KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”  z siedzibą w Koszutach, tel. 733450733, 612851023 e-mail: muzeum@gmail.com
 2. w sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych spółką Leśny & Wspólnicy Sp. z o. o.,, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@lesny.com.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adres zamieszkania oraz numeru telefony oraz stanu zdrowia przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. c) i i) RODO w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach;
 5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO;
 6. posiada Pani/Pan:
 7. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 8. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 10. nie przysługuje Pani/Panu:
 11. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 12. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 13. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich polityk ochrony danych.