (ZT), Sweepowanie pod Cieszynem (Leszek Mazan), Górnicy na morzu (Jerzy Tomaszewski), Wyspa jedenastu tysięcy dziewic (Czesław Czerniawski), O muzyce i kształceniu muzycznym mówią wybitni artyści i pedagodzy radzieccy (Ałła Sarachanowa), Dni błękinieją, nad Rzymem...(Barbara Wachowicz), Wesele (jolanta Sell), "Radziecki pisarz hrabia Tołstoj" i jego trylogia (Bogna Wernichowska), Dole i niedole najsłynniejszego koziołka świata (Leszek Mazan), Jessica Mittoro czyli pościg krążownikiem za niesforną córką (Zygmunt Broniarek), Moda - złe wiadomości (Hoff), Srebrny jubileusz zakopiańskich "Klimków".
678Cz 46\255Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1705Przekrój tygodnia, Smutny koniec legendy? (Leszek Mazan), Lekcja patriotyzmu (L.M.), O kozakach, winie i szołowie (Dorota Terakowska), Kurier Warszawski Rok XI. Nr 11 (102) Listopad 1977 (Lucjan Kydryński), Stokowski (Stanisław Hadyna), Życie wśród kobierców (Stefan MAciejewski), Dysk przemówił (Tomasz Zieliński), Kobieta (Stanisław Ksprzysiak), Ścigani (Józef Gawłowicz), Wyprawa do krainy fantazji (Krystyna Brodowa), Moda - wieczór (Hoff), nasz zakład nie odpowiada... (Wanda Falkowska).
679Cz 46\256Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "Prasa"; Zespół Drukarnia WydawniczaPrzekr?j1977, Krak?w1706Przekrój tygodnia, W placówce przed Wigilią (Leszek Mazan), Zaczarowaną dróżką do Pragi (Jan Pilar), Widziałem to na własne oczy (Wiesław Górnicki), Z górskich Wspomnień Ludwika Ziemblica (Jan Kalkowski, Dobiesław Walknowski), Jak rośnie kawior… (Mieczysław Czuma), "Sala musi płakać, nie orkiestra!" (Lech Niekrasz), Afrodyta i turcy (Jan Roszko), Kalendarz kosmiczny, Połączone działanie (H. Olekinaz), Ości zostały zjedzone (Agnieszka M.), Zwierzęta nei istniejące (Bogna Wenichowska), Pasterze (Bogdan Krakowian),
680Cz 47/1Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1978. Krak?w42 (1551)Jerzy Turowicz telefonuje z Rzymu (Jerzy Turowicz), Pogrzeb Jana Pawła I (Marek Skwarnicki), Z zagadnień etyki lekarskiej (Jan Miodoński), Szaleństwo Syractdesa (Stare Przymierze), Listy o Agnieszce (N. N.), jerozolimskie spotkania (Włodzimierz Ledóchochowski), Mój patriotyzm maniakalny (KISIEL), Bania z humanizmem (Piotr Wierzbicki).
681Cz 47/2Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1978. Krak?w43 (1552)Przemówienie papieża Jana Pawła II do wiernych na placu Św. Piotra w dniu 16 X 1978, Życiorys Jana Pawła II, Rodzinne miasto papieża (Ks. Adam Boniecki), Jeden tytuł: nauczycielka (KS. Antoni Just), Pochwała ojców (Stare Przymierze), Świadkowie 60-lecia U progu niepodległości (Roman Tomczyk), Z dzienników warszawianki, "Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno..." Ludmiła Grygiel), Spotkanie muzyczne w Baranowie (Bohdan Pociej), "Bóg błogosławi małomównym"? (Barbara Stawiczak), Polskie pamiątki w Rzymie (Henryk Brzozowski), Konserwatyzm ale bez wdzięku (KISIEL).
682Cz 47/3Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1978. Krak?w44 (1553)Kazanie Ojca Świętego Jana Pawła II podczas uroczystości na placu Św. Piotra 22 Października 1978 (E. J.), Episkopat Polski po wyborze Jana Pawła II (biskup Bronisław Dąbrowski), Do ludu bożego archidiecezji krakowskiej (Julian Groblicki), Wspomnienia relacje refleksji (Jacek Wożniakowski), Po śladach młodości (Ks. Adam Boniecki).
683Cz 47/4Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1978. Krak?w47 (1556)Jubileusz Prymasa Polski (Ks. Adam Boniecki), Perspektywy nowego pontyfikatu (Ks. Józef Majka), Ingres biskupa Rzymu do Bazyliki na Lateranie, Najstarsza tradycja i przyszłość (Jacek Susuł), Franciszek Józef I jakim go nie znałem (Henryk Wereszycki), Kul o Janie Pawle II (Antoni B. Stępień), O demokracji w teatrze (Małgorzata Dziewulska), Skleroza i moda (KISIEL).
684Cz 47/5Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1978. Krak?w51 (1560)Klasyk polskiej prozy (Zygmunt Kubiak), Katedra etyki kul osierocona? (Tadeusz Styczeń), Granice Polityki (Andrzej Micewski), Wiara w czasie adwentu (Józef Tischner), Szczęśliwy jak Gwalbert (Maria Tarnowska), Szlachetne konsekwencje pisarstwa (Juliusz Żuławski), Ludzie ulic Krakowa (Tadeusz Konopka), Odbudowa kościoła parafialnego na Woli Justowskiej (Ks. Jan Kuś), Dla narodu czy dla społeczeństwa? (Tadeusz Szyma), Dokument "Amorficznej epoki" (Barbara Stawiczak), O rozrywce, czyli dlaczego zwariować? (KISIEL).
685Cz 47/6Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1978. Krak?w52/53 (1561/2)Ojciec Święty na Boże Narodzenie do rodaków (Jan Paweł II), Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi (Bogdan Sikorski), Wielka Tajemnica Bożych Znaków (Stefan Kardynał Wyszyński,Prymas Polski), Hymn na Boże Narodzenie (Roman Pieśniarz (Viw.)),Ojciec Ludwik Merton (Matthew Kelty), Monastycyzm (Tomasz Merton), O Tomaszu Mertonie słów kilka (Adam Szostkiewicz), "Co masz czynić, czyń prędzej..."(Marian Bizan), Dokument rodzinny (Józefa Hennel), Przybycie Ignacego Paderewskiego do Polski w 1918 roku (Bronisław Mamoń), Wigilijna myśli pogoń (bigos pretencjonalny) (KISIEL).
686Cz 47/7Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979. Krak?w2 (1564)Rozrachunek z ojczyzną (Stanisław Stomma), Z notatek (Tadeusz Mazowiecki), Jan Paweł II z Kaplicy Sykstyńskiej do Polaków , Eugeniusz Kwiatkowski - mąż stanu i organizator gospodarki (Hanna Jędruszewska), Płaszcz Booza (TŻ), Ludovit Stur duchowny przywódca słowaków (Zofia Bik), Z kim filozofować? (Jan Demboróg), Rozrachunek... (Stanisław Stomma), Kiedy zaczyna się człowiek? (Józefa Hennelowa), "Cicha noc" - dzieje kolędy (Stanisław Skała).
687Cz 47/8Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979. Krak?w3 (1565)Watykan po Krakowsku (Marek Skwarnicki), Encyklika o godności rodzicielstwa (BP Kazimierz Majdański), Kto komu usta zamyka? (Bolesław Banaszkiewicz), Wywiad z Izaakiem Bashevisem Singerem, Homo - Viator (Marzena Woźniak), Kościoły Warszawy w styczniu 1945 r. (Ks. Władysław Łysik, MIC), Szósty, jeżeli liczyć Brylla (Barbara Stawiczak), Przywódcy dawni i nowi (Jerzy Kołątaj).
688Cz 47/9Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979. Krak?w4 (1566)Biskup Krakowski w perspektywie historycznej (Ks. Jerzy Wolny), Komu pieje kur… (Ks. Stanisłw Kluz), Nad tonem historii protestantyzmu w Polsce (Andrzej Kempfi), O trwałe ślady naszej radości (Ks. Jan Zieja), Jak słowo człowiekm się staje…(Bernard Hałaczek), Obiady przy świecach (Jan Józef Szczepański), Schubert 1797 - 1828 (Bohdan Pociej), Katechizm ekumenizmu (Jan Turnau), Na co dzień i od święta (j).
689Cz 47/10Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979. Krak?w6 (1568)Zapis moich zadziwień (Bohdan Skardziński), Moje dziedzictwo (Piotr Bernat), Świadectwo Jana Pawła II w Meksyku (Marek Skwarnicki), O mafijności niefortunnie (Andrzej Micewski), Myśl polityczna w dziejach Polski (Marcin Król), "Legenda" o rzezi niewiniątek (Ks. Jerzy Banak), jeszcze o Sturze (Halina Janaszek - Icanickova), Służyła Bogu i Polsce (Bolesław Leonhard), Stałość w zmienności (Tadeusz Szyma), Historia strachu (Jerzy Kłoczowski), Kwasy i humory (KISIEL).
670Cz 47/11Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979. Krak?w7 (1569)Santo Domingo (Marek Skwarnicki), Stosunek ofiar Oświęcima - Brzezinki do prześladowców (Zenon Jagoda, Stanisław Kłodziński, Jan Masłowski), Dawid i Goliat (TŻ), Ksiądz Onufry Kopczyński o swojej gramtyce (Felicja Wysocka), Przestrzeń poetycka Zygmunta Kubiaka (Henryk Krzeczkowski), Moja mama z Europy Środkowo-wschodniej (Kornel Filipowicz), List z Wrocławia (Tadeusz Chrzanowski), Obrazy i rysunki Arkadiusza Walocha (Stanisław Rodziński), "Nic mnie nie uratowało - żyję" (Barbara Stawiczak), Kielecka przygoda (Henryk Brzozowski).
671Cz 47/12Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979. Krak?w8 (1570)W pielgrzymce do Guadalupe (Marek Skwarnicki), O dobry użytek z nieporozumień (Jan Demoróg), głowa filistyna (TŻ), Watykan przez dziurke od klucza (Ks. Marek Starowieyski), Paryż - Berlin: Sztuka włożona w życie (Barbara Majewska), Pokolenia (Aleksandra Niemczykowa), Polska Opera Królewska w Rzymie (Antoni Buchner), Władza i człowiek (Jan Turnau), ...ale wie, gdzie stoją konfitury (P. W.).
672Cz 47/13Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979. Krak?w9 (1571)Dramat o Jezusie (kilka uwag o Ewangelii według św. Marka) (Roman Brandstaetter), Puebla czyli prawda o człowieku (Marek Skwarnicki), Środa popielcowa (Ks. Jan Miazek), Wielkopostna modlitwa powszechna (Nerses Snorhali), Świadek wielkiej rejterady (Barbara Stawiczak), Nienawiść jak miłość (TŻ), Moja parafia (Roman Tomczyk), Środa Popielcowa (Bogdan Baran), Organizator krajowej centrali "Caritas" (Ks. Jan Białobok), Główka bez głowy (Piotr Wierzbicki), "Lucky Luciano" (Tadeusz Szyma).
673Cz 47/14Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979. Krak?w10 (1572)Społeczne zadanie kośioła (Ks. Józef Majka), Dokument Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej (ab), Tajemnica króla (TŻ), Do Rzymu przez Wyspy bahama (Marek Skarnicki), Widok z dziesiątego piętra (barbara Stawiczak), Z Saksonii, Żmudzi i Kaukazu (Aldona Kimontt), Włodek (Tadeusz Chrzanowski), Mickiewicz i Wyspiański (Zofia Jasińska), Oj nie traćwa nadziei! (KISIEL).
674Cz 47/15Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979. Krak?w11 (1573)Kim jest Bóg? (Johan Henry Newman), Apostolstwo Chorych w Polsce i jego Pierwszy Duszpasterz (BP Marian Rechowicz), Abigail (TŻ), Kodeks Synajski (Ks. Jerzy Banak), Boże, chroń nam cesarza (Henryk Krzeczkowski), Kury (Roman Tomczyk), Męczeństwo w plastiku (Janina Gajowiec), W kraju lat młodocianych (Władysław Czapliński), Z Krzemieńca do Cincinnati (Eugeniusz Żuk), Spis ludności w Judei (Ewa Wipszycka), Pomieszanie z zaciemnieniem (KISIEL).
675Cz 47/16Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979. Krak?w12 (1574)Redemptor Hominis Encyklika Ojca Św. Jana Pawła II, Uroczystość zwiastowania pańskiego (Ks. Jan Miazek), Czy to się opłaca? (Jolanta Strzelecka), Oszczep króla (TŻ), Literackość jako działanie pedagogiczne (Michał Głowiński), "Holocaust" (Władysław Bartoszewski).
676Cz 47/17Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979. Krak?w13 (1575)Prymas Polski do miasta Gniezna i Archidiecezji Gnieźnieńskiej przed przyjazdem Ojca Świętego (Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski), W obronie godności człowieka (Ks. Andrzej Bardecki), Nie-Matejkowski poczet książąt i królów polskich (Władysław Czapliński), Czy istnieje pozytywny model kariery? (Jan Szewerda), Smoła (TŻ), Redemptor Hominis Encyklika Ojca Św. Jana Pawła II, Kościół w Siedliskach, Niebezpieczeństwo przesady (Ks. Tadeusz Sikorski), O sumienność krytyki chrześcijańskiej (Czesław Strzeszewski), Ogryzanie resztek (KISIEL).
677Cz 47/18Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979. Krak?w14 (1576)Rzym - diecezja Jana Pawła II (Don Clemente Riva, Biskup pomocniczy Rzymu), Nad Encykliką "Redemptor Hominis" (Tadeusz Szyma), Jan Paweł II do Żydów , A. N. S. (Adolf Rudnicki), Gorzkie żale (Wiktor Gomulicki), taranczewski i uczniowie (Stanisław Rodziński), El-Beida - Białe Miasto (Bolesław Wiercioch), Śmierć Saula (TŻ), Przypowieśc o wiernych samurajach (Ks. Stanisław Kluz), Wielki Tydzień (Ks. Jan Miazek), Kropka nad "i" (Piotr Wierzbicki), Wiosna (Marek Nowakowski).
678Cz 47/19Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979. Krak?w15 (1577)Wiara miłująca ziemię (Karl Rahner), Zmartwychwstani w Chrystusie (Św. Augustyn), Otworzyć oczy na świat zmartwychwstałego Pana (Ks. Wacław Świerzawski), Korona podbita (TŻ), Szyityzm w Iranie (Maria Tarnowska), Odrodzenie w Akademii Wileńskiej w XVIII wieku (ABP Henryk Gulbinoicz), O moich przyjaciołach w Argentynie (Jan Adamski), Rodak z USA o Papieżu (Ks. Tadeusz Wincenciak), Ostatni polihistor (Teofil Syga), Racine po Polsku (Zygmunt Kubiak), Wspomnienia legionisty (Julian Kulski), Polifonia w Starym Sączu (Bohdan Pociej), Zbiory Krzemienickie (A.S.), Wielkanoc polityczna (KISIEL).
679Cz 47/20Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979. Krak?w16 (1578)Jan Paweł II orędzie wielkanocne "Urbi et Orbi", Drogami ludzkich spraw (Józef Tischner), Psychoterapia dla wszystkich (Piotr Wsełucha), Ręka Jahwe (TŻ), Ostatniemu prusowi (Jan Góra, OP), Dezydery Chłapowski (w stulecie zgonu) (Zdzisław Grot), Strażniczka Ziemi Przemyskiej) (Ks. Tadeusz Stawiarski CSMA), La Solana (Ks. Jerzy Wolff), Sven Norrman (Józef Lewandowski), Forum (KISIEL).
680Cz 47/21Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979. Krak?w17 (1579)"Ja sam, Papież, strzeżony i broniony przez tylu policjantów na ulicach Rzymu" (Karol Wojtyła), Wszechświat i myśl (Ks. Michał Heller), Niecodzienny jubileusz (Wojciech M. Bartel), W kręgu poetów (SP), O wieku XVIII i przesileniu romantycznym (Zygmunt Kubiak), Nawt po śmierci (TŻ), Przechadzi profesor Wolińskiego (Andrzej Sulikowski), Bogaty kraj biednych ludzi (Janusz Perliński), Najkrótsze opowieści (Tadeusz Żychiewicz), Tkaniny Christy-Marii Jeitner (Stanisław Rodziński), Czynów stal (KISIEL).
681Cz 47/22Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979. Krak?w18 (1580)List Ojca Św. Jana Pawła II do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek 1979 r., Amerykanin i praca (Tadeusz Dębski), Wszechświat i człowiek (Ks. Michał Heller), Tańczący król (TŻ), Polscy patrioci na austriackim śledztwie w Krakowie (Antoni Szybart), Świętych obcowanie (Aleksandra Niemczykowa), Sztuka dyskkutowania (Piotr Wierzbicki), Nauka o wszystkim (KISIEL).
682Cz 47/23Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979. Krak?w19 (1581)Średniowieczne kazanie o św. Stanisławie biskupie - męczenników, Wartości nadrzędne i partykularyzm (Andrzej Micewski), Prorocza funkcja kościoła (Ks. Józef Majka), Wielkość (TŻ), Odnowienie katedry na Wawelu (Michał Rożek), Skałka w Krakowie (Stefan Rożej, ZP), Górecko Kościelne zagubione sanktuarium św. Stanisława (BP Edmund Ilcewicz), Wszechświat i czas (Ks. Michał Heller).
683Cz 47/24Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w20 (1582)Jan Paweł II List Apostolski, V Tydzień kultury Chrześcijańskiej (ji), nauka upadu (TŻ), Wszechświat i ewolucja (Ks. Michał Heller), O ratunku dla dzieci z getta (Teresa Prekerowa), Dni muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem (Mieczysław Kominek), Nagroda kul dla prof. karola Górskiego (Jerzy Kłoczowski), Tożsamość i otwartość (Piotr Myszkowski), Ja jestem figurynką z porcelany... (KISIEL).
684Cz 47/25Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w21 (1583)Homilia Jana Pawła II w kościele św. Stanisława w Rzymie, Beatyfikacja Ojca Jakuba laval (Ks. Jan Krokos), Absalom (Tadeusz Żychiewicz), Pesymizm, komserwatyzm, chrześcijaństwo (Marcin Król), O papieżu inaczej )Felicja Wysocka), Dobra Nowina o człowieku (S. Józefa Zofia Zdybicka), Ludzie (Jan Turnau), Filozofia, teologia, mistyka (S.P.).
685Cz 47/26Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w22 (1589)Witamy Cię Ojcze Św., Namiestnik Chrystusa na Polskiej ziemi (Jerzy Turowicz), Biskupi Polscy na powstanie Ojca św. Jana Pawła II w Polsce (Stefan Kardynał Wyszyński, BP Bronisław Dąbrowski, BP Stanisław Barcła, ABP Franciszek Macharski), Wielki Tydzień w Rzymie (Jarosław Iwaszkiewicz), Czym chcemy witać Ojca Świętego Jana Pawła II kiedy odwiezi nas w ojczyźnie (Antoni Gołubiew), Tragedia wawelska roku 1079 (Marian Plezia), Karol Wojtyły Droga własna (Halina Bortnowska).
686Cz 47/27Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w24 (1586)"Abyście od Nmiego nigdy nie odstępowali", "Pragnę nade wszystko.." słowo Ojca Św. Wygłoszone podczas konferencji episkopatu Polski na Jasnej Górze 5 VI 1979, "Pójdziemy ku przyszłości" przemówienie Ojca Św. Wygłoszone w Gnieźnie dnia 3 czewca 1979 r., "Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń" Homilia Ojca Świętego do wiernych Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego na Jasnej Górze dnia 6 czerwca 1979, Lotnisko w Balicach (Henryk Jabłoński).
687Cz 47/28Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w25 (1587)Krzyż na Placu Zwycięstwa (Jerzy Turowicz), W Kalwarii Zebrzydowskiej (Jacek Susuł, Bronisław Mamoń), W Wadowicach (Tadeusz Konopka), W Nowym targu (Ks. Adam Boniecki), Przemówienia i Homilie Ojca Świętego, I coż dalej, szary człowieku? (KISIEL).
688Cz 47/29Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w26 (1588)Sens krakowskiego synodu (Stefan Wilkanowic), "Holocaust" w Szwajcarii (Bolesław Banaszkiewicz), Refleksja czy panorama? (Tadeusz Kudliński), Ogołocenie (TŻ), Przemówienia i homilie Ojca Świętego, A może nie było aż tak żle? (Józefa Hennelowa), Królu, nie grzesz (Tadeusz Szyma), Pożegnanie (Grzegorz Bytnar).
689Cz 47/30Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w27 (1589)Antoni Gołubiew nie żyje (Jerzy Turowicz), O Antonim Gołubiewie (Stanisław Stomma), Szkic do życiorysu(Jacek Susuł), Nad trumną Tola Gołubiewa (Czesław Zgorzeleski), Śmierć Absaloma (TŻ), Przemówienia i homilie Ojca Świętego, Korzenie (Antoni Gołubiew), Zapis czyniony do końca (Ks. Adam Boniecki).
670Cz 47/31Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w28 (1590)Ewangelizacja Europy (Jan Paweł II), Uroczystość w Katedrze Wawelskiej (J. S.), Idąc przez puste Błonia (Józef Tischner), Pierwszy konsystorz Jana Pawła II (Jerzy Turowicz), Absalomie, Absalomie (TŻ), Niespodziani przyjaciele (Maria Niklewiczowa), Biblia Capka (Ks. Jerzy Banak), Podróże kształcą (Ks. Jerzy Wolff), Polonia kalifornijska (Rufin Maryjka, OFM), Profesor Halina Turska (Teresa Friedelówna), Spotkanie w Monchen gladbach (Ks. Józef Majka), Śmierć Gotubiewa (KISIEL).
671Cz 47/32Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w29 (1591)Naród i państwo (Andrzej Micewski), Przed 35 laty w Lublinie (Tadeusz Szyma), Smak przeszłości (Marcin Król), Wierność ludu (TŻ), Emeryk Hutten Czapski (Stanisław A. Morawski), Schron na dachu - pamiętnik żyda z 1943 roku (O. Joachim Roman Bar), "Ślepa ulica" (Jan Zieliński), Samotny Odyseusz - o twórczości Tadeusza Szai (Bronisław Maj).Jaki porządek panuje w świecie? (KISIEL).
672Cz 47/33Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w30 (1592)Powstanie warszawskie, w 20-lecie ustawy przecialkoholowej (Bolesław Banaszkiewicz), Drogi do niepodległości (Jan Demboróg), Parlament Europejski i co dalej? (Jan Kosch), Twarz wolności (TŻ), Ze wspomnień z okresu Powstania (Jan Rzepecki), Pielgrzymi Polscy w wiecznym mieście (Stanisław Kozielski), O upraszczaniu (KISIEL).
673Cz 47/34Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w31 (1593)Jan Paweł II jedzie do USA (Johan Kohan), Jezus Chrystus (Ks. Stanisław Kluz), Namiot pieśni (TŻ), Ze wspomnień okresu Powstania (Jan Rzepicki), Homer i Lalka (Karol Olgierd Borchardt), Literatura twardych maateriałów (Antoni Szybart), Dziecko (Jan Turnau), Bzik genetyzny (KISIEL).
674Cz 47/35Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w32 (1594)Na tamtym brzegu (Ks. Andrzej Bardecki), W Kijowie (Grzegorz Bytnar), Doświadczenie (TŻ), Uczeń (Bogdan Ostromęcki), Być sobą (Tadeusz Szyma), Biblia Ormiańska (Józef Reczek), Wspomnienia porządkowego (Tadeusz Zaleski), Obrazy prawdomówne malarstwo Jacka Sempolińskiego), Pomnik z papieżem (KISIEL).
675Cz 47/36Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w34 (1596)Rozmowa z kard. Gantin (Jerzy Turowicz), Inflacja i ropa (teodor gato), Kardynał Stanisław Hozjusz - świadek chrześcijańskiej tradycji (Henryk Damian Wojtyska, CP), Cienie odchodzą (TŻ), Wojchiech Maria Baudiss (Tadeusz Żychiewicz), Papież wielkiego przełomu (Ks. Stanisław Nagy, SCJ), Czy została dokonana beatyfikacja Królowej adwigi? (O. Joachim Roman Bar), Zapisane w Sandomierzu (Stanisław Rodziński), Pamięci Elżbiety Arentowicz (Władysław Gołąb), 50 lat z Wiechem (KISIEL), Rozkosznisie (Piotr Wierzbicki).
676Cz 47/37Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w35 (1597)Wizyta (Bohdan Mańkowski), O jaki świat chodzi? (Włodzimierz Ledóchowski), Zanim padły pierwsze strzały (Mikołaj Dziecioł), opowieść o bogobojnym bracie (Roman Tomczyk), Sytuacja kościoła katolickiego (Ks. Władysław Zdunek), Bój o Kałuszyn (Eugeniusz Biały), Sąd Salomona (TŻ), W sprawie poezji (KISIEL).
677Cz 47/38Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w36 (1598)W straży obywatelskiej (Maria Kurcyuszowa), W środę po południu na Placu Św. Piotra (Jerzy Turowicz), Błogosławiona Królowa Jadwiga (Ks. Czesław Stawisko), Czas pokoju (TŻ), Powrót (Andrzej Sulikowski), Spotkanie z ogrodnikiem (Zygmunt Marzys), Mowa wielkiego wodza indian Seattle z roku 1855 (Kazimierz Wójtkowicz), Pionier odnowy kościoła (Marek Marczewski), Paweł taranczewski - malarz z wyboru (Stanisław Rodziński).
678Cz 47/39Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w37 (1599)Literatury wymiar religijny (Jan Błoński), Z dziennika mego N.N (Zbigniew Żakiewicz), Widziane z USA (K. Tadeusz Winceciak), Na górze morza (TŻ), Samoobrona Śląska (Mikołaj Dzięcioł), Tablica (Jacek Susuł), Zamiast wspomnienia o Jerzym Cytawie (Jerzy Kołątaj), Bractwo błękitnego krzyża (Aleksander Zaczyński), Muzyka w Katedrze Wawelskiej (Jacek Berwaldt), Gombrowicz, czyli o czytaniu "Dzienników" (Jerzy Brzozowski), Do moich parafian (KISIEL).
679Cz 47/40Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w38 (1600)Polak w literackim lustrze (Jan Błoński), Karol Kardynał Wojtyła: Filozof spraw ludzkich (Tadeusz Styczeń), Inny pogląd (Jacek Susuł), Opowieść nie dokończona (Kornel Filipowicz), Historia Polski bez królów i wojen (Władysław Czapliński), Przynęta i ryba (Henryk Brzozowski), Pora śpiewu, bez gniewu (Józef Częścik), Z innego świata (KISIEL), Dni modlitwy na Jasnej Górze (MS.).
680Cz 47/41Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w39 (1601)Notatki Irlandzkie (Jacek Woźniakowski), Kino moralnego nirpokoju (Tadeusz Szyma), Szukanie tożsamości (Jan Błoński), Żychiewicz Ksiegi Mądrości (Anna Kamińska), Laski niewidomych i widzących (Tadeusz Mazowiecki), Jak się dogadać z Amerykaninem? (Tadeusz Dębski), W samo południe (Stanisław Dąbrowa - Kostka), Polska tradycja w dwóch kosciołach Rzymu (Tadeusz M. Trajdos), O ukochanej elicie (KISIEL).
681Cz 47/42Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w40 (1602)Jan Paweł II w Irlandii, Rauchning i jego "Rewolucja Nihilizmu" (Jan Demboróg), Przyjaciej (Jacek Susuł), Zwykły drewniany krzyż, stojący przy ulicy miasta (Ks. BP Edmund Licewicz), Jak zginął kat Śląska - Generał SS i policji Roettig (Władysław Naruszewicz), Oddziały młodzieży powstańczej (Władysław Sala), Dlaczego nie należy się gniewać (Tadeusz Szyma), Cystersi znad Kamiennej (Jacek Susuł), Jęki nad Europą (KISIEL).
682Cz 47/43Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w41 (1603)Po roku pontyfikatu (Stanisław Grygiel), "Johan Paul Two We Love You" (Ks. Mieczysław Maliński), Prasa brytyjska pisła.. (R.W.), Jan Paweł II w Stanach Zjednoczonych,
683Cz 47/44Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w42 (1604)Jerzy Turnowicz pisze z USA, Upadek i powstanie pañstwa (Andrzej Micewski), Wiara I nauka (B.G.), W Irlandii (Stefan Kobierzycki), Jeszcze o świątyni (TŻ), 268 Warszawska (Andrzej Wielowieyski), Spór o trzecie tysiąclecie (Andrzej Święcicki), Warszawska jesień 79 (Mieczysław Kominek), Pomeczowe drobiazgi (KISIEL).
684Cz 47/45Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w43 (1605)Wspomnienia i refleksje o misjach (Teresa Tran Thi Lai-Wilkanowicz), "Wiara, nauka i przyszłość człowieka" (Ks. Józef Majka), Modlitwa Salomona (TŻ), Matka Teresa z Kalkuty (Ks. Adam Boniecki), Polak w wyboru (Grzegorz Bytnar), Samotność i wyrzeczenie (Barbara Stawiczak), Pogranicze (Jan Turnau), Doświadczenie kryzysu (S.P.), Memento (Maciej Zięba), Radość muzykowania (Jacek Susuł), Cisza, w której czekamy (Andrzej Walisz), Inauguracja i nowe akcenty (JS).
685Cz 47/46Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w44 (1606)Na Salwatorskim cmentarzu (Anna Wolska), Medytacje o rodzinie (Ludmiła Grygiel), Polaków portret - jubileuszowy czy codzienny? (Tadeusz Chrzanowski), "Moralność prawa" (Jolanta Strzelecka), Dwadzieścia lat (TŻ), Miara codzienności (Maria Ruszkiewicz), Dokąd to prowadzi? (Krystyna Kucharska), W sprawie stosunków pozamałżeńskich... (Ernest Skalski), Do Rzymu pieszlo (Ks. Eugeniusz Klimiński), Pielgrzymka pokoju i pojednania (Henryk Krzeczkowski), Nagroda pocieszenia (Piotr Wierzbicki).
686Cz 47/47Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w45 (1607)Prymas Polski na imieniny Ojca Świętego, Papież i jego korektor (Ks. Andrzej Bardecki), "Naród nasz rośnie przez wolność, wiarę i młodość" (Józefa Hennelowa), Czy mam szansę? (Ignacy Gajewski), Legenda Etiopii (TŻ), Sprawozdanie z podrózy (1) (Marek Skwarnicki), O Bezecie Ciućmie i Prosięciu (Roman Tomczyk), Nadia Boulanger (Zygmunt Mycielski), Człowiek ośmiu błogoławieństw (O. Konrad Hejmo), Muzyka w Katedrze Wawelskiej(II) (Jacek Berwaldt), Dzieci i lwy (Piotr Wierzbicki), Notatki z udancyh rekolekcji paryskich (Ks. Stanisław Kluz).
687Cz 47/48Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w46 (1608)Po pierwszym roku pontyfikaty (Ignacy Tokarczuk), Mity, modele, paradygmaty (Michał Heller), Kwiatów nie było (Jan Szewerda), Czy sąd poprawi administrację (Bolesław Banaszkiewicz), Zdrada Salomona (TŻ), Miłość i niechęć do zachodu (Andrzej Micewski), Czy jeszcze rozumiemy Słowackiego? (Bronisław Mamoń), Wezwanie(KISIEL), Kongres Mariologiczny w Maryjny w Saragossie (Julian Wojtkowski), Czynnik moralny w sztuce (Piotr Wierzbicki), W Legii Akademickiej (Ks. Adam Boniecki).
688Cz 47/49Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w47 (1609)Przemówienie Ojca Św. Jana Pawła II do kolegium kardynalskiego, Na Górze Subasio (Natalia Swolkień-Lloyd), Fizyka domyślna do końca (Józef Życiński), W drodze (Jan Ciechowicz), Pieśń ujdzie cało? (Grzegorz Bytnar), Horyzont (TŻ), Malarstwo Stanisław Rodzińskiego (Barbara Majewska), Kościół w dziejach języka polskiego (Stanisław Rospond), W Złotowskiem ("Michał"), Banałowiec jako światoburca (Piotr Wierzbicki), Harcmistrz Rzeczpospolitej (Bolesław Leonhard).
689Cz 47/50Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w48 (1610)Świadectwo heroicznemu myśleniu (Józef Tischner), Turcja - Watykan z dziejów wzajemych relacji (Jerzy S. Łątka), Sprawozdanie z podróży (2) (Marek Skwarnicki), Słowo płomień rozświetlający muzykę (Krzysztof Dybciak), Nie zostawiajmy (TŻ), Kościół katloci w Japonii (Jan Obłąk), Jeden rok.. (Ks. Stanisław Kluz), "Kildani" (Leszek Dzięgiel), Arsenał raz jeszcze (Stanisław Rodziński).
670Cz 47/51Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w49 (1611)Podróż wielkiej nadziei (Ks. Adam Boniecki), W Wigilię dialogu (Ks. Adam Boniecki), Przeciwko sobie (TŻ), Boczna droga (Władysław Czapliński), Dwa wyroki (Jolanta Strzelecka), Ostatni zakonnik ( Ks. Mieczysław Maliński), O "Zgrzebnym wojski" słów kilka... (Józef Marcinkowski), Dziesięciolecie "Analecta Cracoviensia"(Wojciech M. Bartel), O cudach (KISIEL), Zaproszenie do zabawy (Henryk Brzozowski).
671Cz 47/52Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w50 (1612)Podróż wielkiej nadziei (2) (Ks. Adam Boniecki), Nie tylko o rolnictwie (Tadeusz Szyma), Myśli i działalność Ojca Honorata Koźmińskiego (Ignacy Tokarczuk), Ścieżki sprawiedliwych (TŻ),Słowackiego wizje globowe i kontemplacje (Czesław Zgorzelski), Kryzys marzeń rzymskich (Ks. Adam Boniecki), Kościół zmienny czy niezmienny? (KISIEL), W błyskawicznym tempie (Piotr Wierzbicki).
672Cz 47/53Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1979, Krak?w51-52 (1613-14)Bogu chwała, ludziom pokój (Ks. Wacław Świerzawski), Zamiast artykułu świątecznego… (Ks. Stanisław Kluz), Pasterka wysiedlonej zamojszczyzny (Ks. Edmund Ilcewicz), Nie zabraniaj (TŻ), Dowód rzeczowy (Andrzej Sulikowski), Brat naszego Boga (Karol Wojtyła), Choinka (Zbigniew Żakiewicz), W klasztorze bractwa betlejemskiego (Zygmunt Marzys), "Pielgrzym" (Tadeusz Szyma), Krwiożerczość od podszewki (Józefa Hennelowa), Moje grymasy świąteczne (KISIEL).
673Cz 47/54Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 1 (1615)Słowo Jana Pawła II do Polaków (Jan Paweł II), Prawda siłą pokoju (Jan Paweł II), Czy chcemy cokolwiek zmienić? (Agnieszka Kral), Rzeczy obrzydliwe (TŻ), Od Bostonu do Waszyngtonu (Ks. Tadeusz Wincenciak), Matka Jordan, Dominikanka (Elżbieta Swiderska), Człowiek: początki i koniec (KISIEL), Kałuszyn (Stanisław Truszkowski), Moja Laestra (stefania Woytowicz), Ćwiczenia obowiązkowe w poezji (Piotr Wierzbicki), Galeria Sióstr Wahl czyli prywatna galeria prywatnej sztuki (Stanisław Rodziński).
674Cz 47/55Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 2 (1616)Notes rzymski (Ks. Adam Boniecki), Ksiądz Konstanty Michalski (Ks. Wacław Świerzawski), Polityka prawa (Jolana Strzelecka), O baranach (TŻ), W sprawie genezy ślubów Jana Kazimierza w 1656 roku (Marian Rechowicz), Dom nad zatoką (Wisław Paweł Szymański), Juliusz Studnicki 1906-1978 (Stanisław Rodziński), O najnowszej historii polskiego protestantyzmu (Andrzej Kempfi), O mózgu (KISIEL), Kompromisowcy (Piotr Wierzbicki).
675Cz 47/56Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 3 (1617)O kościele w Egipcie (Don Virgilio Levi), Powrót Jasnogórskiej Ikony do Konstantynopola (Stefan Rożej), Z działalności ekumenicznej Ks. Kardynała Karola Wojtyły (Ks. Andrzej Bardecki), Notes rzymski (Ks. Adam Boniecki), Wielka i najbliższa (TŻ), Przed synodem holenderskim (Ks. Adam Boniecki), Po samo dno istnienia (Bronisław Maj), W zbożu (Antoni Burdy), Wyspa jak wulkan gorąca (Janusz Perliński) O słuchaniu (Jerzy Grzybowski), Turecki dzinnik o wizycie Ojca Św. (Ks. Adam Boniecki), Pielgrzymkowe trasy spiszaków zamagurza (Tadeusz M. Trajdos), Marsz leukocytów (KISIEL).
676Cz 47/57Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 4 (1618)Problem prawowierności teologii (Stefan Świeżawski), Teologia Ks. Hansa Kunga (Ks. Romuald Rak), Synod biskupów kościoła Holenderskiego (Ks. Adam Boniecki), Dolar Contra złoto (Teodor Gato), Siedem filarów (TŻ), O Stanisławie Vincenzo (Andrzej Vincenz), Okupacja hitlerowska na ziemi kaszubskiej (Zygmunt Milczewski), Okupacja teatru religijnego w USA (Irena Sławińska), Nie zabijaj (Jerzy Turau), Poeta tragiczny (Grzegorz Bytnar), Uśmiech lekarza (Marek Nowakowski), Co robić? (KISIEL).
677Cz 47/58Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 5 (1619)Emigranci (Ks. Roman Dzwonkowski), Na rozdrożu, czyli spowiedzi sfrustrowanych (Jan Szewerda), Synod biskupów holenderskich (Ks. Adam Boniecki), Historia domowa (Jan Zieliński), "…a to echo grało" (Henryk Krzeczowski), Złoty kolczyk (TŻ), 350 lat unii kościelnej Ormian Polskich (Ks. Bolesław Kumor), Zapiski holenderskie (Halina Bortynowska), 35 lat malarstwa w Polsce Ludowej (Stanisław Rodziński), Ład świata czy ład w myślach? (KISIEL).
678Cz 47/59Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 7 (1621)Siła i prawda (Andrzej Micewski), Teologowie i świat (Ks. Stanisław Kluz), Portert pielęgniarki (Jan Pleśniak), O niedźwiedzicy (TŻ), Notes rzymski (Ks. Adam Boniecki), Paderewski jako polityk (Zenon Szczeniowski), Proszę o indeks (Jan Andrzej Kłoczowski), Katolicka świadomość nieomylności kościoła (Ks. Adam Kubiś), W służbie ksiązki (Jacek Susuł), Wiatr (Marek Nowakowski), Co jest za gwiazdami? (Piotr Wierzbicki).
679Cz 47/60Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 8 (1622)Prorok (Ks. Józef Majka), Kto na będzie bronił? (Jolanta Strzelecka), Pochodnia pańska (TŻ), Owoc zakazany (JK), Inna kariera (Andrzej Sulikowski), Jan Paweł II o filozofii Tomasza z Akwinu, Profesor Michał Siedlecki (Zbigniew Kawecki), Wszystkie ksiązki (Piotr Wierzbicki), Na czym polega antychłopskość? (Józef Bagiński).
680Cz 47/61Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 9 (1623)Na przykład Niderlandy (Jerzy Turowicz), Gdzie kręta odra płynie (Ryszard Koledyński), Most do mądrości (Stefan Wilkanowicz), Uczta z książęciem (TŻ), Wielki wybuch (Janusz Czyż), Niedomogi polskich uczelni technicznych (Andrzej Jakubowicz), Boży drwal (Halina Kenarowa), Polska retro (KISIEL).
681Cz 47/62Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 10 (1624)Grzechów odpuszczenie (Tadeusz Żychiewicz), W konfesjonale (Ks. Bogdan Kolinek), Przeciw nicości, w imię nadziei (Tadeusz Szyma), Pokój, nie odpoczywanie (Ks. Janusz St. Pasierb), Źródło zmącone (TŻ), "Hamlet Polski" (Krystyna Czerni), Notes rzymski (Ks. Adam Boniecki), Teatr "prawdziwy"? (Bogumiła Dumowska), Najnowsza biografia Księcia Biskupa Warmińskiego (Roman Doktór), O ojczyźnie (KISIEL).
682Cz 47/63Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 13 (1627)Gdy kur człowiekowi zapieje… (Antoni Gołubiew), Umiarkowanie (TŻ), Prefet Judei w czasach Tyberiusza (Kazimierz Baran), Zmysł prawa w kościele (Jacek Salij), Chrześcijan i zmysł historii (Ks. Józef Życiński), Rozmowa o malarstwie Krzysztofa Okonia (S.B.M.), Pan zając nad odchłanią (Barbara Stawiczak), "Wysokie loty" (Tadeusz Szyma), Wszystko już było (KISIEL).
683Cz 47/64Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 14 (1628)Alleluja (Ks. Bogusław Nadolski), List Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów kościoła o tajemnicy i kulcie eucharystii (Jan Paweł II), Atlas (Zbigniew Herbert), Rzeczy trudne (TŻ), Jeden jest Pan smutku i nagrody (Anna Kamieńska), Kronika parafii zakopiańskiej (Halina Kenarowa), Niewola tatarska (Alojzy Sajkowski), Opuszczenie rąk (Piotr Wierzbicki), Piękna sztuka czytania (KISIEL).
684Cz 47/65Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 15 (1629)Kapelusz zdejmam przed ulicznikiem (Stanisław Stomma), Znak wiary (BP. Edmund Ilcewicz), Księga mądrości (TŻ), Całun turyński znakiem męki i zmartwychwstania Jezusa? (Ks. Jerzy Chmiel), Co jest lepsze od prawdy? (Jan Demboróg), Polacy i Mniejszości Narodowe (Marcin Król), Proszę wstać, sąd idzie... (Jolanta Strzelecka), Wbrew kryzysom (SP), Kościół mojej mamy (Maria Kazimierz), Czyste sumienie (Maria Korniłowiczówna).
685Cz 47/66Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 16 (1630)Ojciec Święty w Turynie (Ks. Adam Boniecki), Orędzie Wielkanocne Jana Pawła II, 1980 (Jan Paweł II), Mieszkania - kryjówki (Teresa Prekerowa), Wielki Tydzień w Rzymie (Jerzy Turnowicz), Notes rzymski (Ks. Adam Boniecki), Ślad obłoku (TŻ), Gdy przychodzą we śnie (Kornel Filipowicz), Dyrygent tńca (Piotr Wierzbicki).
686Cz 47/67Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 17 (1631)Przepoczwarzenie Sławomira Mrożka (Jan Błoński), Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Modlitwy o Powołania (Jan Paweł II), O życiu harmonijnym (Stefan Ksielewski), Nadzieja pełna nieśmiertelności (TŻ), Probosz Wzgórza Wawelskiego (Henryk Brzozowski), Nieznany brat (Marek Nowakowski), Polski ruch wydawniczy w Niemczech Zachodnich w latach 1945-1946 (Henryk Muzioł), Nad wspomnieniami Carlo Schmida (Władysław Czapliński), W drodze o Św. Benedykcie (T.K.), Witkacy (Stanisław Rodziński), Piękna sztuka kontynuowania (Piotr Wierzbicki), Spowiedź dziecięcia wieku (KISIEL).
687Cz 47/68Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 18 (1632)Afryka (Krzysztof Śliwiński), Obozowa rodzina (Krytyna Wigura), Przyjaźń (Maria Dernałowicz), Sędziwość roztropności (TŻ), Powstania, pożegnania… (Jan Góra), Kociełłowie (Zbigniew Zakiewicz), Siostry Urszulanki szare w Argentynie (Antoni Kujth), Profesor Marysieńka (Ewa Miodońska-Brookes), Ironia dla wtajemniczonych (PW), NIe ujęci szkoleniem (KISIEL)>
688Cz 47/69Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 19 (1633)Jan Paweł II w Watykanie (Ks. Adam Boniecki), Wędrówki benedyktyńskie (Ks. Marek Starowieyski), "Ach, ten zachód" (Andrzej Micewski), Filozof wartości najwyższych (Władysław Stróżewski), Cień strzały (TŻ), Jan Paweł II w Afryce (B.K.), Zapomniane koncepcje (Jk).
689Cz 47/70Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 20 (1634)W 500 rocznicę śmierci Jana Długosza (Ks. Bolesław Przybyszewski), Pionier socjologii parafii (Ks. Stefan Eugeniusz Dobrzanowski), Pamięci Picassa (Barbara Majewska), Wszystko, co jest (TŻ), Afrykańska podróż Jana Pawła II (B.K.), Świadectwo losów, rachunek nadziei (Tadeusz Szyma), Jak każe tradycja (JS), Domek Babci JAgi (Piotr Wierzbicki).
670Cz 47/71Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 25 (1639)To było wydarzenie (Jose De Broucer), Wokół polityki i prawosławia (H.S.), Opus Magnum O Legionach Polskich (Antoni Szybart), Murat Syn Tomasza (Leszek Dzięgiel), Maciej Rataj (Józef Marcinkowski), Co siędzieje z filmami dokumntalnymi? (Tadeusz Szyma), O Kalinie Wojciechowskiej (Piotr Sawicki), Życie z muzyką (Piotr Wierzbicki), Spostrzeżenia krótkie (100) (KISIEL).
671Cz 47/72Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 28 (1642)Brazylijska podróż Jana Pawła II (B.K.), Wspomnienie o Janinie Szymańskie (Aleksandes Zaczyński), Litwo, ojczyzno moja… (Konrad Górski), Izajasz (TŻ), Z dziennika mego N.N (Zbigniew Żakiewicz), Świat tak dobry, że niedoskonały (Bronisław Maj), Rosną szeregi... (KISIEL).
672Cz 47/73Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 29 (1643)Od Sao Salvador Do Manaus (B.K.), "Joao De Deus" Na ziemi prawdziewgo krzyża (Jerzy Turnowicz), Wezmij w uszy ziemio (TŻ), Zapomniana droga (Jan Konefał), Duchowieństwo a więźniowie Oświęcimia (Ks. Jan Kuś), Jeszcze o Litwie i o Mickiewiczu (Grzegorz Bytnar), Muzyka w Stary Sączu (Mieczysław Kominek), Kryzysy strukturalne i ich konsekwencje (Aleksandrer Matejko), Jak dzieci?! (KISIEL), Radosna twórczość (Tadeusz Żychiewicz).
673Cz 47/74Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 30 (1644)Patmos i Rodos 1980 (Wacław Hryniewicz), Amerykańskie reflekcje (Ks. Tadeusz Winceciak), 700-lecie klasztoru Starosądeckiego (O. Cecylian Niezgoda), Czy parlamentyzm może przetrwać? (Andrzej Micewski), Sprawiedliwość ludom (TŻ), Architektura Polski XVII wieku (Tadeusz Chrzanowski), Mussolini i inni (Piotr Wierzbicki), Perskie oko (Barbara Stawoczak), Powrót Apostołów (Tadeusz Szyma).
674Cz 47/75Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 31 (1645)Jan Paweł II o swojej podróży do Brazylii (Jerzy Turnowicz), Czy można (nie)być materialistą? (Józef Życiński), Przypowieść o winnicy (TŻ), Słowo Powstania Warszawskiego (Władysław Bartoszewski), Ratunek (Stanisław Nowogródzki), Stan zdrowia młodej generacji (Jerzy Serejski), Na festiwalu w Budziszynie (Jerzy Remiszewski), Katolicy angielscy (Henryk Krzeczowski), Historia wstecz poprawina (KISIEL).
675Cz 47/76Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 32 (1646)Warszawskie Szare Szeregi a wojna totalna (Tomasz Strzembosz), O dialogu katolicko-żydowskim (Ks. Adam Boniecki), Zdrowy z urojenia (Marek Zieliński), Powołanie Izajasza (TŻ), Mieczysław Niedziałkowski (Andrzej Friszke), Wilki podchodzą ze wszystkich stron (Marek Nowakowski), Przyszłość i historia (TS), Historia humoru oraz powaga (KISIEL).
676Cz 47/77Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 33 (1647)Święty Benedykt, patron Europy (Ks. BP Clemente Riva), Stworzenie i ewolucja wszechświata (Michał Heller), Między ładem a chaosem (Tadeusz Chrzanowski), Twórczość liturgiczna (Ks. Bogusław Nadoolski), Emanuel (TŻ), Jeden z najwspanialszym pamiętników polskich XVII w. (Władysław Czapliński), Gombrowicz i krytycy (Zdzisław Łapiński), Doświadczenie nadziei (SP), Piotr Iber ozdoba i sława Gruzji (Józef Reczek), Urlop od siebie (KISIEL), Sport to zdrowie (Piotr Wierzbicki).
677Cz 47/78Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 34 (1648)O publicystyce Pawła Jasienicy (Władysław Bartoszewski), Przyjaciel Polski (BP Bronisław Dąbrowski), O naśladowaniu Matki Boskiej (mt), Jednak zawsze na Jasnej Górze (Stefan Rożej), Maluczki (TŻ), Koniec modlitwy? (Ks. Mieczysław Maliński), Marzyciel za horyzontem zdarzeń (Mirosław Dzielski), Z Żarnowca (Krzysztof Morawski), Katakumbalia (Elżbieta Jastrzębowska), Abel, mój brat szliśmy razem (Maria Honowska), Waga ciszy (Henryk Brzozowski), Z entuzjazmem... (KISIEL), Argument (Piotr Wierzbicki).
678Cz 47/79Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 35 (1649)Klio w Bukareszcie (Stefan Kiniewicz), Wizja chrześcijańskiej Europy Ottona III (Stanisław Gawęda), Pełnia (TŻ), Święty Antoni Ziemi Zamojskiej (BP Edmund Ilcewicz), Polskie wydawnictwo kościelne w Niemczech Zachodnich po II Wojnie Światowej (Ks. Anastazy Nadolny), Z Warszawskiej szkoły architektury (Helena Syrkus), Edukacja Cesarzowej (Krystyna Chojnicka), Katolicyzm Niderlandzki (Jan Turnau), Odkrycie Haydna (Piotr Wierzbicki).
679Cz 47/80Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 36 (1650)Komunikat z posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski, Kazanie Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Polski podczas sumy w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, Kościół Polski pod zaborami (Ks. Jan Kuś), Kościołu chrześcijańskie na kongresie w Bukareszcie (Jerzy Kłoczowski), O prof. Konradzie Górskim (Zofia Stefanowska), Zakonnice w Łodzi miedzywojennej (Maria Piaszyk), Mały optymizm (SPODEK), Działalność opiekuńcza parafii warszawskiej (H. Balicka-Kozłowska).
680Cz 47/81Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 37 (1651)Do umiłowanych uczestników dni modlitwy inteligencji katolickiej (Stefan Kard. Wyszyński, Prymas Polski), O wolności ducha (Ks. BP Ignacy Tokarczuk), Jedna doba (Piotr Wierzbicki), Czy organizacja nas uratuje? (Jan Szewerda), Jeden za wszystkich (Halina Bortnowska), Drzewo wiadomości dobrego i złego (Stanisław Stomma), Narodziny i śmierć (TŻ), Zagadka gogola (Sabina Trawłczańska), Między polityką a literaturą (Krystyna Chojnicka), ... Nieudany jak świątek góralski" (Maria Władyczanka), Dwa domy (Marek Nowakowski), Atut w trudnych czasach (Piotr Wierzbcki), Msza Św. w Stoczni Im. Lenina (Stanisław Musiał).
681Cz 47/82Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 38 (1652)Chrześcijaństwo w Europa (Joseph Kardynał Ratzinger), Biskupi RFN w Polsce (Andrzej Mioewski), Prawa człowieka a kultura (Jacek Woźniakowski), Doniosła podróż (Jasek Susuł), Znak wieczności (TŻ), Przesłanie Hioba (Ks. Józef Sadzik), Jan Paweł II w Aquila, Oświadczenie związków literatów polskich (Zarząd Gminy Związków Literatów Polskich).
682Cz 47/83Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 39 (1653)Powrót do kultury (Jan Zieliński), O wyobraźni społecznej (Andrzej Micewski), Kino pod Stocznią (Tadeusz Szyma), Proste drogi (TŻ), O właściwą rangę zawodu rolnika (Bolesław Banaszkiewicz), Panie, jeśli Ci potrzebny jestem właśnie taki… (Adolf Rudnicki), Jak się modlić (Ks. Mieczysław Maliński), Kościół we Francji po wizycie Papieża (Jerzy Turnowicz), Piekło dla ciekawych (Ks. Michał Heller), Wielki temat (Piotr Wierzbicki), O słowach bez adresu i o spokoju (KISIEL).
683Cz 47/84Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 40 (1654)Inauguracja VI Synodu Biskupów, Jan Paweł II do księży byłych więźniów Dachau (Jan Paweł II), Co można zrobić natychmiast? (Stefan Kurkowski), Solidarność (Tadeusz Szyma), Nie chą powielać (Halina Bortnowska), Oczy ślepych (TŻ), Ku poznaniu liturgii wschodniej (Wacław Hryniewicz), Samozwańcy (Piotr Wierzbicki), Błędnie poinformowany (KISIEL).
684Cz 47/85Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 41 (1655)Orędzie do całej Europu (Jerzy Turnowicz), Pierwsze wspólne kroki (Halina Bortnowska), Zwinięt księga (TŻ), Wzruszenie, dialog i mądrość (Jan Błoński), W oczach dziecka (Anna Gorzkowska), Synod Biskupów Obraduje (Jerzy Turnowicz), Odpowiedzialność chrześcijan wobec dziejszej i jutrzejszej Europy, Skorupa (Piotr Wierzbicki), JAk prywatne staje się publicznym (KISIEL).
685Cz 47/86Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 43 (1657)Solidarność sumień (Ks. Józef Tischner), Testament Księdza Orione (Biskup Bronisław Dąbrowski), Opowieść o królu (TŻ), Wielka debata o rodzinie (Jerzy Turnowicz), Solidarność na stadionie i na Wawelu (Halina Bortnowska), Inauguracja na kul (Jacek Susuł), Nauka, religia, dzieje (Jerzy Janik), Święty Franciszek korzysta z komunikacji miejskiej (Andrzej Sulikowski), Po XXIV Warszawskiej Jesieni (MIeczysław Kominek), Pan chce naprawić błędy systemu? (KISIEL), Miedzy nazwiskiem a treścią (Piotr Wierzbicki).
686Cz 47/87Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 44 (1658)Treny Jeremiasza w przekładzie Czeława Miłosza, Gorzka chwała (Marcin Król), Kto zmierzył (TŻ), Nagroda Nobla dla Ruchu Nonviolence (Andrzej Grzegorczyk), Widziane z dołu (Wacław Nowęcki), Mistrz dobrej roboty (Marek Nowakowski), Bardzo to jest po Polsku (Halina Kenarowa), Zaduszki w Buenos Aires (Jan Adamski), Miłosz (KISIEL), Ugrzecznienie i zdziczenie (Piotr Wierzbicki).
687Cz 47/88Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 45 (1659)Wspólnota (Ks. Józef Tischner), Świat Miłosza (Aleksander Fiut), Sunod Biskupów Zamknięty (Jerzy Turnowicz), Przemówienie Ojca Świętego…, Karol Popiel (Jacek Czajkowski, Jacek Majchrowski), Sługa Pański (TŻ), Odyseusz naszego czasu (Krzysztof Dybciak), Z Miłoszem w plecaku (Andrzej Sulikowski), Teatr i wyobraźnia (Bogumiła Dumowska), Chopin po raz dziesiąty (Mieczysław Kominek), USA i Polska w oświetleniu amerykańskim (Henryk Werszycki).
688Cz 47/89Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 46 (1660)W 150 rocznicę (Henryk Werszycki), Podli czy wspaniali? (Andrzej Micewski), W sądzie najwyższym (Bogumiła Banaszkiewicz), Święty Albert Wielki z Kolonii (Ks. Wacław Świerzawski), Gdańsk - sierpień 80 (Stanisław Rodziński), Reguły i wyjątki (Piotr Wierzbicki), Co zrobić z resztą wieczoru? (KISIEL).
689Cz 47/90Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 47 (1661)Jan Paweł II w Republice Federalnej Niemiec, Pielgrzymka wkładem w porozumienie (dr Martin Thull), Historyk Rzeczpospolitej (Emanuel Rostworowski), Samotność proroka (TŻ), Jubileusz (Arkadiusz Rybicki), Światłocień i ostre kontury (Stanisław Barańczak), Praca (Józef Tischner), Prymas Polski do przedstawicieli "Solidarność" (Stefan Kard. Wyszyński, Prymas Polski), Upadek Konrada (Henryk Siewierski), Moje kibicowanie ludziom (Piotr Wierzbicki).
690Cz 47/91Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1980, Krak?w 48 (1662)Ósma pielgrzymka apostolska, Papież w kraju Lutra (Ks. Mieczysław Maliński), Rok 1830: Rewolucje i reformy w Europie (Stefan Kiniewicz), Pierwszy tydzień (Władysław Wężyk), Radość Boga (TŻ), Mity i rzeczywistość (Jerzy Zdrajca), Obszary zainteresowań i przesłanki wybru (Stefan Kurowski), Obrona interesów ludi pracy (Ryszard Bugaj), Pan Joachim (Wiesław Paweł Szymański), Wyzysk (Ks. Józef Tischner), Seria Królewska (TŻ), Pisarz poza hierarchią (Piotr Wierzbicki), W dalekim kraju, czyli w Polsce (Tadeusz Szyma).
691Cz 47/92Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w1 (1667)Między miłosierdziem a okrucieństwem (Ks. Józef Tischner), Warta honoru (Franciszek Kared. Macharski), Karol Wojtyła - poeta dramaturg (Bolesław Taborski), Odnowa.. I co dalej?? *Zygmunt Małecki), Katedra w świetle reflektorów (Tadeusz Sobolewski), Gdyński grudzień 1980 (Ks. Stanisław Musiał), W Szczecinie po dziesięciu latach (Tadeusz Szyma), Sztuka (Józef Tischner), Nowa walka o treść (I) (Piotr Wierzbicki), Sztokholm pod znakiem Miłosza (Irena Sławińska).
692Cz 47/93Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w2 (1668)Moja wypowiedź (Sławomir Mrożek), Słowo po wyborze na prezesa Związku Literatów Polskich w dniu 29 grudnia 1980 r. (Jan Józef Szczepański), Orędzie Papieża na światowy Dzień Pokoju (Jan Paweł II), Rozmowu o KUL-u (Jacek Susuł), Jeremiasz (TŻ), Co można zrobić natychmiast? (Elżbieta Sujak), Ludzie może i nie są źli... (Hanna Krall), Żałoba i poezja (Jacek Susuł), Drobna sprawa (Henryk Brzozowski), Szwedzi, Polacy, Literaci (KISIEL).
693Cz 47/94Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w3 (1669)Pamięć ran (Jerzy Turowicz), Dialektyka solidarności (Halina Bortnowska), Ekumenizm po szwajcarsku (Jerzy Grzybowski), Spotkanie katolicko - prawosławne (Wacław Hryniewicz), Demokracja (Józef Tischner), Tajemnica proroka (TŻ), Paweł VI i kościół w latach jego pontyfikatu (Jerzy Kłoczowski), Czy naprawdę nie można? (Józefa Hennelowa), Fotografia w służbie ekumenii (Tadeusz Szyma), Gdański KIK działa (Jacek Susuł), Wspomnienie o wielkiej archiwistce (Jerzy Łojek), Nowa walka o treść (II) (Piotr Wierzbicki), Czy staniemy się normalni? (KISIEL).
694Cz 47/95Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w4 (1670)Jan Paweł II do "Solidarności" (Jan Paweł II), Kościół na wschodniej rubieży (Jacek Susuł), "Solidarność" we Włoszech (Marek Lehnert), Tajemnica pewnej niewiedzy (Henryk Krzeczowski), Oblubienica (TŻ), Wielkorządca (Jerzy Zdrada), Jubileusz prof.. Stefana Swieżawskiego (Marian Plezia), Eksperyment na woli justowskiej (Tadeusz Chrzanowski), Otwarcie Tadeusza Kantora (Marek Rostworowski), Nowa walka o treść (III) (Piotr Wierzbicki).
695Cz 47/96Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w5 (1671)Pojedynek artysty ze światem (Krzysztof Zanussi), Filipiny (Przemysław Kranz), Kilka słów o równouprawnieniu (Andrzej Micewski), O skuteczne współczucie (Halina Bortnowska), Gorycz mądrości (TŻ), Wielkorządca (Jerzy Zdrajca), Socjalizm (Józef Tischner),Refleksje o misjach i kulturach (Teresa Tran Thi Lai - Wilkanowicz), Chwili dzisiejszej osobowości (KISIEL).
696Cz 47/97Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w6 (1672)O naprawdę Rzeczpospolitej (Jerzy Turowicz), Rozmowa z żoną pisarza (Jan Góra), Gospodarka równoległa (Jan Grosfeld), Jubileusz 75-lecia Romana Brandstaettera (Jan Góra), Nowo - mowa (Tadeusz Szyma), Miasto nawiedzenia (TŻ), U źródeł poezji Kazimiery Iłłakowiczówny (Grzegorz Bytnar), Czuję mocno jego obecność (Czesław Miłosz), Nad twórczością Czesława Miłosza (Marek Zaleski), Między nadzieją i mowym frazesem (Józeg Życiński), Pamiętnik powstańca (Stanisław Kozielski) Strach (Piotr Wierzbicki), Czy historia jest prawdziwa? (KISIEL).
697Cz 47/98Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w7 (1673)List Biskupów Polskich na uroczystość Świętej Rodziny (Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na konferencji), Jaka ojczyzna? (Stanisław Stomma), Rewolucja (Józef Tischner), Zanim dokopiemy człowiekowi z M-3 (Krystyna Muszyńska), Kości królów (TŻ), Bilans pięciu miesięcy (Tadeusz Szyma), Nagasaki - miasto, które ma kościół w herbie (Zofia i Jerzy Raułuszkiewiczowie), Dostojewski i umarłe państwo (Marek Zieliński), Patrząc z rogu (Igor Zołotusski), Honor miasta (Tadeusz Chrzanowski), "Witraż" Andrzeja Kuśniewicza (Bronisław Maj), Co się stało z odwagą? (Piotr Wierzbicki), Urban czyli bigos zdumiewający (KISIEL).
698Cz 47/99Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w8 (1674)Doniosła papieska decyzja (Ks. BP Ignacy Tokarczuk), W przeddzień podróży na daleki wschód (Marek Skwarnicki), Władanie (Józef Tischner), Człowiek swaru (TŻ), Dyskusja o rolnictwie, Ustawa o cenzurze (Jolanta Strzlecka), O skutecznym rad sposobie (KISIEL).
699Cz 47/100Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w9 (1675)Z Papieżem na Dalekim Wschodzie (Marek Skwarnicki), Porozumienie Rzeszowskie (Bolesław Banaszkiewicz), Do człowieka wprost… (Ewa Berberyusz), Gospodarowanie (Józef Tischner), O słabościach polskiej myśli politycznej (Andrzej Micewski),Minuta uciszenia (TŻ), Na szlakach myślenia bez sterników (Józef Życiński), Zeszyt z seminarium (Jerzy Starnawski), Szkice Jeleńskiego (Wojciech Karpiński), Leczyć przyczyny czy objawy? (KISIEL).
700Cz 47/101Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w10 (1676)W Nagasaki i Anchorage (Marek Skawnicki), Nasz Papież w Japonii (Ks. Mieczysław Maliński), Utopia i Anarchia (Jan Demboróg), Godność pracy (Jolanta Strzelecka), Niewolna proroka (TŻ), W ćwierćwieczu ustawy o przerywaniu ciąży (Jacek Salij), Partnerzy porozumień (Ks. Stanisław Musiał), Historia odzyskania (Tadeusz Szyma), W Wałbrzychu (Tadeusz Szyma), Dołączył Elbląg (Jacek Susuł), Jak Zabłocki na mydle (Piotr Wierzbicki), Polska tajemnicza (KISIEL).
701Cz 47/102Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w11 (1677)Światło na Wschodzie (Marek Skwarnicki), Czy Kraków jest rewakiryzowany? Nie! (Tadeusz Chrzanowski), Perswazja (Józef Tischner), Gniew i znużenie (TŻ), Dzieje ojczyste biograficznym sposobem opowiedziane (Helena Wereszycka), Prawnicy a "Solidarność", Szlakiem Jana Kochanowskiego (Jan Okoń), Mózg cyrku (Piotr Wierzbicki), Coś dla domyślności (KISIEL).
702Cz 47/103Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w12 (1678)Granice podziału (Marcin Król), Rodzina (Józef Tischner), Międzynarodowe sympozjum w Montrealu (BP Julian Wojtkowski), Symbol niepodległości (Marek Markowski), Fałszywi prorocy (TŻ), Szansa spółdzielczości (jan Grosfeld), Wokół ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, KIK w Częstochowie (Lidia Dudkiewicz), Nowe i stare sposoby (Piotr Wierzbicki).
703Cz 47/104Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w13 (1679)O sens demokracji (Wojciech Karpiński), Ks. Wojtyła - Kaznodzieja (Ks. BP Ignacy Tokarczuk), Zjednoczenie Ruchu Ludowego (Józef Marcinkowski), Czy Japończycy wierzą w Boga (Ks. Mieczysław Maliński), I stało się (TŻ), Wspomnienie o profesorze Tadeuszu Czeżowskim (Izydora Dąmbska), Mały donos na uniwersytecie (Andrzej Sulikowski), Z dziejów ogranizacji nauki w Krakowie 1952-1958 (Stanisław Grodziski), Kompozycje Ryszarda Orskiego (Stanisław Rodziński), W sprawie chrztu dzieci (Ks. Edward Sztafrowski), Nowa walka o treść (IV), (Piotr Wierzbicki), Witaj dialektyko! (KISIEL).
704Cz 47/105Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w14 (1680)Biblia na naszych oczach wciąż pisana (Roman Brandstaetter), Produkcja - konsumcja - kryzys (Kazimierz Z. Sowa), Solidarność z "Solidarnością" (Stefan Wilkanowicz), Prawda ale nie cała (Władysław Czapliński), "Podjąć realne działania mające na celu wyprowadznie kraju z sytuacji kryzysowej" (Maciej Kozłowski), Zdrada (Józef Tischner), O miejsce dla Stanisława Augusta (Michał Rożek), Polacy w Turcji (Barbara Majchrowska), Prasa w Trzeciej Rzeszy (Jolanta Strzelecka), Obywatele wszechświata (Henryk Woźniakowski), W Zakopanem przed rocznicą (Mieczysław Kominek), Kłamstwo jak nałóg (Piotr Wierzbicki). Niedziela w Polsce (KISIEL).
705Cz 47/106Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w15 (1681)Odpowiedzialność i rozwaga (Jerzy Turowicz), Droga Krzyżowa (Ks. Mirosław Drzewiecki), Bałem się psa… (Ewa Berberyusz), Demokracja (Marcin Król), Przykazanie nowe daję Wam (Ks. Andrzej Strus), Dlaczego piszę (George Orwell), Nie uwierzyli (TŻ), Ojczyzna (Józef Tischner), Z działalności Karola Popiela (Ryszard Koledyński), Grać problem.. (Jan Sochoń), Październik i sierpień (Piotr Wierzbicki), Komu pomagać? i jak? (Stefan Kurkowski).
706Cz 47/107Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w16 (1682)Prawdziwie Wielka Noc (Ks. Bogusław Nadolski), Białe plamy (Wojciech karpiński), Tylko głos (TŻ), A to Polska właśnie (Jan Błoński), Wstęp do programu i założenia ideowe (Stefan Kurkowski), I coż, że przemija? (Jerzy Andrzejewski), Proboszcz z zielonej budki (Tadeusz Żychiewicz), Średniowieczna pieśń religijna (Lucylla Pszczołowska, Jerzy Woronczak), literatura polska jako zwierciadło tradycji duchowych Polaków (Zygmunt Kubiak), Między dziwnością a prostotą (Tadeusz Szyma), "On woła i ja wołam" (Ks. Stanisław Małkowski), Na Jeziorze Titikaka (Ewa i Jerzy Krasiccy), Dyspozytor kłamstwa (Piotr Wierzbicki), Życie to sen wariata... (KISIEL).
707Cz 47/108Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w17 (1683)Orędzie Wielkanocne Jana Pawła II (Jan Paweł II), Poezja paradoksu (Aleksander Fiut), Lamentacje Jeremiasza (TŻ), Proboszcz z zielonej budki (Tadeusz Żychiewicz), 24 epifanie Bronisława Maja (Stanisław Barańczak), Notatki z rekolekcji (Jacek Adamczyk), Wspomnienie o mojej siostrze (Paulina Keiner), Jak nie przekładać Koranu (Józef Kozak, Józef Reczek),Sakramenty chorych (BP Adam Małysiak), Realizm - słówko niebezpieczne (Piotr Wierzbicki), Druga Rzeczpospolita na ekranie (Tadeusz Szyma).
708Cz 47/109Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w18 (1684)Naprawa Rzeczpospolitej (Emanuel Rostworowski), Pluralizm (Marcin Król), Samego siebie uznać w swym jestestwie (Tadeusz Szyma), Dzieje Roty (Grzegorz Bytnar), Angelo Giuseppe Roncalli (Tadeusz Żychiewicz), Dobroczyński i historia (Andrzej Micewski), Kłamstwo jako przemoc (piotr Wierzbicki), Moje uwagi z bocznej linii (KISIEL).
709Cz 47/110Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w19 (1685)Kięga Ruth (Czesław Miłosz), Z ducha Konmstytucji (Ks. Józef Tischner), Nadzieja naszą jest odnową narodu (Ojciec Święty Jan Paweł II), Ważny krok naprzód (Jerzy Kłoczowski), Miłosierdzie wcielać w życie (Tadeusz Konopka), Józef Piłsudski (Wojciech Karpiński), O przekładzach tekstów biblijnych i godności słowa (Ewa Czarnecka), Kompromis (Marcin Król), Studenci bez zapału (Andrezj Sulikowski), Kanada się kończy (Piotr Wierzbicki).
710Cz 47/111Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w20 (1686)Prawa dziecka (Magdalena Smoczyńska), Dokument o nieprzemijającej aktualności (Ks. Józef Majka), Dlaczego harcerstwo (Stanisław Broniewski), Pieta (TŻ), "Niech się święci" (Ks. Stanisław Musiał), Niegazetowe czasy (piotr Wierzbicki), Sytuacja w aforyzmy ujmowana (KISIEL).
711Cz 47/112Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w21 (1687)Środa, 13 V, godz. 17.17 (Ks. Adam Boniecki), Miłość i nienawiść (Jerzy Turowicz), Biały marsz (Tadeusz Szyma), Generał Władysław Sikorski (I) (Tadeusz Żychiewicz), Władysława Sikorskiego wyjazd z Polski w roku 1939 (Karol Estreicher), Drogi rozwoju harcerstwa żeńskiego (Hanna Dydyńska - Paszkowska), Państwo (Marcin Król), Na szpaltach na ekranach na ulicach (Józefa Hennelowa), To, co się spełniło (Tadeusz Chrzanowski).
712Cz 47/113Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w22 (1688)Wielkie Jubileusze Soborowe (Ks. Eugeniusz Florkowski), Sprzeczności reformy (Jan Grosfeld), "Łaska Twoja lepsza jest od życia" (Stanisław Grygiel), Pomnik dla Von Misesa), O reformach prawa karnego (Maciej Tarnawski), Generał Władysław Sikorski (II) (Tadeusz Żychiewicz), Wybory (Marcin Król), Pani sąsiadka (Piotr Wierzbicki), Zbój to będzie ostatni (KISIEL).
713Cz 47/114Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w23 (1689)Ojciec i Pasterz (Jerzy Turowicz), Kalendarium życia Stefana kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Andrzej Micewski), Umarł Prymas Polski (Tadeusz Żychiewicz), Żałoba (Marek Skwarnicki), Kardynał Wyszyński a polskie ziemie zachodznie (Andrzej Micewski).
714Cz 47/115Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w23 A (1689)Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II (Jan Paweł II), Z prasy włoskiej (Marek Lehnert), W czasach próby (Ks. Józef Tischner), Pater Patriae (Henryk Krzeczkowski, Marcin Król), Ostatnia droga Prymasa Polski (Marek Skwarnicki).
715Cz 47/116Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w24 (1690)Chrystus w mocy Ducha Bożego (BP Alfons Nossol), Jan Paweł II spotkanie z braćmi (Jan Popiel),W pół roku po wizycie Ojca Św. Jana Pawła II w RFN (Mieczysław Pszon), Czcigodna jubilatka (Ks. Marek Starowieyski), O praworządności i niepraworządności w wymiarze sprawiedliwości (Stanisław Rudnicki), Co z nich wyrośnie? (Jan Góra), Stowarzyszenie (Marcin Król), Święty Stanisław w poezji barskiej (Tadeusz Szyma), Intelektualne kłamstwo do wynajęcia (Piotr Wierzbicki), O prawniczych dziwnych figlach (KISIEL).
716Cz 47/117Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w25 (1691)Laudatio (Irena Sławińska), Spotkanie w Olsztynie (Jacek Susuł), Niedziela (JS), Jawność (Marcin Król), Pracujemy w sercu kultury (Józef Tischner), Dni kultury chrześcijańskiej w Krakowie (Bronisław Mamoń), Nad Biblią Miosza (Zygmunt Kubiak), Tragedia małego Alfredo (Ks. Adam Boniecki), Na chwilę przed zamilknięciem (KISIEL).
717Cz 47/118Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w26 (1692)Poznański czerwiec (Jan Staszel), Moje wyznanie niewiary (Stefan Kisielewski)< Przestępczość (Jolanta Strzelecka), Chcę poznać Boga i duszę… (Ks. Prof.. Józef Życiński), W oczekiwaniu na wytyczne (Krystyna Muszyńska), ABC gospodarczej naprawy Rzeczpospolitej (Jerzy Rayski), Jawnie (Ewa Berberyusz), Opinia publiczna (Marcin Król), Jak zostać liberałem? (Piotr Wierzbicki), Rozdziobią nas kawki, wrony (KISIEL).
718Cz 47/119Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w27 (1693)Podwójny jubileusz Hanny Malewskiej (Andrzej Sulikowski), Poznańskie krzyże (Ks. Stanisław Musiał), O nauce sensie i religii (Bolesław Bieńkwski), Kościół w latach powojennych (Bohdan Cywiński), Generał Władysław Sikorski (Tadeusz Żychiewicz), Społeczne projekty kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego (Kazimierz Ostrowski, Andrzej Zoll), Rada duszpasterska Archidiecezji Krakowskiej (Ks. Tadeusz Pieronek), Czas dokumentu (Tadeusz Szyma), Atak przez obronę (Piotr Wierzbicki), O bohaterów gospodarki (KISIEL).
719Cz 47/120Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w28 (1694)Anamneza słowa (Ks. ABP Henryk Gulbinowicz), O strategii działania związku (Stefan Kurowski), Prenumerata (J.H.), Własność a władza w gospodarce (Jan Grosfeld), Czy w Polsce A.D. 1981 jest walka klas? (Jerzy Ray), Parlament (Marcin Król), Niemcy od Napoleona do Bismarcka (Tomasz Wituch), Uwięzieni w dzieciństwie (Wanda Franaszek), Stulecie Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych (Ks. Wacław Świerzawski), Atakuję młodzież! (KISIEL).
720Cz 47/121Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w29 (1695)List Apostolski Ojca Świetego Jana Pawła II (Jan Paweł II), Czy Stanisław August jest godzien…? (Emanuel Rostworowski), Rząd (Marcin Król), Biskup Zygmunt Łoziński (Henryka Augustynowicz - Ciecierska), Czerwone krawaty (Michał Głowiński), Proza Herlinga - Grudzińskiego (Wojciech Karpiński), "Pozostań z nami Janie Pawle" (Ks. Tadeusz Wincenciak), Chłodny i żarliwy (piotr Wierzbicki), Flesze i skoki w boki (KISIEL).
721Cz 47/122Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w30 (1696)Solidarnie odnaleziony świat wartości (Krzysztof Śliwiński), Zjazd PZPR (kk), Prymas Polski August kardynał Hlond (Tadeusz Żychiewicz), W szpitalu (Maria Wolska), Z dołu (Marek Zieliński), Nauczycielskie sumienie (Janusz Nowak), Cesarz (Andrzej Szczypiórski), Czyli świat.. (Bronisław Maj), Z księzyca na ziemię (Piotr Wierzbicki), O niemożliwościach możliwych (KISIEL).
722Cz 47/123Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w31 (1697)O Powstaniu Warszawskim, O jaką sprawiedliwość walczymy? (Tadeusz Zieliński), Kardynał Gantin u Polaków w Lourdes (Crista Kramer von Reisswitz, Martin Thull), Szkoła bez humanizmu i co dalej? (Maria Janion), Przyszłość humanistyki szkolnej (Janusz Sławiński), Władza sądownicza (Marcin Król), Nie sposób dogodzić (Piotr Wierzbicki), Do widzenia! (KISIEL).
723Cz 47/124Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w32 (1698)Emigranci (Marcin Król), Nieba nie widać (Ewa Zadrzyńska, Ewa Juńczyk), O nauczycielach 0 łagodniej (Krystyna Żebrowska), Spotkanie w Modling (Marek Skwarnicki), Polski lot w chaos (Henryk Brzozowski), Równość (Marcin Król), W sprawie zniesienia kary śmierci (Jerzy Ray), Twórca polskiej kawalerii (Jacek M. Majchrowski), Bronisław Przyłuski, poeta (Ks. Janusz St. Pasierb).
724Cz 47/125Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w33 (1699)Dyskusja o samorządach i reformach, Osiemnaście dni sierpnia (Kazimierz Łastawiecki), Myśląc o sytuacjach (J.T.), Braterstwo (Marcin Król), "Kościelscy" (Jan Błoński), Kartki z niedawnej przeszłości (Henryk Werszycki), Dr Janina Kuligowa (Zofia Kordyl), Od kiedy lizy się Polska? (Piotr Wierzbicki), Przemówienie nie wygłoszone (Adolf Rudnicki).
725Cz 47/126Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w34 (1700)Ukryte rezerwy chrześcijaństwa (jerzy Turowicz), Uwolnienie Prymasa Wyszyńskiego (Andrzej Micewski), Kto jest właściciele przedsiębiorstwa państwowego (Stanisław Rudnicki), Wieźniowie ziemi (TŻ), Prawda o Poznaniu 1956 (Tadeusz Szyma), Apel KKP do członków związku i całego społeczeństwa (Krajowa Komisja Porozumiewawcza), Reforma cen za cenę reformy (Stefan Kurowski), Przywódcy i elity (Marcin Król), Szpital jako życie (Stanisław Rodziński), Odkrywca hymnów średniowiecznych (Marian Plezia), Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia (S. Olga Abramczuk), Reszta przydana będzie (Maciej Zięba).
726Cz 47/127Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w35 (1701)Problemy elementarne (Marcin Król), W rocznicę strajku robotniczego w Stoczni Szczecińskiej (Biskup Kazimierz Majdański), Nowe dzieje kultury polskiej (Władysław Czapliński), Ezechiel (TŻ), Pomoc doraźna (Fryderyk Zoll), Studia zagraniczne młodzieży polskiej po II Wojnie (Henryk Muzioł), Klucz Dalekiego Wschodu (Janusz Perliński), Maryja, Matka jedności (Jan Turnau), Z notatnika Malkontenta - co nieco o mowie (Tadeusz Chrzanowski).
727Cz 47/128Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w36 (1702)Ksiądz Kołłątaj i trzy konstytucje: polityczna, ekonomiczna, moralna (Emanuel Rostworowski), Takie Rzeczpospolite będą… (Grzegorz Bytnar), Czy musimy dewaluować doktoraty? (Andrzej Basista), Powołanie (TŻ), Samorząd (Marcin Król), Literatura dobrych manier? (Jan Prokop), Czy piosenka jest dobra na wszystko? (Tadeusz Szyma), Lebenstein z diabłem i śmiercią (Janusz St. Pasierb), Bezdroża bankowości PRL (Paweł Mucha), Nad Jeziorem Gardeńskim (Ks. Stanisław Kluz), Paryż w sierpniu (KISIEL).
728Cz 47/129Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w37 (1703)Czołg i krzyż (Ks. Stanisław Musiał), Wyścig z kryzysu- program alternatywny (Stefan Kurowski), Na tropach Mazurów (Wiktor Marek Leyk, Andrzej Sakson), Dies i Illa (TŻ), 2. Morski pułk strzelców (Oskar Deja), Zgromadzenie, dyskusja, decyzja (Marcin Król), Nieznany epizod z życia Ks. Prymasa Wyszyńskiego (Roman Kadziński).
729Cz 47/130Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w38 (1704)Prymat człowieka (Ks. Adam Boniecki), Niepodległość pracy (Ks. Józef Tischner), Dramaturgia wydarzeń (Ewa Berberyusz, Krzysztof Szymborski), Rozmnowa w kuluarach Zjazdu (Tadeusz Konopka), Spokojna rewolujca (Maciej Kozłowski), Co by na to powiedział generał (Stanisław Gajewski), Poblas łun (Tadeusz Chrzanowski), Wokół kryzysu (Jan Grosfeld), Perspektywa "Gier i katastrof (Jacek Łukasiewicz), Dobry fachowiec (Piotr Wierzbicki), O nędzy, idei oraz przyczynach (KISIEL).
730Cz 47/131Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w39 (1705)Widma historyczne proszą o głos (Stanisław Stomma), Co ma być dalej? (Tadeusz Szyma), Encyklika Ojca Św. Jana Pawła II o pracy ludziej Laborem Exercens (Jan Paweł II)< Partie polityczne (Marcin Król), Socjologia w kryzysie (Kazimierz Sowa), Solidarność księdza Tischnera (Marek Skwarnicki), Wysłannik Papieża do Prymasa (Andzrej Micewski), Znużenie historią (KISIEL).
731Cz 47/132Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w40 (1706)Na przedpolu (Ewa Berberyusz, Tersa Torańska), Znak Tau (TŻ), Rozmowa z Brońskim (Wojciech Karpiński), Wspomnienia Turewskie (Andzrej Biernacki), Socjalizm, czyli o zieleni (KISIEL).
732Cz 47/133Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w41 (1707)Wałęsa ma wygrać (Ewa Berberyusz, Teresa Torańska), Mowa inauguracyjna na otwarcie roku akademickiego (prof.. Dr Józef Gierowski), Praworządność a obowiązywanie umów społecznych (Andrzej Kubas, Andrzej Rozmarynowicz), Niepewność i nadzieja (TŻ), Trzy sprawy (Ks. Józef Tischner), Rady narodowe (Jolanta Strzelecka), Obóz (Marek Markowski), Polska fala w RFN (Henryk Brzozowski), Kultura polityczna (Marcin Król), Na Placu Św. Piotra (Ks. Adam Boniecki), Komu na odsiecz (Stanisław Musiał).
733Cz 47/134Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w42 (1708)Przesłanie o człowieku i jego pracy (Ks. Józef Tischner), Pakt o nieagresji (Ewa Berberyusz), Prezmijanie tyr (TŻ), Przesłanie o człowieku i jego pracy (ks. Józef Tischner), Polska jak ją widzę? (Teresa Torańska), Duch Rzeczpospolitej (Ks. Józef Tischner), Polityka (Marcin Król), Szóste spotkanie muzyczne w Baranowie (Bohdan Pociej), Jeszcze w sprawie Mazurów (Tadeusz Oracki), Płaski obiektywizm (Piotr Wierzbicki), Wszytsko dozwolone! (KISIEL).
734Cz 47/135Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w43 (1709)W gaju Akademosa (Ewa Berberyusz, Stanisław Frybes), Lud żyjących (TŻ), Władysław Czapliński jakim go znałem (Józef Andzrej Gierowski), Jeszczo o programie alternatywnym (Stefan Kurowski), Podwójny jubileusz (Karol Karski), Co zlecono-co wykonano? (Waław Tkaczuk), Otwarte bramy (Stanisław Musiał), Współczesność w oczach dzieci (Tadeusz Szyma).
735Cz 47/136Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w44 (1710)Partyzanckie mogiły (Ks. BP Edmund Ilcewicz), Praworządność a nomenklatura (Andrzej Kubas, Andrzej Romarynowicz), Uwagi do programu gospodarczego reformy rolnictwa (Bohdan Kopeć), Urodzeni w niewoli - okuci w powiciu (Tadeusz Kudliński), Strony Mauriaca (Ks. Janusz St. Pasierb), Żywy cmentarz (Piotr Mitzner).
736Cz 47/137Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w45 (1711)Ustawa dla państwa snu (Noemi Madejska), Kardynał Wyszyński a wydarzenia grudniowe 1970 (Andrzej Micewski), Chwała Panu (TŻ), Gdzie tu Stasia? (Mariusz Ziomecki), Spotkanie ekumeniczne w domu księdza Prymasa (S. Joanna Lossow), Teka (Piotr Wierzbicki), Myśl w dziwnych rozjazdach (KISIEL).
737Cz 47/138Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w46 (1712)To, co pamiętam (Marcin Król), Dzisiejsza droga Rusina do Polski (Włodzimierz Mokry), Dom na Via Cassia (Ks. Adam Boniecki), Wyjazdy z Polski (Mirosław Roszkowski), Samorząd: cel czy środek? (Jan Grosfeld), Nowa waluta - swiniar (Maciej Kozłowski), Jesienna sesja w Watykanie (Marek Skwarnicki), W "Oboim żywiole| (Jerzy Andrzejewski), Polskie dni w Rzymie (Tadeusz Szyma), "Póki my żyjemy", Podróże i powroty (KISISEL)>
738Cz 47/139Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w47 (1713)Jaki parlament może przetrwać? (Janina Zakrzewska), Kongres na Lateranie (Józef Tischner), Dzisiejsza droga Rusina do Polski (Włodzimierz Mokry), Rozmowa z Tadeuszem Nowakowskim (Bronisław Mamoń), Pożegnanie (TŻ), Widziane z perspektywy (Jerzy Ray), Cóż za kłopotliwe pytanie! (Piotr Wierzbicki), Karykatury (KISIEL).
739Cz 47/140Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w48 (1714)Paesani del Papa (Zygmunt Kubiak), Kardynał Wyszyński wobec narodu i państwa (Andzrej Micewski), "Program Alternatywny" i produkacja mięsa (Jan Kielanowski), Czy istnieje trzecia droga (Jan Grosfield), Z rozmyślań o Królestwie Bożym na ziemi (Ks. Jan Zieja), Tłumacz ma dobrze tłumaczyć (Bronisław Mamoń), Zapomniany pamiętnik w Powstania Listopadowego(Jerzy A. Jucewicz), O Stanisławie Balińskim (Paweł Hertz), Zaginął człowiek (Ks. Tadeusz Zaleski - Isakowicz), O materializm cywilizacyjny (KISIEL)>
740Cz 47/141Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w49 (1715)Poza logiką jest tylko nonsens (Tadeusz Szyma), Własność (Kazimierz Z. Sowa), Nadal o Mazurach (Wiktor Marek Leyk, Andrzej Sakson), Tym razem w sprawie Mazurów (Erin Kruk), Dom skutecznego współczucia (Halina Bortnowska), Płynie pod prąd (Halina Kenarowa), Rozmowa z Ojcem Bocheńskim (Taduesz Szyma), Ukrył i odkrył (Piotr Wierzbicki), Droga (Ks. Stanisław Musiał).
741Cz 47/142Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1981, Krak?w50 (1716)Kościół na Dolnym Śląsku (Jacek Susuł), Praca i słowo o pracy (Józef Tischner), Praca i słowo o pracy (Józef Tischner), Społeczeństwo a niepełnosprawni (Wojciech Chudy), Kościół na Dolnym Śląsku (Jacek Susuł)Józefa Czapskiego pisanie o sztuce (Joanna Pollakówna), Od odsieczy wiedeńskiej do powstania warszawskiego (Ks. Jerzy Wolny), Uczniowie - do ławek? (Piotr Wierzbicki), Barbórka (Stanisław Musiał).
742Cz 47/143Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w1-21 (1717)Polska jest ojczyzną (ks. Józef tischner), Zapiski z fatimy (Ks. Adam Boniecki), Modlitwa dumnego narodu (Tadeusz Szyma), Ethos polskiej literatury (Stefan Sawicki), Rok Konstytucji maj 1791-1792 (Emanuel Rostworowski), Pielgrzym braterstwa i pokoju (B.K.), Refleksje na placu trzech kultur (Jan Józef Szczepański).
743Cz 47/144Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w22 (1718)Zesłanie Ducha Świętego (Tadeusz Żychiewicz), Prymas w trudnym roku 1976 (Andzrej Micewski), Znaczenie Powstania Styczniowego w dziejach narodu polskiego (Henryk Wereszycki), Lustro (Wiktor Woroszylski), Polska chodzi za mną(Henryk Siewierski), Pomnik kultury (Ks. Janusz St. Pasierb), Fatimskie wyznania (Marek Skwarnicki), Historia jako marzenie (Jan Józef Szczepański).
745Cz 47/145Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w23 (1719)Pielgrzym niestrudzony (Jerzy Turowicz), Jan Paweł II w Wielkiej Brytanii (Ks. Adam Boniecki), Nadzieja w beznadziejności (Tadeusz Szyma), Wschód na zachodzie (adam Zagajewski), Wolność (Marcin Król), Antologia Miłosza z czasów wojny (Marek Skwarnicki), Co malować i po co? (Stanisław Rodziński), Ziarna zagłady (Jan Józef Szczepański).
746Cz 47/146Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w24 (1720)Papież u B rytyjczyków (Ks. Mieczysław Maliński), O przeszłość chrześcijańskiej Europy (mp), Jan Paweł II w Wielkiej Brytanii (2) (B.K.), Kościół katolicki w Argentynie (abt.), Polska jest sumieniem (Emanuel Mateusz Rostworowski), Książeczka pielgrzyma (Ks. Józef Tischner), Kamyk Kaźmierczak Hubert (Stanisław Berezowski), Mayowie (Jan Józef Szczepański).
747Cz 47/147Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w25 (1721)Jan Paweł II w Argentynie (Ks. Adam Boniecki), Tak Cię błaga lud (Ewa Berberyusz), Boże Ciało w Krakowie (Tadeusz Szyma), Vivere non est necesse, philo-sophari necesse est… (Józef Życiński), Rozmowy o pomocy (Jacek Susuł), Polak z wyboru (Tadeusz Szyma).
748Cz 47/148Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w26 (1722)Biskup Rzymu w Genewie (Marek Skwarnicki), Odpowiedź (Julian Stryjkowski), O antologii poezji żydowskiej (Krzysztof Sawiski), Jan Paweł II w Szwajcarii (B.K.), Obóz wielkiej Polski (Jacek M. Majchrowski), Czy przetrwa nam jeszcze Kraków (Jan Władysław Rączka), Książeczka pielgrzyma (Ks. Józef Tischner).
749Cz 47/149Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w27 (1723)Sąd na Don Kichotem (Antoni Słonimski), Dorothy Day czyli o radykalizacji ewangelii (Jerzy Turowicz), Pamięć czerwca (Tadeusz Szyma), "Tęsknota napełniała mnie po brzegi" (Andrzej Sulikowski), Wspomnienia "Agatona" (Witold Kiedacz), Rekolekcje z Breuglem (Ks. Stanisław Kluz), W poszukiwaniu utraconych przestrzeni (Aleksander Bohm), Książeczka pielgrzyma (Ks. Józef Tischner).
750Cz 47/150Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w28 (1724)Seacrum w literaturze (Krzysztof Dybciak), Błękitny generał Józef Haller (Grzegorz Bytnar), Parafie polskie we Francji - przyszłość? (Ks. Roman Dzwonkowski), Znowu sieje… (Leszek Prorok), Teresa z Avila (Tadeusz Żychiewicz), Ci trzej, którzy przewodzą (Józef Bpgusz).
751Cz 47/151Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w29 (1725)Jak trwoga to do Boga (Ewa Berberyusz), Udział literatury polskiej w dzidzictwie kulturalnym Europy (Zygmunt Kubaik), Miasto otwarte (Ks. Janusz St. Pasierb), Semantyka w Okowach (Józef Życiński), O Stefanie Napieralskim (Paweł Hertz), Wznoszenie (Ewa Polak), Wartość istnienia (Tadeusz Szyma), Przypowieść (Elżbieta Morawiec).
752Cz 47/152Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w30 (1726)>Prawda jest powaliną stosunków między ludzmi…< (Ks. Jerzy Wolny), Pokłosie wielkich żniw (Henryk Krzeczkowski), Wiara ojczysta (Tadeusz Żychiewicz), Goj o czystych rękach (Monika Adamczyk), Błoński romans z tekstem (Jacek Łukasiewicz), W zachodnim Berlinie śladami Gombrowicza (Andrzej Kemppi), Bł. Szymon z Lipnicy (Jakub Basista), "Wieczne życie Bielinka), Historyk Filozofii (Marian Plezia), Panny z Kniei (Jann Góra).
753Cz 47/153Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w31 (1727)Powstanie Warszawskie (Władysław Bartoszewski), Amerykańska książka o Janie Pawle II (Bolesław Taborowski), Uwagi o projekcie ustawy psychiatrycznej (Stanisław Rudnicki), Sens tamtej wojny (Maciej Kozłowski), Kamuflant nielada (Andrzej Biernacki), Bursa Współczesny (Bronisław Maj), Rozumne podróżowanie Jana Józefa Szczepańskiego (Krzysztof Dybciak), Wilegiatura czyli jeden człowiek - jedna krowa (Marcin Król).
754Cz 47/154Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w32 (1728)O wdzięczności (Jerzy Krasicki), Spory o karę śmierci (Maciej Tarnawski), O pomocy (Stanisław Rudnicki), Licytacja z Blefem (Tadeusz Szyma), Nowa logika bez godności (Józef Życiński), U podnoża szklanej góry (Jan Wolny), Chwilowy dom, ale dom (Mariusz Urbanek), Wzgórze Wawelskie (Lechosław Lameński), Służebniczki Dęickie i ich 100-letni jubileusz (Jerzy Kłoczowski).
755Cz 47/155Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w33 (1729)Pytanie o naszą dojrzałość (Jerzy Grzybowski), Dwa dni sierpnia 1944 w Warszawie (Władysław Bartoszewski), Księdzu Walerianowi w podzięce (Stanisław Stomma), Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny (Ks. Mieczysław Maliński), Sacrum w Fatimie (Tadeusz Szyma), W trudnych czasach poczytaj o sztuce (Stanisław Rodziński), Prasą rządzą pewne prawa i konewncje... (Sławomir Siwek), W cieniu Magdeburga (Grzegorz Bytnar).
756Cz 47/156Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w34 (1730)Krzywda (Ewa Berberyusz), Matka naszej Paschy (Tadeusz Szyma), Trzy dni sierpnia 1944 r. w Warszawie (Władysław Bartoszewski), Europa, Polska, Mierosławski (Tomasz Łubieński), Ten proces trwa… (Julian Radziewicz), Błyski (Julia Hartwig), Bardzo krótkie opowieści (Roman Brandstaetter), Religia a kultura w Polsce i we Francji (Hanna Jędruszczak), Muzyka w Starym Sączu - historia i teraźniejszość (Mieczysław Kominek).
757Cz 47/157Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w35 (1731)To co najlepsze (Zygmunt Kubiak), Czarna Madonna z Jasnej Góry (Maciej Kozłowski), Święto Pani Jasnogórskiej w Powstaniu Warszawskim (Władysław Bartoszewski), Z zimowych notatek (Andrzej Szczypiorski), "Contemplari" (Marek Rostworowski), A to Polska właśnie (Ewa Berbertusz), Między semantyką i sympatiami (Ks. Józef Życiński).
758Cz 47/158Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w36 (1732)Jano-Górska Matka Pokoju- Kazanie Prymasa Polski Józefa Glempa (Prymas Józef Glemp), Na Jasnej Górze nadziei (Tadeusz Szyma), Jesień Ułanów (Bohdan Królikowski), Trzy dni września w Warszawie 1944 (Władysław Bartoszewski), Mój przyjaciel nieznajomy (Sławomir Mrożek), Dwojaka powinność uczonego (Janusz Gockowski), Kult Matki Boskiej Częstochowskiej na Ziemi Kłodzkiej (Zbigniew Martynowski), Wyjątki obalają regułę (Marek Sobolewski).
759Cz 47/159Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w37 (1733)Naród i społeczeństwo (Andrzej Micewski), Rzeczy najważniejsze (Hanna Krall), Klęska jako program polityczny (Marcin Król), Pierwszy kryzys powstania (Władysław Bartoszewski), Czy można karać pracą? (Maciej Kozłowski), In dubio pro arte (Witold Wiepsza), "Studia Claromontana" (Ks. Jan Kuś), Mały diabeł (Henryk Krzeczowski).
760Cz 47/160Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w38 (1734)Widnokrąg pracy ojczystej (Ks. Józef Tischner), Kalwaria Pacławska w sierpniu 1982 (Jolanta Strzelecka), W Woli Gułowskiej (Jacek Susuł), Projekt ustawy "O postepowaniu w sprawach nieletnich" (Adam Strzembosz), Guronons (Jacek Woźniakowski), Jasnogórskie dni odrodzenia (Tadeusz Szyma), Zdumiewające urządzenie świata (Wanda Duszka), Bóg nad brzegiem Wisły 1944 (Władysław Bartoszewski), Spóźniona recenzja (Stefan Bratkowski).
761Cz 47/161Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w39 (1735)Marcin Król i minimalizm polityczny (Grzegorz Bytnar), Jeszcze o poezji i świętości (Jan Błoński), Papieska podróż po Padwy (Radio Watykańskie), Upadek Mokotowa (Władysław Bartoszewski), Człowiek Donne'a (Stanisław Barańczak), Z wizytą na festiwalu "Settembre musica" w Turynie (Jerzy Bresticzker), Jeszcze o poezji i świętości (Jan Błoński).
762Cz 47/162Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w40 (1736)Jeszcze o polskiej myśli politycznej (Andrzej Micewski), Fasada, tradycja, wschód i zachód (Mieczysław Kominek), Jeszcze o poezji i świętości (Jan Błoński), U kresu powstania 1944 (Władysław Bartszewski), Film jako lustro czasu (Kazimierz Żórawski), Początki polskiej fotografii politycznej (Jan Maria Jackowski), Z zimowych notatek (2) (Andrzej Szczypiorski).
763Cz 47/163Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w41 (1737)W stronę Oświęcimia (Karol Kardynał Wojtyła), Droga do kanonizacji (Ks. Joachim R. Bar), Męczeństwo w kościele (Ks. Adam Kubiś), Przygotowania do kanonizacji (Marek Skwarnicki), Dwa domy (Tadeusz Szyma), Kronika życia i działalności Ojca Maksymiliana Marii Kolbego (Jacek Susuł), Po walce w Warszawie 1944 (Władysław Bartoszewski), Święty z bunkra głodowego (Ks. Mieczysław Maliński), Grób w Machowej (Maciej Kozłowski), Refleksje więzienne (Stanisław Roskosz).
764Cz 47/164Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w42 (1738)Męczennik Oświęcimia (Jerzy Turowicz), Wokół postaci i dzieła Karola Szymanowskiego (Leszek Polny), Marsz, marsz… (Maria Borkowska), Wytwarzanie prawdy (Magdalena Bajer), "Chłopi przestali się bać" (Małgorzata Niezabitowska), Powtórny debiut (Henryk Brzozowski), Cisnąć pierścień (Andrzej Drawicz), "Człowiek - zwierzę innego istnienia (Krzysztof Dybciak), Druciany lis (Kazimierz Orłoś).
765Cz 47/165Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w43 (1739)Łaska kanonizacji (Tadeusz Szyma), Pisarze oraz ich związek (Leszek Prorok), Papieski wydział teologiczny w Krakowie (Ks. Adam Kubiś), Start akademii (Jacek Susuł), Przypowieść (JK), Po co badam? (Magdalena Bajer), Stanisław Vincez - pisarz ludu i nadziei (Bronisław Mamoń), Stare pole (Stanisław Słupek), Skarga Razumowa (Tadeusz sobolewski), Ksiądz za kamerą (Leszek Sosnowski), Najdłuższa wojna słoweńców (stefan Bratkowski).
766Cz 47/166Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w44 (1740)Społeczeństwo dialogu (Ks. Józef Tischner), Kto potrzebuje Boga? (O. Jacek Salij), Robotnicy narodowej sprawy (Stefan Bartkowski), Stanisław Vincenz - pisarz ładu i nadziei (Bronisław Mamoń) Nauka-religia-dzieje (Jerzy Janik), Historyk anarchroniczny (Jacek Bartyzel), Rakowice dawniej nazwa wsi podkrakowskiej (Karolina Grodziska - Ożóg).
767Cz 47/167Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w45 (1741)Jan Paweł II w Hiszpanii (Ks. Jan Błoński), Innej "Antygony" nie będzie (Ewa Berberyusz), Jubileusz polskich kapucynów (Tadeusz Chrzanowski), Konspiratorzy (Andrzej Friszke), Gmach wiedzy o Kasprowiczu (Grzegorz Bytnar), Muzyka jako świadectwo wiary (Leszek Polny), Józef Kret 1895-1982 (Leon Marszałek), Z Grądzkiej chałupy przez Breń (Stanisław Słupek).
768Cz 47/168Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w46 (1742)Świętość w świecie współczesnym (Jan Józef Szczepański), Mówić światło - światło myśląc (Magdalena Bajer), Jasna Góra w latach niewoli (Maciej Kozłowski), Wieża, nieustające wezwanie (Andrzej Sulikowski), Powrót błędnego rycerza (Henryk Krzeczkowski), Sen o Europie (Damian Kalbarczyk), Kultura duszy - dusza kultury (Ks. Ignacy dec), "Biała róża" (Tadeusz Szyma), Kul 1982-1983 (Jacek Susuł).
769Cz 47/169Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w47 (1743)Czy Pan Bóg nas wybawi? (Stefan Kisielewski), Anatomia zdrady (Ks. Józef Tischner), Maximilian-Kolbe-Werk (Elisabeth Erb), Świadek nadziei na Ziemi Iberyjskiej (Jerzy Turowicz), Wyzwanie teatru Claudela (Irena Sławińska), Do niepodległej (Mariusz Urbanek), Święta (Jerzy Chmiel), ZHP poza granicami kraju (Kuba Kozłowski), Nasze msze (Jan Góra).
770Cz 47/170Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w48 (1744)Osłuchiwanie (Stefan Kisielewski), Wiara? (Maciej Zięba), Nagroda i pokój (Jan Józef Szczepański), Chrystianizacja Rusinów w Kijowie a początek piśmiennictwa staroukraińskiego (Włodzimierz Mokry), Czy teatr powinno się spalić? (Jacek Bartyzel), Sakrament pojednania (Ks. Bogusław Nadolski), Wędrówki z wujkiem (Jan Babecki).
771Cz 47/171Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w49 (1745)Akt europejski (Jan Paweł II), Prawda i sprawiedliwość (Ks. Józef Tischner), Caritas (Maciej Kozłowski), O polskim etosie (Krzysztof Dybciak), Dbać o jedność i prawdziwość (Magdalena Bajer), Profesor Stanisław Rospond (Stanisław Urbańczyk), Budować kościoły w Polsce (Aleksandra Bohm), Trochę wolności, trochę czasu... (Hanna Krall), Jest takie wydawnictwo... (Jacek Susuł), Kłopoty z Kołakowskim (Paweł Kłoczowski).
772Cz 47/172Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w50 (1746)Księga mądrości (Czesław Miłosz), Z notatek (Andrzej Szczypiorski).
773Cz 47/173Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w51 (1747)Autoportret żydowski (Jan Błoński), Kompromis (Piotr Wandycz), Papież jan XXIII i II Sobór Watykański (Ks. Adam Kubiś), Kary surowe czy skuteczne? (Halina Wantuła), Dwaj doktorzy (Jacek Susuł), Notatki na mankietach (Michał Bułakow), 400 lat kolegium… (Ks. Józef Michalik), W imię dobroci (Wojciech Pawłowski).
774Cz 47/174Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1982, Krak?w52 (1748)Spojrzenie matki (Ks. Józef Tischner), Boże Narodzenie świętem nadziei (Ks. Bogusław Nadolski), Ludwik Pac i Dowspuda (Andrzej Szomański), Respublica Chrisiana i Republikańsko-pacyfistyczna myśl oświecenia (Emanuel Rostworowski), 55 rycin (Łukasz Heyman), Święty idzie... (Paweł Fengakowski), Święty idzie w Giebułtowie (Paweł Pencakowski).
775Cz 47/175Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w1 (1749)Jan Paweł II o kulturze i narodzie (Janusz Ziółkowski), Roman Jakobson (Wiktor Weintraub), Szkice o międzyepoce (Stefan Bartkowski), Wycieczka w dzieciństwo (Włodzimierz Ledóchowski), Śpiewaliśmy dla papieża (Tadeusz Szyma), Inauguracja nowych organów w Krakowie (Leszek Polny), Skaczecie nam do gardła (Ewa Berberyusz).
776Cz 47/176Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w2 (1750)Ocalić nadzieje (Jerzy Turowicz), Filozofia nauki ponckiego Piłata (Michał Heller), O "Wirydarz" księdza Stanisława Grochowskiego (Andrzej Vincez), Jasno-Górskie historie (Tadeusz Szyma), Na tropach polskich dziejów w Rzymie (Józef Dużyk), Z dziennika (Jan Lechoń), Historie (Wiktor Woroszylski).
777Cz 47/177Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w3 (1751)Wśród nas (Ewa Berberyusz), Luter (Jan Turnau), Bronić człowieka w biedzie i dobrobcie (Franciszek Kardynał Macharski), Pod prąd minionego czasu ( Andrzej Sulikowski), "My pierwsza brygada" (Grzegorz Bytnar), Filozofia-teologia-historia (Ks. Aleksander Usowicz), Przestrzeń Bożego Narodzenia (Andrzej Basista), Patrząc na obraz Ireny Wilczyńskiej (Stanisław Rodziński), Słuch absolutny (Adam Zagajewski).
778Cz 47/178Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w5 (1753)Powstanie III Rzeszy (Mieczysław Pszon), Czas powagi (Ks. Józef Tischner), Etos profesora (Karol Górski), Muzyka i sacrum (Bohdan Pociej), Listy odnalezione (Zofia Romanowiczowa), Ankieta Cichociemnego (Przemysław Rystrzycki), Ważna książka o polskim malarstwie (Stanisław Rodziński), Jom Kipur (Kazimierz Traciewicz), Ej kolęda, koleda (Wojciech Maria Marchwica).
779Cz 47/179Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w6 (1754)Maritain, czyli jak służyć prawdzie i miłości (S. Zofia Józefa Zdybicka), Słowo pasterskie Episkopatu Polski na dzień modlitwy przed przyjazdem Ojca Świętego Jana Pawła II (Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi Polscy), Prawo prasowe czy i jakie? (Andrzej Kopff), Dysydent łagodny (Wanda Duszka), Opowieść o Nepocie (Tadeusz Żychiewicz), Kogo wychować? (Krystyna Brudnowska), "Bezimienne dzieło" (Tadeusz Szyma), Ślady pielgrzyma (Maria Paluch), Samuel Beckett (Wojciech Kaliszewski), Twarz (Sławomir Mrożek).
780Cz 47/180Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w7 (1755)Wizja polonii trzech kultur (Andrzej Brożek), W oczekiwaniu na wielkie spotkanie (Jerzy Turowicz), Konsysorz, 2 II 1983 (Ks. Adam Boniecki), Czym nauka nie jest (Magdalena Bajer), Opowieść o Nepocie (Tadeusz Szyma), Kościoły uczłowieczone (Ks. Henryk Nadrowski), Wagner 1813-1883 (Bohdan Pociej), Ja się tu urodziłem (Jan Góra), Listy do Nikodema (Józef Życiński).
781Cz 47/181Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w8 (1756)Otwórzcie drzwi odkupicielowi (Jan Paweł II), Dramat dziecka (Józef Mroczek), Tęsknota za dobrym rządem (Janina Zakrzewska), Teleksem z Rzymu (Ks. Adam Boniecki), Zagłada i ocalenie (Jan Neuberg), Niepełnosprawni w kościele (Tadeusz Zaleski - Isakowicz), Pożegnanie z szopką (Henryka Augustynowicz-Ciecierska), Droga do samotrzeciej (Piotr Muskała), Prof. Sandauer i panowie na Syberii (Emanuel Rostworowski), Listy do Nikodema (Józef Życiński).
782Cz 47/182Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w9 (1757)Wielkopostny list pasterski o Bożym Miłosierdziu (Franciszek Kardynał Macharski), Jest o czym pisać (Ewa Berberyusz), Rozłam zamiast zjednoczenia (Andrzej Micewski), Aniela Ciemna (Joanna Siedlecka), "Uśmiech jest wypoczynkiem" (Irena Sławińska), Ksiądz "Gogoliński" (Marek Żuławski), Prenumerator między pocztą i "Ruchem" (Anna Olbryś), Na temat Artura Rubinsteina mini-tracik o Sławie (Zygmunt Mycielski).
783Cz 47/183Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w10 (1758)Nadzieja Hioba (Tadeusz Żychiewicz), Kościół i kultura (Jan Paweł II), Przed podróżą (Ks. Adam Boniecki), Być we wspólnocie prawdziwej (Magdalena Bajer), Gimnazjium polskiej macierzy szkolnej (Roman Wieloch), Wspomnienie o profesorze Tadeuszu Krukowskim (Ks. Tadeusz Zasępa), Strażnik chińskiej wazy (Sławomir Mrożek), Listy do Nikodema (Józef Życiński).
784Cz 47/184Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w11 (1859)Jan Paweł II w Ameryce Środkowej (Ks. Adam Boniecki), Transmisja z Managuty (Jerzy Turowicz), O szansach uniknięcia Powstania Styczniowego (Jan-Maria Rokita), A jednak możliwe! (Juliusz J. Braun), Dryfowanie (Hanna Krall), Grono Krakowskie (Maciej Kozłowski), Złote runo nicości (Andrzej Kowalczyk), Przygotowanie do synodu biskupów (Ks. Adam Boniecki), "Dla tych, co na morzu" (Ks. Stanisław Zięba), Przekraczanie granic (JK), O "Dantonie" Wajdy (głosy prasy francuskiej).
785Cz 47/185Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w12 (1760)Jan Paweł II w Ameryce Środkowej (Marek Lehnert), Krajobraz Skargi (Józef Tischner), Spółeczne nawrócenie (Józef Kardynał Glemp), Filozofować (Marcin Król), Prośba o przeczytanie płatonowa (Andrzej Drawicz), Nowy kodeks prawa kanonicznego (Ks. Remigiusz Sobański), Kościół opatrzności Bożej w Warszawie (Łukasz Heyman), Nowe organy (Leszek Polny), Ironia i patop u Wajdy (Tadeusz Szyma), Śpiąca Królewna (Sławomir Mrożek), Janogórska celebracja polskiego akatystu (Tadeusz Szyma).
786Cz 47/186Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w13 (1760)Z historii roku świętego (Józef Dużyk), Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu (Ks. Karl Bahner), Bilans jednej podróży (Jerzy Turowicz), Oblicze współczesnej emigracji polskiej (Ks. Józef Bakalarz), Troska o wieś (Jan Kielanowski), Dom przyjaźni im. Brata Alberta (Jadwiga Skierczyńska), Nad obrazem męki pańskiej (Andrzej Basista), Uwagi do projektu prawa prasowego (Maciej Koziołowski), Biblioteka (Wojciech Skalmowski), W Wielki Czwartek (Ja Władysław Rączka).
787Cz 47/187Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w14-15 (1762-63)Paradoksy wierności (Józef Życiński), Edukacja ostatniego króla (Emanuel Rostworowski), Rozpoczeliśmy od kaplicy (Jakub Basista), Temat Zmartwychwstania w sztuce (Marek Żuławski), Być dobrym Europejczykiem (Marek Skwarnicki), Szczególna przygoda bycia Polakiem (Jan Prokop), W przeszłości czy w przyszłości/ (Andrzej Micewski), Arcydzieło w poszukiwaniu wydawcy (Wiktor Weintraub), Pewność czy prawda? (Mieczysław Sawicki), Zdanie (Jan Błoński), Kalendarz nie tylko kościelny (Henryk Rutkowski), Muzeum Polskie w Rapperswillu (Dorota Głazek), I coż dalej z tą Polską chłopie? (Karol Wojtaszczyk), Obrazy głosy cienie (Wojciech Karpiński), Ksiądz Bernardyn Sychta-Piastun Kaszubskiej Mowy (Hanna Popowska-Taborska), Jasnogórskie inspiracje (Tadeusz Szyma), Wymowa starej fotografii (Włodzimierz Wnuk), "To major Brzoza kartaczami..." (Józef Adam Kosiński).
788Cz 47/188Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w16 (1764)Zaczynając od mojej Europy (Czesław Miłosz), Orędzie wielkanocne Jana Pawła II (Jan Paweł II, Papież), "Z grzechu antysemityzmu" (Ewa Berberyusz), Prawo dla prasy czy dla obywatela? (Juliusz J. Braun), Schematy i filozofia (Ks. Józef Życiński), Oni są solą ziemi (Bogusław Sonik), Koniec wieku teologii (Marcin Król), Nastroje-element rachunku (JK), Szymanowski na scenach Łodzi i Warszawy (Tadeusz Kaczyński), Czy świat zmierza do końca? (Alfred Łaszowski).
789Cz 47/189Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w17 (1765)Getto Warszawskie kwiecień 1943 (Władysław Bartoszewski), Samotność ( Hanna Krall, Marcin król), Polak, który próbuje być żydem (Małgorzata Niezabitowska), Sąd (Martin Buber), … Kto zniszczy grób Isserlesa…?" (Maria de Hernandez-Paluch), "Wobec zbrodni nie wolno pozostać biernym" (Monika Adamczyk), Helenka (Maria Ludwika Grabowska).
790Cz 47/190Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w18 (1766)"Wierząc w instynkt samozachowawczy rządzących i rządzonych" (Sławomir Siwek), ….Kiedy zabraknie strzykawki (Maria de Hernandez-Paluch), O miejsce na ziemi (Wiesława Lewandowska), Antoni Marylski w poszukiwaniu drogi (Jacek Moskwa), Spotkanie z Panią Malewską (Andrzej Sulikowski), Poeci i rodzina ludzka (Czesław Miłosz), Jezu, ufam Tobie (Tadeusz Szyma).
791Cz 47/191Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w19 (1767)Wiejskie wspólnoty (Maciej Kozłowski), Śmierć Szmula Zygielbojma (Grzegorz Bytnar, Ryszard Terlecki), o to bym głośno zapytał… (Magdalena Bajer), Kardynał Ledóchowski (Ks. Edward Nawrot), Most życia (Wanda Falkowska), A jednak: módl się i pracuj (Andrzej M. Bylicki), O wierze i rozumie (Marcin Król), Białoruś-Dobroruś (Lucjan Suchanek).
792Cz 47/192Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w20 (1768)Z Wawelu na Skałkę (Tadeusz Szyma), Pułkownik Jan Rzepecki (Grzegorz Mazur), Mistrz i przyjaciel (Jan Kolaska), "Pięć słów" (Ks. Biskup Kazimierz Majdan), Wspominając Australię (Stefan Kisielewski), List Docenta Jerzego Łojka (Jerzy Łojek), O pisarstwie i polemikach Jerzego Łojka (Emanuel Rostworowski), Chorzy o Hannie Chrzanowskiej.
793Cz 47/193Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w21 (1769)Rafał Kalinowski (Tadeusz Żychiewicz), Tak tu cicho wieczorem… (Tadeusz Chrzanowski), O punktach i procentach (Juliusz Jan Braun), Rozmowa o Ethosie sztuk (Janina Makota), Solidarność z nie widzącymi (Guillermo Siva), Muzyka organowa w Krakowie (Leszek Polny).
794Cz 47/194Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w22 (1770)Wszechprzytomna nieobecność Norwida (Irena Sławińska), Gość w dom (Mieczysław Maliński), Zakłady wychowawcze im. Ks. Siemaszki (BP Albin Małysik), Święty Maksymilian - patron drukarzy (Maciej Kozłowski), Cyprian Norwid i Edmund Bojanowski (Bogdan Zakrzewski), Z Fatimą nad Wisłę (Jerzy Skąpski), Świętość teatrem zapisana (Anna Witalis), O drugi tom (Marek Rostworowski).
795Cz 47/195Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w23 (1771)Samoistność (Magdalena Bajer), Lekcja biologii (Czesław Miłosz), "Odrodzenie" w krzywym zwierciadle (Jerzy Turowicz), Pisane z paletą w ręku (Stanisław Rodziński), Chrześcijaństwo i polityka (Marcin Król), Podróże brata Andrzeja (Leszek Elektorowicz), Ostatnie dni prymasa tysiąclecia (Tadeusz Szyma), Biskupi Amerykańscy o wojnie i pokoju (Ks. Stefan Filipowicz).
796Cz 47/196Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w24 (1772)Matka Urszula Ledóchowska czyli życie dla innych (S. Józefa Z. Zdybicka), "Na górze, na świętej…" (Zbyszko Bednorz), Brat Albert Chmielowski (Marek Skwarnicki), Alternatywa (JK), Gość w dom (Bogdan Biernacki), Cień Lorda Actona (Maciej Kozłowski), "Urwać łeb Hydrze" (Jan Andrzej Nowicki), Patrząc na Kielce (Jacek Rakowiecki), Inne wartości (Bohdan Pociej), Krakowski salon cieni (Piotr Legutko).
797Cz 47/197Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w25 (1773)Pielgrzym nadziei (Jerzy Turowicz), Historia w dziele Hanny Malewskiej (Włodzimierz Maciąg), Katolicyzm i judaizm (JK), U siebie (Ewa Berberyusz), Sługa Boży Arcybiskup Józef Bilczewski (BP Marian Rechowicz), Rzecz o potrzebie sumienia (Bronisław Mamoń), W drodze (Józefa Hennelowa).
798Cz 47/198Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w26 (1774)"Tutaj zawsze bylißmy wolni"(Jan Paweł II), Apel Janogórski Ojca Świętego Jana Pawła II (Jan Paweł II), "Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył" (Jan Paweł II), Niech żyje papież (Ewa Berberyusz), Spotkanie ekumeniczne (Halina Bortnowska), Pod pomnikiem bohaterów Getta (Katarzyna Cywińka), "Zło dobrem zwyciężaj" (Jan Paweł II), U celu pielgrzymki (Marek Skwarnicki), Program na trudne czasy (Maciej Kozłowski).
799Cz 47/199Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w27 (1775)"Znaki zwycięstwa" (Jan Paweł II), Dniem i nocą (Ewa Berberyusz), "Prawo do dialogu" (Jan Paweł II), Piekary w Katowicach (Maciej Kozłowski), "Ty jesteś Mesjaszem" (Jan Paweł II), W mieście gdzie Papież jest u siebie (Józefa Hennelowa), "Wszystkim wam.." (Jan Paweł II).
800Cz 47/200Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w28 (1776)Został z nami (Jerzy Turowicz), Jan Paweł II, doktor honoris causa UJ (Jerzy Turowicz), "Niech służy prawdzie i miłości" (Jan Paweł II), "Pragnę włożyć w wasze ręce ewangelię pracy" (Jan Paweł II), Królowanie zakorzenione w dziejach (Jan Paweł II), Sycenie łaknących (Tadeusz Szyma), Młodzi i wszyscy z papieżem (Emanuel Mateusz Rostworowski), Wśród inwalidów pracy (Maria Hernandez - Paluch), Dajemy chłopom szansę (Sławomir Siwek), Z Góry Św. Anny (Jacek Susuł), W 40 rocznicę śmierci Generała Sikorskiego (Włodzimierz Wnuk).
801Cz 47/201Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w29 (1777)Z dziejów diecezji kieleckiej (Juliusz Jan Braun), Poglądy (Marcin Król), 10 lat szkoły letniej kul (Edward Fiała), O Mironie Białoszewskim (Tadeusz Sobolewski), Powstańcza Mironiada (Krzysztof Dybciak), Marek Sobolewski (Janina Zakrzewska), Świadome planowanie rodziny (Tadeusz Kopta), Kiedyś stał w oknie... (Andrzej Drawicz), Profesja prymicje (Maciej Zięba).
802Cz 47/202Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w30 (1778)Wiek obwodów scalonych (Juliusz Jan Braun), Popychanie historii (Andrzej Drawicz), Dialog katolicko-prawosławny (Wacław Hryniewicz), Spór z klasycyzmem (Czesław Miłosz), Pieśń niepodległa bez niepodległej (Grzegorz Bytnar), Galicyjski dom (Marta Wyka), Droga polskiego uczonego (Jerzy Wyrozumski), Rozmowa z Krzysztofem Zanussim (Izabella Bodnar), Colt Python (Sławomir Mrożek).
803Cz 47/203Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w31 (1779)Jaki będzie ten kraj? (Jerzy Turowicz), Rok święty 1575 w oczach Polaków (Tadeusz Chrzanowski), Realizm, idealizm a historia (Piotr Wandycz), Jubileusz Karola Górskiego (Jerzy Kłoczowski), Dziecko, które ocalało (Krystyna Heska-Kwaśniewicz), Ku należytej ochronie poczętego życia ludzkiego (Maciej Tarnawski), Może ważniejsze nawet.... (Magdalena Bajer), Bardziej prymasowscy niż prymas (Tadeusz Szyma), Przekupienie w świątyni (Janina Kościałkowska), Jak było naprawdę z wyjazdem w Tatry (Ks. Bronisław Fidelus).
804Cz 47/204Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w32 (1780)Pamięć o wczoraj musi służyć dzisiaj (Tomasz Jastrun), Chwila kontenplacji (Andrzej Micewski), O świętym Świeradzie i o synodzie biskupów (Jerzy Turowicz), W obronie Jerzego Brauna (Tadeusz Kudliński), Na przykładie Cerkwie w Klimkówce (Włodzimierz Mokry), Pan Bisanz (Barbara Czałczyńska), Całym życiem (Tomasz Strzembosz), ...Cała Polska drżała w tym śpiewie (Zdzisław Kościów), "Na początku była baśń..." (Marta Wyka), Muzeum wobec sztuki i czasu (Stanisław Rodziński), Pisarz ze słońcem w herbie (Włodzimierz Wnuk).
805Cz 47/205Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w33 (1781)Społeczeństwo informacji (Jerzy Pomorski), "Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam" (Jan Paweł II), O Marii Czapskiej (Jerzy Kwiatkowski), "Mój krzyk ojczyzny całej będzie krzykiem" (Jan Paweł II), Ekshumacja (Wiesław Budzyński), Uczenie zachwytu (Joanna Pollakówna), Kiedy małżeństwu grozi rozpad (Zbigniew Drela), Obraz Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie (Ks. Jan Kuś), Promień (Mieczysław Buczkówna), Pielgrzym Ewangelii (Ks. Kazimierz Bukowski).
806Cz 47/206Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w34 (1782)Jan Paweł II w Lourdes, Spotkanie w Laskach (Jacek Moskwa), Kalkuta jest tutaj (Ewa Berberyusz), Marcin Luter świadek Jezusa Chrystusa (Komisja katolicko-luterańska), Profesor Tadeusz Sulimirski (Konrad Jażdżewski), Aleksander Hertz (Jan Garewicz), "Myśl artysty" i ethos dzisiejszej sztuki (Marek Rostworowski), Poetyckie "słowa" Rusi Kijowskiej (Włodzimierz Mokry), Pomniejszać czyli niszczyć (Józefa Hennelowa).
807Cz 47/207Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w35 (1783)Dwa dni w Lourdes (Ks. Mieczysław Maliński), Dobra nowina o naszej pracy (Halina Bortnowska), Odpowiedź na krytykę (Jerzy Urban), Odpowiedź na odpowiedź (Jerzy Turowicz), Siwy czas (Marek Skwarnicki), Dwa pożegnania (Czesław Miłosz), Sześć wieków trwania (Stefan Rożej), Nieśmiertelni ( Kornel Filipowicz), Medytacja i "Niewidoma reszta" (Andrzej Sulikowski), Czym może być świątynia? (Andrzej Basista), Dzienniki Ustaw (Kazimierz Ostrowski).
808Cz 47/208Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w36 (1784)Pomóż nam, Matko (Franciszek Kardynał Macharski), Sympozjum w Castel Gandolfo (Ks. Józef Tischner), Osiem dni (Ks. Tadeusz Winenciak), "Na Polonii" (Ks. Tadeusz Wincenciak), Chrześcijanie, bądźcie sobą (Ewa Berberyusz), Szkoła na przekór wojnie (Ryszard Terlecki), Daleka droga (Egona Naganowski), Trzej panowie (Kornel Filipowicz), Jeszcze raz o prawie praowym (Jacek Ambroziak), Dzieje jednego jesiennego dnia (Roman Brandstaetter).
809Cz 47/209Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w37 (1785)Czuwanie i budowanie (Stefan Wilkanowicz), Rok Sobieskiego (Stanisław E. Nahlik), Jan Sobieski i Wiedeń (Józef Andrzej Gierowski), Sobieski i jego legenda (Zbigniew Wójcik), Polacy na Kahlenbergu (Ks. Anastazy Nadolny), Ojciec Marek z Avino (Andrzej Kostrzewski), Szable Sobieskiego (Bartłomiej Szyndler), Wiedeńskie podziękowanie (Michał Rożek), Marcin Kątski i jego diariusz wiedeńskiej okazji (Bohdan Królikowski), Na krawędzi światów (Janina Kościałkowska), "Trzecia Krakowska" (Tadeusz Isakowicz-Zaleski), Krzyż uniwersum sztuki (Wojciech Skrodzki).
810Cz 47/210Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w38 (1786)Przemówienie do Polaków (Jan Paweł II), Nade wszystko niezależność (Magdalena Bajer), Wołanie o zasadę (Jacek Mazurkiewicz), Na katowicki rynek powrócili harcerze (Szczepan Kalinus), Kameloci królewscy (Jacek Bartyzel), Czas nie utracony (Zygmunt Kubiak), Ważna książka (Henryk Brzozowski), Muzeum Śląskie w Katowicach (Dorota Głazek), Sekret (Sławomir Mrożek).
811Cz 47/211Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w39 (1787)Polska cząstka papieskiego Wiednia (Tadeusz Szyma), Chrześcijanie i Żydzi w Izraelu (Jerzy Turowicz), Mistrz Robotnik (Magdalena Bajer), Nowy generał Oo. Jezuitów (Ks. Adam Boniecki), Człowiek bez lustra (Ks. Stanisław Kluz), Szczury (Zbigniew Żakiewicz), Muzyka w Starym Krakowie (Jerzy Bresticzker), Rozpatrywanie ran - z dystansu (Maciej Kozłowski), Modlitwa i refleksja (Tadeusz Szyma), Czyżby koniec legendy? (Florian Śmieja).
812Cz 47/212Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w40 (1788)Myślenie w przyszłość (Ks. Józef Tischner), Do wybranej Archidiecezji Krakowskiej (Franciszek Kard. Macharski), 25 lat temu, 28 września 1958… (J.J.H.), Miłość miłosierna - źródłem nadziei (ks. Jan Wal), Wielka Naczelniczka Jadwiga Laszczka-Wierzbiańska (Hanna Dydyńska-Paszkowska, Janina Kamińska), "Entuzjazm wobec wolności, miłość do ojczyzny i respektowanie praw..."(Janina Zakrzewska), Iłła jaką zapamiętałem (Jerzy Korczak), Zmysł rzeczywistości (Marcin Król), Notatki Anny Kamińskiej (Piotr Legutko), Wilcze łąki, których nie ma (Lucjan Suchanek), Myślenie w przyszłość (Józef Tischner), Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile (O. Korneliusz Jackiewicz).
813Cz 47/213Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w41 (1789)Nowe wiersze Czesława Miłosza (Czesław Miłosz), Zwątpienie w demokrację (Andrzej Micewski), Matka na piasku (Jacek Susuł), Kongres Teologów Polskich (Ks. Adam Boniecki), Synod biskupów-otwarty (Jerzy Turowicz), Żydzi Polscy (Jerzy Kołątaj), Dokądkolwiekbądź i niewiadomogdzie (Wiesław Paweł Szymański), Pieśń romantyczna w Lusławicach (Leszek Polny), Powrót do Nowego Wspaniałego Świata (Szczepan Kalinus).
814Cz 47/214Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w42 (1790)Pięć lat pontyfikatu (Jerzy Turowicz), Początek dyskusji synodialnej (Jerzy Turowicz), Papież z Polski (Ks. Andrzej Bardecki), Rozmyslanie o miłości (Ks, Stanisław Kluz), Dwie wystawy Odsieczy Wiedeńskiej (Tadeusz Chrzanowski), Dziennik poety (Kazimierz Wierzyński), W ojczyźnie po 34 latach (Leszek Polny), Chodzenie - krzepi (Krystyna Brudnowska), Skazany "Na życie" (Tadeusz Szyma).
815Cz 47/215Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w43 (1791)Polskie bóle (Czytając Tischnera 1) (Andrzej Kijowski), VI Synod Biskupów (Jerzy Turowicz), Ksiądz Figlewicz (Jacek Susuł), Kronika oblężonego miasta (Elżbieta Morawiec), Pan Sekretarz (Janusz Jankowiak), Jedność w różnościach (Janusz Goćkowski), Inauguracja (Jerzy Kołątaj), Wspólnota chrześcijańskiej Europy (Ks. Marian Stasiak), Legenda dawna i nowa (S. Małgorzata Borkowska), Wielka radość w Gdańsku (Tadeusz Szyma).
816Cz 47/216Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w44 (1792)Kościół a polityka (Maciej Kozłowski) Synod Biskupów zbliża się do finału (Jerzy Turowicz), O zapobieganiu narkomanii słów kilka (Maciej Tarnawski), Polsko-francuski romans (Marcin Król), Wiara i rozum (Czytając Tischnera 2 ) (Andrzej Kijowski), Wuja Leszek (Józef Adam Kosiński), Józef Gawlina - Biskup połowy wojsk polskich, Biskup wychodźstwa polskiego (Józefa Radzimińska), 122 lata temu (Władysław Trojanowski), Gra na trzech torach (Tadeusz Kaczyński), Fotodziennik czyli notatki o końcu świata (Tadeusz Szyma), Argonauci gdzie jest Babounas? (Jan Józef Szczepański).
817Cz 47/217Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w45 (1793)Świadkowie odkupienia znakiem dla współczesności (S. Józefa Zofia Zdybicka), Uświęcenie pracy (Józef Tischner), Ponary (Helena Pasierbska), Piaśnica (Zygmunt Milczewski), Płyniemy ku… (Jan Józef Szczepański),Ludzie dzwudziestolecia: "Brzęk" (Jacek Majchrowski), Janusz Regulski (Bogdan Gotowski), Przypowieść o Janie Mosdorfie (Ryszard Terlecki), Lubelski pomnik (Andrzej Ryszkiewicz), Barbara McClintock (Wacław Gajewski), Intelektualiści i polityka (Henryk Krzeczkowski).
818Cz 47/218Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w46 (1794)W 65 rocznicę odzyskania niepodległości Konstytuanta (Andrzej Zakrzewski), Jesteśmy chrzescijańskimi utopistami (Ks. Adam Boniecki), Postawa inteligencji (JK), Czy ekonomista może być "zbawiony"? (Jan Grosfeld), Pałac Wielkiego Mistrza (Jan Józef Szczepański), Wyjście z prywatności (Ewa Berberyusz), Aby więcej wydobyć? (Juliusz Jan Braun), Kosmos i historia (Leszek M. Sokołowski), Biblia - spotkanie z Bogiem Jedynym (Ks. Janusz Frankowski), Bohaterowie długiej nocy historii (Stefan Bartkowski).
819Cz 47/219Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w47 (1795)Mieć ducha misyjnego… (Maria Hernandez-Paluch), O budowaniu cywilizacji miłości (Ks. Adam Boniecki), "Jedność wieksza od dwóch…" (katarzyna Cyankiewicz), "Duchowe twierdzenie Polaków" (J.M.), Wieża Babel (Jan Józef Szczepański), Babie lato (Magdalena Bajer), ...opisywanie świata (Piotr Strachanowski), Międzynarodowy Sacrosong (Ks. Adam Boniecki), Chrześcijańskie tradycje bizantyńsko-słowiańskie w Kulturze polskiej (Włodzimierz Mokry), Szukanie wiary (Monika Adamczyk).
820Cz 47/220Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w48 (1796)Europa potrzebuje krzyża (Franciszek Kardynał Macharski), Prawda o Lutrze i jedność chrześcijańska (Jan Paweł II, Papież), Co jeszcze nam da DA? (Tadeusz Szyma), Jeszcze o kościele i polityce (Ks. Jan Krokos), Czy godnie przeżyte (Sławomir Parfianowcz), Wszystko ma swoje granice (Jan Józef Szczepański), Misja Pana Juliana z Ursynowa (Wiesław Paweł Szymański), William Golding Nobel 1983 (Krystyna Stamirowska), Sztuka w kościele - służba Bogu czy artystyczny proceder? (Stanisław Rodziński), Sposób myślenia (Marcin Król), Moje śmierci (KISIEL).
821Cz 47/221Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w49 (1797)Chrześcijaństwo jako cywijizacja miłości (Janusz Ziółkowski), Jesień ubogich (Ewa Berberyusz), Obiad kapitański (Jan Józef Szczepański), Popularyzator niestrudzonych (Mieczysław Mamoń), Poezja praw (Bronisław Maj), Książka o miłości (Krystyna Brudnowska-Muszyńska), Świat nie przedstawiony (KISIEL).
822Cz 47/222Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w50 (1798)Dekalog pracy (Stefan Wilkowicz), Znaczenie Synodu Biskupów 1983 (BP Alfons Nossol), Dmowski a ewolucja obozu narodowego (Andrzej Micewski), Fotografia pamiątkowa (Jan Józef Szczepański), Nadzwyczajny profesor (Jerzy W. Borejsza), "Z czym przyjdziemy?" (Jerzy W. Borejsza), Spotkanie historyków kościoła (Hanna Dylągowa), Malarstwo, grafika i rzeźba w Podgórskim Kamieniołomie (Stanisław Rodziński), Festiwal czy akademia (Tadeusz Szyma), Biologia i ekonomika (Ernest Skalski), O zwierzetach i szatanie (KISIEL).
823Cz 47/223Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w51 (1799)Lekcja polskiego (Krystyna Jastrezębska), Jeszcze pofedruję (Ewa Berberyusz), Dwa kongresy na Malcie (BP Julian Wojtkowski), Przemówienie sejmowe Edmunda Osmańczyka posła Ziemi Opolskiej (Edmund Osmańczyk), Odszedł nieodżałowany reczy polskich badacz i miłośnik (Emanuel Rostworowski), Rozmowy w Simpelveld (Józef Tischner), III Festiwal Piosenki Religijnej (Andrzej Schmidt), Miedzy urokami materii a metafizyką cierpienia (Halina Kenarowa), Raymond Aron ostatni wielki mędrzec (Marcin Król).
824Cz 47/224Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1983, Krak?w52 (1800)"Popatrzcie, jaką miłościa obdarzył nas Ojciec" (Ks. Bronisław Dembowski), "Idź, porzuć wszystko…" (Ewa Berberyusz), Oczekując przyjścia (Maciej Zięba), Staniosław Pigoń (Julian Maślanka), U Pana Boga za piecem (Jan Góra), Misja Stanisława Grabskiego (Maciej L. Jagóra), Akces Pawła Popiela rok 1863 (Emanuel Mateusz Rostworowski), Jest kraj, w języku którego Polska zwie się Pwyl (Andrzej Kempfi), Biblioteka Polska na pamiątkę chwalebnej rewolucji w listopadzie 1830 r. zdziałanej (Marek Czechowski), Dianoia (Aleksander Małachowski), Socjologowie o młodzieży (Tomasz Schoen, Anna Witalis), Góralska gwiazdka Lechonia (Włodzimierz Wnuk).
825Cz 47/225Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w1 (1801)"Pokój rodzi się z serca nowego" (Jan Paweł II), Budowanie kultury pracy (Stefan Wilkanowicz), Arcybiskup Edward Ropp (Ks. Tadeusz Krahel), Silberstein nie zdążył (Kornel Filipowicz), Bogdan Jański i Zmartwychwstańcy (Stefan Kieniewicz), Samopomoc w parafii (R.W.), Wielki skarb (Marek Rostworowski).
826Cz 47/226Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w3 (1803)List Pasterki Episkopatu Polski (Prymas Polski Kardynał, Arcybiskupi & Biskupi zgromadzeni na konferencji), Dymna zasłona (Juliusz Jan Braun), Lekcja polskiego (Halina Bednarczyk, Paweł Błachut, A.B.), "Kara śmierci w polskim prawie karnym" (Krzysztof Poklewski), Rozważanie o pośrednictwie (Ks. Bogdan Kolinek), Ptakom na wędrówce (Józef Tischner), Rekolekcje z Conradem (Ks. Stanisław Kluz), Kobieta - Polka (Jan Prokop), Francuski portret Papieża (Marek Skwarnicki), W sprawie "Dialogu pracy" (Jacek Rakowiecki), "Trzy siostry" w Moskiwie (Bogdan Tosza), Archiwalia III Rzeszy (JK), Rozkosze bezsilności (KISIEL).
827Cz 47/227Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w4 (1804)"Podnieś oczy i popatrz wokół!" (Ks. Kardynał Franciszek Macharski), Czesław Miłosz na Boże Narodzenie (Czesław Miłosz), Przeciw skrajnoćiom i nadużyciom (Andrzej Micewski), Próbujmy scalić (Magdalena Bajer), Święci pańscy (Jerzy Kołątaj), Stosunki dyplomatyczne Watykanu (Ks. Adam Boniecki), Pomnik Egalitarny (Jan Stanisław Wojciechowski), Posłanie wdzięczności (Ks. Łukasz Kamykowski), O Metropolicie Szeptyckim (Jan Kazimierz Szeptycki), Proboszcz z Ćmielowa (Andrzej Szomański), Plebania w Krasiczynie (Andrzej Sulikowski), Reformowani (Jan Turnau).
828Cz 47/ 228Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w5 (1805)Słowa - zasady, słowa - drogowskazy… (Magdalena Bajer), Wymiar cesarskiego (Ernest Skalski), Płk Józef Spychalski "Luty" (Andrzej Wenic), Lekcja polskiego (Genowefa Bugajska, Piotr Podemski, J.W., Siostra Maria Barbara, Ewa Wojciuł), Mali zawodnicy (Anna Dubrawska), Wielkie przedstawienie A. Wajdy (Bronisław Mamoń), Romantyczna muzyka Brahmsa (Bohdan Pociej), Przeciw idealiznowi (KISIEL), "Miłość w Niemczech" (Tadeusz Szyma).
829Cz 47/229Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w6 (1806)Bramna Madonna (Marta Krzemińska), W sprawie Fundacji Rolniczej (Biuro Prasowe Episkopatu Polski), Słuch na drugich (Ewa Berberyusz), Jedność bez krzyża (Wojciech Morawski), Kilka uwag na temat samobójstwa (Maciej Tarnawski), Lacrimae rerum (Stanisław Kasprzysiak), Druga sejsa Jasnogórska (Tadeusz Chrzanowski), Wspomnienie o Julianie Godlewskim (Andrzej Skorupski), "Słońce wschodzi" (Kazimierz Traciewicz), Rozmowa z czytelnikiem (Tadeusz Żychiewicz), Przyczyna i skutek (KISIEL).
830Cz 47/230Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w7 (1807)Jan Paweł II do dziennikarzy (Jan Paweł II), Maciej Rataj - polityk umiaru (Stanisław Słupek), W oczach Normana Daviesa (Grzegorz Bytnar, Ryszard Terlecki), Siedem niebios i ziemia czyli sacrum w literaturach słowiańskich (Ryszard Łużny), Prymat wyobraźni (Paweł Kłoczowski), Co nowego w Pax Romana? (Stanisław Latek), O Mieczysławie Karłowiczu (Leszek Polny), Cudza teraźniejszość (Marek Skwarnicki), Pół wieku picia (Ernest Skalski), Dużo czy mało? (KISIEL).
831Cz 47/231Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w8 (1808)Człowiek w dniu stworzenia (Ks. Janusz Frankowski), Iłła i jej listy (Maria Niklewiczowa), W rocznicę śmierci profesora Adama Kerstena (Krystyn Matwijowski), Krytyka ekonomii (Aurelia Polańska), Trefna żółć świata (Wanda Duszka), Czas zapomnienia (Monika Adamczyk), Teolog o górach (Ks. Antoni Młotek), "Ślad, którego nic nie zatrze" (Sławomir Parfinowicz), "Trzęsienia ziemi nie ma " (Andrzej Sulikowski), Kościele - ziemio pojednania (Ks. Andrzej Madej), Nobel Pokojowy przed 25 laty (Mateusz Graboń), Jeszcze o pseymiźmie (KISIEL).
832Cz 47/232Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w9 (1809)Człowiek się liczy (Ewa Berberyusz), Front Morges - pierwsze osiągniecia i porażki (Maciej L. Jagóra), Siedemdziesiąty numer "Naszej Przeszłości" (Maciej Kozłowski), Problem mieszkaniowy (Ernest Skalski), Antoni Marylski (Dariusz Kaczmarzyk), List Apostolski Salvifici Doloris (Jan Paweł II, Papież), Chrześcijaństwa a judaizm (Stanisław Krajewski), Z kart tajnego nauczania (AAlfred Zaręba), Rozmowa z czytelnikiem (Tadeusz Żychiewicz).
833Cz 47/233Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w10 (1810)Nowy konkordat między Stolicą Apostolską a Włochami (Ks. Adam Boniecki), 500-leci smierci św. Kazimierza (List Pasterski Episkopatu Polski), Kościoł Amerykański i Watykan (Ks. Stefan Filipowicz), Uczeni się chrześcijaństwa (Ewa Berberyusz), Strona vinceza (Andrzej St Kowalczyk), Rozdając pokarm duchowy (Andrzej Sulikowski), Lekcja polskiego: Czy mogę mieć do kogoś żal? (Zbigniew Kullas), Niepoważny punkt widzenia (Piotr Legutko), Nie wierzę Orwellowi (Wiesław Wodecki), Studenci i uczeni z wielunia w latach 1400-1642 (Andrzej Kopysta), Don Juan (Sławomir Mrożek), Komu nie podam ręki? (KISIEL).
834Cz 47/234Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w11 (1811)Kościoł ma być z narodem (Andrzej Micewski), Jak wyważyć otwarte drzwi…? (Maria de Hernandez-Paluch), Nemezis (Kornel Filipowicz), Opera o świętym Franciszku (Tadeusz Kaczyński), 500-lecie śmierci św. Kazimierza (Ks. Janusz St. Pasierb), Julio Cortazar - pożegnanie (Zofia Chądzyńska), Rozbite lustro (Tadeusz Nyczek), Ks. Karol Wojtyła w Niegowici (Jan Kotyza), Kulawe życie (Józef Mroczek), O zasadach kościoła w Polsce - wywiad z Prymasem Polski (JK).
835Cz 47/235Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w12 (1812)"To dzidzictwo wciąż się odradza" (Jan Paweł II), O istocie diabelstwa uwag kilka (Antoni Szwed), Teolog i Boża - krówka (Ks. Marek Starowiecki), Leżymy na fundamentach (Sławomir Mrożek), Ośrodki przystosowania społecznego (Mariusz Urbanek), W kazimierzowska rocznicę (Anna Witalis), Polskie requiem Krzysztofa Pendereckiego (Leszek Polny), Wojna 1939 (Krzysztof Skubiszewski), Czy rozum jest cnotą? (KISIEL).
836Cz 47/236Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w13 (1813)Tak się zaczeło (Władysław Kowalczyk), Biada tchórzliwym… (Andrzej Braun), Listy do Tadeusza Żychlewicza, Sztuka PRL (Anda Rottenberg), Dach), r serca i pamięci (Danuta Zagrodzka), Lekcja polskiego (Halina, Michał Jędryka, Grażyna Tomaszewska, Barbara Sierakowska, Maria Hernanowa), Psychicznie chorzy czekają (Walda Falkowska), Teatr i przepowiednie (Lidia Wójcik), "Cmentarz Krakowski jest to święte pole..."(Zenon Piech), Na pól gazu (KISIEL).
837Cz 47/237Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w14 (1814)Święty z rodów Jagiellonów (Ks. APB Henryk Gulbinowicz), Praca i dobro wspólne (Stefan Wilkanowicz), W sprawie udzielania sakramentu chrztu (Ks. Andrzej Bardecki), Konstytucja (Roman Graczyk), Korespondencja z Chicago (Ks, Tadeusz F. Wincenciak), Andrzejewski i teatr (Jan Ciechowicz), 90-lecie uczonej (Jerzy Wyrozumski), Stan gospodarki i stan świadomości (Ernest Skalski), Samotność długodystansowców (KISIEL).
838Cz 47/238Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w15 (1815)O podróży duszpasterskiej do Brazylii i Argentyny (Jerzy Turowicz), Homilia Ojca Świętego na jubileusz rodzin (Jan Paweł II), Matka Boska Fatimska w Rzymie (Ks. Adam Boniecki), Bronisław Malinowski - życie i dzieło (Andrzej K. Paluch), Z tradycji rodzinnej (Adam Dubowski), ... i bądźcie Polakami (Marek Mierzwiak), Jerzy Kuncewicz (Andrzej Zakrzewski), Zwykłe błoto (Juliusz Jan Braun), "Maść na szczury" (Piotr Szwed), Wielki książe i duszpasterstwo (Andrzej Stanisłw Kowalczyk), KISIEL Jako kompozytor (Bohdan Pociej), Kazio (Beata Pawlak).
839Cz 47/239Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w16 (1816)Jezus Chrystus został ukrzyżowany w piątek 3 kwietnia 33 r. (Paweł Czorsztyński), Ostatnia konferencja Pierwszej Rzeczpospolitej (Maciej Kozłowski), W poczuciu powinności (JK), Zło dobrej zwyciężaj (Maciej Kozłowski), Judasz z końca wieku (Krystyna Czerni), Jak wojna to wojna (Andrzej Wilczkowski), Zębami we własny ogon (KISIEL).
840Cz 47/240Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w17-18 (1816-17)Pascha dzisiaj (Ks. Michał Czajkowski), Prawda i legenda (Magdalena Bajer), Całun i cisza (Aleksandra Oledzka-Frybesowa), Lekcja męstwa (Leszek Szaruga), Przeciwności (Paweł Kądziel), Wspomnienia Zbigniewa Brzezińskiego (Krzysztof Skubiszewski), "Londyniszcze"(Wacław Korabiewicz), Fortalicjum Marianum opowieść jasnogórska (Bohdan Królikowski), Fundacja Zamoyskich (Włodzimierz Wnuk), Kościół w Azji młodość i nadzieja (Henryk Jerzmański), Portret we wnętrzu (Tadeusz Szyma), Wielkanoce (Ewa Szumańska), Zmiany w Kurii Rzymskiej (Ks. Adam Boniecki), Mój odmienny nastrój (KISIEL).
841Cz 47/241Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w19 (1819)Orędzie Wielkanocne Ojca Świętego Jana Pawła II, Z nowych wierszy i zapisków (Czesław Miłosz), Wielkanoc Rzymie (Ks. Adam Boniecki),Młodzi w Rzymie (Ks. Łukasz Kamykowski), Lisków… Przepraszam, o czym Pan mówi? (Stefan Bartkowski), Zmęcznie (Ernest Skalski), W kierunku odnowienia filozofii religii (Ks. Włodzimierz Skoczny), Dan w obozie pod winiarami (Emanuel M. Rostworowski), Losy wojenne (Stefan Kieniewicz), Przeskakujemy bariery (Maria de Hernandez-Paluch, Jacek Rakowiecki), Rzeczy poważne i niepoważne (KISIEL).
842Cz 47/242Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w20 (1820)Pielgrzymka Jana Pawła II na Daleki Wschód(Radio Watykańskie), Przemówienie sejmowe Romualda Bukowskiego (Romuald Bukowski), Hutniczy sztandar (TS), Lisków nie podaje się (Stefan Bartkowski), Z nowych wierszy i zapisków (2) (Czesław Miłosz), Był jazz (tadeusz Szyma), Jeszcze obrachunki (Marta Wyka), 800-lecie św. Floriana w Krakowie (Ks. Jan Kracik), Jeszcze o aresztowaniu płk Józefa Spychalskiego (W.M.), Świat wymyślany (KISIEL).
843Cz 47/243Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w21 (1821)Pielgrzymka Jana Pawła II na Daleki Wschód (Radio Watykańskie), Kazanie Prymasa Polski Józefa Kard. Glempa, Święty Stanisławie, patronie nasz… (TS), Adam Skwarczyński w 50-lecie śmierci (Jacek Czajkowski, Jacek Majchrowski), Gorąca wiosna w Paryżu (Bogusław Sonik), O "Cywilizacji miłości" - sceptycznie (Jerzy Surdykowski), Rozmowy z Czesławem Miłoszem (Wojciech Karpiński), "Gdyby wszyscy ludzie dobrej woli..." (Jacek Rakowiecki), Tęsknota do plakatu (KISIEL).
844Cz 47/244Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w22 (1822)W samolocie papieskim na Daleki Wschód (Ks. Mieczysław Maliński), Symbolika Monte Casino (Jan Paweł II), Dom rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach (Ks. Bronisław Fidelus), Metafizyka dla ubogich i romantycznych (Józef Życiński), Wspomnienie o Prymasie Tysiąclecia (Ks. Hieronim Goździewicz), Rozmowa o chrześcijaństwie (Tadeusz Żychiewicz), Karol Estreicher - koniec dynastii (Tadeusz Chrzanowski), "Pozytywny romantyk" (Andrzej Micewski), Rozmowa z Yehudi Menuhinem (Michał Kubicki), Przedruk bez zezwolenia (KISIEL).
845Cz 47/245Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w23 (1823)Wśród religii Dalekiego Wschodu (Ks. Mieczysław Maliński), Póki nie jest za późno (Stanisław Rodziński), "Ateneum kapłańskie" czasy i ludzie (BP Edmund Piszcz), Sprawiedliwy żołnierz (Andrzej Święcicki), Z dziennika (Artur Międzyrzecki), Czy nasz świat jest piękny? (Włodzimierz Maciąg), "Ponury" - polski życiorys (Cezary Chlebowski), Dramat liturgiczny w Teatrze Wielkim (Tadeusz Kaczyński), Błogosławiony Michał Giedryć (Tadeusz Szyma), Trzy po trzy na temat bazy (KISIEL).
846Cz 47/246Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w24 (1824) Stempowskim (Halina Kenarowa), Wizyta papieża na Kwirynale (Ks. Adam Boniecki), Sprawiedliwy między narodami świata (Maciej Kozłowski), Jak wolna to wojna - tylko o co? (Zbigniew Skoczylas), Amatorzy -czy coś więcej? (Jacek Rakowiecki), Trifonow, portrecista czasu (Andrzej Drawicz), O cierpieniu i współczuciu (Ks. Stanisław Kluz), Kryzysy (Ernest Skalski), Kurczę pieczone (KISIEL).
847Cz 47/247Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w25 (1825)Co zostało?, Wieczna polskość (Marcin Król), Cały świat słucha co mówi papież (Ks. Mieczysław Maliński), Prakselog wśród sztucznych goliatów (Ks. Józef Życiński), U źródeł mentalności narodowej (Andrzej Kruczyński), Jan Paweł II na Ziemi Helweckiej (J.T.), Przemilczana wizyta (Bronisław Mamoń), Gandhi (Tadeusz Szyma).
848Cz 47/248Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w26 (1826)Ojciec Święty Jan Pawel II w Szwajcarii, Inny świat (Hanna Krall), Świadectwo i uwikłanie (Tadeusz Mazowiecki),Sztuka kościołów wschodnich na Ziemiach Polskich (Ryszard Łużny), Kazimierz Iranek-Osmecki 1897-1984 (Grzegorz Bytnar, Ryszard Terlecki), Wiersze religijne (Anna Kamieńska), Zawieyski nie może sie obronić (Józefa Hennelowa), Mrożek w "Tygodniku" (Piotr Legutko), Życie po życie (KISIEL).
849Cz 47/249Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w27 (1827)Podróż ekumeniczna (Ks. Mieczysław Mamoń), O Jerzym Stempowskim (Stanisław E. Nahlik), Z Arceti do Krakowa (Ks. Włodzimierz Mokry), "Rewizja sprawy Galileusza" (Ks. Michał Heller), Lekcja polskiego (Agnieszka Fulińska, August Jaguszewski, Marek Bachulski), Biskup Morski (Ks. Janusz St. Pasierb), Nie tylko z okazji dni morza (Ewa Górska), Rapsod wadowicki (Jacek Rakowiecki), "Wojna nerwów" (Marek Zaleski), O samowiedzy autorskiej Antoniego Gołubiewa (Jadwiga Wilgut-Walczak), Przyjaciel wciąż obecny (KISIEL).
850Cz 47/250Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w28 (1828)Gdyby mnie kto pytał o radę… (Ewa Berberyusz), W przeszłość - nie na oślep (Andrzej Biernacki), Pogrzeb Jana Kochanowskiego (Zygmunt Kubiak), Kilka uwag o przerywaniu ciąży (Zofia Wasilkowska), Karol Małcużyński (Edmund Osmańczyk), Przerwana rozmowa z Piotrem Skrzyneckim (Henryk Brzozowski), Ziemia nie jest jedyna (Leonia Jabłonkówna), Helweccy katolicy (Ks. Mieczysław Maliński), W starym piecu (KISIEL).
851Cz 47/251Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w29 (1829)Nauka w służbie pokoju (Jan Paweł II), Prawdziwy początek Xxwieku (Jerzy Holzer), Kard. Albin Dunajewski - droga na stolicę Krakowską (Jerzy Pałosz), Rozmowy o chrześcijaństwie (Tadeusz Żychiewicz), Historia (Wiktor Woroszylski), Lekcja umiaru (Leszek Szaruga), Wspólnota i samopomoc rodzin (SR), Paryż - Chartes '84 (Bogusław Sonik), O reformę modelu (KISIEL).
852Cz 47/252Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w30 (1830)Nasz konkurs początki - Kościół na Ziemiach Zachodnich, O jedności (Magdalena Bajer), Wojna totalna (Jerzy Holzer), Dylematy Aleksandra Wielkopolskiego (Jerzy W. Borejsza), Powrót do źródeł (Tadeusz Szyma), Dawna muzyka w Starym Sączu (Jerzy Bresticzker), Od kabaretu do sacrum (Jan Puget), O mojej religijności (KISIEL).
853Cz 47/253Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w31 (1831)O powstaniu Armii Polskiej we Francji (Maciej Ł. Jagóra), Ojciec Święty na nartach, Kasandra samobójczego imprium (Stanisław Stomma), Pamięć minionych dni (Marcin Król), Obudzić samrytanów (Ewa Berberyusz), AK-owski pomnik (Cezary Chlebowski), Wojna narodów (Jerzy Holzer), Zasady moralnej diagnostyki i terapii prenatalnej (Ks. Andrzej Lesiński), O nieskutecznym rad sposobie (KISIEL).
854Cz 47/254Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w32 (1832)Europa potrzebuje chrześcijan (Marek Skwarnicki), Płk Józef Szostak "Filip" (Łukasz Heyman, Wojciech Sieradzki), Płk Józef Szostak "Filip" o Powstaniu Warszawski (Andrzej Wilczkowski), Karol Jan Ziemski "Wachnowski" (Witold Rudowski), Zamiast sprawozdania - dokument z lat okupacji niemieckiej (Zofia Florczak), "Bonawentura"" poeta Szrych Szeregów (Krystyna Heska Kwaśniewicz), Lucjan Cylkowski (Andrzej Buller), Mój profesor (Zdzisław Wróblewski), Zagranica (KISIEL).
855Cz 47/255Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w33 (1833)Rodło narodzone nad Odrą to symbol Wisły i Krakowa (Edmund Osmańczyk), Przegrana rewolucja (Maciej Kozłowski), Dialog nie jest łatwą sprawą (Wacław Hryniewicz), Przebój czyli bunt konwencjonalny (Piotr Legutko), Zapiski egzaminatora (Andrzej Sulikowski), O tych co nie dorastają (Krystyna Brudnowska - Muszyńska), Posoborowe prawdawstwo kościelne (Ks. Jan Dyduch), Kłopoty Maksymalisty (Marta Wyka), W 40 rocznicę walk AK na Podhalu (Ludwik Kubik), Udziały i udziałowcy (Ernest Skalski), Francuzi z pomocą Polsce (Krzysztof Talczewski).
856Cz 47/256Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w34 (1834)Historia i społeczeństwo (Tadeusz Lepkowski), Fundacja rolnicza szanse i problemy (Członkowie Komitetu Organizacyjnego), Dźwiganie (Ewa Berberyusz), Lekcja Polskiego (S. Zochowska, Marian Grabowsk), Odszedł przed 60 laty (Leszek Prorok), Budowanie Podstaw (Maciej Kozłowski), 750 lat Opactwa Cystersów w Szczyrcu (O. Korneliusz Jackiewicz), Le Pen (Bogusław Sonik), Dlaczego brak języka (KISIEL).
857Cz 47/257Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w35 (1835)Apostolstwo nadziei (Ks. Józef Tischner), Hufiec z północy (Ewa Berberyusz), Rozumieć i być zrozumiałym (Elżbieta Sujak), Wyrwa (Kazimierz Dziewanowski), Z pobytu Prymasa Polski w Szczawie (Ludwik Kubik), Wojna (Maciej Kozłowski), Kościół wzniesiony ze słów (Stanisław Barańczak), Na osiedlu (Wojciech Lipowicz), Obdarowani wolnością (Andrzej St. Kowalczyk), Krajobraz z flaszką (Andrzej Szczypiorczyk), Dialog myszy z górą (KISIEL).
858Cz 47/258Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w36 (1836)Apokalipsa według św. Jana (Czesław Miłosz), O sumieniu (Magdalena Bajer), Polska decyzja (Maciej Kozłowski), W stronę nowej emigracjii (Leszek Moskwa), Krzyż Łemków (Włodimierz Mokry), Dzieło ludzkiej cierpliwości (Ks. Marek Starowieyski), Hjalmar Schacht i towarzysze (Jerzy W. Borejsza), Kto jest poważny? (KISIEL).
859Cz 47/259Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w37 (1837)Ze wspomnień o Bracie Albercie (Ks. Arcybiskup Andrzej Szeptycki), Magistra Vitae (Piotr Wandycz), Najdalsza droga (Tadeusz Szyma), Polska kultura na Wileńszczyźnie (Helena Pasierbska), Eksperyment schroniska dla bezrobotnych (Jerzy Adam Marszałkowicz), Zbyszek (Leszek Prorok), Wywiad z Grahamem Greene'm (Radek Sikorski), Edukacja na wygnaniu (Wacław Korabiewicz), Poetka Warmii (Włodzimierz Wnuk), Jezus Chrystus wczoraj i dziś (Ks. Łukasz Kamykowski), Historyk i publicysta (Maciej Kozłowski).
860Cz 47/260Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w38 (1838)Ojciec Święty Jan Paweł II w Kanadzie (Marek Skwarnicki), O literaturze polskiej w Izraelu (Adam Szostkiewicz), Rozmowy o chrześcijaństwie (Tadeusz Żychiewicz), Neutralność i dyskrecja (Ewa Berberyusz), Możesz, powinieneś, potrafisz (Tadeusz Szyma), Z potrzeby serca (Henryk Jerzmański), Druga rewolucja medyczna (Christian de Duve), Nie dokończona praca, nie dokończone rozmowy (Kornel Filipowicz), "Burza"... (Marian Ostrowski), Moja mała wątpliwość (KISIEL).
861Cz 47/261Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w39 (1839)Kardynalskiej podróży Ojca Św. Ciąg dalszy (Marek Skwarnicki), Wizyta starszego brata (Jan Góra), Rozdarte domy (Inga Kaltenbergh), Kronika papieskiej pielgrzymki do Kanady (Radio Watykańskie), Moja odpowiedź na słowa Papieża, Zmiana na stanowisku prezydenta RP we wrześniu 1939 roku (Jacek M. Majchrowski), "Lustro" (Krzysztof Senajko), Henryk Oset, artysta (Włodzimierz Maciąg), Nowy kościół pod Tatrami (Mieczysław Pszczon), Warszawskie myśli ulotne (KISIEL).
862Cz 47/262Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w40 (1840)Zmiana (Magdalena Bajer), Nigdy nie rezygnujemy z wolności (Tadeusz Szyma), Ostatnie dni podróży Ojca Św. (Marek Skwarnicki), Kronika papieskiej podróży do Kanady (Radio Watykańskie), "Nauka-religia-dzieje" po raz trzeci (Jerzy A. Janik), Miłosierdzie jest zawsze zobowiązaniem (Ks. Jan Wal), Muzyka w Starym Krakowie (Jerzy Bresticzker), Nidgy nie rezygnujmy z wartości (Tadeusz Szyma), Po sejmie historyków polskich (Lesław Gruszczyński), Życie w służbie nauce (Teresa Witkowska), "Wieczność urasta ze spojrzeniem" (Wiesław Paweł Szymański), Dramat człowieka kompromisu (Maciej Kozłowski), Czy ustawa jest potrzebna? (Słowimir Siwek), O świętach, co nie lepią garnków (KISIEL).
863Cz 47/263Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w41 (1841)Lekcja polskiego podsumowanie ankiety (Barbara Kryda), Papieska Kanada (Marek Skwarnicki), Kto nie czyta Lincolna (Szczepan Kalinus), Spojrzenie Oksfordzkie (J.M.), Patmos (Wojciech Skalmowski), … żeby został z Nami (Stefan Bratkowski), Krzyże Łemków (Ryszard Brykowski), Świadectwo ciągłych narodzin (Piotr Szewc), O szkole, której już nie ma (Elżbieta Łubieńska-Starzewska, Zofia Zarzycka-Sinkowa), Lizanie cukru przez szybę (KISIEL).
864Cz 47/264Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w42 (1842)V Tydzień Kultury Chrześcijańskiej (Franciszek Kardynał Macharski), Przypomnienie (Magdalena Bajer), Święto chóru Wawelskiego (Jacek Susuł), Wymowa faktów (Tadeusz J.Drewnik), Wokół teologii wyzwolenia (Henryk Woźniakowski), Aktor narodowy (Jacek Rakowiecki), Rozmowy o chrześcijaństwie (Tadeusz Żychiewicz), W sprawie nierozerwalności małżeństwa (Ks. Andrzej Bardecki), Malować, żeby być w drodze... (Stanisław Rodziński), Galicia Felix... (Piotr Brożyna), SO2 + H20 (Juliusz Jan Braun), Historia maniaków, tudzież freudyzm (KISIEL).
865Cz 47/265Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w43 (1843)XXIV Podróż apostolska Jana Pawła II (Radio Watykańskie), Czym dla mnie są słowa "Miłość ojczyzny"? (Ewa Berberyusz), "Zbrodnia i kara" w inscenizacji Andrzeja Wajdy (Bronisław Mamoń), …. Nie lekceważyłabym przeżyć (Ewa Berberyusz), Władysławowo? Hallerowo? Wielka Wieś? (Andrzej Sulikowski), Chrześcijańska postawa wobec ludzkiego cierpienia (Ks. Kazimierz Hoła), Mało słońca jesienią (Mieczysław Kominek), Nigdy w szeregu (SSzczepan Kalinus), Dzięki rzecznikowi (KISIEL).
866Cz 47/266Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w44 (1844)O wspólczesnej kulturze literackiej (Jan Błoński), Podyskutujemy o polityce gospodarczej (Sławomir Mrożek), Polskie spory (Andrzej Micewski), Piękno świętości, piękno sztuki (TS), O milczeniu (Jacek Leociak), Dzieło miłosierdzia Ks. Piotra Skargi w Krakowie (Krystyna Jelonek - Litewska), Świadek, który zgasił wiatr (historia) (Zenon Piech), 'Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj" (Alicja Małek), Wiadomość z Termopoil (Stefan Bratkowski), Sprawy wsi tudzież żołądka (KISIEL).
867Cz 47/267Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w45 (1845)Znaki zwycięstwa (Ks. Andrzej Madej), Rozmowa z Ojcem Congar (Liliana Sonik), Sztuka i światłość (Jacek Bartyzel), Noc postyczniowa (Jerzy W. Borejsza), Wyobraźnia (Tadeusz Żychiewicz), Rusini, Łemkowie - Ukraińscy (Włodzimierz Mokry), W Kalwaryjskiej galerii (Tadeusz Szyma), Wokół przypowieści (Wiesława Kossacka), Znaki zwycięstwa (Ks. Andrzej Madej), Sacrum i sztuka (Krystyna Czerni), Wybrane problemy współczesnego alkoholizmu (Ernest Skalski), Myśli ulotne w dalszym ciągu (KISIEL).
868Cz 47/268Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w47 (1847)W 600 rocznicę koronacji Jadwigi Andegaweńskiej (Jerzy Wyrozumski), Wizerunek (Magdalena Bajer), Być wiernymi (Maria De Hernandez-Paluch), Studium języka i kultury polskiej na KUL-u (Edward Fiała), Pan Unde (Janina Kościatkowska), Podwójna miara (Tadeusz Żychiewicz), Z tysiąca i drugiej nocy (Jerzy Drawicz), Nieznane listy Żeromskiego (Paweł Kądziela), 67 rok Akademicki na KUL (JS), Wiersze Miłosza w okupowanej Warszawie (Jerzy Andrzejewski), Inteligencja czyli ojczyzna-polszczyzna (KISIEL).
869Cz 47/269Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w48 (1848)Okruchy polemiczne rozsypane (KISIEL), Starzenie się (Ryszard Jerzy Gryglewski), V Spotkanie Pelplinskie (Włodzimierz Wnuk), Po długiej przerwie (JK), Jednak z Polski! (Ks. Stanisław Pietrzak), Mochnacki i zagadnienie historii (Marcin Król), Katastrofa jako próba wartości (Jan Skoczyński), Żal po Balińskim (Paweł Hertz), Ostatni ze Skamandrytów (Bronisław Mamoń), Śmierć w zasięgu życia (Szczepan Kalinus), Teatr czy sposób na życie? (Lidia Wójcik), Kwatery smyczkowe w Baranowie (Bohdan Pociej), Gra o wszystko (Leszek Szaruga), Witoldo (Wojciech Skalmowski).
870Cz 47/270Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w49 (1849)Przemówienie do Biskupów Amerykańskich (Ks. Kardynał Franciszek Macharski), Uniwersytet Jagielloński - Papieżowi (Jacek Susuł), Na głównej drodze (Magdalena Bajer), Apostoł nędzarzy Warszawy (Halina Kenarowa), Nieznany wierz Jana Lechonia (Grzegorz Bytnar), Teatr w dawnej fotografii (Jacek Kolbuszewski), Kręte kryteria (Wiktor Bazylewski), Ja, Michał z Montaigne (Zofia Jasińska), Chrzest (Wiesław Budzyński), List z Wrocławia (Tadeusz Chrzanowski), Moje typy (KISIEL).
871Cz 47/271Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w50 (1850)Maryja - Królową Polski od 600 lat (Jean - Marie Lustiger), Patronka robotników (Igna Kaltenberg), O wielkim słowniku języka polskiego (Zygmunt Saloni), O dwuznaczności etyki pracowników nauki (Adam Łomnicki), Porozmawiajmy o pieniądzach (Maciej Kozłowski), Na grobach Legionistów (Emanuel M. Rostworowski), Stypa Stu (Bogdan Baran), Odmieniec (Tadeusz Szyma), O wściekliźnie i nowych słowach (KISIEL).
872Cz 47/272Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w51 (1851)Hrabia Sergiusz (Kazimierz Dziewanowski), Zmarł Leszek Prorok (Jan Józef Szczepański), Europejski fenomen (BP Albin Małysiak), O generale kustronu po 45 latach… (Stefan Jellenta), Ciekawość i strach (Piotr Legutko), Zakopiańskim szlakiem Świętego Maksymiliana (Maciej Pinkwart), Upozytywienie Zdziechowskiego (Stanisław Stomma), "Ziemia nowa"...? (Marek Rostworowski), Kompozytorzy w katedrze (Mieczysław Kominek), By wypełnić luki w historii (Ludwik Kubiak), Inni? (Inga Kaltenbergh), "A słowa jesień mają..." (KISIEL).
873Cz 47/273Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1984, Krak?w52-53 (1852-53)Pośrodku nocy (Ks. Józef Życiński), Pielgrzymi (Jan Józef Szczepański), Trudny początek - Ziemia Lęborska (BP Ignacy Tokarczuk), Solidarność z niepełnosprawnymi (Maria de Hernandez - Paluch), Józef Czechowski król drugiej awangardy (Jerzy Zagórski), Z nadzieją na światło (Tadeusz Szyma), Dom w kulturze polskiej (Jan Prokop), Posłanie z Medżugorje (Maciej Kozłowski), Ruch i dramat (Bohdan Pociej), Krużganek Żarnowiecki (Andrzej Sulikowski), Porucznik Małaczewski melduje się (Włodzimierz Wnuk), Żeromski dzisiaj (Anna Rażny), Pośrodku nocy (Ks. Józef Życiński), Święty Mikołaj przychodzi raz w roku (Ks. Mieczysław Maliński), Filozofia polityka, diabeł (KISIEL).
874Cz 47/274Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w1 (1854)Szansa czasu (Ks. Bogusław Nadolski), Pokój i młodzi idą razem (Jan Paweł II), Znaleźć kształt dla dobra (Tadeusz Szyma), Budowa Świętego Przymierza (Wiesław Paweł Szymański), Chrzest przyjęliśmy z Czech (Jacek Baluch), O muzyce i filozofii (Bogdan Baran), Ludzie z huśtawek (Paweł Zbierski), Jestem na skraju rzeczy (Piotr Szewc), O poziomie życia w latach 1982-1984 (Ernest Skalski), O noworocznej samotności i mojej parafii (KISIEL).
875Cz 47/275Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w2 (1855)Zmiana pokoleniowa (Andrzej Micewski), Etopia zapomniana (Bogusław L. Sonik), Dzwony (Jacek Susuł), Proces o zabójstwo Ks. Jerzego Popiełuszki (Jacek Ambroziak), Bezrobocie starych mędrców (KISIEL).
876Cz 47/276Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w3 (1856)Ekumenizm w Polsce (Ks. Andrzej Bardecki), Katolicki przełom ekumeniczny po 20 latach (Ks. Stanisław Nagy), Pisać w Polsce o Papieżu (Marcin Król), Zjednoczony kościół ewangeliczny (Jan Turnau), Proces o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki (Jacek Ambroziak), Dwa filmy Zanussiego (Tadeusz Szyma), Przeszłość nie zawsze wspomniana (KISIEL).
877Cz 47/277Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w4 (1857)Próba wiary - zwycięstwo wiary (Franciszek Kardynał Macharski), … Jakby życie było zdradą (Magdalena Bajer), Nieznany list do Romualda Traugutta), O Polskiej emigracji i chrześcijańskiej Europie (Krzysztof Dybciak), Słowo Biskupów Kieleckich dotyczące parafii w Bolesławiu (Stanisław Szymecki, Mieczysław Jaworski), Spór o etykę pracowników nauki (Stanisław Złonkiewicz), Reklama, czyli kto na ciebie kaminiem... (KISIEL).
878Cz 47/278Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w5 (1858)25 Podróż Ojca Świętego Jana Pawła II (Ks. Adam Boniecki), Strażnicy Czarnej Madonny w latach 1861-1864 (Ewa Jabłońska - Deptuła), Proces o zabójstwo księdza Jrzego Popiełuszki (Jacek Ambroziak), "Godność" (Tadeusz Szyma), Czuwanie w górach (Sławomir Mrożek), Polska wśród Indian (Julia Jarosińska).
879Cz 47/279Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w6 (1859)25. Podróż Jana Pawła II w Wenezueli i w Ekwadorze (Ks. Adam Boniecki), Proces o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki (Jacek Ambroziak), Nieznana proza (Miron Białoszewski), Na gorącym uczynku (KISIEL).
880Cz 47/280Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w7 (1860)25. Podróż Jana Pawła II Papież w Ekwadorze (Ks. Adam Boniecki), Co Pan robił przez dwa lata…? (Maria de Hernandez-Paluch), Proces o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki (Jacek Ambroziak), Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie (Jan Draus), Jak, dlaczego, po co skrobię? (KISIEL).
881Cz 47/281Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w8 (1861)O ufności miłosiernemu Panu Jezusowi (Franciszek Kardynał Macharski), Nam się za dobrze dzieje (Ewa Berberyusz, Teresa Halikowska), 25. Podróż Jana Pawła II w Peru (Ks. Adam Boniecki), Proces o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki (Jacek Ambroziak), Z czytelnikami targi i umizgi (KISIEL).
882Cz 47/282Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w9 (1862)Warmia (Ks. BP Ignacy Tokarczuk), Ocalić dobro istnienia (Jacek Trznadel), 25. Podóż Jana Pawła II Papież w Peru (Ks. Adam Boniecki), Chińska filozofia życia i działania (Krzysztof Gawlikowski), Kopciuszek w świecie wartości (Lech Isakiewicz), "Piękna Europa" (Kdzysztof Dybciak), "Affabulazione" (Bronisław Mamoń), Proszę nie przesyłać mi więcej tych bredni (Jan Józef Szczepański), Bronię Angielskiego Katolicyzmu (Marek Skwarnicki), Czemu się nie martwię? (felieton egocentryczny) (KISIEL).
883Cz 47/283Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w10 (1863)Prymas Polski w Wielkiej Brytanii (Marek Skwarnicki), "Dziady" po Irlandzku (Ewa Berberyusz), Ojciec Ignacy (Ks. Edward Szymanek), Rekolekcje papieskie (Ks. Stanisław Kluz), Ośrodek którego nie ma (Inga Kaltenbergh), Szekspir we fraku w stodole (Jan Adamski), Uzgodnione granice (Magdalena Bajer), Jak to tam było? (Inocenty Libuba), Sprawa Antoniego Borkowskiego (Wacław Kłyszewski), Lewica prawica czy jeszcze coś? (KISIEL).
884Cz 47/284Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w11 (1864)Notatki z sejmiku nawiedzonych (Ks. Marek Starowieyski), Res Dificillima (Andrzej Bogusławski), Pełczyńscy (Ryszard Terlecki), Dlaczego pomagają? (Jacek Brzeziński), Alkoholizm - wychodzenie z nałogu (Józef Jan), Ukraiński dzwon (Tadeusz Kaczyński), Od człowieka do człowieka (Tadeusz Szyma), Medźugorije-halucynacja czy prawda? (Ks. Jan Cebulski), Przed deszczem chrońmy się do wody! (KISIEL).
885Cz 47/285Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w12 (1865)Kościół i polityka (Jerzy Turowicz), Obecność Polaków (Jacek Woźniakowski), Kościół ubogich (Tadeusz Chrzanowski), Radości i smutki (Bronisław Mamoń), Symbolika i klimaty egzystencjalne (Wojciech Skrodzki), Nie rozstrzygnięty spór (Maciej Kozłowski), "Amadeusz" (Tadeusz Szyma), Lat 40 ma nasz dziad... (KISIEL).
886Cz 47/286Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w13 (1866)Racje i frustracje (Wanda Falkowska), Wybory czy plebiscyt? (Marcin Król), Alarm w sprawie "Pracy chronionej" (Stanisław Misiak), Polskiemu rzemiosłu szczęść boże (Tadeusz Szyma), Niechciane - wyczekiwane (Igna Kaltenbergh), Arma virumque cano (Maciej Kozłowski), Pan Bóg słowa nosi (Jan Góra)), Cichociemni (Cezary Chlebowski), Ostatnia entuzjastka (Jan Garewicz), Ciągle szukając właściwej drogi (Marek Mierzwiak), Ciekanowski wieczernik (O. Andrzej Madej), Paradoksalny moralista (Jan Józef Szczepański), Tezy najprostsze i przypadki złożone (KISIEL).
887Cz 47/287Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w14 (1867)A myśmy się spodziewali… (Jan Andrzej Kłoczowski), "…Apostolstwo słowa pisanego…" (Jan Paweł II), Trybunał konstytucyjny (Jerzy Stembrowicz), Sumienie świata (Jerzy Surdykowski), Spotknie Piłata z Sokratesem (Stanisław Vincenz), Robotnice (Igna Kaltenbergh), Lewica - liberalna albo żadna (Roman Graczyk), Światło w ciemnościach (Tadeusz Szyma), Archiwum Husserla (Wojciech Skalmowski), Śmiechy i chichoty małostkowe (KISIEL).
888Cz 47/288Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w15 (1868)Jan Paweł II do młodzieży (Józefa Hennelowa), Orędzie Wielkanocne Jana Pawła II, Religijność i polityka wyznaniowa Stanisłwa Augusta (Emanuel M. Rostworowski), Wizerunek miłosiernego (Zofia Skwarnicka), Świat potrzebuje pokoju i pojednania (Ks. Jan Wal), Przy placu św. Ducha (Bronisław Mamoń), Łemkowie w służbie Polski Podziemnej (Józef Bieniek), Rachuby prezydenta (Roman Graczyk), Dziecko za każdą cenę (Liliana Batko), Z historią na bakier (KISIEL).
889Cz 47/289Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w16 (1869)Kompleks Hieroszimy? (Anna Tyszkowska), Zwycięstwo historii (Marcin Król), Dorobek (Ernest Skalski), Jeszcze o etyce pracowników naukowych (Ireneusz Bobrowski), Epitafium (Henryk Grynberg), Opowieści o mężach pobożnych (Paweł Hertz), Sławni Rabini Polscy (Roman Spira), Językowcy Polscy biją na alarm (Anna Wierzbicka), Rozwiedzeni (Ks. Stefan Filipowicz), Potyczka na kilku frontach (KISIEL).
890Cz 47/290Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w17 (1870)"Dlaczego przychodzę?" (Julian Michałowski, Wojciech Tubek, Krzysztof Starzelec), 90 lat Przewodnika katolickiego (Maciej Kozłowski), Pułapki codzienności (Tadeusz Szyma), W sprawie rękopisów historii Jana Długosza (Marian Plezia), Siostra Maria (Ks. Stanisław Kluz), Zambrowski proboszcz (Ks. Józef Michalik), Jestem mu winien wdzięczną pamięć...(Ks. Roman Indrzejczyk), Marc Chagall (Stanisław Rodziński), Szanuj tę dłoń, która Cię spłodziła! (KISIEL).
891Cz 47/291Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w18 (1871)Jan Paweł II o nauce, Dwa nowi kadrynałowi Polscy, "Szewczyk" (Maria Ruszkiewicz), Odnajdywanie nadziei (Lech Jeziorny), Zapomniana rewolucja (Jerzy Pałosz), Konteksty społeczne (Tadeusz Szyma), Pani Gracja (Wiktor Worosztylski), Polskie malarstwo (Władysława Jaworska), Bach, sacrum i muzyczna metafizyka (Leszek Polny), Polskie malarstwo w Montrealu (Władysława Jaworska), Dziwne teksty, dziwne słowa (KISIEL).
892Cz 47/292Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w19 (1872)Apostoł obozów koncentracyjnyc (Ks. Biskup Edmund Piszcz), Słowo święte, słowo sztuki (Jan Prokop), Dochody, koszty i opłacalność w rolnictwie (Bohdan Kopec), Ballada o Krzemieńcu (Zbigniew Bieńkowski), Katolicy w Belgii (Ks. Henryk Fros), Pogrzeb Marszałka (Adam Walaszek), Estończycy i Łotysze: dwa tomy, dwie klasy (Andrzej Drawicz), Na prostej drodze czyli finał (Emanuel M. Rostworowski), Julian Wołoszynowski (Marek Nowakowski), Takim go znałem (Roman Leśniak), Warto być przyzwoitym (Maciej Kozłowski), Gdy klucz nie pasuje do dziurki (KISIEL).
893Cz 47/293Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w20 (1873)Podróż Ojca Świętego do Beneluksu (Marek Skwarnicki), Na Skałce (Urszula Zdybel), Przed synodem biskupów na temat sobory (Jerzy Turnowicz), Księga Papieska (Tadeusz Żychiewicz), Serce Europy (Adolf Juzwenko), Dlaczego przychodzę? (Zbigniew Kulak), Brak fiszki pamięciowej (Maria de Hernandez-Paluch), Czy zagrażają nam odpady promieniotwórcze? (Bohdan Nielubowicz), Rozmowy duchów, sprostowania i herezje (KISIEL).
894Cz 47/294Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w21 (1874)Jan Paweł w Beneluksie (Marek Skwarnicki), Świadkowie wichru (Ks. Józef Życiński), Powojenna odbudowa (Ernest Skalski), Pisarz z zasadami (Henryk Krzeczkowski), Ekologia i my (Krzysztof Czabiński), Jak głupota jest możliwa? (Michał Heller), Wkład do zwycięstwa nad przemocą (Jerzy Kołątaj), Dusza i los (Stanisław Barańczak), Adi i Logofagi (Tadeusz Chrzanowski), Gdzie właściwie pisujemy? (KISIEL).
895Cz 47/295Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w22 (1875)Co się stało w Holandii? (Marek Skwarnicki), Kto był zamieszany w kradzież zegarka? (Wojciech Wieczorek), Modlitwa za naród żydowski (Roman Spira), Świadectwo historyczne neofilologii i jej kształt dzisiejszy (Elżbieta Tabakowska), Nazyrat (Julian Stryjkowski), Sobór Wartykański a Żydzi - w dwadzieścia lat później , "Ten który wszystkim serce swa otwiera" (Ks. Władysław Bochnak), Zarys (T.Ż.), W kostomłotach (Marek J. Karp), Czas owocowania (Jan Paweł II), Ja z mną czyli dialog prawdziwy (KISIEL).
896Cz 47/296Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w23 (1876)Kościoł na Madagaskarze, Felix Austriae (Andrzej Kostarczyk), Belijski finał podróży (Marek Skwarnicki), Ks. Michał Sopoćko (Edward Kisiel), "Pan da siłę swojemu ludowi" (Szczepan Kalinus), Sara Myślak (Inga Kaltnbegh), Noli me tangere (Piotr Legutko), Wieczne zmartwienie (KISIEL).
897Cz 47/297Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w24 (1877)Wielkie zobowiązanie *Maciej Kozłowski), W tym znaku zwyciężysz (Henryk Roman Kardynał Gulbinowicz), Proces w Jędrzejowie (Tadeusz Szyma), W co wierzę? (Andrzej Micewski), Katolicko - prawosławne obrady w Opolu (MK), Czy Medżugorie jest znakiem Boga dla współczesnego świata (Ks. Andrzej Strus), Wit Tarnawski (Jacek Dąbała), Między polem a stołem (Danuta Zagrodzka), Mowa rycerza (Szczepan Kalinus), Legenda Balatońska (Felicja Wysocka), W niezgodzie czy zgodzie ze wszystkimi (KISIEL).
898Cz 47/298Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w25 (1878)Granica Poczdamska: polityka i prawo międzynarodowe (Krzysztof Skubiszewski), Przeobrażenia ludnościowe i społeczne na ziemiach zachodnich (Janusz Ziółkowski), "Początki" (Władysław Brzeziński), Kościoły Wrocławia (Dariusz Szalla), Osterwa-obecność pozorna? (Ireneusz Guszpit), Brat Albert (Ks. Mieczysław Maliński), Zdrowie i środowisko życia człowieka (Jerzy Krzewicki), Tematy faworytne, drobne a zabawne (KISIEL).
899Cz 47/299Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w26 (1879)Nauka i religia - nowe horyzonty (Mieczysław Sawicki), Rodzina chłopska - relikt czy nadzieja? (Adam Augustyn), Kardynał Andrzej Maria Deskur (Ks. Adam Boniecki), Cele gospodarcze przedsiębiorstw państwowych (Antoni Zambrowski), Ethos edukcji i etyka przekładu (Andrzej Fuliński), Ma szlakach miłosierdzia (Jerzy Krasicki), W Szczecinie (Jacek Susuł), Z genealogii współczesności (Marek Jurer), Adam Młodzianowski (Tadeusz Chrzanowski), Głosa do "Kazimierzówki" (Andrzej Biernacki), O pisarzach-duchach aforyzmy (KISIEL).
900Cz 47/300Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w27 (1880)Jan Paweł II do Polonii Świata, Andrzej Kijowski (Jacek Woźniakowski), Tak-tak, nie-nie (Władysław Stróżewski), Pier Giorgio Frassati w listach swoich (Zygmunt Kubiak), Miejsce dla intelektualisty (Krzysztof Kłopotowski), Parafia Amerykańska (Ks. Stefan Filipowicz), Komu jawność temu demokracja (Kazimierz Ostrowski, Andrzej Rozmarynowicz), Ksiądz redaktor Edward Szejnic (Irena Józefowiczowa), W poszukiwaniu zaginionej tożsamości (Magdalena Bajer), Jeszcze o układzie Pocztamskim (Stanisław E. Nahlik), "Głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego" (Szczepan Kalinus), Ten straszny naród (Aleksander Małachowski), O nierówność sprawiedliwą (KISIEL).
901Cz 47/301Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w28 (1881)Prymasi czasów niewoli (Ludwik Dorn), "Slavorum Apostoli" (Ks. Adam Boniecki), Powrót Brata Alberta (Jacek Susuł), Ethos ludzi nauki (Janusz Ziólkowski), Dwa realizmy (Aleksander Hall), "Kto śpiewa dwa razy się modli…" (Mieczysław Kominek), Doktorat Honoris Causa dla Profesora Werszyckiego (Zofia Bik, Aleksandra Kasznik-Christian), Wizerunek dopełniony (Magdalena Bajer), Uwolnione fale (Bogusław Sonik), O moim zdziwieniu (KISIEL).
902Cz 47/302Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w29 (1882)Początki w Koszalinie (Józef Leitgerg), Polskie tradycje unikania przemocy (Maciej Kozłowski), Salvorum Apostoli - encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II, Moja parafia w Szczawniezdroju (Janina M.), Wskaźnik uniwersalny?(Henryk Ćwikliński), Przysposobienie dziecka poczętego (Jacek Mazurkiewicz), Nauczyciele w sutannach (Jan Dudas).
903Cz 47/303Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w30 (1883)Nowe wiersze i zapisaki (Czesław Miłosz), Metodyka głaskania bestii (Ks. Józef Życiński), Czy hagiografia musi być namaszczona? (Tadeusz Chrzanowski), Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Dlaczego przychodzę?(K.S., Kleryk, R.M.), Dosyć! (Ewa Berberyusz), Misjonarz czterech kontynentów (Ks. Michał Chorzępa), "Bez końca" (Tadeusz Szyma), Kałużyński teolog (Jerzy Turowicz).
904Cz 47/304Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w31 (1884)Przemówienie sejmowe Edmunda J. Osmańczyka (Edmund Osmańczyk), Zagrzeb, Lublana, Medjugorie czyli im dalej, tym ciekawiej (Marek Skwarnicki), "Prawa człowieka i pokój" (Roman Kuźniar), O walczącej Warszawie (Ryszard Terlecki), "Ziutek" - pieśniarz "Parasola" (Krystyna Heska - Kwaśniewicz), Architekci '85 (Wojciech Kosiński), Peryferie Europy (Ernest Skalski), O mówieniu byle czego (KISIEL).
905Cz 47/305Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w32 (1885)Dialog i ekumeniczna nadzieja (Wacław Hryniewicz), Heinrich Boll, 1917-1985 (Anna Kluba), Opowiadanie z epilogiem (Kornel Filipowicz), Przemówienie sejmowe posła Janusza Zabłockiego, Budowanie młodego kościoła (Janusz Poniewierski), Sprawy Polskie w SOE (Józef Bieniek), Religijne tradycje prozy polskiej (Krzysztof Dybciak), Dom rosyjskich kobiet (Andrzej Drawicz).
906Cz 47/306Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w33 (1886)Jan Paweł II w Afryce (Ks. Adam Boniecki), Jeszcze o kościele i polityce (Andrzej Micewski), Władza i technika (Józef Tischner), Koniec wielkiej armii (Ryszard Terlecki), Misterium odpust samotność (Andrzej Sulikowski), Kościół wobec życia publicznego (Piotr Nitecki), Obecność francuskiej kultury w Krakowie (RG), Szlakiem Chrystusa Sceptyków (Józef Tischner).
907Cz 47/307Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w34 (1887)Jan Paweł II w Kamerunie (Ks. Adam Boniecki), Wędrująca w Jasno-górskim wizerunku (Stedan Rożej), Świadectwa (Jacek Rakowiecki), Czy tak musi być? (Włodzimierz Wnuk), Rozmowa o demokracji (Maciej Wierzyński), Rozwój intelektu i moralności we wspólnocie akademickiej (Miłowit Kuniński), Kabaretowi mentorzy (Piotr Łasowski), Oblicza Jasnogórskiej Madonny (Tadeusz Szyma), Co o naszym "obserwatorze rzymskim" wiedzieć trzeba (JK), Zgrzyt piasku w Trybach (Stanisław Barańczak), W Zakopanem na Olczy (Jerzy Kołataj), Proto-apokalipsa (Józef Życiński).
908Cz 47/308Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w35 (1888)Podróż afrykańska (Ks. Adam Boniecki), Franciszek zwany Villon (Tadeusz Żychiewicz), bez Amarantów (Bohdan Królikowski), Dlaczego potrzebne jest poradnictwo rodzinne? (Elżbieta Sujak).
909Cz 47/309Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w36 (1889)O Konradzie Swinarskim (Elżbieta Morawiec), Jasnogórska Homilia (Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski), Sanktuarium Matki Bożej w Krypnie (Ks. Tadeusz Krahel), Z Warmii na Jasną Górę (Krystyna Brudnowska - Muszyńska), Echa Lawiny amerykańskiej (Julian Szynalik Dobrowolski), Zamiast rozprawy (Zbigniew Wójcik), Na marginesie ustawy o prokuraturze (Jerzy Stembrowicz).
910Cz 47/310Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w37 (1890)Papież Jan Paweł II do młodych muzułmanów, Dożynki (Tadeusz Szyma), Na morzu (Ewa Górska), K. (Małgorzata Kitowska), Nieznośna książeczka (Zdzisław Łapiński), Gusła w Gardzienicach (Tadeusz Chrzanowski), Stulecie polskiego seminarium w Orchard Lake (Ks. Stefan Filipowicz), Arystokratyzm ducha czyli służba (Stanisław Grygiel), Lekcje historii współczesnej (Marcin Król), "Polska ostała się tam, gdzie ostał się chłop polski" (Jerzy Kołątaj), NSPG na lata 1986-1990 (Ernest Skalski).
911Cz 47/311Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w38 (1891)Nie zaprzepaścić dorobku (Jacek Rakowiecki), Laboratorium historii: Polska, Czechosłowacja, Węgry (Piotr Wandycz), Kto chciał otworzyć rząd w Warszawie 17 września 1939 roku? (Jan Maria Kłoczowski), Komandor Zbigniew Przybyszewski (Stanisław Maria Przybyszewski), Kryzys, Z krakowskich pielggrzymek do krzyża świętego w Mogile (O. Korneliusz Jackiewicz), Ci, którzy nam pomagali (Stanisław Kowalski).
912Cz 47/312Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w39 (1892)Czwarty Prezydent RP (Wacław Szyszkowski), Kto się boi chorego? (Ewa Berberyusz), Ksiądz Prymas w USA, Zmarł Witold Wirpsza (BM), Moc ślubowania (Mirosław Pacciuszkiewicz), Jasna Góra po Powstaniu Styczniowym (Tadeusz Szyma), Prostowanie nadłamanej trzciny (Henryk Woźniakowski), Jeszcze o polskich tradycjach unikania przemocy (Maciej Kozłowski).
913Cz 47/313Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w40 (1893)Słowa życia (Ryszard Przybylski), Wracanie do sedna (Magdalena Bajer), Nowe kościoły w Krakowie (Tadeusz Szyma), Z koroną czy bez korony? (Ks. BP Marian Jaworski), "Film a religia" (Tadeusz Sobolewski), Goszczyński, kronikarz i wieszcz towianizmu (Wiktor Weintraub), Lwowianin na drogach świata (Ks. Józef Swastek), Słowa życia (Ryszard Przybylski), Kongres sprawy żywej (Przemysław Mroczkowski), Musimy siać (Ewa Berberyusz), Protoapokalipsa (Józef Życiński).
914Cz 47/314Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w41 (1894)Na jubileusz Św. Metodego (Episkopat Polski), Andrzej Kijowski (Włodzimierz Maciąg), Odpust (Tadeusz Szyma), W obronie głupoty (o roli głupoty w życiu politycznym) (Krzysztof Gawlikowski), Bronić życia znaczy służyć człowiekowi (Ks. Jan Wal), Rzetelny i prawy (Józef Reczek), Wrocław śpiewający (Tadeusz Kaczyński), R.G.O.(Grzegorz Mazur), Meksyk synteza trzech kultur (Radek Sikorski).
915Cz 47/315Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w43 (1896)Przed synodem biskupów (Jerzy Turowicz), Ostatnia droga generała (kardynał Agostio Casaroli), Droga do mieszkania (Aleksander Paszyński), KUL-inauguracja Nowego Roku Akademickiego (Jerzy Kołątaj), Ostatni (Małgorzata Niezabitkowska), Romans z bruku zrujowanego (Jerzy Pilch), Siostra Maria Paula od krzyża (Izabela Kleszczowa), Dokąd zaszedłem (Witold W. Więżlak), Wakacje Wyspiańskiego (Franciszek Batko).
916Cz 47/316Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w44 (1897)Moralność myślenia (Ks. Michał Heller), Kochaj bliźniego (Jerzy Krzewicki), Pytanie o 16 bilionów (Ernest Skalski), "Stąd mój upór" (Maria Hernandez-Paluch), Claude Simon Nobel'85 (Bronisław Mamoń), Granica Pocztamska (Krzysztof Skubiszewski), Czyńcie sobie ziemię poddaną... (Liliana Batko), Religijność Konopnickiej w świetle jej twórczości (Ks. BP Edward Kisiel), Wzorzec pytań metafizycznych (Krzysztof Gurba), O braciach soluńskich i chrystianizaji słowian (Ryszard Łużny).
917Cz 47/317Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w45 (1898)"Shoah" w polskich oczach (Jerzy Turowicz), Powstańcy i lojalisci kultura polityczna okresu zaborów (Marek Sobolewski), Generał (Franciszek Penczek), Nastawienie ostrości (Jan Józef Szczepański), Jansymi zapisane będą zgłosakami (Ryszard Koledyński), Autorytet nauczyciela akademickiego (Marian Śnieżyński), Meksyk widziany z tarasu wieżowaca (Tadeusz Łepkowski).
918Cz 47/318Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w46 (1899)Raport na temat wiary (Ks. Łukasz Kamykowski), Kryzys jako kryzys myślenia (Józef Tischner), Ekonomia niedoboru (Jerzy Surdykowski), Pomoc '82 (Ludwik Dorn), Nastawianie ostrości (Jan Józef Szczepański), "Warszawska jesień"1985 (Mieczysław Kominek), Błogosławiony dziennikarz (J.T.).
919Cz 47/319Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w47 (1900)Ciągłość i zmiana (Jerzy Turowicz), Po dwudziestu latach (Józefa Hennelowa), "Wielkie dobro przebaczenia" (Ksiądz Arcybiskup Karol Wojtyła), W poszukiwaniu noewj mitologii (Józef Życiński), Kwestia pofesora (Tadeusz Żychiewicz), Andrzejek (Janina Donten), Przesłanie Oświęcimskie (Andrzej Potocki), Słowianofile krakowscy (Jan Skoczyński), Wizja Europy gen. de Gaulle'a (Aleksandra Hall), Początek czy finał...? (Wojciech Trzmiel), "Nie zabijaj"-siebie i innych (Jerzy Krzewicki).
920Cz 47/320Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w49 (1902)Historycy, socjologowie i Leon Rzewuski (Stefan Kieniewicz), Czego oczekujemy od tego synodu? (Stefan Wilkanowicz), Dlaczego przychodzę? (Janusz Parecki, Anna), Praca (Ernest Skalski), Wędrówka do historii (Ludwik Dorn), Książe Biskup Warmiński (Magdalena Bajer), Ostatni (Tadeusz Szyma), Wacław Iwaniuk (Józef Zięba), Obrazy z pamięci (Aleksandra Ziółkowska), Po szarży list do ojca.
921Cz 47/321Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w50 (1903)Opiekun dla Prometeuszów (Józef Życiński), Zakończenie nadzwyczajnego synodu biskupów (Ks. Adam Boniecki), W poszukiwaniu jedności i pełni (Stefan Wilkanowicz), Trzeba i warto (Magdalena Bajer), Dramat Arcybiskupa Felińskiego (Maciej Kozłowski), O Witkacym inaczej (Danuta Bromowicz), Na śmierć i życie ostatnie reformy (Józef Surdykowski).
922Cz 47/322Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1985, Krak?w51-52 (1904-5)Zamieszkał wśród nas (Stanisław Musiał), Nasi nieznani bracia (Leszek Dzięgiel), Pozostaje jeszcze dużo do zrobienia (Aleksandra Kwiatkowska-Viatteau), …Serce i potok ostrzegać daremnie"…(Stanisław Stomma), Mickiewicz i Delacroix - list gończy (Emanuel M. Rostworowski), Matka Darowska (Tadeusz Żychiewicz), Ucieczka (Wiesław Paweł Szymański), Ethos Ułański (Bohdan Królikowski), Spotkania dalekie (Wiesław Budzyński), Teatr, którego nie ma (Jacek Bartyzel), Święta góra (Maria Henandez-Paluch), Wigilia skąpa (KISIEL).
923Cz 47/323Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w2 (1907)Kościoł na progu trzeciego tysiąclecia (Ks. Stanisław Nagy), Ekstremista Żeromskiego (Anna Bojarska), Budownictwo sakralne - ciąg dalszy (Sławomir Siwek), Emanuela Mateusz odczytywanie historii (Tadeusz Chrzanowski), Pomnik (Janusz Jankowiak), Teista wśród analityków (Alicja Michalik), Harde, szczęśliwe życie (Zbigniew Florczak), Martwa dusza (Roman Świątek), O człowieku źle umieszczonym (KISIEL).
924Cz 47/324Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w3 (1908)Trudna droga do jedności (Ks, Stanisław Nagy), Skazani na ekumenizm (Jan Turnau, Grzegorz Polak), Śp. Ryszard Barta (Ks. Stanisław Kluz), Zasiłek ciążowy (Jacek Mazurkiewicz), Kultura techniczna (Andrzej Skorupski), Imiona (Henryk Grynberg), Wspomnienie o profesorze Ignacym Chrzanowskim (Henryka Augustynowicz-Ciecierska), Jerzy Frycz (Lech Kalinowski), Biblioteka Polska w Montrealu (Marek Czechowski), Jeszcze raz o żywności zdrowej i zatrutej (Stanisław Szymczyk), Grota pełna światła (Tadeusz Szyma), Na bezrybiu politycznym (KISIEL).
925Cz 47/325Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w4 (1909)Kościół katolicki w Indiach (Ks. Tadeusz Dusza), Z perspektywy kryzysu w kościele (Ewa Berberyusz), Szkoła stylu etycznego (Jacek Bartyzel), Rozrzutny (Andrzej Biernacki), Trudności wydawnicze prasy katolickiej (Sławomir Siwek), Na przekór błędnemu kołu (Jerzy Krzewicki), Na syberyjskim wygnaniu (Elżbieta Orzechowska), Eksperyment (Ernest Skalski), Którędy do serca? (KISIEL).
926Cz 47/326Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w5 (1910)Jan Paweł II do dyplomatów, Diabeł w polskiej literaturze wojennej (Jan Błoński), Program podróży Jana Pawła II do Indii (Maciej Kozłowski), Rejtanowie reformy? (Szymon Jakubowicz), Literatura Europy Środkowej w krajach anglosaskich (Szczepan Kalinus (Jerzy Sysak)), Gdzie jest mój dom? (Wanda Szyszkowska-Klominek), Przełom (Ewa Berberyusz), Rządy i architektura (Maciej Borsa), Nieznany autokomentarz Białoszewskiego (Stanisław Barańczak), Chwalę Tygodnik Powszechny (KISIEL).
927Cz 47/327Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w6 (1911)Jan Hus - heretyk czy prekursor vaticanum secundum? (Stefan Świeżawski), Budowanie (Tadeusz Szyma), Jan Paweł II w Indiach (Maciej Kozłowski), Żeromski a cnota wierności (Andrzej Sulikowski), Zygmunt Szeliga contra Ryszard Bugaj (Stefan Małecki - Tepicht), Niezwykła kometa (Krzysztof Ziołkowski), W pułapce egotyzmu (Bronisław Mamoń), Numer 179: irracjonalizm (KISIEL).
928Cz 47/328Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w7 (1912)Kalkuta, Madras, Goa, Bombaj (Maciej Kozłowski), Powrót do Italii (Maciej Kozłowski), Wandzie Szuman i jej braciom (Augustyn Banek), Odniemczyć i odpolszczyć problem Europy (Edmund Jan Osmańczyk), Rząd Poniatowskiego a sprawa Wilna (Adam Ponikowski), Mechitar z Sebastii i Mechitaryści (Andrzej Pisowicz), Instytus nauki o człowieku (Bogdan Baran), Maj, który zmienił Francję (Bogusław Sonik), Od fizjologii do metafizyki (Piotr Legutko), O wolnych producentach (KISIEL).
929Cz 47/329Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w8 (1913)Jan Paweł II w Indiach - Kerala - Bombaj (Maciej Kozłowski), Lekcja podróży (Tadeusz Szyma), Droga (Magdalena Bajer), Don Kichot i wyzwiska (Andrzej Jagodziński), Jeszcze o muzyce w kościele (Tomasz P. Krzeszowski), Polska plastyka ostatnich lat (Stanisław Rodziński), Czy stoimy na głowie?(KISIEL).
930Cz 47/330Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w9 (1914)Paderewski polityk w oczach zachodu (Stanisław E. Nahlik), Myśl na niby (Marcin Król), Jan Paweł II w Indiach - próba podsumowania (Maciej Kozłowski), Dwie migracje (Danuta Mostwin), Polska literatura w Europie (Bogdan Baran), Znak nadziei w Oświęciumiu (Franciszek Kardynał Macharski), Język, Biblia, przekład (Jacek Pleciński), Diabeł w polskiej literaturze powojennej (Jan Błoński), 90 lat Kazimierza Smogorzewskiego (Edmund Jan Osmańczyk), "Shoah" raz jeszcze (Tadeusz Szyma), Mosoni w "Tygodniku" (KISIEL).
931Cz 47/331Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w10 (1915)Czekam z ogromnym zaciekawieniem (Marcin Król), Kryzys? (Ernest Skalski), Znak czasu (JT), Reguły gry(Roman Graczyk), Kniaź Jarem (JK), W Kalkucie u Matki Teresy (Ks, Mieczysław Maliński), W obronie Żeromskiego i jego doktora Judyma (Józef Bogusz), Pożegnanie jodłowego kościoła (Marian Kornecki), Zabawna Dania (KISIEL).
932Cz 47/332Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w11 (1916)Proces Chrystusa (Alicja Grześkowiak), Zmaganie się ze złem - Gołubiewa (Jadwiga Wielgut-Walczak), Minimum socjalne (Stanisław Remuszko), "Daj jeszcze pół litra, i będzie kwiata" (Jerzy Krzewicki), Skrzydła pod paltem (Ewa Berberyusz), Sesja o pluralizmie (Bogdan Baran), O gusta staroświecki (KISIEL).
933Cz 47/333Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w12 (1917)Wielki Piątek (Karl Rahner), "Do Matki Polki" (Krzysztof Kopczyński), Nie siejmy maku! (Tadeusz Szyma), Mit "rynkowej gospodarki socjalistycznej" (Stefan Małecki-Tepicht), Prymitywne resentymenty (Jerzy Illag), Idą do Emaus (Marek Skwarnicki), Diabeł w polskiej literaturze powojennej (Jan Błoński), Pisanie do siebie (KISIEL).
934Cz 47/334Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w13-14 (1918-19)Jam zwyciężył świat (Ks. Tadeusz Gadacz), Widzienie Zmartwychwstania (Ks. Janusz St. Pasierb), Głoszenie słowa (Maciej Kozłowski), Diabeł w polskiej literaturze powojennej (Jan Błoński), ONR z dziejów faszyzmu w Polsce (Andrzej Paczkowski), Drogi ku spotkaniu (Stanisław Stomma), Bracia w rodzinnej Europie (Magdalena Bajer), Polacy i Litwini (Tadeusz Chrzanowski), W sztuce założenia >Gazety Olsztyńskiej< (Janusz Jasiński), Ze starego albumu (Włodzimierz Wnuk), Obcowanie z Miłoszem (KKrzysztof Biedrzycki), Opera Narodowa w Poznaniu (Tadeusz Kaczyński), Siostra Amata Zmartwychwstanka (Agnieszka Rabińska), Odkryta powieść Bunina? (Piotr Nowak), Głuszce i klaksony (KISIEL).
935Cz 47/335Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w15 (1920)Orędzie wielkanocne Ojca Świętego (Jan Paweł II), Ucieczka w tajemnicę? (ABP Jerzy Stroba), Aby ratować Kraków, Proszę o dwa słow wyjaśnienia (Józefa Hennelowa), Piotr Skarga (Tadeusz Żychiewicz), W świecie (Edmund J. Osmańczyk), Kontradmirał Józef Unrug (Antoni Romuald Chodyński), Zwątpienie, słowo, współczucie (Krzysztof Myszkowski), Ludzie na sztuki (Inga Kaltenbergh), Jeszcze o Żeromskim (Anna Bojarska), Moi mistrzowie słowa (KISIEL).
936Cz 47/336Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w16 (1921)Odczytywać pytania, udzielać odpowiedzi… (Józefa Hennelowa), Bezdomni (Jerzy Adam Marszałkowicz), O minimum socjalnym - inaczej (Helena Góralska), "Stolica Miłosierdzia" (Marek Skwarnicki), Sędzia i zakonnica (Andrzej Szczypiorski), Misterium (Marek Rostworowski), Myśli, słowa, czyny (TS), Kim są intelektualiści (KISIEL).
937Cz 47/337Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w17 (1922)Jesteście naszymi braćmi umiłowanymi (Jan Paweł II), Papież w synagodze rzymskiej (Ks. Adam Boniecki), "Czeka nas tragiczna walka" (Liliana Batko), Mistrz (Andrzej Wilczkowski), Żyjemy coraz krócej (Jarosław Waniorek), Duszpasterstwo i makulatura (Jacek Woźniakowski), Cudowna moc kwiatu kalafiora (Krystyna Brudnowska - Muszyńska), Msza za Słuckiego (Andrzej Drawicz), Powrót poety (Ks. Józef Tischer), Limit (Jacek Rakowski), W Europie (Edmund J. Osmańczyk), O sobie (KISIEL).
938Cz 47/338Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w18 (1923)Na uroczystość Maryi Panny Królowej Korony Polskiej (Episkopat Polski), Rewolucja papieska (Andrzej Stelmachowski), Nam ją podarowano (Magdalena Bajer), "Juda Makabi" (Jacek Salij), Jakie perspektywy? (Leszek Kużnicki), Religioznawstwo w szkole (Krzysztof Gładkowski), Wyjaśnienie (Jerzy Urban, Józefa Hennelowa), Siedmiu polsko-kanadyjskich poetów (Marek Skwarnicki), Akt (Paweł Heszen), Czy pesymizm jest podstawą? (KISIEL).
940Cz 47/339Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w19 (1924)Nim przyjdzie Duch Święty (Ks. Józef Życiński), Na drogach w rozdrożach wyzwolenia (Stanisław Musiał), Chrześcijaństwo a kultura europejska (HW), "Trybunał Moralny" profesora i wychowawcy (Czesław Zgorzelski), Doświadczenie demokratyczne (Jacek Kurczewski), "Choćby nam i słońce zgasło" (Włodzimierz Wnuk), Opiekun Polaków w Jerozolimie (O. Augustyn Szymański), Jak miło w przedszkolu (K. Brudnowska - Muszyńska), Nie dla mnie sznur szamochodów... (KISIEL).
941Cz 47/340Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w20 (1925)"Z mojego weźmie i wam objawi" (Stanisław Musiał), Duch pełnej prawdy (Carl Fredrich weizsacker), Dlaczego warto wracać? (Sławomir Siwek), Energia jądrowa - ratunek czy zagłada? (Andrzej Hrynkiewicz, Zygmunt Kolenda), Spojrzenie na poezję religijną(Czesław Hernas), Poezja... stała się polem bitwy (Bronisław Mamoń), Gruzy na szczycie (Bohdan Królikowski), Kłopoty z naznaczeniem (KISIEL).
942Cz 47/341Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w21 (1926)Odnowa przeżycia eucharystycznego (Ks. Mieczysław Nowak), Niech pyta rozum (Magdalena Bajer), Inwalidzi i praca (Stanisław Misiak), Ksiądz jako bohater literacki (Jan Prokop),Doktor (Tadeusz Żychiewicz), Dwa oblicza (Leszek Polny), Poezja Romana Bąki (Marek Skwarnicki), W Polsce (Edmund J. Osmańczyk), Ludzie i ich sprawy (Tadeusz Szyma).
943Cz 47/342Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w22 (1927)Serce naszego serca (Karl Rahner), 300 lat wiecznego spokoju (Jerzy Jastrzębowski), O szansach jakie stwarza członkowstwo MFW (Jędrzej Krakowski), Tożsamość Polska a emigracja (Jerzy Kołątaj), Tydzień kultury żydowskiej w KUL (Monika Adamczyk), Nowe groźne znaki czasu (Janusz Zabłocki), Diabeł w polskiej literaturze powojennej (Jan Błoński), Autos Calderona w Polsce (Florian Śmieja), Epoka za szkłem (Tadeusz Chrzanowski).
944Cz 47/343Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w24 (1929)Rozważania o wyzwoleniu i wspólnocie (Ks. Józef Tischner), Słowa ku milczeniu (Leszek Szaruga), Był las (Roman Graczyk), Dramat Marszałka (Aleksander Hall), Lamennais i Polacy (Stefan Kiniewicz), Praca, płaca (Ernest Skalski), Smutny kraj dziwnych ludzi (Tadeusz Szyma), Dziecko osamotnione (Marian Śnieżyński), Zemsta Montezumy (Tomasz Wołek), Jeziora, słońce dialektyka (KISIEL).
945Cz 47/344Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w25 (1930)Karmel w Oświęcimiu (Jerzy Turowicz), Poznański czerwiec i jego pomnik (Janusz Ziółkowski), Pielgrzymi Polscy w Rzymie (ks. Andrzej Bardecki), Wątpliwości pozostają (Andrzej Hrynkiewicz, Zygmunt Kolenda), Z pełnym uznaniem (Józef Lichten), Przebieg czercowego buntu robotników poznańskich (Jarosław Maciejewski), Rozmowa z sędzią (Zenon Bosacki), Być i nie być (Leszek Elektrowicz), Fiesta i manana (Tomasz Wołek), Listy, dialog z duszy do duszy (KISIEL).
946Cz 47/345Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w26 (1931)Ameryka z prawa i z lewa (Marcin Król), Kazimierza Przerwy - Tetmajera powrót na Skalne Podhale (Włodzimierz Wnuk), Czy katolik może być nacjonalistą? (Andrzej Paczkowski), Jeszcze o pracy inwalidów (Antoni Zieliński), Don Kichot zdrowego rozsądku (Przemysław Mroczkowski), Obywatel Europy Środka (Tadeusz Szyma), Lekcja Europy Środka (Csaba Gy. Kiss), "Interesowało go wszystko..." (Krzysztof Ćwikliński), Książka bardzo potrzebna (Stanisława Grabska), Mają swe losy książki (Ernest Skalski), Mexico, Mexico ra-ra-ra!!! (Tomasz Wołek), Poezja, muzyka i coś więcej (KISIEL).
947Cz 47/346Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w27 (1932)"Znak" w Rzymie, Dlaczego Ameryka Łacińska? (Henryk Woźniakowski), Zbrodnia Kielecka (Stefania Skwarnicka), Muzyka późnych lat albo o formie moralnej (Jan Błoński), O nowym spojrzeniu na historię Nadobrza i Pomorza w XX wieku (Maria de Hernandez-Paluch), Jak powstała "Kabała historii"? (Bronisław Mamoń), Barańczykowa wizja literatury (Krzysztof Biedrzycki), O tragedii i tragiczności (Jacek Popiel), Proszę mnie zrozumieć (Tomasz Wołek).
948Cz 47/347Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w28 (1933)"Niosąc pokój Chrystusowi po kolumbijskich drogach" (Henryk Woźniakowski), Religijność Lechonia (Janusz St. Pasierb), O Polskiej szkole rehabilitacji (Dariusz Fikus), Konkrety (Roman Graczyk), Wdzięczność (Krzysztof Czereyski), Poszukiwanie kontaktu (Janusz Jankowiak), Mrożek i Dejmek (Elżbieta Morawiec), Rzeźby Magdaleny Abakanowicz (Lechosław Lameński), Sędziowie z własnego nadania (Maciej Kozłowski), Zachodznie zabawy (KISIEL).
949Cz 47/348Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w29 (1934)Indianie i dzieci, ubodzy i cierpiący (Henryk Woźniakowski), Na szczeblach najniższych (Tadeusz Bilewicz), Pełna dramatów droga ziarna (Szczepan Kalinus (Jeszy Sysak)), Boję się że coś tracę (Tomasz Zalewski), Antynomie reakcji (Jerzy Pałosz), Skauting- harcerstwo - Szare Szeregi (Andrzej Zbierski), Drzeworyty Krystyny Wróblewskiej (Stanisław Rodziński), Kłopoty z prawicą (Jacek Bartyzel), Rezerwat nietoperzy czy składowisko? (Wiesław Bogdanowicz, Andrzej L. Ruprecht).
950Cz 47/349Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w30 (1935)O energetyce jądrowej nieco skromniej (Włodzimierz Bojarski), "Chcę dodać odwagi przede wszystkim wam młodym" (Henryk Woźniakowski), Kysil czy kisiel? (Jerzy Jastrzębowski), Solidarność z człowiekiem upośledzonym (Andrzej Sulikowski), Karaimi Polscy (Stanisław Kondratowicz), Magis cor quam vis (Jacek Baluch), Józef Fedelman (Janina Bieniarzówna), Oczyma damy (Maciej Kozłowski), Wacław Kisielewski (Piotr Wierzbicki).
951Cz 47/350Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w31 (1936)Labirynt schorowanej woli (Józef Tischner), Sens i bezsens publicystyki historycznej (Marcin Król), W sprawie encykliki "Cum primum" (Jan Ziółek), Wacek (Lucjan Kydryński), Konspiracja poznańska (Jerzy Korczak), Powstanie Wileńskie i jego epilog (Andrzej Łuczaj), Jest takie sanatorium (Tadeusz Żychiewicz), O niechlujstwie pogłębianym (KISIEL).
952Cz 47/351Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w32 (1937)Dialog trwa nadal (Wacław Hryniewicz), Z punktu widzenia sprzątaczki (Ewa Berberyusz), Odzyskać świat realny (Magdalena Bajer), Portret malowany goryczą (Józef Życiński), Koszula z irlandzkiego płótna (Tomasz Łubieński), Żywot Świętego Jozafata (Maciej Kozłowski), O kilku twarzach (KISIEL).
953Cz 47/352Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w33 (1938)Pan, Dawca życia (Jan Andrzej Kłoczowski), Wzięty z ciałem do nieba (Stanisław Musiał), Filipiny: upadek autokraty (Marek Bankowicz), W Jarocinie (Roman Graczyk), Jak mało kto (Magdalena Bajer), Z dziejów duszpasterstwa polskiego w Rumunii (Mieczysław Dubicki), Potrzebne załogom (Inga Kaltenbergh), Diabeł w polskiej literaturze powojennej (Jan Błoński), Myśli własne i cudze (KISIEL).
954Cz 47/353Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w34 (1939)Opinie społeczeństwa o gospodarce i polityce gospodarczej (Ernest Skalski), Odkrycie najstarszego zabisu biblijnego (Ks. Waldemar Chrostowski), Tom pierwszy panoramy zabytków w Polsce (Tadeusz Chrzanowski), Co za muzyka! (Zuzanna Czajkowska), "Budowałem razem z Wami na fundamencie Chrystusowego krzyża" (O. Korneliusz Jackiewicz), Zapomniana wielka emigracja (Krzysztof Dybciak), Muzyka dawna w Starym Sączu (Bohdan Pociej), Pieśń o wiośnie (Paweł Heszen), Bóg zapłać! (KISIEL).
955Cz 47/354Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w36 (1941)"Weź w opiekę naród cały"… (Jan Paweł II), Kiedy zaczął się nasz wiek XX? (Jerzy Jastrzębowski), Przeciw bezradności (Stefan Bratkowski), Szarża pod Krojantami (Andrzej Jochelson), Currana-teologia kompromisu (Ks. Wojciech Życiński), Ostatnia sesja sejmu i senatu R.P. we wrześniu 1939 (Ryszard Terlecki), Trębacz i kowalowa a sprawa polska (Henryk Marek Słoczyński), Zapieranie tchu w Polskich piersiach (Tadeusz Chrzanowski), Pociecha w pesymizmie (Tadeusz Sobolewski), Publicysta zbuntowany (Wiesław Szopka), Apetyt rozbudzony (KISIEL).
956Cz 47/355Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w37 (1942)Do moich czytelników (KISIEL), Pod naciskiem rzeczywistości (Jerzy Kołątaj), Bogactwo przezroczystego węgla (Stefan Bratkowski), Jeszcze o prawicy (Jacek Bartyzel), W służbie trędowatym (Czesław Drązek), Kazimierz Wierzyński w niewoli rosyjskiej (Paweł Kądziela), "Gardzieniece" w Baltimore (Kazimierz Braun), Weźmy za przykład Viterbo... (Ks. Marek Starowieyski), 200-lecie Diecezji Tarnowskiej (RG).
957Cz 47/356Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w38 (1943)Noblista w oczach czytelników (Aleksander Fiut), Profesor (Krzysztof Hagemejer), Niedobre sygnały (Ernest Skalski), Telewizor w kościele (Jan Dworak), Rozumna wyobraźnia (Leszek Szaruga), Trzeba nam ciszy (Jerzy Krzewicki), Życie Matki Bożej w sztuce (Tadeusz Chrzanowski), "Zielony promień" nad Wenecją (Tadeusz Szyma), O minusach i plusach publicznego trawienia (KISIEL).
958Cz 47/357Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w39 (1944)Matka Boska zdziwiona (Ewa Berberyusz), Notatki niemiecki (Józefa Hennelowa), Między historią a polityką (Maciej Kozłowski), Nowa fala świeckich w kościele (Marek Skwarnicki), Mały przyczynek do myślenia ekonomicznego (Marek Strzała), Rosjanin w Ameryce (Piotr Szwarc), Wspomienie o mistrzu Adamie (Stanisław Grodziski), Był niezwykle dobrym człowiekiem (Iza Neyman), "Nauka-sztuka-modlitwa" (Krystyna Czerni), "Forum" (KISIEL).
959Cz 47/358Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w40 (1945)Żydzi a Polska (Józef Gierowski), … i ani wata więcej, czyli o zmianie polityki (Stefan Bratkowski), O ratunek dla Śląska, Tam gdzie rośnie kukurycza (Jacek Rakowski), To idzie młodość, czyli sytuacja młodych prawników (Wojciech Raduchowski-Brochwicz), Ile pustki w nas? (Magdalena Bajer), Nauczyciel rozbija bank (Piotr Legutko), W naszym dziwnym światełku (KISIEL).
960Cz 47/359Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w41 (1946)Jan Paweł II we Fracji (ab), U św. Maksymiliana w Oświęcimiu (Stanisław Musiał), Sabaduia (Bogusław Sonik), Niokatechumeni wielkiej emigracji (Marcin Król), Taize (Juliusz Jan Braun), Czy ja w ogóle muszę kimś być? (Jan Zieliński), Stanisław Mikołajczyk (Jan Kot), Zmiana klimatu (Andrzej Drawicz), "Odnajdywannie świadomości odkupienia..." (O. Szczepan Zachariasz Jabłoński), Kościól wśród bloków (TS), Wody! (Stefan Bratkowski).
961Cz 47/360Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w42 (1947)Z Ojcem Świętym w Londynie (Bogusław Sonik), O socjologii polskiej (Janusz Ziółkowski), Kościół katolicki w Japonii (Jan Widacki), Rodzice Lechonia (Józef Adam Kosiński), A licznik bije (Ernest Skalski), Inaczej (Roman Graczyk), Było kiedyś takie pismo (Włodzimierz Wnuk), O wszystkim a głownie o sobie (KISIEL).
962Cz 47/361Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w43 (1948)W XXX rocznicę października (Magdalena Bajer), Dmuchać w popioły (Szymon Jakubowicz), Polscy - Żydzi: mity i rzeczywistość (Andrzej Nowakowski), Gdzie jej do nagrobka?! (Barbara Sułek), "Między wschodem i zachodem" (Bogdan Walczak), Ognisko polskości w Lund (Włodzimierz Wnuk), Czy kara za poglądy? (KISIEL).
963Cz 47/362Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w44 (1949)Rzecz o śmierci, rzecz o życiu (Tadeusz Żychiewicz), Spotaknia (Jacek Żakowski), Prorok pojednania (Konrad Weiss), Ignacy Wiśniewski (Marian Szarmach), Przesilenie (Jan Skórzański), Naród w perspektywie demografii (Marian Piłka), "Sacharynki" na pawiaku (jr), Świat prze dziurkę od klucza (KISIEL).
964Cz 47/363Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w45 (1950)Ubi deus, ibi pax (Tadeusz Szyma), Dzień modlitwy w Asyżu (Tadeusz Szyma), Genesis (Wojciech Rostworowski), Religoznawstwo w szkole: zagrożenie czy szansa?(Jan Andrzej Kłoczowski), Ile samorządności? (Inga Klatenbergh), Interwencja Mikołaja I (Janusz Jankowski), Muzyka i idee (Bohdan Pociej), Jakie drogi wyjścia ? (KISIEL).
965Cz 47/364Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w46 (1951)Dialog nad łóżkiem chorego (Józef Tischner), Mickiewiczowskie obrachunki (Czesław Zgorzelski), Jacy jesteśmy- proces o ethosie nauczyciela (Marian Śnieżyński), O rodzajach religijności (Klemens Baranowski), Kundel i elipsa (Michał Nabiałek), Krzysztofa Zanussiego rozmowa z publicznością (Jerzy Kołątaj), Czy opłaca się mieć duszę? (Piotr Wojciechowski), Warszawa-Paryż, bez wizy (Krystyna Czerni), Rzeczy duże, rzeczy małe... (KISIEL).
966Cz 47/365Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w47 (1952)Orędzie pokoju z Asyżu (Jan Paweł II), Nie zabijaj (Ewa Berberyusz), Duszpasterz (Janina Zagałowa), Czarodziejski świat baśni (Joanna Sulikowska), O kościołach i narodach - w Cambridge (Ryszard Łużny), Co wiemy o katakumbach? (Liliana Batko), Uczymy się od Japończyków (Krystyna Brudnowska-Muszyńska), "Wielki Bieg" (Tadeusz Szyma), Listy o wodzie (Stefan Bratkowski).
967Cz 47/366Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w49 (1954)Jan Paweł II w Australii (Marek Skwarnicki), Optymizm - przedmiot obowiązkowy (Marek i Piotr Legutko), Dwie interpretacje (Zofia Radzikowska), Samorządy (Marek Grzegorz Zieliński), Uczyć architektury (Andrzej J. Korgel), Nowym tom pism Stanisław Leszczyńskiego (Jan K. Ostrowski), 30 procent (Stefan Górnisiewicz), Pamięć o Władysławie Krzemińskim (Bronisław Mamoń), Dialog i monologi (KISIEL).
968Cz 47/367Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w50 (1955)Dlaczego nie powstała Austro-Węgro-Polska? (Artur Dmochowski), Kościół w kraju tolerancji (Tadeusz Świechowicz), Towiański Budzicielem poezji Mickiewicza (Wiktor Weintraub), Apokalipsa jako dzieło sztuki (Tadeusz Chrzanowski), Dwie rocznice hiszpańskie (Katarzyna Sobolewska), Emigracja marzeń (Ewa Berberyusz), Stanisław Rymar (ks. Jan Kus), Kominy i krzyże (Tadeusz Szyma), O socjotechnice nieskutecznej (KISIEL).
969Cz 47/368Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1986, Krak?w51-52 (1956-57)Bóg się rodzi (Ks. Bp Mieczysław Jaworski), Boże Paradoksu, Boże zdumienia (Tadeusz Żychiewicz), Minister mija się z prawdą (Ks. Alojzy Orszulik), Dobra nowina pod krzyżem południa (Marek Skwarnicki), Księdza Jana Piwowarczyka wołanie na puszczy (Ks. Józef Majka), Litwa a Polska (Marek J. Karp), Moj Majufes w Iowa (Julian Stryjkowski), Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna? (Jacek Woźniakowski), Około Świąt Bożego Narodzenia (Leon Schhller), Jubileusz (Jan Góra), Spiritus Flat... (Magdalena Bajer), Zapomniana książka Wielkiego Eseisty (Andrzej S. Kowalczyk), Choinka warszwska (KISIEL).
970Cz 47/369Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w1 (1958)Orędzie Ojca Św. Jana Pawła II, Pamięć przeszłości (Marcin Król), Rzeczpospolita niepoznana (Jacek Borkowicz), Komunikacja społeczna - kultura - religia (Henryk Woźniakowski), OSIP Mandelsztam ale i inni (Ryszard Łużny), Jest taki teatr (Bronisław Mamoń), "Kronika wypadków miłosnych" (Tadeusz Szyma), Noworocze koziołki (KISIEL).
971Cz 47/370Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w2 (1959)Biedni Polacy patrzą na Getto (Jan Błoński), Jeszcze o sprawie Galileusza (Maciej Iłowiecki), Dzieło naukowe Ireny Sławińskiej (Maria Jasińska-Wojtkowska), Tydzień Oświęcimskich refleksji (Stefan Wilkanowicz), Uroczystość pełna wzruszeń (Bronisław Mamoń), O Kurdacg bez egzalitacji (Leszek Dzięgiel), Ostatnie boje na Ziemi Włoszczowskiej (Florian Budniak), Kropla (Paweł Heszen), Mój konserwatyzm a wolność (KISIEL).
972Cz 47/371Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w3 (1960)Homilia w uroczystość Objawienia Pańskiego (Józef Kardynał Glemp Prymas Polski), Zmarł Jacek Susuł (Bronisław Mamoń), "Dziwne rozgrzanie serca" (Grzegorz Polak), Czyje jest moje dziecko? (Maria Hernasowa, Grażyna Tomaszewska), Kształt francuskiego uniwersytetu (Beata Pawlak), Wittgenstein w Sanoku (Jan Skoczyński), W krainie utopii... (KISIEL).
973Cz 47/372Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w4 (1961)Chrześcijaństwo a kultura (Stefan Sawicki), Włoska wizyta (ks. Adam Boniecki), Czego rodzice katoliccy świadomi być powinni (ks. Alojzy Orszulik), Radomscy bernardyni (Elżbieta Orzechowska), Poznać i wybrać musimy (Magdalena Bajer), Wspomnienie o profesor Jadwidze Karwasińskiej (Zbigniew Wójcik), Temat prawie bez komplikacji (Kornel Filipowicz), Sacrum czyli radość istnienia (Eulalia Papla), Rzecznik praw obywatelskich (Zofia Radzikowska), Spór o granice krytyki prasowej (Jan Rogóż), Zacznijmy od ogona! (KISIEL).
974Cz 47/373Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w5 (1962)Znak trudny do zawarcia w słowach (KŁOS), Niewykorzystany surowiec (Ryszard Siemiński), Generał duch (Ryszard Terlecki), "Oj, maluśki, maluśki, jako rękawicka…" (Włodzimierz Wnuk), Polacy w dzisiejszej Ruminii (Stanisław Figiel), Babuszka Łuszanicha (Jan Adamski), 120 lat wadowickiego gimnazjum Roman Antoni Gajczak), Jan Tarasin (Stanisław Rodziński), Dziwactwo białych kart (KISIEL).
975Cz 47/374Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w6 (1963)Trzy wydarzenia tego roku (Stefanb Wilkanowicz), "Ty jesteś pamięcią kościoła…", Głębokie korzenie i długi żywot stereotypów… (Stanisław Salmowowicz), Jaroslav Steifert (Jacek Illg), Rewolucja Apaczów (Jan Sandorski), Spuścizna (Jan Golonka, Janina Jaworska), Kultura w kościele Bydgoskim (Stefan Pastuszkiewicz), "Nominacja" czyli koniec żelaznej epoki (Andrzej Drawicz), Słonie a polskie sprawy (KISIEL).
976Cz 47/375Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w7 (1964)Od czujności do czuwania (Józef Tischner), "Pieniądze kościoła…" (Sławomir Siwek), Złote i zielone (Ernest Skalski), Wstydliwa sprawa (Jan Kalita), "Historia Meksyku" (Marcin Kula), Nasz antymaterializm (KISIEL).
977Cz 47/376Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w8 (1965)Samotność wśród pól (leszek Spaliński), Elementarz czy legitymacja? (Piotr Legutko), Spotkanie z Andriejem tarkowskim (Jerzy Illg), Czytajmy Mistyków (Tadeusz Szyma), Janowi Błońskiemu w odpowiedzi (Władysław Siła-Nowicki), Podróź do Ameryki (Irena Grudzińska-Gross), Peter Schumann w Poznaniu (Mieczysław Abramowicz), Odwilżowe impresje (KISIEL).
978Cz 47/377Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w9 (1966)Dla sprawiedliwego miejsca nie było (Stanisław Stomma), Pomieszczanie języków (Ernest Skalski), Wypisy cygańskie (Jacek Rakowiecki), Dobrze, że jesteś (Ankieta "Mój Kościół"), Zwycięstwo demokracji na Filipinach (Marek Bankowicz), Głosy umarłych (Jan Ciechowicz), Przyjąć świat (Marta Wyka), Komedie i dramaty czyli co jest grane? (KISIEL).
979Cz 47/378Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w10 (1967)Ja, Dawid (Tadeusz Żychiewicz), Tylko o pieniądzu (Stefan Bratkowski), Tropami Andrzeja Kijowskiego (Włodzimierz Maciąg), Z perspektywy Dedala (Piotr Legutko), Sprawy ostateczne w indywidualnym przeżyciu (Andrzej Grzegorczyk), Ksiądz Bronisław Bozowski (Ks. Adam Boniecki), Gdzie nowi ludzie? (KISIEL).
980Cz 47/379Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w11 (1968)Przed trzecią pielgrzymką (Marcin Król), II spotkanie w Genewie (Stanisław Musiał), Własność, pieniądz i prawo (Stefan Bratkowski), Niespełniona misja (Maciej Kozłowski), Kuracja (Jan Józef Szczepański), Oświadczenie w sprawie własnej (KISIEL).
981Cz 47/380Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w12 (1969)Na dziś i jutro (Jan Paweł II), Kraj Czangów (Marek Bankowicz), Budowanie Nadziei (Magdalena Bajer), Ku istocie rzeczy (KISIEL).
982Cz 47/381Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w13 (1970)Troche porządku koło siebie (Ewa Berberyusz), "Polska Jagiellonów" (Marian Kornecki), Co jest skuteczniejsze od prawdy? (Henryk Woźniakowski), Wypaczenia i błędy (Paweł Hertz), "Sprawiedliwi i "Bierni" (Teresa Prekerowa), Pół sensu kary (Inga Kaltenbergh), Kino pod okupacja (Tadeusz Lubelski), Czy historia istnieje ? (KISIEL).
983Cz 47/382Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w14 (1971)Przez zaufanie i prawdę (Orędzie przewodniczących Episkopatu Europy), Racje polskie i racje żydowskie (Jerzy Turowicz). Nad kim płaczący? (Andrzej Sulikowski), Czarna dziura (Ewa Berberyusz), Proszę nie mówić za mnie (Kazimierz Dziewanowski), Na różnych płaszczyznach (Jerzy Jastrzębowski), W jakimś sensie jestem antysemitką (Janina Walewska), Pięćdziesiąt lat później (Andrzej Drawicz), Bunt w Zbarażu (Marek Swarnicki), Z innej planety (KISIEL).
984Cz 47/383Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w15 (1972)Pierwsze dni w Chile (Bogumił Luft), Przed wizytą w Polsce (Bogusław Sonik),Droga krzyżowa (Andre Frossard), Prawo do wolności a areszt tymczasowy (Zofia Radzikowska), Palmowa niedziela '84 (Piotr Dąbrowski), Ich dzieci (Roman Graczyk), Bunt ludzi (Władysław Sebyła), Jan dziędziora (Jacek Sempoliński), Oswajanie paradoksu (Krzysztof Biedrzycki), Naród się nie wyżywia (Ernest Skalski), Jak osłodzić herbatę (KISIEL).
985Cz 47/384Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w16-17 (1973-74)Zwycięzca śmierci (Marek Skarnicki), Jan Paweł II w Argentynie (Bogumiła Lufta), Kilka uwag o dyskrymincji (Jerzy Turowicz), Mój Kościół, Przeciw rozpaczy (Magdalena Bajer), Nie uratujemy się pojedyńczo (Liliana Batko), Wyprawa na bukowinę (Włodzimierz Szymon Kucharek), Śmierć rozwiązała wszystkie sprzeczności (Roman Brandstaetter), Zapiski z Rwandy (Ks. Adam Boniecki), Polonia Ojczyzna Państwo (Andrzej Paczkowksi), Techniki biomedyczne (Stanisław Cebrat), O prawa jednostki smotnej (KISIEL).
986Cz 47/385Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w18 (1975)Wolne nie pozwalam (Jerzy Jastrzębowski), Świadek prawdy i miłości (Ludmiła Grygiel), Praca idzie wniwecz (Inga Kaltenbergh), Równość czyli jedno rolnictwo (Leszek Spaliński), Znak uratowanej nadziei (Józef Bremer, Adam Żak), papieska teologia wyzwolenia (Bogumił Luft), Nie jest tak źle-jest znacznie gorzej (Tadeusz Szyma), Kibice świata łączcie się! (KISIEL).
987Cz 47/386Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w19 (1976)>>Chcę was umocnić w wierze>> (Mieczysław Pszona), "Ludzi łączy piękno, kultura, wiara" (Krzysztof Dybciak), Z perspektywy roku 1986 (Ryszard Bugaj), Pan od piękna (Jan Błoński), Nie chodzi o to, aby schlebiać gustom słuchaczy (Roman Graczyk), Obok (Anda Rottenberg), Oxfordzki program gościnności (Jacek rakowiecki), W królestwie słów (KISIEL).
988Cz 47/387Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w20 (1977)Edyta Stein - żydówka, filozof, zakonnica, męczennica (Jan Paweł II), Dziękczynienie w Brzezince (Stanisław Musiał), Uwagi drobne, ale niebłahe (Ernest Skalski), Ekorozwój (Juliusz Jan Braun), Dzieje najnowsze w maturalnych klasach (Marian Marek Drozdowski), Ojcowie i synowie (Hanna Krall), W perspektywie europejskiej (Włodzimierz Maciąg), Co z ambonami? (Włodzimierz Wnuk), kostanty Jeleński (1922-1987), Aforyzmy polemiczne (KISIEL).
989Cz 47/388Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w22 (1979)Eucharystia starożytnego kościoła (Ks. Marek Starowieyski), Prymas Polski w Norwegii (Anna Stasińska), Koźniewski wolałby inną książkę (Jan Józef Szczepański), Próba normalności (Andrzej Drawicz), Bądźmy obenością kościoła (Magdalena Bajer), Biblioteczny węzeł gordyjski (Andrzej Kopff), "Więc powróciłem do boleści..." czyli o pasji rymowania (Eulalia Papla), Krzyż (Wojciech Ligęza), Byk i epoka machinacji (KISIEL).
990Cz 47/389Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w23 (1980)Znowu w ojczyźnie (J.H.), Wciąż przychodzą nowi (Janusz Poniewierski), Lawina (Anna Mieszcznek), nasza "OST" i "WESTPOLITIK" (Edmund J. Osmańczyk), O historycznej tożsamości Europy Środkowo-wschodzniej (Piotr Wandycz), Sztuka jako towar? (Jacek Rakowiecki), Klucz do kwestii społecznej (Ks. Józef Tischner), ... i wyruszyli (Szczepan Kalinus), Autoreklamiacza żale i radości (KISIEL).
991Cz 47/390Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w24 (1981)"Zapraszam Was do tej wspólnoty, którą przez pokolenia kształtuje Chrystus" (Jan Paweł II), 9 czerwca, godzina 10.45 (Jerzy Turowicz), Migawki przeds przyjazdem (Jacek rakowiecki), To, czego się nie powie (Inga Kaltenbergh), Sługa Boży biskup Michał Kozal (Edward Jokiel), Eucharystia - msza święta (Ks. Mieczysław Maliński), Encyklika roku maryjnego (ks. Adam Boniecki), "Ukrzyżowany na papieskim tronie" (Irena Sławińska), Ks. Franciszek Blachnicki wspomnienie pośmiertne (Herbert Bednorz), "Prawda uczyni Was wolnymi" (Jan Paweł II), Czy można w Polsce napisać powieść bezpartyjną? (KISIEL).
992Cz 47/391Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w25 (1982)"I pozostają wciąż zadaniem do spełnienia" (Jan Paweł II), Deo et patriae (Magdalena Bajer), Rzesza wielka której nikt nie mógł zliczyć… (Józefa Hennelowa), Krakowski wieczernik (Stanisław Musiał), Otwarcie i z mocą (Jan Rogóż, Ernest Skalski), Trzymamy z Bogiem (Roman Graczyk), Na Jasnej Górze (Janusz Poniewierski), Łódź chce być Piotrowa (Jacek Rakowiecki), O nas i za nas (Tadeusz Szyma).
993Cz 47/392Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w26 (1983)Jan Paweł II w ojczyźnie trudnego wyzwania (Jerzy Turowicz), Poczet bohaterów (Grzegorz Mazur), "Niełatwa jest ta Polska ziemia…" (Jan Paweł II), "Trzeba, abyście trwali…" (Jan Paweł II), "Wezwany ludzkim cierpieniem" (Jan Paweł II), "Musicie być solidarni z narodem" (Jan Paweł II), "Ofiara, która daje życie wieczne" (Jan Paweł II), "Jesteście z ludu i dla ludu" (Jan Paweł II), Kartka z notesu (Bronisław Mamoń), Nie pisać na wiatr-hiszpański! (KISIEL).
994Cz 47/393Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w27 (1984)Beatyfikacja Arcybiskupa Jerzego Matulewicza (Tadeusz Górski), Dwieście lat cudu? (Marek Strzała), Jeszcze nie umarła (Jerzy Jastrzębowski), "Sakrament siły przebicia" (Jan Paweł II), Wygnańcy czy wybrańcy? (Józef Kozielecki), szkoła 1987 - pytania retoryczne (Piotr Legutko), Dwieście lat cudu? (Marek Strzała), O pewnym skrypcie (Józef Puciłowski), Materializm, pesymizm, diabolizm (KISIEL).
995Cz 47/394Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w28 (1985)Prywata!? (Ernest Skalski), Nasza świadomość (Roman Graczyk), Nadmiar spokoju (Inga Kaltenberg), Telewizja na sprzedaż (Beata Pawlak), O tzw. Pasożytnictwie społecznym (Zofia Radzikowska), Niczego nie chciała ukryć (Andrzej Zahorski), "Piwnica" w pałacu (Henryk Brzozowski), Wajda i Japonia (Ewa Berberyusz), O wściekłości, dziwaczności, samotności, bezradności (KISIEL).
996Cz 47/395Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w29 (1986)Perspektywy polskie (Kazimierz Romaniuk), Charyzmat rozumienia (Stefan Swieżawski), Na przekład Japomnia (Marek Strzała), Siedemdziesiąt lat temu (Zbigniew Wójcik), Ten język znają wszyscy (Wiesław Sowiński), "Niepokonani" (Tadeusz Szyma), Roman Cieślewicz - kolaże i plakaty (Lechosław Lameński), W pogoni za filozofią? (KISIEL).
997Cz 47/396Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w30 (1987)Raport z walącego się domu (Aleksander Paszyński), Sklep jubilera (Jacek Rakowiecki), kmu studia? (Zygmunt Sułowski), Tajemnica bunkra "Watten" (Jerzy Udziela), Strata czasu (Ernest Skalski), Nieczynie bólu (Piotr Szewc), Rząsa (Małgorzata Kitowska).
998Cz 47/397Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w31 (1988)Galeon "Boża Opatrzność" w budowie (Piotr Nowina - Konopka), Kto czyta polskie L'osservatore Romano? (Ks. Adam Boniecki), O odwadze, o reformie i trochę o gospodarce (Jerzy Surdykowski), Gdy władza szuka porozumienia… (Jerzy Pałosz), Mickiewicz w kręgu Towiańskiego (Zbigniew Jerzy Nowak, Samotnik z Finczlejowa (Krzysztof Ćwikliński), Miejsce dla przedsiębiorczości (Jacek Rakowiecki), Młodzi idą... (Andrzej Romanowski).
999Cz 47/398Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w32 (1989)Stowarzyszenie (Marcin Król), Czy prawda skruszy okowy? (Józef Kozielecki), Głos mają nieobecni, Nie uciekaj, młody księże… (Marian Plezia), Pieśni Polskie w Katedrze w Lyonie ( Ks. Mieczysław Turek), Dziwny swięty Paweł (Marian Szarmach0, porozumieć się z ludem (Tadeusz Szyma), Zniesławione dziedzictwo Cervantesa (Milan Kundera), Przykłady hebrajskiej z literatury polskiej (Ryszard Loew), "Spalony raj" (Piotr Szewc).
1000Cz 47/399Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w33 (1990)Toż to idzie… (Andrzej Drawicz), O Karolu Marksie, Konstytucji 3 maja i polskiej anarchii (Emanuel M. Rostworowski), Niezawisłość sądownictwa wedle norm ONZ (Andrzej Rzepliński), Wspomnienie o pierwszym pułku (Bohdan Królikowski), Lektura (Andrzej Braun), gość w dom (Jan Góra), Operazione Mato grosso (Maria Kieniewicz Bleggi).
1001Cz 47/400Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w34 (1991)Dialogu katolicko-prawosławnego ciąg dalszy (Wacław Hryniewicz), Z Kalwaryjskich dróżek - na wszystkie drogi (Tadeusz Szyma), Milennium i pojednanie (Tomasz Fiałkowski), Nie zapomnijmy o Jagielle (Józef Reczek), Zmarł Tadeusz Staich (Włodzimierz Wnuk), Wakacje Włoskie 1987 (Ks. Stanisław Kluz).
1002Cz 47/401Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w35 (1992)Z Wami, Bracia polacy (kardynał Józef Tomko), Przywiążcie mnie sznurami (Ewa Berberyusz), Własność prywatna i jej wrogowie (Józef Tischner), Lęk codzienny (Krystyna Brudnowska-Muszyńska), Uspołecznione, a mimo to wydajne (Paweł Roman), Kim był Stanisław Czasz? (Andrzej Romanowski), Rozum i świat (Jerzy Jarzębski), "Niech sczezną artyści..." (Jacek Rakowiecki), Historia jednego zobowiązania (Leszek Spaliński), Moralna ocena homoseksualizmu (Ks. Irenesusz St. Bruski).
1003Cz 47/402Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w36 (1993)Test (Ewa Berberyusz), Francja w obliczu wojny (Bogusław Sonik), Pod szyldem reformy (Ernest Skalski), Od Atlantyku do Pacyfiku (Ks. Tadeusz Wincenciak), Czy ktoś potrzebuje pomocy? (Jerzy Krzewicki), Trochę szybciej pod tę górę! (Ewa Szeplińska), O sztuce mądrego umierania (Ks. Marek Starowieyski), "Droga świateł' na żytniej (Wojciech Skrodzki), Problemy kary śmierci w krajach socjalistycznych (Alicja Grześkowiak).
1004Cz 47/403Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w37 (1994)Hamtamck (Ewa Junczyk-Ziomecka), Kolowium międzynarodowej Rady Chrześciajan i Żydów (BP Henryk Muszyński), Jedyny warunek: stabilizacja na dwadzieścia lat (Edmund Jan Osmańczyk), Odkrycie grobu Heweliusza (Andrzej Zbierski), Ekonomiczne i finansowe aspekty zadłużenia międzynarodowego (Roman Domaszewicz), "Odkłamać" siebie... (Joanna Szymczak), Błogosławiona Jadwiga Królowa Polski (Ks. Jacek Urban), O działalności Księdza Wilhelma Nyssena (Zbigniew Baran)< Czy młodzież boi się szkoły? (Marian Śnieżyński).
1005Cz 47/404Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w38 (1995)Niedobra cisza (Bożena Chrząstowska), Papież w Ameryce (Maciej Kozłowski), Trzydzieści lat wcześniej (Andrzej Drawicz), Stefana Kurowskiego traktat o stolicy (Kazimierz Z. Sowa), Czy prusowie musieli zginąć? (Jerzy Wyrozumski), Sąd (Jan Józef Szczepański), Rozumieć (Jerzy Surdykowski).
1006Cz 47/405Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w39 (1996)Rozdział następny (Józefa Hennelowa), Papież w Ameryce (II) (Maciej Kozłowski), Stanisław Cywiński (Stanisław Stomma), Słowo o Księdzu Teofilu Boguckim (Ewa Berberyusz), Przyczynek do historii stosunków polsko-litewskich (Stanisław Markowski), Rozmowy na schodach (Kornel Filipowicz), Tomasz Masaryk prezydent i filozof (Marek Bankowicz), Teatr Camusa (Jerzy Brzozowski), Działy czy akcje? (Jacek Klich), Pomagać ale jak? (Stanisła Misiak).
1007Cz 47/406Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w40 (1997)Wiceprezydent George Bush odpowiada na pytania "Tygodnika Powszechnego", W Strefie szarej… (Magdalena Bajer), Głos mają nieobecni (3) (Wojciech Woźniak), Bracia i pocieszyciele (Maria Woś), Salomon (Tadeusz Żychiewicz), Żydzi Staropolscy przywileje i konwertyci (Emanuel M. Rostworowski), Osamotnieni, po klęsce (Włodzimierz Maciąg), Sto lat dla starego festiwalu! (Tadeusz Szyma).
1008Cz 47/407Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w41 (1998)Synod Biskupów otwarty (Jerzy Turowicz), Rabbi Roman Brandstaetter), Od instrukcji do pielgrzymki (Tadeusz Łepkowski), Dalej (Magdalena Bajer), Jak rozpoznać świętych (Ks. Marek Starowieyski), Dotrzeć do malarstwa czystego (Józef Czapski), Goryl (Paweł Heszen).
1009Cz 47/408Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w42 (1999)Prawo do odrębności (Andrzej Kopff), Biskupi o katolikach świeckich (Jerzy Turowicz), Pośmiertny żywot Iwana Groźnego (Zdzisław ŁapińskI), W Smolanach (Andrzej Madej), Krótki dystans długi dystans (Marcin Król), Kłębek i nitka (Marta Wyka), "Dar od czytającego" (Stanisław Deskur), smierć primo Leviego (Francesco Matteo Cataluccio).
1010Cz 47/409Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w43 (2000)Dwór i okolice (Aleksander Fiut), Druga faza Synodu Biskupów (Jerzy Turowicz), Czy rewolucji mogło nie być? (Stanisław stomma0, Ewangelizacja i polityka 9stefan Wilkanowicz), Józef Maria Bocheńskie logik, filozof, mędrzec (Ks. Dariusz Gabler), Modlitwa (Stefan Niesiołowski), Świadek naszego niepokoju (Włodzimierz Maciąg), Europa w perspektywie Powiśla (Jacek Woźniakowski).
1011Cz 47/410Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w45 (2002)Nobel dla Brodskiego (Andrzej Drawicz), Synod biskupów zakończony (Jerzy Turowicz), ruchach tektonicznych uwag kilka (Kazimierz Dziewanowski), Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Ks. Adam Kubiś), Obywatel a organ ścignia (Jan Maria Rokita), Uciekająca szansa (Danuta Zagrodzka), Fawele, teologia i umbanda (Henryk Woźniakowski), Dar (Danuta Wróblewska), Kronika dni listopadowych (Andrzej Romanowski).
1012Cz 47/411Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w46 (2003)Świat bez energetyki jądrowej (Andrzej Hrynkiewicz, Zygmunt Kolenda), Impero - mErgo Sum (Ernest Skalski), Odchodzimy (Jan Józef Szczepański), callar under The Rams czyli "Piwnica Pod Baranami" w Ameryce (Barbara Natkaniec), Umarły cmentarz (Wiesława Grochola), Ludzie jak ćmy (Elżbieta Morawiec), Co po cesarzu? (Ewa Berberyusz), Brodski w Sztokholmie (Jerzy Illg).
1013Cz 47/412Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w47 (2004)Rozmowa z Gorią po siedemdziesięciu latach (Jerzy Jastrzębowski), Bilans synodu (Jerzy Turowicz), Za i przeciw "Młodej prozie" (Jerzy Jastrzebski), Polska bez energetyki jądrowej (Andrzej Hrynkiewicz, Zygmunt Kolenda), Zamiast inwestować w przeszłość (Stefan Bratkowski), Dokąd się spieszyć (Ewa Łosińska), Konspiracja u progu wolności (Ryszard Terlecki), Nastroje początków roku 1951 (Andrzej Osęka), Zbigniew Herbert laureatem nagrody Bethelma (Tadeusz Szyma).
1014Cz 47/413Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w48 (2005)Adwent (Stanisław Musiał), Więc jak to właściwie jest?... (Andrzej Drawicz), Szanse i dogmaty (Leszek Spaliński), Fizycy i teologowie w Castel Gandolfo (Ks. Michał Heller), Zygmunt Mycielski (Jan Stęszewski), Rodzińskiego powroty, wspomnienia, wyznania (Tadeusz Chrzanowski), Wezwanie do pokuty (Andrzej Romanowski), Mój powrót (KISIEL).
1015Cz 47/414Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w49 (2006)Mamy wspólne korzenie i wspólne zadania (Radosław Piszczek), Frustracja, agresja, reforma (Wojciech Wróblewski), umowy międzynarodowe a prawo wewnętrzne PRL (Zofia Radzikowska), Studia literackie Rafała Marcelego Blutha (Wiktor Weintraub), Na własny rachunek (Jacek Rakowiecki), "Pokuta" (Tadeusz Szyma), Parkan czyli jak nie zoranizowałem manifestacji (Stanisław Remuszko), Próbka bez wartości (KISIEL).
1016Cz 47/415Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w50 (2007)Redaktor (ks.Józef Tischner), Moja Moskwa: duch i ciało (Andrzej Drawicz), Przeciw apatii (JK), Wyjście z Blokowiska (Jerzy Pawlas), Niefortunny projekt (Jan Kalita), Trzecie pytanie referendum (Kazimierz Dziewanowski), Soczewka, podwójność, Jeczy (KISIEL).
1017Cz 47/ 416Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1987, Krak?w51-52 (2008-2009)Narodził się wam Zbawiciel (Henryk Kardynał Gulbinowicz, metropolita wrocławski), Parafia centrum misyjnego zaangażowania świeckich (Jerzy Turowicz), Polski raj (Jan Błoński), Kurier z Warszawy (Jan Nowak), O kolędach i kolędowaniu Betlejem po Polsku (Jerzy Bartmiński), Tajemica Mumunków (Tadeusz Sobolewski), >>Trzy zimy<< jesienią '87 (Marian Stala), Kolokwium Nicejskie (Krystyna Czerni), Gwiazdki w znajomym mroku (KISiEL).
1018Cz 47/417Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1988, Krak?w1 (2010)Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia (Jan Paweł II), Kulturotwórcza moc chrześcijaństwa (Krzysztof Penderecki), Wspólnota kraju i emigracji (Edmund Jan Osmańczyk), Kto zostaje w kraju? (Ewa Berberyusz), "Bardzo czarny Śląsk" (Stanisława Domagalska, Jarosław Szczepański), Przesłanki pojednania (Krystyna Śreniowska), Jest taka szkoła (Jacek Pieśniewski), Po pierwszej glątwie (KISIEL).
1019Cz 47/418Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1988, Krak?w2 (2011)Sierpień na wybrzeżu, jak go pamiętają (Jerzy Pomorski), Uwaga, pluralizm (Adam Szostkiewicz), Newe Szalom (Ks. Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner)), Próba głosu (Leszek Spaliński), Divertimento Sztokholmskie (Jarzy Illg).
1020Cz 47/419Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1988, Krak?w3 (2012)Mądrość (Magdalena Bajer), Zgiełk, droga i dwie świeczki (Andrzej Drawicz), Ks. Max J. Metzger - męczennik za jedność kościoła (Grzegorz Polak), Kto napisze lepszą książkę? (Marek Hochołowski), Europa wobec świata - Castel Gandolfo 1987 (Krzysztof Pomian), Intelektualiści i emigracja (Jan Tarski), Cudze piersi, białe plamy (KISIEL).
1021Cz 47/420Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1988, Krak?w4 (2013)Homo Politius (Alesander Hall), Los historyka (Marcin Król), Nobliści w Oświęcimiu (Tadeusz Szyma), TEŻ (Jacek Żakowski), "Wieszateil" (Jerzy Zdrada), W stronę Lemanu (Marian Stala), "Triumf ducha nad Materią"? (Jerzy Ginter), W imię człowieka (Marek Nowicki), Cóż tam panie w polityce? (KISIEL).
1022Cz 47/421Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1988, Krak?w5 (2014)Medycyna i wiara (Andrzej Szczeklik), Etyka - genetyka - eugenika (Stanisław Cebrat), W czym rzecz? (Tadeusz Żychiewicz), Wersja skrócona czy wersja do wyboru? (O. Franciszek Małaczyński), Polacy i Ukraińcy w drugiej Rzeczpospolitej (Andrzej Friszke), Męczeństwo Św. Maksymiliana (Stanisław Musiał), "Lepsze jest znane zło...| (Ewa Szemplińska), Nie rozumieny się (Ernest Skalski), Lebenstein-apokalipsa (Lechosław Lameński), Nie chodźmy tyłem (Aleksandra Niemczykowa), Spostrzeżenia dnia dzisiejszego (KISIEL).
1023Cz 47/422Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1988, Krak?w6 (2015)Alternatywa energetyczna (Włodzimierz Bojarski), "Żyć w historii" (Jerzy Illg), Własność pracownicza (Paweł Roman), Przed pięćdziesięciu laty (Emanuel M. Rostworowski), Za co nawiązka? (Zofia Radzikowska), Pogrzeb Rostworowskiego (Kazimierz Wyka), Qwert Yuiop (Wojciech Skalmowksi), "Koniec gry" Artura Międzyrzeckiego (Piotr Szewc), Dyrygenci w Katowicach (Stefan Kisielewski).
1024Cz 47/423Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1988, Krak?w7 (2016)W poszukiwaniu ukrytej głębi (Józef Życiński), Inny (Janusz Okrzesik), Trakt (Ewa Berberyusz), Pierstrojka i Temida (Marek Nowicki), Ostatnie listy Wieniawy, Echo lat powojennych (Włodzimierz Maciąg), Życiorys (Magdalena Bajer), Życie z fiołem (KISIEL).
1025Cz 47/424Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1988, Krak?w8 (2017)Esej dla Anioła Stróża (Adam Szostkiewicz), Pod Poncjuszem Piłatem (Stanisław Musiał), Zwykły człowiek (Paweł Śpiewak), Chrzest Litwy (Zbigniew Perzanowski), Jaka krytyka jest nam potrzebna? (Maria Wyka), Konspiracja w Stanisławowie (Grzegorz Mazur), Powrót na wieś (Marek J. Karp), Na szpitalnym korytarzu (Wanda Półtwaska), Zatrzymany lot (Maria Korzeniewska), Istnienie Pan -clubu (Juliusz Żuławski), Profesorski kabaret (KISIEL).
1026Cz 47/425Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1988, Krak?w9 (2018)Dziesięć przedstawień (Anna Mieszczanek), Głową o scianę (Krystyna Brudnowska - Muszyńska), O sprawach polsko-żydowskich w Jerozolimie (Jerzy Turowicz), Nudny artykuł czyli o autorach dzieł naukowych (Andrzej Biernacki), Jedno zimowe popołudnie (Wiktor Woroszylski), Nordyckie nastroje (Piotr Chołodziński), Kraków-Polski Rzym (Tadeusz Ulewicz), Mój kryzys (KISIEL).
1027Cz 47/426Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1988, Krak?w10 (2019)Pluralizm bez dialogu dyskusja o sytuacji książki i pisarzy (Marek Skwarnicki), Emigracja młodych Polaków (Prymasowa Rada Społeczna), Wspomnienia i refleksje o dniu 6 marca 1938 w Berlinie (Edmund Jan Osmańczyk), Jak okiem sięgnąć krzyże (Stanisław Musiał), Z lubelskiego pogranicza(Jan Okoń), Krakowski marzec 1968 (Ryszard Terlecki), Proces nieodwracalny (Jacek Rakowiecki), Ku pokrzepieniu serc (Ks. Marek Starowieyski), Pięknoducy, flet i wujaszek Rockefeller (KISIEL).
1028Cz 47/427Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1988, Krak?w11 (2020)Biskup Jan (Ks. Adam Boniecki), Zmarł Ks. Biskup Jan Pietraszko, Gra o porozumienie (Jerzy Pałosz), Nigdy za późno oddać srebrniki (Stanisław Musiał), "Alternatywa czy konieczność" (Rafał Broda), Majestat Rzeczpospolitej w parku pod krzaczkami? (Jerzy Kowecki), Pochwała Syzyfa? (Wojciech Wróblewski), Józef Reczek (Krystyna Pisarkowa), O literze "n" (KISIEL).
1029Cz 47/428Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1988, Krak?w12 (2021)Rownoważyć czy reformować? (Ernest Skalski), Ojciec święty u dziennikarzy (Ks. Adam Boniecki), Fundacja im. Brata Alberta (Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski), "Jeśli zmarnujemy tę szansę…" (Andrzej Drawicz), Między przeżyciem a rzeczywistością (Nawojka Cieślińska), O diabelstwie różnych gatunków (KISIEL).
1030Cz 47/429Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1988, Krak?w13 (2022)Ukrzyżowany - zgorszeniem dla Żydów (Stanisław Musiał), W sprawie bożycy (Innocenty Maria Bocheńska), 22 grudnia 1981 (Tadeusz Mazowiecki), Mniejsze zł?... (Teresa Kuczyńska), Rzeka w ciemności (Marian Stala), Biedna historia (Ryszard Terlecki), Rewolucji nie będzie (Maciej Zięba), Z notatek nauczyciela (Jarosła Kordziński), Zachwyty, nadzieje, wściekłość... (KISIEL).
1031Cz 47/430Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1988, Krak?w14-15 (2023-24)Na nic straż pieczęć i skała (Stanisła Musiał), Przesłanie encykliki (Tadeusz Mazowiecki), Chrzest Rusi (Tadeusz Żychiewicz), Sacrum i Logos (Ks. Józef Życiński), Marzec w prasie (Andrzej Drawicz), Z "Białych plam" w życiorysie Zofii Kossak (Anna Bugnon-Rosset), 2x znak (Jacek Rakowiecki), Weszła do mowy potocznej (Bohdan Królikowski), Droga (Jerzy Kołątaj), Przymierze (Piotr Szewc), W kręgu anegdot i wspomnień (Włodzimeirz Wnuk), Lekkość, ciężkość, oszczędzajcie nogi (KISIEL).
1032Cz 47/431Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1988, Krak?w16 (2025)Papież wśród więźniów (Andrzej Kremplewski), Arcybiskup Jan Cieplak (Wojciech Polak), Nie rozumiemy się nadal (Ernest Skalski), Interpletacja (Krzysztof Kozłowski), Pisarze i książki (Stanisław Misakowski), Totalizm jedmo ma imię (Jerzy Turowicz), Kwasy, pretensje, przyczepiania (KISIEL).
1033Cz 47/432Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1988, Krak?w17 (2026)Więcej marzeń! (Adam Michnik), Nad trumną Witkacego (Ks. Józef Tischner), Karta po roku (Tomasz Mickiewicz, Michał Zieliński), Warszawskie getto (Barbara Majewska), Nelly (Marian Akavia), Śmierć Ojca (Antoni Marianowicz), Słowai ich treście (KISIEL).
1034Cz 47/433Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Sp z O.O. Tygodnik Powszechny1988, Krak?w18 (2027)O powołaniu naszych czasów do stanowienia konstytucji (Janina Zakrzewska), "Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują" (Stefan Kiniewicz), Ile za przedsiębiorczość? (Roman Graczyk), Profesura kontraktowa? (Włodzimierz Zagórski), PaKA 88 (Piotr Legutko), Talerz pełen złotówek (Leszek Spaliński), Więcej marzeń! (Adam Michnik), Odgrywanie i przygryzanie (KISIEL).