Deklaracja dostępności serwisu koszuty.pl

Koszuty.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Koszuty.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego koszuty.pl

Data publikacji strony internetowej: 10.10.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.03.2024.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.04.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot Kinaole Sp z o.o.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Piotrowski, adres poczty elektronicznej dostepnosc.muzeum@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”

 1. Muzeum mieści się we dworze otoczonym parkiem. Wejście główne do parku prowadzi przez szeroką bramę, obok której znajduje się dotykowy plan parku.
 2. Wejście główne do muzeum mieści się w centralnym punkcie budynku, prowadzi do niego drewniana weranda i jeden stopień, do którego dostawiana jest mobilna rampa podjazdowa. Rampa ustawiana jest każdorazowo na prośbę zwiedzających. Przywołanie pracownika odbywa się za pomocą dzwonka umieszczonego przed werandą tuż obok dotykowego planu budynku.
 3. Kasa biletowa znajduje się w budynku muzeum. Drzwi do kasy znajdują się po prawej stronie. Prowadzą do nich trzy stopnie, które mogą być trudne do pokonania. Istnieje możliwość zakupu biletu na zewnątrz po przywołaniu pracownika za pomocą dzwonka umieszczonego przed werandą.
 4. Muzeum oferuje stałą wystawę mieszczącą się na parterze budynku, która możliwa jest do zwiedzania na wózku. Ekspozycja na piętrze nie jest dostępna dla zwiedzających z trudnością w poruszaniu się po schodach. Istnieje możliwość wypożyczenia na czas zwiedzania nośnika z filmem prezentującym ekspozycję na piętrze.
 5. W muzeum znajduje się toaleta do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 6. W otoczeniu wejścia na teren kompleksu dworsko-parkowego znajduje się parking z miejscem dla osób z niepełnosprawnością.
 7. Do siedziby muzeum i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W muzeum jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line oraz  wypożyczenia tabletu z nagranym przewodnikiem w Polskim Języku Migowym. Można się również kontaktować poprzez wysłanie filmu w PJM na Messenger Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”.

 

Galeria Miejska w Środzie Wielkopolskiej

 1. Do budynku Galerii Miejskiej prowadzi jedno wejście od strony Starego Rynku. Do wejścia prowadzi rampa podjazdowa.
 2. Układ komunikacyjny w obiekcie jest prosty i czytelny. Użytkownicy mogą łatwo zorientować się w lokalizacji poszczególnych stref i funkcji. W Galerii Miejskiej znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 3. Miejsca parkingowe dla osób  z niepełnosprawnością usytuowane są ok. 55 m od wejścia do obiektu.
 4. Do siedziby Galerii Miejskiej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W Galerii Miejskiej jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line lub wysłania filmu na Messenger Galeria Miejska Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”.